Om nettverket

Informasjon om Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM)

- mandatet
- organisering
- oppgaver

Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM) ble etablert i 2019 på oppdraget ​av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Nettverket er en arena for informasjonsutveksling, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling innenfor relevante fagområder for persontilpasset medisin. 

Gjennom sitt arbeid skal nettverket legge til rette for og bidra til økt harmonisering og standardisering, felles kompetansenivå og bedre samarbeid nasjonalt for å fremme enhetlig og god implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten.

Nettverket er finansiert for en fire års periode gjennom øremerket tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mandatet for mer informasjon om nettverkets oppdrag og organisering

Kompetansenettverkets oppgave

 • skal fremme bedre og mer ensartet diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter
 • skal bidra til å sikre lik tilgang til diagnostiske tjenester nasjonalt (standardisering og harmonisering) i samarbeid med Helsedirektoratet
 • skal legge til rette for at nasjonale/internasjonale standarder for tolkning av data blir anvendt på tvers av helseregionene
 • skal styrke samarbeidet mellom klinisk og basalmedisinsk forskning
 • skal bygge en struktur som fremmer samarbeid med fokus på behov for kommunikasjons-løsninger, IKT-verktøy og kliniske referansedatabaser i dialog med Direktoratet for e-Helse
 • skal arbeide for systematisk registrering av behandlingseffekt for å legge til rette for evaluering av persontilpasset medisin

Organisering

Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin består av fire regionale fagnettverksledere og ledes av Hege Russnes fra Oslo universitetssykehus HF.

Arbeidet i nettverket administreres og understøttes av en administrativ enhet lokalisert på Oslo universitetssykehus HF .

De regionale fagnettverkene utgjør grunnstrukturen og skal bindes sammen virtuelt med en nettbasert kommunikasjonsplattform i et nasjonalt nettverk.

Kompetansenettverkets funksjon og oppgaver samordnes gjennom etablering av en egen koordineringsgruppe bestående av de fire regionale fagnettverkslederne, representanter for Helsedirektoratet og Direktoratet for e-Helse, brukerrepresentanter og nettverkets administrative enhet.Org NorPreM.pngKompetansenettverket rapporterer til det interregionale fagdirektørmøtet som er nettverkets styringsgruppe.

Figuren nedenfor gir en oversikt over nettverkets dekkningsgrad i spesialisthelsetjenesten per juni 2021.

Nettverkets bredde.PNG 

Koordineringsgruppen

Gjennom nettverkets koordineringsgruppe skal det sikres at relevante og sentrale helsemyndigheter og pasientorganisasjoner informeres og involveres i arbeidet og anbefalinger fra nettverket.

Koordineringsgruppen består av:

 • Hege Russnes (leder av kompetansenettverket)
 • Eirinn Glattre (leder, administrativ enhet)
 • Ulla Randen (leder av fagnettverk i Helse Sør - Øst)
 • Gunnar Houge (leder av fagnettverk i Helse Vest)
 • Hans Johnny Schjelderup Nilsen (leder av fagnettverk i Helse Midt-Norge)
 • Rune Sundset (leder av fagnettverket i Helse Nord).
 • Olga Nævisdal (prosjektrådgiver, administrativ enhet)
 • Grete S. Foss (Helsedirektoratet)
 • Henrik Næss (direktoratet for eHelse)
 • Ingunn Westerheim (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon)
 • Ann Rita Halvorsen (Kreftforeningen)

Regionale fagnettverk

Regionalt fagnettverk Helse NordRegionalt fagnettverk Helse Midt-NorgeRegionalt fagnettverk Helse VestRegionalt fagnettverk Helse Sør-Øst
Fant du det du lette etter?