Informasjon til LIS om kurs

Her er informasjon som gjelder generelt for kurs i spesialistutdanning av leger. Hvis du ser etter spesifikk informasjon om kursene du skal ta, ligger det på sidene RegUt har laget om utdanningen i de ulike spesialitetene. Hvis du har spørsmål, kan du få svar fra RegUt.

​​

Om kurs i spesialistutdanning av leger​​

​​Praktisk og administrativt ansvar for gjennomføring av kurs ivaretas av RegUt i regionen kursene arrangeres i, som i den rollen omtales som arrangerende RegUt. Overordnet ansvar for kurs i den enkelte spesialitet er fordelt regionvis, og ansvarlig RegUt omtales i den rollen som fagkontakt RegUt.

Hvilke kurs inngår i legers spesialistutdanning? 

​RegUt har ansvar for kursene Helsedirektoratet anbefaler for hver av spesialistutdanningene i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratets anbefalinger angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. Hvis du ikke følger en anbefaling om et kurs, skal det være fordi du har gjort en annen aktivitet som gir tilsvarende kompetanse som du ville fått ved å delta på kurset. ​

De fleste anbefalte kurs arrangeres av RegUt, enkelte av eksterne aktører. Kursene skal bidra til nødvendig kompetanse for oppnåelse av læringsmål i spesialiteten du har valgt og er for LIS i alle helseregioner. 

Har du forslag til endring av Helsedirektoratets anbefalinger, kan det fremmes for Helsedirektoratet gjennom RegUt​ eller Legeforeningens spesialitetskomiteer.

​​Faglig og pedagogisk kvalitet

Kurs i legers spesialistutdanning krever høy medisinskfaglig og pedagogisk kvalitet og skal oppleves som nyttige og nødvendige av leger i spesialisering og utdanningsvirksomhetene. ​De er viktige i oppnåelse av læringsmål i spesialiteten og er med på å harmonisere utdanningen tverregionalt. Kursledere er oppfordret til å velge interaktive undervisningsformer som engasjerer, og ta i bruk simulering og/eller teknologiske løsninger som fremmer læring der det er relevant. Hvis du har forslag til videreutvikling av kurs, kan du fremme det for kursleder eller kontakte​ RegUt.​

 


​Planlegging og gjennomføring av kur​s​

Planer for kurs

Det er publisert en langtidsplan/normalfrekvens for kurs i hver spesialitet. Der kan du se hvor ofte kursene går, hvor de avholdes over en seks års periode og fortløpende oppdatering av konkrete datoer. Planen viser også kursenes varighet, estimat for antall deltakere og eventuelle anbefalinger om når i spesialistutdanningen kursene bør gjennomføres. Ta gjerne kontakt med RegUt hvis du ser forbedringsmuligheter.

​​Annonsering, påmelding, avmelding, fakturering og avlysning

Kurs publiseres i kurskatalogen så snart tidspunkt er avklart med kursleder, senest seks måneder før kursstart. ​

Annonsen skal inneholde:

 • Kurstittel (samsvarende med ordlyden i Helsedirektoratets anbefalinger)
 • Informasjon om hvilke spesialiteter kurset er anbefalt for og eventuelt godkjent for i gammel ordning
 • Kursbeskrivelse
 • Program
 • Tidspunkt og timetall
 • Sted
 • Deltakertall
 • Kursavgift
 • Påmeldingsfrist
 • Påmeldingslenke
 • Navn på kursleder og medlemmer i kurskomité
 • Kontaktinformasjon til arrangerende RegUt

​Påmeldingsfrist er som hovedregel tre måneder før kursstart. Du melder deg på i arrangerende RegUts kursadministrative system.

Spesielt for påmelding til kurs RegUt HSØ: Påmelding må godkjennes av din nærmeste leder, som vil motta en e-post med informasjon om hvordan de skal bekrefte at du kan melde deg på. Les mer her: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Avmelding gjør du også i arrangerende RegUts kursadministrative system, eventuelt med e-post. Fristen for å melde seg av uten krav om kursavgift er vanligvis én måned før kursstart. Du finner konkret dato i informasjonen som følger tilbud om kursplass. Merk at dersom avmeldingsfristen ikke overholdes utstedes faktura.

