Spesialistutdanning i radiologi

Denne siden er laget for leger i spesialisering i radiologi og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i radiologi.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HN, som har fagkontaktansvar for radiologi, nederst på siden.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspilll til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

 


Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter


Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen


 Læringsmål radiologi og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
KompetansenivåKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i radiologi og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i radiologi

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

 

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i radiologi:Om nasjonalt anbefalte kurs i radiologi

Thoraxradiologi

​Dette kurset arrangeres av radiologi, men LIS i både radiologi og nukleærmedisin deltar som ledd i utdanningen. ​

​​Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om diagnostikk og i noe grad behandling av hjerte- og lungesykdommer.

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Thoraxradiologi - Teori
RAD-103 Røntgen, CT og MR - lunger, hjerte, mediastinum og thoraxveggen (3a)
RAD-104 Patologi i thorax (3a)
RAD-105 Røntgen og CT - lungesykdommer og luftveissykdommer (3b)
RAD-106 Nodulære fortetninger - benigne og maligne sykdommer (3a)
RAD-107 Immunsupprimerte og pasienter med medfødte lungesykdommer (3b)
RAD-108 Røntgen, CT, MR og nukleærmedisin - patologi i lungekar og sykdommer (3a)
RAD-109 Patologiske funn i thoraxveggen, mediastinum og pleura (3a)
RAD-110 Lungeembolier (3a)
RAD-111 Ultralydveiledet pleuratapping og aspirasjon (3a)
RAD-112 CT og MR - bruk av protokoller (3a)
RAD-113 Biopsier i thorax (3b)
Traume-/akuttradiologi – Thorax/Kar radiologi – Teori
RAD-318 Pneumothorax og pneumo-mediastinum (3a)
RAD-319 Mediastinal blødning, tracheobronkial skade, hjertekontusjon og aortaruptur (3a)
RAD-320 Lungekontusjoner, lacerasjoner, øsofagusskader og diafragmarupturer (3a)
RAD-321 Akutt blødning etter traume (3a)

Radiologi - Morfologisk diagnostikk - Projeksjonsradiologi, CT, MR og ultralyd
NUK-021 Anatomi av lunger, hjerte, mediastinum og thorax
NUK-033 CT - strålebelastning
NUK-040 Patologi i thorax
NUK-044 Tolke CT thorax og -abdomen

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Nevroradiologi/ØNH

​Dette kurset arrangeres av radiologi, men LIS i både radiologi og nukleærmedisin deltar som ledd i utdanningen. ​

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Øre-nese-hals og øye - Teori
RAD-285 Normalanatomi i hode, hals og kjeveregion (3a)
RAD-286 Medfødte tilstander/lesjoner i hode og halsregion (3a)
RAD-287 Sykdommer i hode -og halsregion (3a)
RAD-288 Sykdommer i øyet og orbita (3b)
RAD-289 Sykdommer og unormal funksjon i kjeveleddet (3a)
RAD-290 Sykdommer i tinningben (3b)
RAD-291 Infeksjon og tumores i bihuler, larynx, pharynx, munnhule og ansikt (3b)
RAD-292 Sykdommer i glandula thyreoidea, paratyreoidea og spyttkjertler (3b)
RAD-293 Ultralydveiledet punksjon av lymfeknuter og glandula thyreoidea (3b)
RAD-294 Nukleærmedisinske undersøkelser - glandula thyroidea (3b)
Øre-nese-hals og øye - Ferdigheter
RAD-298 MR orbita, tinningben, ansikt og hals (3b)
Traume-/akuttradiologi – Nevroradiologi, øye- og ØNH radiologi – Teori
RAD-322 Skalle, skallebasisfrakturer og ansiktsfrakturer (3a)
RAD-323 Subdural, epidural og sub-arachnoidale blødninger (3a)
RAD-324 Parenkymskader og dyp axonal skade (3a)
RAD-325 Skader på bihuler og larynx, pharynx og munnhule (3a)
Traume-/akuttradiologi – Barneradiologi – Teori
RAD-326 Hodetraumer, nakkefrakturer og pseudoluksasjoner hos barn (3a)

Radiologi - Morfologisk diagnostikk - Projeksjonsradiologi, CT, MR og ultralyd
NUK-033 CT - strålebelastning
NUK-063 Ultralyd - sykdommer i thyroidea, parathyroidea, spyttkjertler​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Gastroeneterologisk radiologi

​Dette kurset arrangeres av radiologi, men LIS i både radiologi og nukleærmedisin deltar som ledd i utdanningen. ​​​

