Spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi

Denne siden er laget for leger i spesialisering i ortopedisk kirurgi og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HV, som har fagkontaktansvar for ortopedisk kirurgi, nederst på siden.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspilll til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

 


Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter


Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen


 Læringsmål ortopedisk kirurgi og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
Kompetanseni​våKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i ortopedisk kirurgi og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i ortopedisk kirurgi

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

 

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i ortopedisk kirurgi:Om nasjonalt anbefalte kurs i ortopedisk kirurgi

Kursporteføljen til ortopedisk kirurgi utgjør til sammen 11 nasjonale kurs. Kursene arrangeres av ulike regionale utdanningssenter og har ulik lengde (2-5 dager). Flere av kursene har en praktisk profil.

Nasjonalt basiskurs i frakturbehanding

Etter kurset skal LIS ha tilegnet seg grunnleggende teoretisk kunnskap om funksjonell og operativ behandling av de vanligste bruddene i over- og underekstremiteter, bekken og rygg - kjenne, og øve på, praktiske prosedyrer ved brudd i over- og underekstremiteter (ortoser, plateosteosynteser, margnagling og ekstern fiksasjon). LIS skal også kjenne moderne prinsipper for bløtdelshåndtering omkring åpne og lukkede brudd.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ORT-008 Brudd - diagnostikk, klassifikasjon, initial behandling
ORT-010 Osteosyntese
ORT-013 Brudd - konservativ bruddbehandling
ORT-019 Rygg - stabile og ustabile frakturer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Kurs i kirurgisk teknikk og gipsbehandling

Etter endt kurs skal LIS:

 • Kunne steril påkledning på operasjonsstua
 • Kunne håndtere kirurgiske instrumenter på en trygg og ergonomisk måte
 • Kunne utføre kirurgisk knytte teknikk, med og uten instrument
 • Ha kjennskap til ulike typer suturmateriell og anvendelse av dette
 • Ha praktisk kjennskap til
  • Adaptering av sår og hudkanter på en hensiktsmessig måte
  • Bruk av omtikking og ligatur av kar, når og hvordan
  • Trygg og hensiktsmessig bruk av drill og oscillerende sag
  • Sårrevisjon og bruk av VAC
 • Ha kjennskap til basale prinsipper ved og trygg bruk av:
  • Blodtomhet
  • Gjennomlysning
  • Delhudtransplantasjon
  • Diatermi
  • Leddpunksjon og prøvetaking
  • Lokal og ledningsanestesi
 • Kunne anlegge sirkulær gips og gips laske på håndledd og ankel, med ulike typer gips
 • Ha kjennskap til basale prinsipp og praktisk bruk av artroskopisk kirurgisk teknikk

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ORT-008 Brudd - diagnostikk, klassifikasjon, initial behandling

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin

​​Kurset er tilpasset ortopedisk praksis og den ortopediske pasienten og skal gi forståelse og kompetanse innenfor fagområdet perioperativ medisin. Etter endt kurs skal utdanningskandidaten ha kunnskap og kompetanse til, i samarbeid med andre spesialiteter, kunne delta i optimalisering av pasienten pre- og postoperativt. Han/hun skal ha kompetanse i forhold til vurdering av hvilke anestesimetoder som er best for den enkelte pasient, hvordan pasienten best kan optimaliseres preoperativt, postoperativ smertebehandling, identifikasjon og behandling av postoperative komplikasjoner, perioperativ tromboseprofylakse sett opp mot risiko for perioperativ blødning, transfusjonspraksis og –risiko med blodsparende teknikker, ernærings og elektrolyttoptimalisering samt refleksjoner og kunnskap om lovverk rundt behandling i livets sluttfase og avslutning av behandling​.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ORT-004 Postoperative komplikasjoner
ORT-005 Preoperativ utredning
ORT-006 Smertebehandling

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Nasjonalt kurs i håndkirurgi og revmakirurgi

Nasjonalt kurs i håndkirurgi og revmakirurgi arrangeres felles med plastikkirurgi​.

Etter kurset skal LIS ha kunnskap om diagnostikk og behandling av vanlige ortopediske lidelser innen områdene hånd- og revmakirurgi. Ved disseksjon ha tilegnet seg kunnskap om snittføring og anatomi innen hånd- og revmakirurgi. Kjenne til referansemiljøer innen hånd- og revmakirurgi for senere konsultering og henvisning.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ORT-072 Hånd - Diagnostikk og behandling
ORT-073 Hånd - Elektive håndkirurgiske inngrep
ORT-074 Hånd - Elektive håndkirurgiske tilstander
ORT-075 Hånd - Ekstensorseneskader - akutte
ORT-076 Hånd - Fleksorseneskader, akutte nerveskader
ORT-077 Hånd - Kompliserte håndskader
ORT-081 Revmakirurgi

