Spesialistutdanning i øre-nese-halssykdommer

Denne siden er laget for leger i spesialisering i øre-nese-halssykdommer og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i øre-nese-halssykdommer.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HMN, som har fagkontaktansvar for øre-nese-halssykdommer, nederst på siden.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspilll til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

 


Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter


Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen

 Læringsmål øre-nese-halssykdommer og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
Kompetanseni​våKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i øre-nese-halssykdommer og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i øre-nese-halssykdommer

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

 

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i øre-nese-halssykdommer:Om nasjonalt anbefalte kurs i øre-nese-halssykdommer

Praktiske kurs:

Endoskopi

​Kurset vil i all hovedsak fokusere på endoskopiske undersøkelser og operasjoner av strupe, luftveier og spiserør på barn og voksne på bakgrunn av enten medfødte eller ervervede tilstander som omfatter både cancerkirurgi, phonokirurgi og luftveiskirurgi. Det vil også fokuseres på tverrfaglig samarbeid med spesielt anestesiologer, lungeleger, barneleger og gastroenterologer.

Dette gjøres med bl.a forelesninger dedikert to halve dager hvor også leger innenfor andre fagdisipliner er invitert (gastroenterolog og anestesiolog), samt 1/2 dag med praktiske demonstrasjoner av operasjoner på pasienter på operasjonsstue.

Resten av kurset er dedikert aktiv deltagelse av kursdeltagerne selv hvor de relativt selvstendig skal trene på ferdigheter og teamarbeid under håndtering av akutte luftveier:

 • En hel dag med ferdighetstrening på Intervensjonssenteret (Rikshospitalet) med opphenting av fremmedlegemer på kaniner i narkose som simulerer barn hvor de skal få god kjennskap til utstyr, samt trene på å være både en god operatør og assistent.
 • En hel dag med simuleringstrening og ferdighetstrening av akutte luftveis kasus på Simuleringssenteret (Ullevål Sykehus). Fokus på teamarbeid og ferdighetstrening i å gi frie luftveier både ved hjelp av endoskopisk- og åpen kirurgisk teknikk.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Nese, bihuler og ansiktstraumatologi
ØNH-014 Fjerne polypper, endoskopisk bihulekirurgi
Munnhule, pharynx og øsofagus
ØNH-069 Svulster - endoskopiske biopsier og klassifisering av svulster
Otologi, audiologi og otonevrologi
ØNH-076 Otoskopi, otomikroskopi og endoskopisk undersøkelse

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Nese-/bihulekirurgi

Praktisk diagnostisering og behandling av nese-bihulesykdommer.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Nese, bihuler og ansiktstraumatologi
ØNH-001 Klinisk undersøkelse hos voksne og barn
ØNH-002 Røntgen, CT og MR
ØNH-003 Peak nasal inspiratory flow (PNIF), spirometri og luktetester
ØNH-004 Akustisk rhinometri og rhinomanometri
ØNH-006 Farmakologisk behandling
ØNH-008 Aanafylaksi
ØNH-009 Lokalbedøvelse og ansiktsblokader
ØNH-010 Epistaxisbehandling
ØNH-011 Conchaplastikk, conchotomi og concha media bullosa reseksjon/reduksjon
ØNH-012 Septumplastikk
ØNH-014 Fjerne polypper, endoskopisk bihulekirurgi
ØNH-015 Incidere og drenere abscesser, bihuleskylling
ØNH-016 Orbital dekompresjon, dacro-cysto-rhinostomi, CSF-lekkasje og tumorkirurgi
ØNH-017 Misdannelser
ØNH-018 Nesefrakturer
ØNH-020 Zygomatico-maxillefrakturer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Tinningbenskirurgi

Deltakerne skal få et godt innblikk i de anatomiske forhold som foreligger i temporalbenet samt lære seg å håndtere mikroskop og borrutrustning for å få en basis for fortsatte øre-kirurgiske inngrep på pasienter i klinikken.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Otologi, audiologi og otonevrologi
ØNH-086 Dissekere tinningbein
ØNH-095 Proteser og implantater i mellomøret og tinningbein

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Halsdisseksjon

Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om den kirurgiske anatomi på halsen.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Diagnostiske prosedyrer i hode og hals
ØNH-121 Halsdisseksjon

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

 

Teoretiske kurs:

Rhino-/sino-/søvn

Etter endt kurs skal deltakerne sitte igjen med kunnskap om diagnostisering og behandling av obstruktiv søvnapne for barn og voksne, adenotomi og tonsillektomi/tonsillotomi, bihulelidelser, redusert luktesans og infeksjoner i hode- og halsregionen.

