Nå er vi i gang!

 I 2019 ga Helse- og Omsorgsdepartementet i oppdrag å etablere et nettverk for fageksperter i spesialisthelsetjenesten som jobber med persontilpasset medisin. Nettverket skal legge til rette for ivaretagelse og videreutvikling av persontilpasset medisin i spesialisthelsetjenesten innen utgangen av 2022. Med dette vil det være mulig for helsepersonell å dra veksel på hverandres kompetanse og erfaringer, standardisere prosedyrer og sikre likt behandlingstilbud over det ganske land.

​- I løpet av de to neste årene skal vi etablere nettverket og få flere regionale og noen nasjonale samarbeidsprosjekter opp og stå, sier prosjektleder Hege Russnes.

Russnes er til daglig patolog og kreftforsker ved Oslo universitetssykehus, og har god kjennskap til miljø både i Norge og i utlandet som allerede i dag driver med presisjonsdiagnostikk og persontilpasset behandling.

- I startfasen har vi jobbet mye med å identifisere hvilke behov fagmiljøene har for samarbeid, og innen hvilke fagområder det vil være mest nyttig for pasientene at nasjonale samarbeidsstrukturer etableres. For at prosjektet ikke skal gape for høyt, satser vi i første omgang på å samle fagfolk innen kreft, sjeldne sykdommer og infeksjonsmedisin, sier Russnes.

Når nettverket er godt etablert, skal det være en arena for informasjonsutveksling, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling innenfor relevante fagområder som jobber med persontilpasset medisin. Nettverket skal også ta i bruk plattformer for digital kommunikasjon, både for kommunikasjon internt i nettverkene og for å gjøre arbeidet i nettverkene offentlig kjent.

Bred deltakelse

Koordineringsgruppen er nettverkets nasjonale overbygning. Her deltar representanter fra alle de fire helseregionene, Helsedirektoratet, Direktoratet for eHelse, og flere pasient- og brukerorganisasjoner.

- Det er svært viktig at pasient- og brukerorganisasjonene er med, for å sikre at vi hele tiden har pasientens interesser i tankene når vi velger hvilke fagområder og underprosjekter vi skal satse på, sier Russnes.

I tillegg til det nasjonale kompetansenettverket, etablerer de fire helseregionene sine egne regionale fagnettnettverk som skal jobbe med kunnskapsdeling og informasjonsutveksling innenfor sine fire regioner og identifisere initiativer og tiltak av nasjonal betydning

- Nettverkene i helseregionene samler eksperter rundt samme bord, hvor de kan få kjennskap til hverandres arbeid og finne felles løsninger på felles utfordringer. Ved behov vil vi kunne løfte enkelte tema eller problemstillinger opp på nasjonalt nivå, sier Russnes.

Møtes regelmessig

Nettverkene, både de regionale og den nasjonale overbygningen, møtes regelmessig. Den nasjonale koordineringsgruppen holdt sitt andre møte fredag 29.mai.

- Møtevirksomheten startet allerede rundt nyttår, men på grunn av koronakrisen har vi ligget brakk en liten stund fordi mange av fagfolkene våre gikk i beredskap. Men nå er vi i gang igjen, og satser for fullt på å ta igjen tapt tid, avslutter Russnes.