Spesialistutdanning i revmatologi

Denne siden er laget for leger i spesialisering i revmatologi og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i revmatologi.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HN, som har fagkontaktansvar for revmatologi, nederst på siden.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspilll til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

 


Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter


Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen


 Læringsmål revmatologi og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
Kompetanseni​våKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i revmatologi og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i revmatologi

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

 

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i revmatologi:Om nasjonalt anbefalte kurs i revmatologi

Barnerevmatologi

​​LIS skal etter kurset kunne ha oversikt over behandling og utredning av artritter hos barn, differensialdiagnoser. Behandling og utredning av kollagenoser, vaskulitter og autoinflammtoriske sykdommer. Skal også kunne tolke ultralyd av ledd hos barn.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
REV-001 Anatomi og fysiologi ved normale og patologiske prosesser - revmatiske sykdommer
REV-002 Normal, mikroskopisk og makroskopisk patoanatomi og histologi
Barnerevmatologi
REV-053 Diagnostisere og behandle i samarbeid med spesialist
REV-054 Symptomer, funn og sykdomskarakteristika, forskjeller mellom barn og voksne
REV-055 Anti-revmatiske legemidler hos barn
REV-056 Differensialdiagnostiske overveielser
REV-057 Ledd og sener hos barn - anatomi, ultralydevaluering og leddinjeksjon
REV-058 Pasient- og pårørendeopplæring - psykososiale konsekvensene av kronisk sykdom og tiltak
REV-059 Nasjonale kompetansesentre
REV-060 Vekstforstyrrelser
REV-061 Voksne med juvenile revmatiske sykdommer
REV-062 Unge med revmatisk sykdom -oppfølging i voksenrevmatologien

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Klinisk immunologi, laboratoriediagnostikk

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Inflammatoriske artrittsykdommer
REV-013 Diagnostiske undersøkelser - tolke laoratoriesvar
Inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer
REV-025 Blodprøver, urinprøver, bildediagnostikk og organspesifikke vevsprøver
Inflammatoriske systemiske vaskulittsykdommer
REV-041 Immunologiske teknikker og prøver
Basiskompetanse
REV-001 Anatomi og fysiologi ved normale og patologiske prosesser - revmatiske sykdommer
REV-003 Immunsystemets oppbygning og funksjon
Andre relevante tilstander
REV-076 Autoinflammatoriske sykdommer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Inflammatoriske leddsykdommer hos voksne

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Inflammatoriske artrittsykdommer
REV-006 RA, psoriasisartritt, aksial og perifer spondylartritt
REV-007 Palindrom revmatisme, Stills sykdom, RS3PE, IBD-relatert artritt, reaktiv artritt
REV-008 Artrittsykdommene
REV-009 Revmatologisk anamnese - klinisk presentasjon
REV-010 Ledd, rygg og andre relevante organsystemer - klinisk revmatologisk undersøkelse
REV-013 Diagnostiske undersøkelser - tolke laoratoriesvar
REV-014 Billeddiagnostisk utredning ved ledd, columna og organmanifestasjoner
REV-015 Behandlingsretningslinjer
REV-016 Kliniske verktøy og skåringssystemer
REV-017 Anamnese om tidligere behandling, årsaker til endringer, komorbiditeter
REV-018 Konvensjonell behandling uten respons
Basiskompetanse
REV-002 Normal, mikroskopisk og makroskopisk patoanatomi og histologi
Andre relevante tilstander
REV-068 Arthritis urica -komorbiditet

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Bindevevssykdommer og vaskulitter

​​Etter kurset ska LIS ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper når det gjelder epidemiologi, utredning, diagnostikk og behandling av systemiske bindevevsykdommer og systemiske vaskulitter.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer
REV-021 Epidemiologi, genetikk, patogenese, manifestasjoner, kliniske uttrykksformer med mer
REV-022 Kliniske bilder
REV-023 Kliniske problemstillinger - tentativ diagnose og differensialdiagnoser
REV-024 Undersøkelse av organer
REV-025 Blodprøver, urinprøver, bildediagnostikk og organspesifikke vevsprøver
REV-029 Akutte og livstruende bindevevssykdommer og vaskulittsykdommer
REV-030 Organmanifestasjoner
REV-031 Behandling - igangsette og følge opp
REV-032 Nyoppståtte bindevevssykdommer
REV-033 Evidens- og erfaringsbaserte legemiddeltiltak, behandlingsanbefalinger
REV-041 Immunologiske teknikker og prøver
Basiskompetanse
REV-042 Bildediagnostisk utredning - egnede modaliteter (CT, MR, PET, andre)
Inflammatoriske systemiske vaskulittsykdommer
REV-035 Annen immunkompleks vaskulitt (Goodpasture)
REV-034 Polymyalgia revmatika, Takayasus sykdom, kjempecellearteritt, polyarteritis nodosa med flere
REV-036 Vaskulittsykdommer - undergrupper
REV-038 Systemiske vaskulittsykdommer - differensialdiagnostikk/diagnoser
REV-039 Identifisere og prioritere klinisk relevante problemstillinger
REV-040 Systemiske vaskulittsykdommer
REV-043 UL-undersøkelse av kar
REV-044 Klassifikasjonskriterier og registre
REV-045 Akutte og livstruende tilstander ved systemisk vaskulittsykdom
REV-046 Systemiske vaskulittsykdommer - organmanifestasjoner
REV-047 Igangsette og følge opp behandling (P)
REV-048 Evidens- og erfaringsbaserte legemiddeltiltak
REV-049 Legemidler og kombinasjoner av legemidler i ulike faser
REV-050 Planlegging, gjennomføring og oppfølging av behandling
REV-051 Kliniske verktøy og skåringssystemer -sykdomsaktivitet og/eller organskade
REV-052 Konvensjonell behandling uten respons
Andre relevante tilstander
REV-074 Løfgrens syndrom, andre sykdomsmanifestasjoner ved sarkoidose