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Nese, bihuler og ansiktstraumatologi
ØNH-001 Klinisk undersøkelse hos voksne og barn
ØNH-002 Røntgen, CT og MR
ØNH-003 Peak nasal inspiratory flow (PNIF), spirometri og luktetester
ØNH-004 Akustisk rhinometri og rhinomanometri
ØNH-006 Farmakologisk behandling
ØNH-007 Allergenspesifikk immunoterapi
ØNH-008 Aanafylaksi
ØNH-009 Lokalbedøvelse og ansiktsblokader
ØNH-010 Epistaxisbehandling
ØNH-014 Fjerne polypper, endoskopisk bihulekirurgi
ØNH-015 Incidere og drenere abscesser, bihuleskylling
ØNH-016 Orbital dekompresjon, dacro-cysto-rhinostomi, CSF-lekkasje og tumorkirurgi
ØNH-017 Misdannelser
ØNH-018 Nesefrakturer
ØNH-020 Zygomatico-maxillefrakturer
Munnhule, pharynx og øsofagus
ØNH-053 Søvnregistering

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Onkologi/munnhule/kjeve/spyttkjertel

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Munnhule, pharynx og øsofagus
ØNH-047 Inspeksjon og palpasjon
ØNH-048 Nasopharyngoskopi
ØNH-049 Hypopharyngoskopi og øsofagoskopi
ØNH-050 Undersøke og bruke endoskoper, ta biopsier, børsteprøver med mer
ØNH-051 Smakssans
ØNH-052 Svelgfunksjonen
ØNH-053 Søvnregistering
ØNH-054 Ultralyd, røntgen, CT, MR og dynamiske svelgundersøkelser
ØNH-056 Farmakologisk behandling
ØNH-057 Svelg- og aspirasjonsrehabilitering
ØNH-058 CPAP
ØNH-059 Adenotomi
ØNH-060 Tonsillektomi og tonsillotomi
ØNH-061 Tonsilleblødning
ØNH-062 Abscesser - peri-/retrotonsillære
ØNH-063 Abscesser - para- og retropharyngealt, tungebasis
ØNH-065 Spyttstein
ØNH-066 Cricopharyngeal myotomi
ØNH-067 Sårbehandling/fjerne mindre benigne lesjoner
ØNH-068 Skader - kirurgisk behandling
ØNH-070 Svulster - kirurgisk behandling, rekonstruksjon
ØNH-071 Svulst i leppe - reseksjon, plastisk rekonstruksjon
ØNH-072 Snorking og OSAS - kirurgisk behandling
ØNH-073 Mikrovaskulære anastomoser
ØNH-074 Mandibel - reseksjon og osteosynteser
ØNH-075 Pharyngotomi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Allergologi/immunologi

Formidle kunnskap om basal allergologisk immunologi, allergologisk diagnostikk og spekteret av allergiske sykdommer som er relevant for spesialister i øre-nese-halssykdommer.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Nese, bihuler og ansiktstraumatologi
ØNH-005 Prikktest og nasalprovokasjonstest, serologiske allergiprøver
ØNH-007 Allergenspesifikk immunoterapi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Traumatologi/plastikkirurgiske prinsipper

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter i osteosynteseteknikk og plastikkirurgiske teknikker. Deltakerne skal også tilegne seg kunnskap om initial behandling, kirurgisk behandling og oppfølging av pasienter med kranio-maxillo-faciale og/eller laryngale traumer.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Nese, bihuler og ansiktstraumatologi
ØNH-011 Conchaplastikk, conchotomi og concha media bullosa reseksjon/reduksjon
ØNH-012 Septumplastikk
ØNH-013 Rhinoplastikk
Munnhule, pharynx og øsofagus
ØNH-064 Ranula og retensjonscyster, tungebåndsplastikk
Otologi, audiologi og otonevrologi
ØNH-090 Aurikkelplastikk
ØNH-091 Øregangsplastikk
ØNH-094 Myringoplastikk og operasjoner på mellomøre og ørebeinsknuten

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Larynx/trachea/bronchi/svelg/oesophagus/foniatri