​​Håndkirurgi
PLA-079 Håndtraumer
PLA-080 Amputasjoner
PLA-081 Tendovaginitt og pulpitt
PLA-082 Infeksjoner underarm - Nekrotiserende fascitt
PLA-083 Compartmentsyndrom
PLA-084 Dupuytrens kontraktur
PLA-085 Gangliion
PLA-086 Triggerfinger
PLA-087 Karpaltunnelsyndrom
PLA-088 Ulnar tunnel syndrom
PLA-089 Fingerleddsartrose
PLA-090 CMC-artrose
PLA-091 Senetransposisjon/-transplantasjon
PLA-092 Finger- og håndskader 

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Nasjonalt kurs i fotkirurgi, amputasjoner og ortopediske hjelpemidler

Etter kurset skal LIS:

 • Beherske klinisk undersøkelse av fot-ankel. Dette gjøres under veiledning i grupper.
 • Ha inngående kunnskap om fot/ankel anatomi. Dette gjøres i praktisk disseksjonsøvelser på lab, gruppearbeid med klinisk undersøkelse.
 • Beherske utredning, beslutte valg av behandling av forfotsdeformiteter som hallux valgus, hammertå, hallux rigidus, metatarsalgia, inklusive operativ prosedyre. Dette gjøres ved forelesning, video.demo, klinisk undersøkelse i gruppe, gruppe-kasus-diskusjoner og praktiske øvelse på lab.
 • Ha kunnskap om utredning og behandling av bakfotsdeformite, artroser, plattfot og hulfot. Dette gjøres gjennom forelesning, klinisk undersøkelse i gruppe og gruppe-kasus-diskusjoner.
 • Ha kunnskap om utredning og behandling av skader i midt- og bakfot. Dette gjøres gjennom forelesninger.
 • Beherske utredning, behandling og oppfølging av amputasjon på underekstremitet. Dette gjøres gjennom forelesning, etterfulgt av praktisk lab.øvelse og pasientdemonstrasjon (undersøkelse og samtale med pasient som er protesebruker). ORT-061.
 • Beherske diagnostikk, undersøkelse og ha kunnskap om behandling av ligament/sene-relaterte problemstillinger i fot-ankel. Dette gjøres gjennom forelesning samt klinisk undersøkelse i grupper.
 • Kunne vurdere indikasjon for bruk av ortopeditekniske hjelpemidler, gjeldende regelverk og utfyllelse av R1007-skjema. Dette gjøres gjennom forelesning.

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ORT-055 Fot - diagnostikk og behandling
ORT-056 Fot - deformiteter og degenerative tilstander
ORT-057 Fot - ortoser og såler
ORT-059 Amputasjoner - forhold knyttet til amputasjoner
ORT-060 Amputasjoner - indikasjon - prinsipper for protesetilpassing
ORT-078 Ergoterapeutiske behandlingsprinsipper og metoder

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Nasjonalt kurs i leddskader og artroskopisk kirurgi

Etter kurset skal LIS ha kunnskap om behandling av skader i ledd og bløtdeler og gi en innføring i artroskopiske teknikker.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ORT-038 Artroskopisk kirurgi og idrettstraumatologi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Nasjonalt kurs i barneortopedi inkludert barnetraumatologi

Etter kurset skal LIS ha tilegnet seg kunnskaper om diagnostikk, behandling og prognose ved de vanligste ortopediske tilstander og brudd hos barn. Videre skal de ha fått kjennskap til en del mer sjeldne tilstander og henvisningsrutiner for disse.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ORT-062 Barneortopedi - diagnostikk og behandling
ORT-063 Barn - Frakturer, luksasjoner
ORT-064 Barn - Osteomyelitt, artritt
ORT-065 Barnemishandling
ORT-066 Barn - Anisomeli
ORT-067 Barn - Hofteleddsdysplasi
ORT-068 Barn - Morbus Calvé-Legg-Perthes, epifysiolysis capitis femoris
ORT-069 Barn - Obstetriske ekstremitetsskader, medfødte over- og underekstremitetsmisdannelser
ORT-070 Barn - cerebrale pareser og andre nevromuskulære lidelser

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Nasjonalt kurs i tumorkirurgi

Etter kurset skal LIS ha kunnskap om symptomer og tegn på primær kreftsykdom i muskel- og skjelletapparatet. De skal ha kunnskap om de vanligste benigne muskel- og skjelletsvulster og hvordan disse kan håndteres på lokalsykehus. De skal ha kunnskap om håndtering av patologiske frakturer og metastaser til skjelett. Torsdag er hovedtema utredning og behandling av ondartede muskel- og skjelletsvulster (sarkomer). Fredag er hovedtema – håndtering av benigne benlesjoner, patologiske frakturer med ukjent diagnose og behandling av metastaser til skjelett. Hvert tema avsluttes med en interaktiv plenumsdiskusjon.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ORT-054 Tumores

