Spesialistutdanning i patologi

Denne siden er laget for leger i spesialisering i patologi og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i patologi.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HN, som har fagkontaktansvar for patologi, nederst på siden.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspilll til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

 


Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter


Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen


 Læringsmål patologi og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
Kompetanseni​våKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i patologi og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i patologi

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

 


Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i patologi:Om nasjonalt anbefalte kurs i patologi

Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi

​​Kurset gir en grundig innføring i diagnostiske kriterier og praktisk cytologisk diagnostikk innen de emneområdene som behandles. Etter endt kurs og bestått kursprøve skal kandidaten være i stand til å diagnostisere vanlige typer benigne og maligne lesjoner innen eksfoliativ cytologisk diagnostikk og selekterte områder av punksjonscytologi. 

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Cervix og vaginalcytologi
PAT-159 Cervixcytologisk diagnostikk
Ikke-gynekologisk exfoliativ og finnålsaspirasjonscytologi
PAT-166 Ikke-gynekologisk cytologi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Obduksjonspatologi og rettsmedisin

​​Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Ha god kjennskap til lover og regler som gjelder for obduksjon og meldeplikter ved dødsfall
 • Være i stand til formulere oppsett av dødsårsaker på dødsmeldingen og forstå betydningen av dette
 • Ha god kjennskap til prosedyrer og rutiner for obduksjon, herunder organdisseksjon, bruk av supplerende undersøkelser, formulering av obduksjonsrapport og relevant HMS ved obduksjon
 • Kjenne til forskjeller mellom medisinsk og rettsmedisinsk obduksjon, skadebeskrivelse og vurdering av dødstegn
 • Kjenne til rettspatologisk sakkyndigerklæring, den sakkyndiges rolle i retten og funksjonen til Den rettsmedisinske kommisjon

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Obduksjoner
PAT-173 Voksenobduksjon,obduksjonsrapport og resultatformidling
PAT-174 Lover og forskrifter for dødsfall og obduksjon
PAT-175 Legeerklæring om dødsfall (dødsattest)
PAT-176 Meldeplikter
PAT-177 Rådgivning om behov for obduksjon, meldeplikt og rekvisisjon
PAT-178 Klinisk journal - vurdering av patologisk-anatomiske funn ved obduksjon
PAT-180 Tilleggsundersøkelser ved obduksjon
PAT-181 Rettsmedisinske og medisinske obduksjoner
PAT-182 Rettspatologisk sakkyndighetserklæring, sakkyndiges rolle i retten

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Klinisk molekylærpatologi

Etter endt kurs skal deltakerne ha lært prinsippene for de viktigste molekylærbiologiske metodene som brukes i diagnostisk patologi. Videre skal man ha fått kunnskap om hvordan disse molekylære undersøkelsene brukes i patologilaboratoriet ved ulike svulsttyper. Deltakerne skal også ha fått innsikt i å vurdere ulike molekylærpatologiske problemstillinger gjennom eksempler hentet fra klinisk-patologisk praksis.​

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Molekylærpatologi
PAT-184 Molekylære analyser - diagnostikk av neoplasier

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

 

Minumun 8 organspesifikke patologikurs

​​Alle organkurs er lagt til læringsmål PAT-001, dokumentasjon legges der.

Det arrangeres ca. seks organkurs per år, dvs hvert kurs går ca. hvert tredje år. Innen flere av fagområdene arrangeres to ulike kurs.

For spesialiteten hud- og veneriske sykdommer​ arrangeres kurset "Dermatopatologi" årlig, som også kan tas av LIS i patologi.​ 

Du kan velge organspesifikke patologikurs innen følgende fagområder​:​

Hudpatologi

De to kursene innen dette fagområdet bidrar til oppnåelse av de samme læringsmålene. 

​​Hudpatologi - Epiteliale neoplasier i hud

​Etter endt kurs skal deltakerne ha kjennskap til benigne og maligne epiteliale neoplasier og kunne diagnostisere de vanligste lesjonene og svulstene.