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om strupens anatomi og fysiologi. I tillegg skal de ha inngående kunnskap om sykdommer i strupen herunder etiologi, symptomer, utredning og behandling. Deltakerne skal videre ha tilegnet seg god kjennskap til behandlingsprinsipper for ulike typer stemmeproblemer.
Kursdeltakerne skal også etter kurset ha god kunnskap om utredning og behandling av sykdommer i spiserøret og bronkier/lunger, samt kunne skille mellom ulike diagnoser ut fra symptomer og kliniske funn.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Larynx og trachea
ØNH-022 Indirekte – transnasal fleksibel – lupe laryngoskopi
ØNH-023 Stroboskopi
ØNH-024 Mikrolaryngoskopi og direkte laryngoskopi
ØNH-025 Tracheo-bronkoskopi
ØNH-026 Spirometri
ØNH-027 Bronkoalveolar lavage, cytologisk og mikrobiologisk prøve
ØNH-028 Biopsier
ØNH-029 Risikofaktorer for utvikling av hørselstap - barn
ØNH-030 Elektromyografi av larynx
ØNH-031 Ultralyd, røntgen, CT og MR
ØNH-032 Medikamenter i larynx
ØNH-033 Inhalasjonsterapi
ØNH-034 Systemisk farmakologisk behandling
ØNH-035 Laryngektomi - logopedisk behandling
ØNH-036 Fjerne fremmedlegemer
ØNH-037 Endotracheal intubasjon
ØNH-038 Tracheostomi
ØNH-039 Coniotomi
ØNH-040 Mikrolaryngoskopisk biopsi
ØNH-041 Laserkirurgi, operasjon av stemmebånd og på nervus laryngeus
ØNH-042 Luftveier hos nyfødte og barn
ØNH-043 Malformasjoner, skader og svulster
ØNH-044 Laryngektomi
ØNH-045 Tracheostoma og laryngostoma
ØNH-046 Laryngotracheale stenoser, tracheoøsofageale fistler og rekonstruktiv kirurgi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Audiologi/otologi/otonevrologi

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Otologi, audiologi og otonevrologi
ØNH-076 Otoskopi, otomikroskopi og endoskopisk undersøkelse
ØNH-077 Stemmegaffeltester
ØNH-078 Impedansaudiometri
ØNH-079 Rentone- og tale-audiometri
ØNH-080 Avstøpning av øregang
ØNH-081 Høreapparat og kontroll
ØNH-082 Hjernestammeaudiometri, OAE og barneaudiometri, nyfødtscreening
ØNH-083 Vestibularisapparatet
ØNH-084 Funksjonstesting av nervus facialis
ØNH-085 Ikke-kirurgisk behandling av tilstander i øret, nedsatt hørsel og svimmelhet
ØNH-086 Dissekere tinningbein
ØNH-087 Lokal og regional bedøvelse i øret
ØNH-088 Otohematomer
ØNH-089 Osteomer i øret
ØNH-092 Fremmedlegemer og polypper fra øregangen
ØNH-093 Paracentese og innleggelse av ventilasjonsrør
ØNH-095 Proteser og implantater i mellomøret og tinningbein
ØNH-096 Cochleaimplantasjoner (CI)
ØNH-097 Facialisnervekirurgi, dekompresjon, grafting, nervemonitorering, glomustumores med mer
ØNH-098 Misdannelser i øret
ØNH-099 Aurikkel og ytre øregang - skader
ØNH-100 Mellomøre og indre øre - skader
ØNH-101 Aurikkel - svulster

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:


   
Plan for gjennomføring av nasjonalt anbefalte kurs i øre-nese-halssykdommer

Her finner du langtidsplan/normalfrekvens for kursene som anbefales for spesialistutdanning i øre-nese-halssykdommer. Oversikten viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Kurs som er klare til påmelding finner du under «Annonserte kurs for LIS i øre-nese-halssykdommer» lenger ned på siden.

Her finner du informasjon til LIS om kurs​.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Har du innspill til langtidsplan/normalfrekvens for kurs i øre-nese-halssykdommer, ta kontakt med RegUt HMN.


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i øre-nese-halssykdommer

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – øre-nese-halssykdommer

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? På lenken under finner du mer informasjon om regler for godkjenning etter gammel ordning, tellende timer på digitale kurs, overgangsregler og lignende:

Om gammel ordning og overgang til ny


 

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i øre-nese-halssykdommer 

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for øre-nese-halssykdommer finner du i lenken under:


 

Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Midt-Norge har ansvaret for øre-nese-halssykdommer. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden,
7006 Trondheim

Postadresse
St. Olavs hospital
Harald Hardrådesgate 14
7030 Trondheim

Postmottak:

regut.hmn@stolav.noNyttige lenker

Som LIS i øre-nese-halssykdommer vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i øre-nese-halssykdommer.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Nyheter om LIS-utdanning

Fant du det du lette etter?