Grunnkurs modul 5 (BUP)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barne- og Ungdomspsykiatri
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

Om grunnkursene i barne- og ungdomspsykiatri

De fem grunnkursene i spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykiatri skal integrere områdene utviklingspsykologi, familiens rolle i arbeid med barn og unge, nevropsykiatri og biopsykososial forståelse.

Grunnkursrekken gjennomføres i deltakerkull som følger hverandre fra start til slutt, med de samme kurslederne. For å knytte gode relasjoner som understøtter gruppeprosessene i undervisningen og gir grunnlag for et bredt faglig nettverk for ferdige spesialister, gjennomføres kursene som internatkurs med sosialt program på kvelden. Grunnkursrekken starter opp årlig og strekker seg over fem semestre. Hver modul varer i fire dager. Ved påmelding bør det tilstrebes deltakelse på alle fem kurs i samme rekke. 

Læringsutbyttebeskrivelse

Delkurs V skal belyse ungdomstiden, med særlig fokus på utviklingspsykologi, identitetsutvikling, autonomi og overgangen fra ungdom til ung voksen. Kursdeltakerne skal få kunnskap om både normalutvikling og symptomer på avvikende utvikling herunder alvorlige psykiske lidelser. Den bio-psyko-sosiale tilnærmingen presentert i tidligere delkurs videreføres. Deltakerne skal presenteres etiske refleksjoner omkring samtykkekompetanse. I gruppeprosessen jobbes det med hvor man nå står i sin faglig identitet sammenlignet med da man startet, samt terapeutens selvivaretakelse. Kurset avsluttes med å tematisere avslutningens betydning i terapiforløpet.


Læringsmål

 BUP 003, 005, 010, 031, 032, 033, 041, 047, 049


Kurskomite

Cathrine Kjekstad og Ingrid Sjaastad

Kursavgift

NOK 6825,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 35

Det tas ikke inn nye deltakere som ikke har gjennomført tidligere kurs i grunnkursrekken, men om noen har hatt permisjon fra tidligere grunnkursrekker kan de tas inn etter samråd mellom RegUt og grunnkursledere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Program

Under utarbeidelseFant du det du lette etter?