​Før kurset skal alle deltagere få en digital snittkasse som vil dekke de hyppigste epiteliale tumores.

Gjennom kursdagene skal deltagerne lære om de hoveddiagnostiske kriteriene​ og de viktige differensiale diagnosene. Det blir også fokus på den nye WHO klassifikasjonen med implementering av immunhistokjemiske og molekulærgenetiske teknikker i diagnostikken av epiteliale hud neoplasier.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

​Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater
​Hud​
PAT-009 Sykdommer i hud​
PAT-010 Inflammatoriske tilstander​
PAT-011 Epiteliale prekankroser​
PAT-012 Epiteliale neoplasier og hyperplasier - benigne​
PAT-013 Nævi og melanocyttproliferasjoner - benigne​
PAT-014 Mesenchymale neoplasier -benigne​
PAT-015 Epiteliale neoplasier - maligne​
PAT-016 Malignt melanom - maligne melanocyttproliferasjoner​
PAT-017 Maligne mesenchymale neoplasier, lymfoide og myeloproliferative sykdommer​
PAT-018 Metastaser til hud​
PAT-019 Dermatitter og dermatoser - sjeldne​
PAT-020 Neoplasier i hud - sjeldne​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Hudpatologi - Melanocyttlesjoner

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

​​Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater
​Hud
PAT-009 Sykdommer i hud​
PAT-010 Inflammatoriske tilstander​
PAT-011 Epiteliale prekankroser​
PAT-012 Epiteliale neoplasier og hyperplasier - benigne​
PAT-013 Nævi og melanocyttproliferasjoner - benigne​
PAT-014 Mesenchymale neoplasier -benigne​
PAT-015 Epiteliale neoplasier - maligne​
PAT-016 Malignt melanom - maligne melanocyttproliferasjoner​
PAT-017 Maligne mesenchymale neoplasier, lymfoide og myeloproliferative sykdommer​
PAT-018 Metastaser til hud​
PAT-019 Dermatitter og dermatoser - sjeldne​
PAT-020 Neoplasier i hud - sjeldne

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Perinatal- og placentapatologi​

​De to kursene innen dette fagområdet bidrar til oppnåelse av de samme læringsmålene. 

Perinatal og fosterpatologi​

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater
Placenta med fosterhinne og navlesnor
PAT-118 Placentas normale utvikling og funksjon - påvirkning fra mor og foster/barn
PAT-119 Sirkulasjonsforstyrrelser, inflammatoriske tilstander og modnings-/utviklingsforstyrrelser​
PAT-120 Trofoblastsykdom​​​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

​Placentapatologi​

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater
Placenta med fosterhinne og navlesnor
PAT-118 Placentas normale utvikling og funksjon - påvirkning fra mor og foster/barn
PAT-119 Sirkulasjonsforstyrrelser, inflammatoriske tilstander og modnings-/utviklingsforstyrrelser​
PAT-120 Trofoblastsykdom

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.​

Bryst og endokrinpatologi​

​Mammapatologi​

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater
Brystpatologi
PAT-021 Sykdommer i bryst​
PAT-022 Ikke-neoplastiske forandringer​
PAT-023 Epiteliale neoplasier - benigne​
PAT-024 Epiteliale neoplasier - premaligne og maligne​
PAT-025 Fibroepiteliale neoplasier - benigne og maligne​
PAT-026 Stromale neoplasier - benigne og maligne​
PAT-027 Metastaser i bryst​
PAT-028 Ikke-epiteliale maligne neoplasier​​​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.​

