Kompetanseportalen

De regionale helseforetakene har innført Kompetanseportalen som et dokumentasjonssystem for LIS-utdanning. Kompetanseportalen benyttes for å dokumentere gjennomførte læringsaktiviteter og oppnådde læringsmål.

Kompetanseportalen er i bruk ved alle helseforetak i Norge. Søknad til Helsedirektoratet om spesialistgodkjenning gjøres på bakgrunn av dokumentasjon av oppnådde læringsmål i Kompetanseportalen.

Roller i Kompetanseportalen

LIS, ledere, veiledere og supervisører har ulike roller i Kompetanseportalen.

LIS

 • LIS dokumenterer fullførte læringsaktiviteter
  • Egenregistrering
  • Sende til signering hos supervisør
  • Laste opp kursbevis
  • Gjennomføre e-læringskurs
 • LIS sender læringsmål til leder for godkjenning
 • LIS kan skrive forberedelse og referat fra veiledningssamtaler, samt lese over samtalene i ettertid

Leder / stedfortreder for leder

 • Leder tildeler læringsmålplan til LIS
 • Leder godkjenner eller underkjenner læringsmål LIS har sendt til godkjenning (oppgaven kan delegeres)
 • Leder kan følge LIS sin progresjon, eksempelvis ved å hente ut rapporter

Veileder

 • Veileder oppretter veiledningssamtaler med LIS
 • Både veileder og LIS kan skrive forberedelse til, og referat fra, samtalen
 • Både LIS og veileder kan lese over gamle veiledningssamtaler ved behov
 • Veileder kan følge LIS sin progresjon

Supervisør

 • Supervisør godkjenner eller avviser læringsaktivitetene LIS har sendt til godkjenning

 

 Innlogging og brukerveiledninger

Innlogging til Kompetanseportalen gjør du på intranettsidene i ditt foretak eller via mobilappen.

Du finner brukerveiledninger og instruksjonsvideoer under spørsmålstegnet '?' oppe i høyre hjørne etter at du har logget inn i Kompetanseportalen, slik som på bildet under.

Brukerveiledninger i Kompetanseportalen
 


Slik kan du melde inn forbedringsforslag

Hvis du har innspill knyttet til funksjonalitet i Kompetanseportalen, kan du enten ta kontakt med lokal systemforvalter for Kompetanseportalen ved ditt foretak, eller fylle inn malen under, som så sendes til lokal eller regional systemfovalter:

Se mer informasjon om din region under

Helse Sør-Øst

Om du ikke er kjent med hvem din lokale systemforvalter er, ta kontakt med systemansvarlig regionalt kompetanse@sykehuspartner.no

Ved tekniske feil i systemet, meld sak i Min Sykehuspartner eller ta kontakt med Sykehuspartner på telefon 32 23 53 30

Helse Vest

Kontaktinformasjon til lokal systemforvalter finner du på foretakene sine intranettsider for Kompetanseportalen

Ved tekniske feil i systemet, kontakt Kundesenteret Helse Vest IKT Kundeweb - Forside (ihelse.net) eller lokal systemansvarlig

Helse Midt

Kontaktinformasjon finner dere på Kompetanseportalens Nettverkside (OBS - HMN vil innen kort tid etablere en ny virksomhetsportal, som betyr ny internettside også for kompetanseportalen)

Ved tekniske feil i systemet, meld sak på Hemithjelp.no eller til lokal systemansvarlig

Helse Nord

Om du ikke er kjent med hvem din lokale systemforvalter er, ta kontakt med systemansvarlig regionalt regional.kompetansemodul@unn.no

Ved tekniske feil i systemet, meld sak til din lokale systemforvalter er, om du ikke vet hvem dette er ta kontakt med systemansvarlig regionalt regional.kompetansemodul@unn.no 

 

 Hvordan driftes og utvikles Kompetanseportalen på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå?

Under finner du et organisasjonskart som viser drift og videreutvikling av Kompetanseportalen, en PDF for detaljert beskrivelse av roller og et årshjul med beskrivelse av saksgang, hvordan innspill prioriteres og hvordan prioritering eventuelt kan påvirkes:

Organisasjonskart, roller og ansvarsområder

Organisasjonskart Kompetanseportalen

 Organisasjonskart drift og videreutvikling av Kompetanseportalen


For detaljert beskrivelse av roller og ansvarsområder, se PDF:

Hvordan kan du påvirke Kompetanseportalen?

Årshjulet under viser prosess for videreutvikling av kompetanseportalen både for LIS og øvrige yrkesgrupper. 

                                        Årshjul videreutvikling Kompetanseportalen 

 

Beskrivelse av saksgang, hvordan innspill prioriteres og hvordan prioritering eventuelt kan påvirkes

1. kvartal

LIS og andre brukere av Kompetanseportalen kan gjennom året melde inn endringsønsker til lokal systemforvalter. Lokal systemforvalter melder dette videre til regional systemansvarlig innen en gitt frist i slutten av første kvartal. Under overskriften "Slik kan du melde inn forbedringsforslag" ligger det en mal som kan brukes til å melde inn brukerhistorier/endringsønsker.

2. kvartal

Innmeldte endringsbehov fra alle regioner samles i en tverregional liste for vurdering og prioritering til neste års videreutvikling av Kompetanseportalen. Prioritering av endringsønskene gjøres etter fastsatte kriterier og innspill fra lokale systemforvaltere i foretakene. Har du meninger om endringsønsker som bør prioriteres høyt meldes dette til lokal systemforvalter ved ditt foretak. Etter en nasjonal helhetsvurdering av endringsønskene fremlegges prioriterte endringsønsker som omhandler LIS for «referansegruppen for videreutvikling – LIS». Deretter fremlegges det en sak med den totale listen av endringsønsker i det tverregionale PO/HR-direktørmøte.

3. kvartal

PO/HR direktørene gjør en samlet vurdering av utviklingsbehov og økonomiske rammer for tverregional utvikling kommende budsjettår. Eventuelle regionale utviklingsbehov og rammer besluttes i den enkelte region.

4. kvartal

Basert på sentral budsjettbehandling og beslutninger av PO/HR direktørene lages det kvartalsvise bestillinger for tverregional utvikling. Regionalspesifikk utvikling besørger regionene selv.

 Kompetanseportal for LIS i kommunehelsetjenesten og ASA-spesialister

Helsedirektoratet sin versjon av kompetanseportalen (tidligere kalt kommuneløsningen) skal brukes av følgende LIS:

 • LIS 1 i kommunedelen
 • LIS 3 i allmennmedisin
 • LIS 3 i samfunnsmedisin
 • LIS 3 i arbeidsmedisin

Portalen skal brukes av alle utdanningsvirksomheter innenfor disse utdanningene. Gjennomføring i læringsmålplaner synkroniseres mellom de ulike versjonene av kompetanseportalen.

Fant du det du lette etter?