Spesialistutdanning i psykiatri

Denne siden er laget for leger i spesialisering i psykiatri og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i psykiatri.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HMN, som har fagkontaktansvar for psykiatri, nederst på siden.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspilll til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

 


Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter


Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen


 Læringsmål psykiatri og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
KompetansenivåKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i psykiatri og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i psykiatri 

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

 


Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i psykiatri:Om nasjonalt anbefalte kurs i psykiatri

Grunnkurs I-IV

Grunnkursrekken I-IV arrangeres av RegUt Midt (HMN), samt psykiatriveka.

Kursene skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Grunnkurs I
Generell klinisk kompetanse innen ulike tjenesteområder
VOP-001 Kommunikasjon pasient og pårørende
Spesifikk klinisk kompetanse
VOP-033 Personlighetsforstyrrelser - samvalg
VOP-051 Selvmordsfare - samvalg
VOP-052 Kartleggingsverktøy - voldsrisiko
Annen spesifikk kompetanse – Juridisk arbeid
VOP-054 Lov om psykisk helsevern - etiske aspekter
Annen spesifikk kompetanse – Helsefremmende arbeid og sosialpsykiatri
VOP-071 Internasjonale konvensjoner - traktater - menneskerettigheter
Annen spesifikk kompetanse – Ledelse og administrasjon
VOP-076 Behandlingstilnærming - nasjonale særtrekk - lokale forutsetninger
VOP-078 Faglig refleksjon ift lovgivning, profesjonsetikk med mer
Akademisk kompetanse
VOP-079 Andre akademiske fag - forskning
VOP-080 Forskningsetiske problemstillinger - tvungen psykisk helsevern - samtykkekompetanse
VOP-081 Sosiokulturelle forhold - forskningsresultater - forskningsprosjekter
VOP-082 Vitenskapsteoretisk grunnlag

Grunnkurs II
Diagnostikk
VOP-010 Nevropsykologisk utredning
VOP-011 Psykologiske spesialundersøkelser
Biologisk behandling av psykiske lidelser
VOP-015 Medikamentell behandling - samvalg
VOP-017 Biologiske metoder
Annen spesifikk kompetanse – Helsefremmende arbeid og sosialpsykiatri
VOP-073 Barn som pårørende
Akademisk kompetanse
VOP-079 Andre akademiske fag - forskning

Grunnkurs III
Generell klinisk kompetanse innen ulike tjenesteområder
VOP-001 Kommunikasjon pasient og pårørende
Sosiale behandlingstiltak
VOP-023 Sosiale forhold - sykdomsforløp og anamnese
VOP-024 Sosiale intervensjoner - samhandling
Spesifikk klinisk kompetanse
VOP-049 Kultur, etnisitet og religion
Annen spesifikk kompetanse – Juridisk arbeid
VOP-057 Sakkyndighetsarbeid
Akademisk kompetanse
VOP-079 Andre akademiske fag - forskning

Grunnkurs IV
Spesifikk klinisk kompetanse
VOP-035 Stress- og traumerelaterte lidelser - samvalg
VOP-050 Asylsøkere og flyktninger - krig - tortur
Annen spesifikk kompetanse – Helsefremmende arbeid og sosialpsykiatri
VOP-071 Internasjonale konvensjoner - traktater - menneskerettigheter
VOP-072 Mental helse - globalt perspektiv
Akademisk kompetanse
VOP-079 Andre akademiske fag - forskning
VOP-081 Sosiokulturelle forhold - forskningsresultater - forskningsprosjekter
VOP-082 Vitenskapsteoretisk grunnlag

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Alderspsykiatri

Kursene skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Spesifikk klinisk kompetanse
VOP-042 Demens - samvalg
VOP-043 Alderspsykiatriske tilstander - angst, psykose, depresjon - samvalg
VOP-044 Alderspsykiatriske tilstander - medikamentelle utfordringer - somatiske forhold

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Nevropsykiatri

NB! Dette kurset er kun for LIS i psykiatri. VOP og BUP har begge kurs i nevropsykiatri, men det er separate kurs for hver spesialitet med samme tittel.