Nevropatologi

Nevropatologi​

Dette er samme kurs som tas av LIS i nevrologi.​

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater
Sentralnervesystemet
PAT-133 Sykdommer i sentralnervesystemet​
PAT-134 Cerebrovaskulære sykdommer - Inflammatoriske tilstander i hjerne og hinner​
PAT-135 Blødning i hjerne og hjernehinner​
PAT-136 Metastaser i sentralnervesystemet​
PAT-137 Hypoksiforandringer i hjernen​
PAT-138 Neoplasier - primære​
PAT-139 Nevrodegenerative tilstander​
PAT-140 Demyeliniserende sykdommer​
PAT-141 Nevromuskulære sykdommer, perifere nervesykdommer​
PAT-142 Misdannelser i sentralnervesystemet​

​Nevroonkologi
NEV-034 Svulster i nervesystemet​​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.​​​

Lungepatologi

​​Lungepatologi​

​Etter kurset skal kursdeltakerne ha kjennskap til de vanligste benigne, premaligne og maligne tilstandene i lunge og pleura. Kursdeltakerne skal også kunne skille de vanligste premaligne og maligne epiteliale tilstandene fra hverandre, ha mikroskopisk undersøkelse, samt ha inngående kunnskap om immunhistokjemiske markører som vert brukt for å skille mellom ulike karsinom, samt immunhistokjemiske markører som er påkrevd ifht videre behandling av pasienten. Kursdeltakerne skal også ha kjennskap til hva molekylære undersøkinger som er påkrevd ihht nasjonale retningslinjer, kva for molekylære metoder som er aktuelle å bruke samt ha kjennskap til handtering av prøvematerialet og faktorer som kan påvirke resultatet av molekylære analyser.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater​
​​Lunge og pleura
PAT-046 Sykdommer i lunger, bronkier og pleura​
PAT-047 Benigne, premaligne og maligne tilstander​
PAT-048 Infarkt i lunge og pleura​
PAT-049 Granulomatøs betennelse​
PAT-050 Neoplasier og metastaser​
PAT-051 Klassifikasjon av interstitiell lungesykdom​
PAT-052 Avleiringssykdommer og pneumokonioser​
PAT-053 Vaskulitter​
PAT-054 Akutte lungeskader​
PAT-055 Arbeidsrelaterte lungesykdommer​
PAT-056 Obduksjon - tilstander som ofte sees​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.​​​

Hematopatologi ​

​​Hematopatologi​

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater​
Lymfoid og bloddannende organ
PAT-143 Biologi og histologi, benigne og reaktive tilstander og maligne sykdommer​
PAT-144 Infeksiøse og inflammatoriske tilstander​
PAT-145 Lymfoid hyperplasi, lymfom og plasmacelleneoplasi​
PAT-146 Metastaser til lymfoide organer​
PAT-147 Lymfomer og leukemier​
PAT-148 Molekylærgenetiske teknikker i lymfomdiagnostikk​
PAT-149 Sjeldne lymfomer og leukemier​
PAT-150 Reaktive tilstander, myeloproliferative sykdommer og myelodysplasi i beinmarg​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.​​​

​Uropatologi

​​Nyre-,urinveier- og penispatologi

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater​
Nyrer og urinveier
PAT-083 Sykdommer i nyrer og urinveier​
PAT-084 Neoplasier - nyrer, voksne​
PAT-085 Infeksiøse forandringer i nyre​
PAT-086 Benign nefrosklerose, hypertensiv nefropati og diabetisk nefropati​
PAT-087 Inflammatoriske tilstander​
PAT-088 Neoplasier - benigne, premaligne og maligne​
PAT-089 Neoplasier (sjeldne) - voksne​
PAT-090 Neoplasier - barn​
PAT-091 Misdannelser​
PAT-092 Nyrebiopsier
Binyre​
PAT-121 Sykdommer i binyrer​