Kurset skal gi legen som spesialiserer seg i radiologi de nødvendige kunnskaper og ferdigheter i gastroenterologisk radiologi, for å kunne drive diagnostikk av de vanligste tilstander og sykdommer i gastrointestinal tractus. Dette inkluderer også valg av egnet undersøkelsesmodalitet ut fra klinisk problemstilling. ​​

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Abdominalradiologi - Teori
RAD-046 Tidligere operasjoner/ intervensjoner i abdomen - bildediagnostiske metoder og funn (3a)
RAD-047 Abdominale akutte tilstander ved undersøkelser (3a)
RAD-048 Tumores i abdomen - funn og differensialdiagnoser (3a)
RAD-049 Sykdommer i abdomen (3a)
RAD-050 Tumores i abdomen - funn og differensialdiagnoser (3b)
RAD-051 TNM klassifisering (3a)
RAD-052 TNM klassifisering (3b)
RAD-053 Endoskopi, endoskopisk ultralyd, nukleærmedisinske undersøkelser og PET (3a)
RAD-054 Endoskopi, endoskopisk ultralyd, nukleærmedisinske undersøkelser og PET (3b)
RAD-055 Inflammatoriske tarmsykdommer, malabsorpsjonsstillstander og infeksjoner (3a)
RAD-056 Inflammatoriske tarmsykdommer, malabsorpsjonsstillstander og infeksjoner (3a)
RAD-057 Kroniske leversykdommer, inklusiv portal hypertensjo (3a)
RAD-058 Kvantifisering (3a)
RAD-059 Kvantifisering (3b)
RAD-060 Vaskulære tilstander (3a)
RAD-061 Vaskulære tilstander (3b)
RAD-062 Perfusjon for differensiering av lesjoner (3a)
RAD-063 Perfusjon for differensiering av lesjoner - perfusjonsavbildning (3b)
RAD-064 Evaluering etter behandling av kreft og inflammatoriske sykdommer (3a)
RAD-065 Evaluering etter behandling av kreft og inflammatoriske sykdommer (3b)
RAD-066 Radiologiske intervensjoner i abdomen (3a)
RAD-067 Radiologiske intervensjoner i abdomen (3b)
RAD-068 Protokoller for CT og MR (3a)
Traume-/akuttradiologi – Generell traumeradiologi – Teori
RAD-307 Traume og sekvele etter traume (3a)
RAD-309 FAST-Ultralyd (3a)
Traume-/akuttradiologi – Abdominal radiologi – Teori
RAD-310 Intra og retroperitoneale blødninger, intra- og ekstraperitoneal fri luft (3a)
RAD-311 Parenkym- og tarmskader (3a)
RAD-312 Aktiv blødning og hypoperfusjons kompleks (3a)
Traume-/akuttradiologi – Uroradiologi – Teori
RAD-313 Nyreskader (3a)
RAD-314 Ureter, blære og urethraskader (3a)

Nukleærmedisinsk organdiagnostikk
NUK-075 Gastrointestinal diagnostikk​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Ultrasonografi

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Modalitetslære radiologi inkludert strålehygiene og strålevern - Teori
RAD-023 Ultralyd - bildedanning og valg av prober (3a)
RAD-024 Ultralyd - apparatur (3a)
RAD-025 Ultralyd - kontrastforsterket ultralyd (3b)
Abdominalradiologi - Teori
RAD-053 Endoskopi, endoskopisk ultralyd, nukleærmedisinske undersøkelser og PET (3a)
Hjerte og kar-radiologi - Teori
RAD-124 Røntgen, CT, MR og ultralyd - hjerte og de store kar (3a)
Onkologisk radiologi - Teori
RAD-279 CT, MR, ultralyd og PET-CT/PET-MR ved cancersykdommer (3b)
Øre-nese-hals og øye - Teori
RAD-293 Ultralydveiledet punksjon av lymfeknuter og glandula thyreoidea (3b)
Mammaradiologi - Teori
RAD-304 Mammografi, ultralyd og MR (3a)
Traume-/akuttradiologi – Generell traumeradiologi – Teori
RAD-309 FAST-Ultralyd (3a)

