Øsofagus/ventrikkel/fedme (GAK)

Ny ordning: Anbefalt kurs i gastroenterologisk kirurgi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset skal gi deltakerne kunnskap om både benigne og maligne sykdommer innen øsofagus og ventrikkel hva angår patofysiologi, utredning og kirurgisk så vel som medisinsk behandling. I behandlingen inngår også bivirkninger, risiko for residiv og resultatet over lengre tid. Fedmekirurgien og grunnlaget for den vil også bli gjennomgått. Kasuistikker presenteres for å belyse resultater av behandlingen. Kandidaten skal etter kurset være i stand til å avgjøre om det foreligger indikasjon for behandling kontra ingen behandling og hva behandlingen innebærer med tanke på lindring av symptomer, bivirkninger og risiko for residiv.

Læringsmål

Basiskompetanse
GAK-009 Pre-, per- og postoperative rutiner
GAK-011 Komplikasjoner og organsvikt - postoperativt og hos akutt syk kirurgisk pasient
Øsofagus/ventrikkel/duodenum
GAK-038 Akutte og kroniske tilstander
GAK-040 Fremmedlegeme - Hemostase ved øvre GI-blødninger
GAK-041 Strikkbehandling av øsofagusvaricer
GAK-043 Øsofagusperforasjon
GAK-042 Øsofagusdivertikkel
GAK-044 Cancer i øsofagus og ventrikkel
GAK-046 Ulcus ventriculi/duodeni
GAK-047 Gastroøsofageal refluxsykdom, paraøsofageale brokk, Barrets øsofagus og achalasi.
GAK-048 Premaligne tilstander i ventrikkel - endoskopisk ultralyd og reseksjon
GAK-049 Gastrostomi - percutan og åpen
Fedmekirurgi
GAK-050 Sykelig overvekt og multidisiplinært utrednings- og oppfølgingsprogram - fedmekirurgi
GAK-051 Gastric bypass og sleeve gastrektomi
GAK-052 BPD/DS, gastric banding og endoluminale prosedyrer
GAK-053 Akuttkirurgiske tiltak ved komplikasjoner
GAK-054 Diabetes type 2 og andre tilleggslidelser
GAK-055 Revisjonsprosedyrer etter fedmekirurgi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 6750,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Professor dr. med. Tom Mala, Enhet for øvre gastrokirurgi, Avd. for gastro- og barnekirurgi, OUS Ullevål (kursleder).

Overlege PhD Magnus Fasting, Enhet for øvre gastrokirurgi, Avd. for gastro- og barnekirurgi, OUS Ullevål

Overlege PhD Torgeir T Søvik, Enhet for øvre gastrokirurgi, Avd. for gastro- og barnekirurgi og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, OUS Aker og Ullevål

Seksjonsoverlege PhD Truls Hauge, Gastromedisinsk avdeling, OUS Ullevål.

Litteratur

The SAGES Manual of Foregut Surgery 2019 Grams et al.

Gastric cancer, 2015 Strong et al.

Andre opplysninger

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger og gjennomgang av kasuistikker i diskusjon med kursdeltagerne.

Program

Program(PDF)

Fant du det du lette etter?