Se Helsedirektoratets ​sider for mer informasjon om hvert læringsmål.​​​

​Prostata- og testispatologi​

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater​
Mannlige genetalia
PAT-093 Sykdommer i mannlige genitalia​
PAT-094 Prostatitt​
PAT-095 Neoplasier i prostata​
PAT-096 Inflammatoriske tilstander​
PAT-097 Neoplasier i testis​
PAT-098 Inflammatoriske tilstander på penis​
PAT-099 Neoplasier på penis​
PAT-100 Subklassifisere non-senomer​
PAT-101 Neoplasier - sjeldnere​
PAT-102 Medfødte misdannelser​
PAT-103 Fertilitetsbedømmelse i testisbiopsier​
Binyre​
PAT-121 Sykdommer i binyrer

Se Helsedirektoratets ​sider for mer informasjon om hvert læringsmål.​​​​

Ben- og bløtvevspatologi​

​​Benpatologi​

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater​
Bein og ledd
PAT-029 Vanligste sykdommer i bein og ledd​
PAT-030 Reaktive, inflammatoriske og degenerative forandringer​
PAT-031 Skjelettmetastaser​
PAT-032 Ben- og bruskneoplasier - benigne og maligne​​

Se Helsedirektoratets ​sider for mer informasjon om hvert læringsmål.​​​​

Bløtvevspatologi

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater​
​Bløtvev
PAT-033 Sykdommer i bløtvev​
PAT-034 Fibroblastiske og myofibroblastiske proliferasjoner - benigne​
PAT-035 Fibrohistiocytære neoplasier - benigne​
PAT-036 Lipomatøse neoplasier - benigne​
PAT-037 Leiomyomatøse neoplasier - benigne og maligne​
PAT-038 Karneoplasier - benigne​
PAT-039 Nerve- og nerveskjedeneoplasier - benigne​
PAT-040 Gastrointestinal stromal tumor (GIST)​
PAT-041 Fibrohistiocytære neoplasier - maligne​
PAT-042 Karneoplasier og karmalformasjoner - maligne​
PAT-043 Nerve- og nerveskjedeneoplasier - maligne​
PAT-044 Lipomatøse neoplasier - maligne​
PAT-045 Leiomyomatøse neoplasier - sjeldne benigne og maligne​

Se Helsedirektoratets ​sider for mer informasjon om hvert læringsmål.​​​​

Gynekologisk patologi​

​De to kursene innen dette fagområdet bidrar til oppnåelse av de samme læringsmålene. ​

​Vulva-/cervix- og uteruspatologi​

​Etter kurset skal LIS kunne

 • identifisere de vanligste sykelige tilstander, forstadier og maligne svulster i vulva, vagina, cervix og corpus uteri og skille de fra aktuelle differensialdiagnoser
 • kjenne de differensialdiagnostiske overveielsene ved bruk av relevante immunhistokjemiske og molekylære undersøkelser
 • beskrive utfordringer ved histologisk tolkning av biopsimateriale
 • praktisk håndtering av biopsimateriale med inadekvat eller sparsomt materiale
 • formidle nødvendig informasjon vedrørende funn i vagina, vulva, cervix og uterus til kliniker

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater​
Kvinnelige genitalia
PAT-104 Sykdommer i kvinnelige genitalia​
PAT-105 Inflammatoriske tilstander​
PAT-106 Neoplasier i vulva og vagina​
PAT-107 Inflammatoriske tilstander​
PAT-108 Neoplasier i cervix​
PAT-109 Inflammatoriske tilstander i uterus​
PAT-110 Corpusutskrap​
PAT-111 Neoplasier i uterus​
PAT-112 Ikke-neoplastiske forandringer i tube​
PAT-113 Neoplasier i tube - benigne, intraepiteliale og maligne​
PAT-114 Ikke-neoplastiske forandringer i ovariet​
PAT-115 Neoplasier i ovariet​
PAT-116 Neoplasier - andre​
PAT-117 Medfødte misdannelser
Cervix og vaginalcytologi​
PAT-159 Cervixcytologisk diagnostikk​
PAT-160 Cytologisk prøve​
PAT-161 Sykliske og postmenopausale forandringer​
PAT-162 Inflammatoriske og infeksiøse tilstander, metaplasier og atrofiske forandringer​
PAT-163 Suspekte forandringer​
PAT-164 Celleforandringer - lavgradige og høygradige​
PAT-165 Neoplasier i vagina og cervix - maligne​

