Nasjonalt topplederprogram

​Det nasjonale topplederprogrammet skal bidra til verdiforankring og utvikling av et felles sett av kunnskap og ferdigheter hos de fremtidige topplederne i spesialisthelsetjenesten. Gjennom et slikt fellesskap legges det til rette for å sikre en helhetlig helsetjeneste for befolkningen på tvers av regionene.

Målgruppe

Målgruppen for topplederprogrammet er ledere i helseforetakene som foretaksledelsen ønsker å satse på for framtiden.

Aktuelle kandidater har ambisjoner om å forfølge en karrierevei innen sykehusledelse og viser talent for ledelse på høyt nivå i organisasjonen. Med talent menes at personen viser en tydelig vilje og evne til å utøve godt lederskap og oppnå resultater på vegne av foretaket. Videre har personen et utviklingspotensial som leder på høyt nivå.

Opptakskrav

Deltakerne må ha minst tre års høyere utdannelse. Det er en forutsetning at deltakeren kan vise til dokumenterte resultater som leder og at vedkommende står i lederjobb ved programstart. Som hovedregel bør det veles personer som allerede har solid ledererfaring på høyt nivå og samtidig har mange år foran seg som leder. Unntaksvis kan det også plukkes ut enkelte klare talenter med noe mindre fartstid, og som det er lagt konkrete utviklingsplaner for, dvs. enten at de er i en lederrolle allerede eller skal inn i en lederrolle.

Rekruttering

Det er de fire regionale helseforetakene som velger ut deltagere basert på en innstilling av kandidater fra hvert enkelt helseforetak. Hvert helseforetak velger selv hvordan de vil gjennomføre innstillingsprosessen.

Rekrutteringsprosessen

Helse Nord, Midt-Norge og Vest er hver tildelt 6 plasser pr. kull, mens Helse Sør-Øst er tildelt 12 plasser. Til sammen er det 30 deltakere pr. kull.

Hvert helseforetak innstiller inntil 3 kandidater til sitt RHF som foretar den endelige utvelgelsen. RHFet skal i sin beslutning ta hensyn til en rimelig kjønnsbalanse og sørge for en spredning av deltakere i forhold til spesialisthelsetjenestens ulie fagområder. kandidatene meldes inn til RHFet ved oversendelse av tilsendt innstillingsskjema i utfylt stand. Skjemaene følger med deltakerlisten når den sendes fra RHFet til nasjonal ledelsesutvikling. RHFene må være påpasselige med å sikre at det følger med utfylt skjema for alle kandidatene. Dette er viktig både for å sikre en god rekrutteringsprosess i alle ledd for at programstaben skal ha tilstrekkelig informasjon om den enkelte deltaker ved oppstart.

Hospitantordning

I forbindelse med gjennomføringen av topplederprogrammet, er det opprettet en hospitantordning for lederutviklere/basisgruppekonsulenter etter de retningslinjer som er beskrevet nedenfor.
 

Hensikt med og innhold i ordningen

Ledelse er en avgjørende faktor for at målene for spesialisthelsetjenesten skal nås. Derfor er lederutvikling et prioritert satsningsområde i helseforetakene. I denne sammenheng er det også behov for å styrke og videreutvikle lederutviklerkompetansen i helseforetakene, både regionalt og på foretaksnivå. I topplederprogrammet brukes metodikk og pedagogiske verktøy som kan anvendes i mange lederutviklingssammenhenger. Skal denne metodikken virke etter hensikten, må de som bruker denne ha tilstrekkelig innsikt og trening. Arbeidet i basisgruppene i programmet representerer en velegnet arena for slik trening.

Hensikten med hospitantordningen er å bruke topplederprogrammet til å bidra til og videreutvikle lederutviklerkompetansen i helseforetakene.

Dette oppnås ved at hospitantene følger arbeidet i basisgruppene sammen med gruppens basisgruppekonsulent. Basisgruppekonsulenten detaljplanlegger arbeidet i hver økt sammen med hospitanten og avtaler om og på hvilken måte hospitanten skal bidra aktivt. Etter hver økt foretar basisgruppekonsulent og hospitant en oppsummering av arbeidet i gruppen og hospitanten mottar veiledning i forhold til metodebruk og håndtering av aktuelle situasjoner. Hospitanten er en del av basisgruppekonsulentteamet og deltar i dette teamets møter, før, under og etter hvert program.

Hospitant har også anledning til å følge programmets plenumsdel og assisterer i denne forbindelse programsjef etter behov.

Hospitanten skal være godt kvalifisert medarbeidere fra helseforetakene eller de regionale helseforetakene, som foretakene ønsker å benytte i utvikling og gjennomføring av egne lederutviklingstiltak. Kandidatene bør ha utdannelse fra universitet/høyskole og noen års bakgrunn fra arbeid med lederutvikling. Det er en fordel med egen ledererfaring og fra arbeid med helsefaglige problemstillinger.


Uttak og antall

Det kan delta maksimalt 2 hospitanter på hvert kull. Styringsgruppen avgjør hvem og hvor mange hospitanter som bør delta på det enkelte program.

De regionale helseforetakene sender invitasjon til å melde inn kandidater til hospitantordningen sammen med den vanlige invitasjonen til programmet. De regionale helseforetakene vurderer forslagene og sender sin innstilling til programsjefen, som i samarbeid med leder for basisgruppekonsulentteamet, lager en innstilling til Styringsgruppen. Over tid bør det tilstrebes en rimelig fordeling av hospitantplasser mellom de forskjellige regionene i tråd med hvordan deltakerplassene fordeles.


Kostnader

Alle kostnader i forbindelse med hospitantens reise og opphold dekkes normalt av hospitantens arbeidsgiver.

Ferdige endringsoppgaver

Endringsoppgaven skal bidra til utvikling både av deltakeren på Nasjonalt topplederprogram og hans/hennes organisasjon, gjennom bearbeiding av et konkret endringsprosjekt belyst fra et lederskapsperspektiv.

Oppgaven planlegges under programperioden og gjennomføres i eget foretak etter programslutt.

Ferdige endringsoppgaver
Fant du det du lette etter?