Etter dette kurset skal LIS​:

 • Vite hvordan en nevropsykiatrisk utredning gjennomføres
 • Tenke differensialdiagnoser ved atypiske psykiske symptomer
 • Kjenne til de mest relevante somatiske differensialdiagnoser
 • Vite når man rekvirerer EEG og billedundersøkelser og hvordan tolke svaret
 • Kjenne til relevante utviklingsforstyrrelser med psykiske symptomer
 • Utføre tilsyn på somatiske avdelinger, både hos psykiatriske pasienter med somatisk sykdom og hos pasienter som har psykiske utfordringer som følge av somatisk sykdom

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Generell klinisk kompetanse innen ulike tjenesteområder
VOP-005 Tilsyn - pasient i somatisk avdeling
VOP-006 Personlighetstrekk - somatisk og psykiatrisk samsykelighet
Diagnostikk
VOP-009 MR - CT - EEG
VOP-010 Nevropsykologisk utredning
Somatisk differensialdiagnostikk
VOP-012 Somatisk undersøkelse
VOP-013 Somatisk behandling - komorbiditet
VOP-014 Somatiske helseutfordringer - livsstilsintervensjoner
Spesifikk klinisk kompetanse
VOP-039 ADHD - samvalg
VOP-040 Utviklingsforstyrrelser - samvalg

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Gruppeterapi

Kurset skal gi:​

 • Kunnskap om teoretiske begrep og forståelsesrammer for anvendelse av grupper i behandling av pasienter i ulike helse- og sosialinstitusjoner.
 • Forståelse for betydningen av å definere målsetting for gruppeterapi, tilrettelegge rammer, foreta utvelgelse til og komposisjon av grupper i en terapeutisk setting.
 • Kunnskap om gruppedynamiske prosesser og grunnleggende gruppeterapeutiske intervensjonsformer.
 • Kunnskap om gruppeprosesser i organisasjoner og på sykehusavdelinger. 

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Psykoterapeutisk behandling
VOP-018 Psykoterapeutisk behandling - prosessen
VOP-020 Psykoterapeutiske metoder
VOP-021 Psykoterapeutiske metoder

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Kognitiv terapi

Kurset er ment å gi en første innføring til kognitiv adferdsterapi. Deltagerne får en innføring i tradisjonens viktigste prinsipper og teknikker, historiske utvikling, evidensgrunnlag og indikasjonsområder. Egenaktivitet og brukerperspektivet vektlegges. ​

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Psykoterapeutisk behandling
VOP-018 Psykoterapeutisk behandling - prosessen
VOP-020 Psykoterapeutiske metoder
VOP-021 Psykoterapeutiske metoder

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Psykodynamisk terapi

Kurset skal gi deltakerne økt forståelse av lege-pasientforholdet, samt en innføring i grunnleggende prinsipper for psykodynamisk psykoterapi. ​

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Psykoterapeutisk behandling
VOP-018 Psykoterapeutisk behandling - prosessen
VOP-020 Psykoterapeutiske metoder
VOP-021 Psykoterapeutiske metoder

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Rus og psykiatri

​​LIS skal under supervisjon kunne gjenkjenne kliniske karakteristika, ha kjennskap til differensialdiagnostiske overveielser jfr. gjeldende versjon av ICD. LIS skal ha kjennskap til relevante behandlingsretningslinjer for behandling av rus- og avhengighetslidelser og kjennskap til relevant samtalebehandling ved rus- og avhengighetslidelser - motiverende intervju.

Etter endt kurs skal LIS ha tilegnet seg:

 1. Sammenhengen mellom rus og psykiatri
 2. Hvordan behandle pasienter med samtidig lidelse
 3. Hvordan kartlegge ruslidelser og psykiske lidelser på en god måte 

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Somatisk differensialdiagnostikk
VOP-012 Somatisk undersøkelse
VOP-013 Somatisk behandling - komorbiditet
VOP-014 Somatiske helseutfordringer - livsstilsintervensjoner
Spesifikk klinisk kompetanse
VOP-045 Avrusning og abstinensbehandling
VOP-047 Rus og psykisk lidelse og rus - LAR - samvalg

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Psykofarmakologi

​​Etter kurset skal deltakeren kjenne den farmakologiske behandling av de vanligste psykiatriske lidelsene, herunder stemningslidelser, psykoser, ADHD, angst og demens.