Se Helsedirektoratets ​sider for mer informasjon om hvert læringsmål.​​​​

​Ovariepatologi

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater​
Kvinnelige genitalia
PAT-104 Sykdommer i kvinnelige genitalia​
PAT-105 Inflammatoriske tilstander​
PAT-106 Neoplasier i vulva og vagina​
PAT-107 Inflammatoriske tilstander​
PAT-108 Neoplasier i cervix​
PAT-109 Inflammatoriske tilstander i uterus​
PAT-110 Corpusutskrap​
PAT-111 Neoplasier i uterus​
PAT-112 Ikke-neoplastiske forandringer i tube​
PAT-113 Neoplasier i tube - benigne, intraepiteliale og maligne​
PAT-114 Ikke-neoplastiske forandringer i ovariet​
PAT-115 Neoplasier i ovariet​
PAT-116 Neoplasier - andre​
PAT-117 Medfødte misdannelser
Cervix og vaginalcytologi​
PAT-159 Cervixcytologisk diagnostikk​
PAT-160 Cytologisk prøve​
PAT-161 Sykliske og postmenopausale forandringer​
PAT-162 Inflammatoriske og infeksiøse tilstander, metaplasier og atrofiske forandringer​
PAT-163 Suspekte forandringer​
PAT-164 Celleforandringer - lavgradige og høygradige​
PAT-165 Neoplasier i vagina og cervix - maligne

Se Helsedirektoratets ​sider for mer informasjon om hvert læringsmål.​​​​

Øre-nese-halspatologi ​​

​Øre- nese-halspatologi​

​Etter endt kurs skal deltakerne ha kjennskap til benigne og maligne svulster og kunne diagnostisere de vanligste svulstene og ikke-neoplastiske tilstandene i disse anatomiske regionene. 

Deltakerne skal også bli i stand til å diagnostisere vanlig forekommende tilstander som biopseres av ØNH-leger og tannleger, samt kjenne til muligheter og begrensninger ved bruken av cytologi i ØNH-diagnostikken. ​

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater​
Munnhule og øre, nese og hals
PAT-057 Sykdommer i munnhulen og ØNH-regionen​
PAT-058 Inflammatoriske og reaktive tilstander i slimhinne og hud​
PAT-059 Neoplasier - fra slimhinne og hud​
PAT-060 Spyttkjertelneoplasier​
PAT-061 Odontogene cyster​
PAT-062 Neoplasier - sjeldne​
PAT-063 Utviklingsavvik - misdannelser​

Se Helsedirektoratets ​sider for mer informasjon om hvert læringsmål.​​​​

​Thyroideapatologi

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater​
Thyreoidea og parathyreoidea
PAT-126 Sykdommer i thyreoidea og parathyroidea​
PAT-127 Thyreoiditter​
PAT-128 Struma​
PAT-129 Follikulært adenom - maligne neoplasier i thyreoidea​
PAT-130 Hyperplasier og adenomer i parathyreoidea​
PAT-131 Sjeldne thyreoiditter​
PAT-132 Sjeldne neoplasier i parathyreoidea​

Se Helsedirektoratets ​sider for mer informasjon om hvert læringsmål.​​​​

Gastrointestinal patologi (inkludert lever og pancreaspatologi)​

​Lever-, galleveier- og pankreaspatologi​

​Kurset baserer seg på gjennomgang av digitale histologiske snitt fra relevante sykdommer i forkant av kurset med innsending av diagnoseforslag fra kursdeltakerne. De digitale histologiske snittene vil bli gjennomgått sammen med andre sykdomseksempler i tematiske forelesninger under kurset.