Faktura sendes ut i etterkant av kurset. Du må selv påse at rett fakturaadresse og -referanse (nærmere angivelse av hvor fakturaen skal belastes, som koststed og prosjektnummer) er oppgitt i påmeldingsskjemaet. Manglende fakturainformasjon kan føre til at du faktureres privat.

Avlysning/utsettelse av kurs kan bli nødvendig. Hvis det skjer, vil du få melding om det per e-post. Hvis opptak er gjennomført og du er tildelt plass, vil du som hovedregel bli tilbudt plass på neste kurs. ​

​​Opptak, opptakskriterier, venteliste og supplerende opptak

Opptak blir gjennomført når påmeldingsfristen går ut (vanligvis tre måneder før kursstart) av arrangerende RegUt, eventuelt i samråd med kursleder.

Prioritering til kursplasser skjer etter forhåndsavklarte kriterier. Hovedregelen er at søkere med lengst ansiennitet blir prioritert, og hvis annet gjelder skal det stå i kursannonsen. Du skal oppgi ansiennitet som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Melding om kursplass blir sendt på e-post innen to uker.

Hvis du ikke får plass blir du satt på venteliste. Supplerende opptak skjer fortløpende fra venteliste frem til kursstart, du kan derfor få tilbud om plass tett opp til kursstart.

​​Kursavgift

Kursavgift bestemmes av kursets varighet:

 • En kursdag: kr 3400
 • ​To kursdager: kr 4550
 • Tre kursdager: kr 5690 
 • Fire kursdager: kr 6825 
 • Fem kursdager: kr 7950

​​På kurs med bevertning fakturerer RegUt en fast sats i tillegg til kursavgiften. I kursannonsen er det oppgitt om mat er inkludert. 

Kurs som tilbys av eksterne aktører har egne kursavgifter.

​​Reise, opphold og bevertning

Når du skal delta på kurs må du som hovedregel selv sørge for transport og overnatting, om ikke annet er presisert i kursannonsen. Merk at RegUt ikke kan refundere reise- og oppholdsutgifter for påmeldte til kurs som må avlyses eller utsettes. 

På kurs med bevertning fakturerer RegUt en fast sats i tillegg til kursavgiften. I kursannonsen er det oppgitt om mat er inkludert. 

​Utgifter dekkes i henhold til gjeldende avtaler med og rutiner hos arbeidsgiver og Legeforeningen. Refusjon fra Legeforeningen er beskrevet her: Utdanningsfond III – Den norske legeforenings fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning ​

​​I overenskomstene mellom arbeidsgiverforeningene og Legeforeningen er det avtalt at leger i spesialisering skal gis permisjon med full lønn etter oppsatt arbeidsplan for å gjennomføre nødvendige kurs.

​​​Kursprøve

Kursleder/kurskomité vurderer om det skal være kompetansetesting i kurset, og i så fall hvilket kompetansenivå du må ha for å bestå. Hvis det legges opp til kursprøve, skal du ved kursets start være kjent med når og hvordan prøven blir gjennomført og bedømt, og forventet nivå. 

Evaluering

RegUt har utviklet et tverregionalt evalueringsskjema som alle kursledere skal benytte. Her kan du gi tilbakemelding om kursets kunnskapsnivå, relevans, læring, kompetanse, pedagogikk, læringsmiljø og praktisk tilrettelegging. Kursleder skal gjennomgå resultatet av evalueringen med kurskomiteen og bruke tilbakemeldingene som grunnlag for revisjon, utvikling og kvalitetsforbedring av kurset. Du kan også kontakte kursleder eller RegUt direkte hvis du har forbedringsforslag. 

Godkjenning av kursdeltakelse og kursbevis

​​Kursleder/kurskomité vurderer om du får godkjent deltakelse. Godkjenning forutsetter at du deltar på hele kurset og består en eventuell kursprøve. Hvis du ikke får godkjent deltakelse, legger du en plan for kompenserende tiltak og en løsning for deg sammen med kursleder/kurskomité. Ved uenighet kan du kontakte arrangerende RegUt.

Kursbevis utstedes av arrangerende RegUt og skal angi kursets tittel, målgruppe og varighet. Du mottar kursbevis per e-post, og laster det selv opp i Kompetanseportalen.

Fant du det du lette etter?