Viktige begreper i utdanningen

Forklaring av viktige begreper i utdanningen.

Læringsmål: Med læringsmål menes hva en legespesialist skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre etter endt utdanning. Læringsmålene kan blant annet oppnås ved å gjennomføre ulike læringsaktiviteter.

Læringsaktiviteter: Kurs er en av flere læringsaktiviteter som LIS gjennomfører. De fleste læringsaktiviteter skjer i klinisk praksis, som  oftest under supervisjon. Andre eksempler på læringsaktiviteter er veiledning og gruppeundervisning.

Supervisjon: Å bistå, rådgi og vurdere leger i spesialisering i konkrete arbeidssituasjoner i den daglige virksomheten. Gjennomføres fortrinnsvis ved fysisk tilstedeværelse, men også på telefon eller digitale medier.

Veiledning: Refleksjon, råd og oppfølging av faglig progresjon under spesialiseringen og bidrag i vurderingen av leger i spesialisering. Veiledningen innebærer planlagte og regelmessige samtaler mellom LIS og veileder. Samtalene skjer ikke i konkrete arbeidssituasjoner, men skjermet fra andre arbeidsoppgaver.

Felles kompetansemål: I tillegg til læringsmål for hver spesialitet, har utdanningen felles generelle kompetansemål (FKM) i emner som etikk, kommunikasjon, ledelse og flere. FKM er et sett av læringsmål som gjelder for alle spesialiteter og som strekker seg gjennom hele utdanningsløpet.

Anbefalte  kurs:  I utgangspunktet skal LIS gjennomføre et definert antall kurs i kategorien «anbefalte kurs». Disse inngår i Helsedirektoratets anbefalte læringsaktiviteter som skal gjennomføres av alle LIS dersom legen ikke allerede har oppnådd den nødvendige kompetansen. Det samme gjelder hvis utdanningsvirksomheten ikke kan tilby en læringsaktivitet av minst like god kvalitet som den anbefalte.

Obligatoriske og valgfrie kurs: Dette er kurs som LIS skal gjennomføre for å bli godkjent spesialist ifølge krav i gammel ordning, hvor det stilles krav om å gjennomføre et bestemt antall timer i obligatoriske og valgfrie kurs. LIS som frem til 2022 er i overgangsfase, vil få tilfredsstilt disse kravene ved å følge de anbefalte kursene som tilbys i ny utdanning. Dette betyr at alle LIS, enten du følger gammel eller ny utdanning, fullfører spesialiseringen med læringsaktiviteter som hører inn under den nye utdanningen.

Emnekurs: Kurs som gir en innføring eller fordypning innen et spesifikt fagområde for LIS både i gammel og ny utdanning. Emnekursene har en annen status enn de anbefalte kursene. Ifølge Helsedirektoratet er emnekursene «ikke nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet, men nyttige kurs som kan bidra til å oppnå læringsmål».Kilde

Flere forklaringer og definisjoner

Fant du det du lette etter?