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Biologisk behandling av psykiske lidelser
VOP-015 Medikamentell behandling - samvalg
Behandling og psykososiale tiltak
BUP-029 Medikamentell behandling av psykiske lidelser - samvalg

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

ECT

​​Etter kurset skal deltakerne:

 • kunne plassere ECT som behandlingsform i en kulturell, historisk og etisk kontekst
 • kjenne til holdninger, motforestillinger og faglig uenighet rundt ECT og kunne drøfte disse med pasient og pårørende
 • ha kjennskap til antatte virkningsmekanismer
 • kjenne til evidens for behandlingens effekt og bivirkninger
 • kunne identifisere pasienter med antatt god effekt av ECT
 • kjenne til hvordan tar man hensyn til ulike somatiske tilstander og relative kontraindikasjoner
 • kunne diskutere kost nytte forhold for ECT vs. annen behandling med pasienten og pårørende
 • kunne evaluere og justere faktorer som påvirker behandlingens effekt og bivirkninger, sånt som elektrodeplassering, ladning, frekvens, medisiner.
 • kunne innhente samtykke til ECT med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene og kjenne til det rettslige grunnlaget for nødretts-ECT
 • kjenne til nødvendig forberedelse til ECT og utredning før ECT
 • kunne gjennomføre adekvat behandlingsmonitorering under hvert anfall og i behandlingsforløpet, herunder gjenkjenne et adekvat epilepsilignende anfall i EEG og kriteria for å endre behandlingsparameter gjennom behandlingsserien, klinisk vurdering gjennom serien, kriteria for å avslutte ECT serien og indikasjon for vedlikeholdsbehandling
 • kunne modifisere nødvendig medisinering før under og etter ECT

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Biologisk behandling av psykiske lidelser
VOP-016 ECT - samvalg

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Transkulturell psykiatri

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Spesifikk klinisk kompetanse
VOP-048 Transkulturelle - samvalg
VOP-049 Kultur, etnisitet og religion
VOP-050 Asylsøkere og flyktninger - krig - tortur
Annen spesifikk kompetanse – Kommunikasjon og undervisning
VOP-060 Tolk

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Lov om psykisk helsevern og vurdering av samtykkekompetanse

Etter dette kurset skal LIS ha en oversikt over psykisk helsevernlov og anvendelse av loven både med tanke på teori, praksis og etiske refleksjoner rundt tvangsbruk. ​

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Annen spesifikk kompetanse – Juridisk arbeid
VOP-054 Lov om psykisk helsevern - etiske aspekter
VOP-055 Tvunget psykisk helsevern - vurdere - fatte vedtak
VOP-058 Tvungent psykisk helsevern - dom

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:Plan for gjennomføring av nasjonalt anbefalte kurs i psykiatri

Her finner du langtidsplan/normalfrekvens for kursene som anbefales for spesialistutdanning i psykiatri. Oversikten viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Kurs som er klare til påmelding finner du under «Annonserte kurs for LIS i psykiatri» lenger ned på siden.

Her finner du informasjon til LIS om kurs​.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Har du innspill til langtidsplan/normalfrekvens for kurs i psykiatri, ta kontakt med RegUt HMN.


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i psykiatri

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – psykiatri

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? På lenken under finner du mer informasjon om regler for godkjenning etter gammel ordning, tellende timer på digitale kurs, overgangsregler og lignende:

Om gammel ordning og overgang til ny


 

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i psykiatri

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for psykiatri finner du i lenken under:

 


Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Midt-Norge har ansvaret for psykiatri. Ansvar for gjennomføring av Grunnkursrekken, samt Psykiatriveka, i Psykiatri ligger hos RegUt Midt uavhengig av hvilken region kurset arrangeres i. For gjennomføring av Emnekurs i Psykiatri ligger ansvaret hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden,
7006 Trondheim

Postadresse
St. Olavs hospital
Harald Hardrådesgate 14
7030 Trondheim

Postmottak:

regut.hmn@stolav.noNyttige lenker

Som LIS i psykiatri vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i psykiatri.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Nyheter om LIS-utdanning

Fant du det du lette etter?