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Uroradiologi

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Urogenital radiologi - Teori
RAD-246 Steinsykdommer (3a)
RAD-248 Oppfyllinger (benigne og maligne) i nyrer og samlesystemet (3a)
RAD-249 Nyresvikt og bruk av kontrastmiddel (3a)
RAD-250 Oppfyllinger (benigne og maligne) i binyrer (3a)
RAD-251 Sykdommer i ovarier, uterus og vagina (3a)
RAD-252 Sykdommer i prostata, vesiculae seminales og testes/scrotum (3a)
RAD-253 Angiografiske prosedyrer i bekkenet (3b)
RAD-254 Intervensjoner i urinveier (3b)
RAD-255 Nyredonor og recipient (3b)
RAD-257 Staging av kreft i urogenitale organer begge kjønn (3b)
RAD-258 Oversikt urinveier (3a)
RAD-259 Urografi (3b)
RAD-313 Nyreskader (3a)
RAD-314 Ureter, blære og urethraskader (3a)
RAD-315 Testis/skrotum og penile traumer (3b)
RAD-316 Cervico-vaginale traumer (3b)
RAD-332 Urethragrafi (3b)

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Barneradiologi

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Barneradiologi - Teori
RAD-197 Normalvarianter hos barn, stadier av utvikling og vekst (3a)
RAD-199 Vanligste sykdommer hos barn (3a)
RAD-200 UL, røntgen, CT og MR hos barn - risiko ved ioniserende stråling (3a)
RAD-201 Nevrologiske tilstander hos barn (3b)
RAD-202 Nevrologiske tilstander hos premature, nyfødte og spedbarn (3b)
RAD-203 Hydrocephalus, craniosynostoser og medfødte tilstander (3b)
RAD-204 Aksidentell og ikke-aksidentell hodeskade hos barn (3b)
RAD-205 Akutte abdominale tilstander hos premature, nyfødte og spedbarn. Navlekateter (3b)
RAD-206 Abdominale tilstander hos eldre barn (3b)
RAD-207 Urinveier hos barn (3a)
RAD-208 Tilstander i skrotum hos barn (3a)
RAD-209 Transabdominal ultralyd av genitalia interna hos jenter (3a)
RAD-210 Barneortopediske tilstander og vurdering av skjelettalder (3b)
RAD-211 Tilstander i thorax hos premature.
RAD-212 Tilstander på hals (3a)
RAD-213 Barnemishandling (3a)
RAD-214 Onkologiske tilstander hos barn (3a)
Barneradiologi - Ferdigheter
RAD-215 Ultralyd cerebrum av nyfødte og spedbarn (3b)
RAD-216 CT caput av barn (3a)
RAD-217 MR caput av barn (3b)
RAD-218 MR columna av barn (3b)
RAD-219 Røntgen thorax av nyfødte og premature (3a)
RAD-220 Røntgen thorax av større barn (3a)
RAD-221 Ultralyd thorax, thymus og lesjoner i thoraxveggen (3a)
RAD-222 CT thorax (3b)
RAD-223 MR-thorax (3b)
RAD-224 Ultralyd av collum hos barn (3a)
RAD-225 CT hals hos barn (3b)
RAD-226 MR hals hos barn (3b)
RAD-227 Røntgen oversikt abdomen hos barn (3b)
RAD-228 Ultralyd abdomen hos barn (3a)
RAD-229 ØVD med tanke på malrotasjon (3b)
RAD-230 Røntgen kolon med kontrast (3b)
RAD-231 CT abdomen/ bekken hos barn (3b)
RAD-232 MR abdomen/ bekken hos barn (3b)
RAD-233 Ultralyd med spørsmål om invaginasjon (3b)
RAD-234 Reponering av invaginasjon (3b)
RAD-235 UL-urinveier hos barn (3b)
RAD-236 UL-scrotum hos barn (3b)
RAD-237 Transabdominal UL-genitalia internae hos jenter (3b)
RAD-238 Miksjonscystografi/ -uretragrafi (3a)
RAD-239 Røntgen av skjelett og ledd hos barn (3b)
RAD-240 Ultralyd av ledd og bløtdeler hos barn (3b)
RAD-241 MR av skjelett, ledd og bløtdeler hos barn (3b)
Traume-/akuttradiologi – Barneradiologi – Teori
RAD-326 Hodetraumer, nakkefrakturer og pseudoluksasjoner hos barn (3a)
RAD-327 Lungekontusjoner og –lacerasjoner hos barn (3a)
RAD-328 Luftlekkasjer hos barn (3a)
RAD-329 Abdominale traumer og tarmskader (3a)
RAD-330 Hypoperfusjonstegn (3a)

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Skjelettradiologi/traumatologi

​Dette kurset arrangeres av radiologi, men LIS i både radiologi og nukleærmedisin deltar som ledd i utdanningen. ​

Etter dette kurset skal LIS kunne:

 • resonnere rundt de forskjellige modaliteters styrke og svakheter i utredning av bløtvevs-og skjelettpatologi.
 • gjenkjenne anatomiske strukturer og varianter innen skjelettet.
 • beskrive vanlige degenerative tilstander og skader i skjelett og bløtvev med fokus på columna og store ledd (skulder, hofte, kne).
 • kjenne til utredning og typiske funn ved inflammatoriske og infeksiøse tilstander i bløtvev og skjelett, og differensiere disse fra degenerasjon og metabolske skjelettsykdommer.
 • vurdere osteosynteser og proteser, og komplikasjoner etter disse.
 • beskrive benigne og maligne karakteristika ved tumores i bløtvev og skjelett, og kjenne til retningslinjer for utredning og henvisning til Sarkomsenter.​

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Muskelskjelett-radiologi - Teori
RAD-150 Medfødte skjelettsykdommer og dysplasier (3b)
RAD-151 Osteopeni/osteoporose og bentetthetsmåling (3b)
RAD-152 Bentumores og bløtvevssarkomer (3b)
RAD-153 Frakturer - inndeling/klassifikasjon (3a)
RAD-154 Osteosytese/protese (3a)
RAD-155 Degenerative sykdommer i muskel-/skjelettsystemet (3a)
RAD-156 Muskel og senerupturer (3a)
RAD-157 Revmatologiske og metabolske sykdommer, infeksjoner og inflammasjon (3b)
RAD-158 Muskel-/skjelettanatomi (3a)
RAD-159 Skjelett- og bløtdelstraume (3a)
RAD-160 Artrografier (3b)
Traume-/akuttradiologi – Muskel-skjelett radiologi – Teori
RAD-317 Muskel-skjelettsystemet ved hardt skadede pasienter (3a)

Radiologi - Morfologisk diagnostikk - Projeksjonsradiologi, CT, MR og ultralyd
NUK-025 Projeksjonsradiologi - degenerative sykdommer i muskel-/skjelettsystemet
NUK-028 Projeksjonsradiologi - røntgendiagnostikk av skjelettet
NUK-043 Tolke og beskrive CT av skjelett og ledd​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Radiologiske modaliteter

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Modalitetslære radiologi inkludert strålehygiene og strålevern - Teori
RAD-011 Bildedanning, strålefysikk og strålebiologi (3a)
RAD-012 Konvensjonell røntgendiagnostikk - muligheter, feilkilder og tolkning (3a)
RAD-013 Konvensjonell røntgendiagnostikk - anvendelsesområder (3a)
RAD-014 CT - bildedanning og strålefysikk (3a)
RAD-015 CT - apparatur (3a)
RAD-016 CT - muligheter, feilkilder og tolkning (3a)
RAD-017 CT - Anvendelsesområder og kontraindikasjoner (3a)
RAD-018 MR-fysikk og bildedanning (3a)
RAD-019 MR - apparatur (3b)
RAD-020 MR - valg av MR sekvenser og spoler (3b).
RAD-021 MR - muligheter, feilkilder og tolkning (3a)
RAD-022 MR - anvendelsesområder og kontraindikasjoner (3a)
RAD-023 Ultralyd - bildedanning og valg av prober (3a)
RAD-024 Ultralyd - apparatur (3a)
RAD-025 Ultralyd - kontrastforsterket ultralyd (3b)
RAD-026 Ultralydbilder - muligheter, feilkilder og tolkning (3a)
RAD-027 Ultralyd - anvendelsesområder (3a)
RAD-029 Radiologi - virkningsmekanismer for kontrastmidler (3a)
RAD-030 Radiologi - dosering av kontrastmidler og bruk av faser (3a)
RAD-031 Radiologi - indikasjoner, kontraindikasjoner, bivirkninger og evt forbehandling (3a)
RAD-032 Akutte kontrastmiddelreaksjoner (3a)
RAD-033 SPECT / PET CT - bildedanning og praktisk gjennomføring (3b)
RAD-034 SPECT / PET CT - bildeopptak og tolkning (3b)
RAD-035 Strålefysikk - røntgenstrålers effekt / vekselvirkning på vev (3a)
RAD-036 Strålevern (3a)
RAD-037 Strålehygiene rettet mot personale (3a)
RAD-038 Strålehygiene rettet mot pasienter (3a)
RAD-039 ALARA generelt og strålevern hos barn (3a)
RAD-040 Strålebelastning - CNS, thorax, abdomen/ bekken og ekstremiteter (3a)
RAD-041 Røntgenstråler ved uhell - pasientrådgiving (3a)
Modalitetslære radiologi inkludert strålehygiene og strålevern - Ferdigheter
RAD-042 Medikamentadministrasjon ved kontrastmiddelreaksjon (3a)
RAD-043 Strålevern på røntgenlab (3a)
RAD-044 Strålevern på intervensjonsrøntgenlab (3b)
Barneradiologi - Teori
RAD-197 Normalvarianter hos barn, stadier av utvikling og vekst (3a)
Onkologisk radiologi - Teori
RAD-277 Onkologiske sykdommer (3b)
RAD-279 CT, MR, ultralyd og PET-CT/PET-MR ved cancersykdommer (3b)
Traume-/akuttradiologi – Muskel-skjelett radiologi – Teori
RAD-317 Muskel-skjelettsystemet ved hardt skadede pasienter (3a)
Traumeradiologi – Ferdigheter
RAD-333 Evaluering av akutt syke/multitraume (3a)