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Moderne bildediagnostikk

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Inflammatoriske artrittsykdommer
REV-014 Billeddiagnostisk utredning ved ledd, columna og organmanifestasjoner
Inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer
REV-025 Blodprøver, urinprøver, bildediagnostikk og organspesifikke vevsprøver
Basiskompetanse
REV-042 Bildediagnostisk utredning - egnede modaliteter (CT, MR, PET, andre)
Inflammatoriske systemiske vaskulittsykdommer
REV-043 UL-undersøkelse av kar
Andre relevante tilstander
REV-065 Degenerative leddsykdommer/artrose - relevant bildediagnostikk og viderehenvisning

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Ultralyddiagnostikk del 1: Sonoanatomi

I dette kurset skal LIS oppnå god anatomisk kunnskap om alle strukturer relevante for revmatologer. Høy-kompetente veiledere gir mulighet for at alle vil ha læringsutbytte, uavhengig av graden av aktuell UL erfaring (dvs. kursets faglige nivå tilpasses deltakerne). Den teoretiske undervisningen vil være på moderat nivå, mens den praktiske veiledningen tilpasses nivået for hver enkelt gruppe.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Inflammatoriske artrittsykdommer
REV-011 Ledd, sener og tilgrensende strukturer - ultralydundersøkelse med standardprojeksjoner
REV-012 Leddvæske - prøvetaking og mikroskopering
REV-016 Kliniske verktøy og skåringssystemer
REV-019 Ledd - punksjon, aspirasjon og injeksjon 
REV-020 Seneskjeder og bursae - punksjon, aspirasjon og injeksjon
Inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer
REV-028 Ultralydundersøkelse - fysikk, teknikk og innstillinger
Inflammatoriske systemiske vaskulittsykdommer
REV-043 UL-undersøkelse av kar
Barnerevmatologi
REV-057 Ledd og sener hos barn - anatomi, ultralydevaluering og leddinjeksjon
Andre relevante tilstander
REV-065 Degenerative leddsykdommer/artrose - relevant bildediagnostikk og viderehenvisning

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Ultralyddiagnostikk del 2: Sonopatologi

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Inflammatoriske artrittsykdommer
REV-011 Ledd, sener og tilgrensende strukturer - ultralydundersøkelse med standardprojeksjoner
REV-012 Leddvæske - prøvetaking og mikroskopering
REV-016 Kliniske verktøy og skåringssystemer
REV-019 Ledd - punksjon, aspirasjon og injeksjon
REV-020 Seneskjeder og bursae - punksjon, aspirasjon og injeksjon
Inflammatoriske systemiske bindevevssykdommer
REV-028 Ultralydundersøkelse - fysikk, teknikk og innstillinger
Inflammatoriske systemiske vaskulittsykdommer
REV-043 UL-undersøkelse av kar
Barnerevmatologi
REV-057 Ledd og sener hos barn - anatomi, ultralydevaluering og leddinjeksjon
Andre relevante tilstander
REV-065 Degenerative leddsykdommer/artrose - relevant bildediagnostikk og viderehenvisning

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Farmakologi ved revmatiske sykdommer

Kurset vil gjennomgå virkningsmekanismer og prinsipper for bruk av moderne anti-revmatiske legemidler samt gjennomgå behandling av revmatiske sykdommer hos utvalgte pasientgrupper. ​

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Inflammatoriske systemiske vaskulittsykdommer
REV-049 Legemidler og kombinasjoner av legemidler i ulike faser
Farmakologi
REV-082 Tilpasset legemiddelbehandling
REV-084 Behandlingssvikt - implikasjoner for videre behandling
Nyresykdommer
REV-142 Farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold - medisinjustering
REV-149 Nyresykdom - farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold , medisinjustering

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:Plan for gjennomføring av nasjonalt anbefalte kurs i revmatologi

Her finner du langtidsplan/normalfrekvens for kursene som anbefales for spesialistutdanning i revmatologi. Oversikten viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Kurs som er klare til påmelding finner du under «Annonserte kurs for LIS i revmatologi» lenger ned på siden.

Her finner du informasjon til LIS om kurs​.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Har du innspill til langtidsplan/normalfrekvens for kurs i revmatologi, ta kontakt med RegUt HN.


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i revmatologi

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – revmatologi

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? På lenken under finner du mer informasjon om regler for godkjenning etter gammel ordning, tellende timer på digitale kurs, overgangsregler og lignende:

Om gammel ordning og overgang til ny


 

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i revmatologi

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for revmatologi finner du i lenken under:


 

Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Nord har ansvaret for revmatologi. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøks- og postadresse
Helse Nord/Universitetssykehuset Nord-Norge
Breivika, G.906 Tromsø
UNN-Tromsø
9038 Tromsø
Hjemmeside for regut i Helse Nord

Postmottak:

regut@unn.noNyttige lenker

Som LIS i revmatologi vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i revmatologi.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Fant du det du lette etter?