Midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder

I 2020 ble følgende oppdrag gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene:

«De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, utrede og implementere ordninger for midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin i tjenesten».

Mandat for prosjektet ble vedtatt i interregionalt fagdirektørmøte 31.08.20. Frist for leveranse av sluttrapport er satt til 01.07.21.

Oppdraget omfatter midlertidig innføring og revurdering av legemidler i Nye metoder. Diagnostiske tester og medisinsk utstyr som også er aktuelt ved presisjonsmedisin er ikke vurdert.

Utredningen drøfter ikke andre aktuelle tiltak for innføring av presisjonsmedisin.

Rapporten har hovedfokus på hvordan prosessene internt i Nye metoder kan forbedres for å legge til rette for midlertidig innføring, revurdering og utfasing.

Rapporten beskriver bruk av helseregistre som tiltak for å generere dokumentasjon til bruk ved revurdering.

Oppdraget har ikke gjort en vurdering av mulighetene med alle registrene. Mulighetene og begrensningene med Kreftregisteret beskrives nærmere.

Rapporten peker på nordisk og europeisk samarbeid og nevner noen aktuelle samarbeidsarenaer, særlig knyttet til metodevurderinger og registre. Dette er ikke en uttømmende liste over eksisterende og mulige samarbeidsfora.

I arbeidet er det kommet mange generelle innspill til forbedringer i Nye metoder. Noen av disse omtales i rapporten, men tiltakene som beskrives i denne rapporten er begrenset til særskilte tiltak for midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin i tjenesten. Generelle innspill til forbedringer er adressert til sekretariatet for Nye metoder.

Sluttrapport - Midlertidig innføring og revurdering i nye metoder