Kursdeltaker skal etter kurset:

 • Kunne utføre makroskopisk undersøkelse og snittuttak av operasjonspreparater fra lever, galleveier og pancreas i henhold til bruk av strukturert diagnostisk rapportering
 • Kunne bruke de viktigeste spesialundersøkelser i diagnostikk av sykdommer i lever, galleveier og pancreas
 • Kunne diagnostisere de vanligste sykdommer i galleblære og galleveier og ha kjennskap til sjeldne tilstander 
 • Kunne diagnostisere de vanligste hovedtyper av benigne og maligne svulster i lever og pancreas og ha kjennskap til de vanligste subtyper
 • Kunne diagnostisere de vanligste ikke-neoplastiske sykdommer i lever og pancreas basert på operasjonspreparater
 • Kunne beskrive mikroskopiske funn i nålebiopsier av ikke-neoplastiske sykdommer i lever og vurdere sannsynlige differensialdiagnoser basert på klinisk informasjon
 • Ha kjennskap til transplantasjonspatologi i lever og pancreas 

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater​
Lever, galleveier og pankreas
PAT-064 Sykdommer i lever, galleveier og pankreas​
PAT-065 Inflammatoriske tilstander​
PAT-066 Neoplasier i lever​
PAT-067 Levermetastaser​
PAT-068 Neoplasier i pankreas​
PAT-069 Neoplasier i galleblære​
PAT-070 Dysplasi og in situ lesjoner i galleveier og pankreasganger​
PAT-071 Infeksiøse og inflammatoriske tilstander i lever​
PAT-072 Toksiske og metabolske leverskader​
PAT-073 Transplantasjonspatologi​

Se Helsedirektoratets ​sider for mer informasjon om hvert læringsmål.​​​​

​Patologi i mage- og tarmsystem​​

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:​

Generell diagnostisk patologikompetanse
PAT-001 Histologipreparater​
Mage- og tarmsystemet
PAT-074 Sykdommer i mage- og tarmsystemet​
PAT-075 Inflammatoriske tilstander​
PAT-076 Infeksiøse tilstander​
PAT-077 Sirkulasjonsforstyrrelser​
PAT-078 Neoplasier - benigne, premaligne og maligne​
PAT-079 Vaskulære lesjoner​
PAT-080 Nevromuskulære tarmsykdommer​
PAT-081 Parasitter og innvollsorm​
PAT-082 Misdannelser/anomalier​​

Se Helsedirektoratets ​sider for mer informasjon om hvert læringsmål.​​​​

​​​Ikke-neoplastisk nyrepatologi ​

​Under utvikling.

Mer informasjon kommer.


Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:Plan for gjennomføring av nasjonalt anbefalte kurs i patologi

Her finner du langtidsplan/normalfrekvens for kursene som anbefales for spesialistutdanning i patologi. Oversikten viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Kurs som er klare til påmelding finner du under «Annonserte kurs for LIS i patologi» lenger ned på siden.

Her finner du informasjon til LIS om kurs​.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Har du innspill til langtidsplan/normalfrekvens for kurs i patologi, ta kontakt med RegUt HN.

 

Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i patologi

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist.Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – patologi

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? På lenken under finner du mer informasjon om regler for godkjenning etter gammel ordning, tellende timer på digitale kurs, overgangsregler og lignende:

Om gammel ordning og overgang til ny


 

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i patologi

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for patologi finner du i lenken under:

 


Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Nord har ansvaret for patologi. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøks- og postadresse
Helse Nord/Universitetssykehuset Nord-Norge
Breivika, G.906 Tromsø
UNN-Tromsø
9038 Tromsø
Hjemmeside for regut i Helse Nord

Postmottak:

regut@unn.noNyttige lenker

Her har vi samlet sammen nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende:

Nyheter om LIS-utdanning

Fant du det du lette etter?