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Nasjonalt kurs i implantatlære og protesekirurgi

Etter kurset skal LIS ha oversikt over protesetyper og materialer samt diagnostikk, behandling, prognose og komplikasjoner ved innsetting av ortopediske leddproteser. Diagnostikk og behandling av proteseinfeksjoner.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ORT-015 Brudd - femur - øvre
ORT-026 Hofte - totalprotese - konservativ behandling
ORT-028 Hofte - primærprotese - komplikasjoner
ORT-029 Hofteprotese - revisjon
ORT-033 Kneprotese - Konservativ behandling
ORT-034 Kneprotese - komplikasjoner
ORT-035 Kneprotese -revisjon
ORT-047 Skulder - cuffruptur, SLAP, AC, artrose, instabilitet
ORT-052 Infeksjoner - proteseledd
ORT-060 Amputasjoner - indikasjon - prinsipper for protesetilpassing

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Nasjonalt kurs i ryggkirurgi og nevrotrauma

Etter kurset skal LIS ha innblikk i ryggkirurgi og noe nevrokirurgi, og setter dem i stand til å oppdage pasienter som trenger eller kan ha nytte av ryggkirurgi. Innholdet i kurset er: nerve- og ryggmargsskader, ryggbrudd, osteoporose, ryggdeformiteter, billeddiagnostikk, degenerative forandringer (prolaps, stenose,spondylolistese), spondylolyse, ryggsmerter, halebeinssmerter, infeksjoner, metastaser og hodeskader.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ORT-018 Rygg - diagnostikk og behandling
ORT-020 Rygg - skoliose og andre ryggdeformiteter
ORT-021 Rygg - degenerative lidelser i lumbalcolumna, nervekompresjon og tverrsnittlesjon
ORT-022 Rygg - infeksiøse rygglidelser
ORT-023 Rygg - thorakolumbale rotkompresjonssyndromer, spinal stenose, skiveprolaps

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Nasjonalt kurs i avansert bruddbehandling

Etter kurset skal LIS kunne diagnostisere og klassifisere vanskelige og uvanlige brudd, samt legge en behandlingsplan. De skal kunne gjøre rede for basalkunnskap om bruddbehandling, og vil etter kurset ha bedret sine praktiske ferdigheter innen operativ bruddbehandling. Kursets viktigste pedagogiske verktøy er smågruppeundervisning med diskusjon og kasuistikker, disseksjon og praktiske øvelser på syntetiske knokler. I tillegg er det korte, fokuserte forelesninger. Kurset er det andre og siste i bruddbehandling for leger som utdanner seg til spesialiteten ortopedisk kirurgi.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ORT-008 Brudd - diagnostikk, klassifikasjon, initial behandling
ORT-010 Osteosyntese
ORT-013 Brudd - konservativ bruddbehandling (P)
ORT-019 Rygg - stabile og ustabile frakturer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Advanced trauma life support (ATLS)

Se nettsiden til ATLS (nkt-traume.no)

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ORT-007 Multitraumebehandling

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:​​Plan for gjennomføring av nasjonalt anbefalte kurs i ortopedisk kirurgi

​​Her finner du langtidsplan/normalfrekvens for kursene som anbefales for spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi​. Oversikten viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Kurs som er klare til påmelding finner du under «Annonserte kurs for LIS i ortopedisk kirurgi​» lenger ned på siden.

Her finner du informasjon til LIS om kurs​.

​Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

​Har du innspill til langtidsplan/normalfrekvens for kurs i ​ortopedisk kirurgi, ta kontakt med RegUt HV​.​


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i ortopedisk kirurgi

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – ortopedisk kirurgi

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? På lenken under finner du mer informasjon om regler for godkjenning etter gammel ordning, tellende timer på digitale kurs, overgangsregler og lignende:

Om gammel ordning og overgang til ny


Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i ortopedisk kirurgi

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for ortopedisk kirurgi finner du i lenken under:


Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Vest har ansvaret for ortopedisk kirurgi. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse
Haukeland universitetssjukehus
Jørgen Sandbergs hus, 1. etg.

Postadresse
Helse Bergen
Regionalt utdanningssenter, seksjon for fag og utdanning
Postboks 1400
5021 Bergen

Postmottak:

regutvest@helse-vest.no


Nyttige lenker

Som LIS i ortopedisk kirurgi vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i ortopedisk kirurgi.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Nyheter om LIS-utdanning

Fant du det du lette etter?