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Magnetisk resonanstomografi

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Modalitetslære radiologi inkludert strålehygiene og strålevern - Teori
RAD-018 MR-fysikk og bildedanning (3a)
RAD-019 MR - apparatur (3b)
RAD-020 MR - valg av MR sekvenser og spoler (3b).
RAD-021 MR - muligheter, feilkilder og tolkning (3a)
RAD-022 MR - anvendelsesområder og kontraindikasjoner (3a)
Abdominalradiologi - Teori
RAD-068 Protokoller for CT og MR (3a)
Thoraxradiologi - Teori
RAD-103 Røntgen, CT og MR - lunger, hjerte, mediastinum og thoraxveggen (3a)
RAD-108 Røntgen, CT, MR og nukleærmedisin - patologi i lungekar og sykdommer (3a)
RAD-112 CT og MR - bruk av protokoller (3a)
Muskelskjelett-radiologi - Ferdigheter
RAD-166 MR av skjelett og bløtdeler (3a)
RAD-167 MR av skjelett - store ledd (kne/skulder) og osteomyelitt (3b)
Nevroradiologi - Ferdigheter
RAD-184 MR Caput ved ved de vanligste problemstillinger (3b)
RAD-191 MR ved prolaps og degenerative tilstander (3a)
Urogenital radiologi - Ferdigheter
RAD-260 Pelvimetri med røntgen, CT eller MR (3a)
RAD-268 MR urinveier (3a)
RAD-269 MR kvinnelige genitalia (3b)
RAD-270 MR mannlige genitalia (hovedfokus prostata) (3b)
Onkologisk radiologi - Teori
RAD-279 CT, MR, ultralyd og PET-CT/PET-MR ved cancersykdommer (3b)
Øre-nese-hals og øye - Ferdigheter
RAD-298 MR orbita, tinningben, ansikt og hals (3b)
Mammaradiologi - Teori
RAD-304 Mammografi, ultralyd og MR (3a)
Traume-/akuttradiologi – Generell traumeradiologi – Teori
RAD-308 Traumeutredning på røntgen, CT og MR (3a)

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Mammadiagnostikk

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Mammaradiologi - Teori
RAD-301 Normalvarianter, abnormaliteter og aldring av bryst og axiller (3a)
RAD-302 Screeningprogrammet (3a)
RAD-303 Sykdommer i bryst (3a)
RAD-304 Mammografi, ultralyd og MR (3a)
RAD-305 Cytologisk og histologisk prøvetagning, drenasje av cyster og abscess (3a)
Mammaradiologi - Ferdigheter
RAD-306 Mammografi og ultralyd mammae (3a)

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:Plan for gjennomføring av nasjonalt anbefalte kurs i radiologi

Her finner du langtidsplan/normalfrekvens for kursene som anbefales for spesialistutdanning i radiologi. Oversikten viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Kurs som er klare til påmelding finner du under «Annonserte kurs for LIS i radiologi» lenger ned på siden.

Her finner du informasjon til LIS om kurs​.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Har du innspill til langtidsplan/normalfrekvens for kurs i radiologi, ta kontakt med RegUt HN.


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i radiologi

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – radiologi

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? På lenken under finner du mer informasjon om regler for godkjenning etter gammel ordning, tellende timer på digitale kurs, overgangsregler og lignende:

Om gammel ordning og overgang til ny


 

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i radiologi

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for radiologi finner du i lenken under:


 

Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Nord har ansvaret for radiologi. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøks- og postadresse
Helse Nord/Universitetssykehuset Nord-Norge
Breivika, G.906 Tromsø
UNN-Tromsø
9038 Tromsø
Hjemmeside for regut i Helse Nord

Postmottak:

regut@unn.noNyttige lenker

Som LIS i radiologi vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i radiologi.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Nyheter om LIS-utdanning

Fant du det du lette etter?