Om nettverket

​Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin skal innen utgangen av 2021 være etablert som en arena for informasjonsutveksling, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling innenfor relevante fagområder av persontilpasset medisin. Nettverket skal legge til rette for økt harmonisering, felles kompetansenivå og bedre samarbeid nasjonalt for å fremme enhetlig og god implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten.

Kompetansenettverkets oppgave

  • skal fremme bedre og mer ensartet diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter
  • skal bidra til å sikre lik tilgang til diagnostiske tjenester nasjonalt (standardisering og harmonisering) i samarbeid med Helsedirektoratet
  • skal legge til rette for at nasjonale/internasjonale standarder for tolkning av data blir anvendt på tvers av helseregionene
  • skal styrke samarbeidet mellom klinisk og basalmedisinsk forskning
  • skal bygge en struktur som fremmer samarbeid med fokus på behov for kommunikasjons-løsninger, IKT-verktøy og kliniske referansedatabaser i dialog med Direktoratet for e-Helse
  • skal arbeide for systematisk registrering av behandlingseffekt for å legge til rette for evaluering av persontilpasset medisin

Organisering

Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin etableres med en administrativ enhet (arbeidsgruppe) bestående av tre personer - leder Hege Russnes, Matthias Baaske og kommunikasjonsrådgiver Berit Lagaard (alle tre fra oslo univeristetssykehus).

Et arbeidsutvalg bestående av arbeidsgruppen pluss en representant fra hver helseregion. Disse representantene er ansvarlige for å opprette og lede et fagnettverk i sin region.

Kompetansenettverkets funksjon og oppgaver samordnes gjennom etablering av en egen koordineringsgruppe bestående av de fire regionale fagnettverkslederne, representanter for Helsedirektoratet og Direktoratet for e-Helse, brukerrepresentanter og nettverkets administrative enhet.

Organisasjonskart

De regionale fagnettverkene skal bindes sammen virtuelt med en nettbasert kommunikasjonsplattform i et nasjonalt nettverk.

Kompetansenettverket rapporterer til det interregionale fagdirektørmøtet som er nettverkets styringsgruppe.

Les mandatet for mer informasjon om nettverkets oppdrag og organisering

Koordineringsgruppen

Mer informasjon kommer

Regionale fagnettverk

Regionalt fagnettverk Helse NordRegionalt fagnettverk Helse Midt-NorgeRegionalt fagnettverk Helse VestRegionalt fagnettverk Helse Sør-Øst
Fant du det du lette etter?