Spesialistutdanning i onkologi

Denne siden er laget for leger i spesialisering i onkologi og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i onkologi.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HN, som har fagkontaktansvar for onkologi, nederst på siden.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspilll til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

 


Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter


Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen


 


 

Læringsmål onkologi og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
Kompetanseni​våKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i onkologi og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i onkologi

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

 

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i onkologi:Om nasjonalt anbefalte kurs i onkologi

Strålefysikk del I 

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Stråleterapi
ONC-045 Strålefysikk og radioaktivitet
ONC-046 Tekniske prinsipper, behandlingsmetoder, pasientgrupper, lovverk og rapportering
ONC-047 Planlegging og gjennomføring av strålebehandling
ONC-048 Behandlingsteknikker

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Strålefysikk del II

​​​Etter dette kurset skal LIS ha:

 • kunnskap om spesifikasjon av behandlingsvolum og doser ifm med stråleterapi
 • kunnskap om prinsippene for behandlingsplanlegging
 • kjennskap til hvordan man utarbeider en enkel doseplan i et doseplansystem
 • kjennskap til hvordan MR og nukleærmedisin benyttes til diagnostisering av kreftpasienter og hvordan disse bildemodalitetene benyttes i stråleterapien
 • kjennskap til avanserte stråleterapiteknikker som volumetrisk modulert arc terapi (VMAT) og bildeveiledet behandling
 • kjennskap til prinsippene for protonterapi
 • kjennskap til brakyterapi og for hvilke diagnoser denne behandlingsmodaliteten benyttes
 • kjennskap til bruk av radioaktive målsøkende forbindelser i onkologien 

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Stråleterapi
ONC-045 Strålefysikk og radioaktivitet
ONC-046 Tekniske prinsipper, behandlingsmetoder, pasientgrupper, lovverk og rapportering
ONC-047 Planlegging og gjennomføring av strålebehandling
ONC-048 Behandlingsteknikker

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.​

Medikamentell behandling av kreft og smerter del I 

Medikamentell behandling av kreft og smerter del I arrangeres felles med blodsykdommer​.

Kurset gir en oversikt over medikamenter som brukes i kreftbehandling under hovedkategoriene cytostatika, signalveishemmere og immunterapi. Det gis en generell introduksjon til virkningsmekanismer, administrasjonsmåter, bivirkninger, potensielle interaksjoner og individuelle faktorer knyttet til behandlingstoleranse. Gjennom kasuistikkbaserte forelesninger og gruppearbeid gir kurset en innføring i prinsipper som ligger til grunn for utarbeidelse av individuelle behandlingsplaner i onkologien. Kurset omtaler diagnostikk og håndtering av behandlingskomplikasjoner som kvalme, neutropen feber, tromboser og blødninger. Den spesifikke medikamentelle behandlingen av lymfomer, leukemier og myelomatose gjennomgås i forelesninger og gruppearbeid. 

​​​​Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Generell del
ONC-001 Dosering, bivirkninger, komorbiditet, polyfarmasi og behandlingsvalg
ONC-003 Palliativ behandling
ONC-006 Helserådgiver om vitenskapelig evidens, livsstil, kreftrisiko, etikk jus med mer
Mage- og tarmkreft
ONC-008 Utrede og behandle
Brystkreft
ONC-009 Utrede og behandle
Urologisk kreft
ONC-010 Utrede og behandle
Lungekreft
ONC-011 Utrede og behandle
Lymfekreft
ONC-012 Utrede og behandle
Føflekkreft og annen hudkreft
ONC-013 Utrede og behandle
Kreft med ukjent utgangspunkt
ONC-014 Utrede og behandle
Øre-, nese-, hals kreft
ONC-015 Utrede og behandle
Testikkelkreft
ONC-016 Utrede og behandle
Kreft i sentralnervesystemet (CNS)
ONC-017 Utrede og behandle
Nevroendokrine svulster
ONC-018 Utrede og behandle
Kreft i skjoldbruskkjertelen
ONC-019 Utrede og behandle
Sarkom
ONC-020 Utrede og behandle
Gynekologisk kreft
ONC-022 Utrede og behandle
Blodkreft
ONC-023 Myelomatose
ONC-024 Leukemi
Kreftbehandling
ONC-025 Dosering og administrering av relevant systembehandling
ONC-026 Høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS)
Akutte tilstander
ONC-028 Onkologisk ø-hjelp - diagnostisere, utrede og iverksette tiltak
Komplikasjoner og bivirkninger ved kreftbehandling
ONC-030 Systemisk onkologisk behandling
ONC-033 Pneumonitt og lungefibrose etter tumorrettet behandling
ONC-042 Nevropatier/medullopati etter tumorrettet behandling
ONC-044 Ekstravasasjon av vevstoksiske midler

Medikamentell behandling av hematologiske sykdommer
BLS-079 Legemiddelterapi
BLS-080 Standard kjemoterapi ​
BLS-081 Kort- og langtidskomplikasjoner av kjemoterapi og strålebehandling
BLS-083 Intratekal kjemoterapi
Akutt- og støttebehandling ved maligne blodsykdommer
BLS-087 Komplikasjoner - hyperkalsemi, hyperleukocytose og hyperviskositet
BLS-088 Cellegiftsbehandling - komplikasjoner
BLS-089 Ryggmargkompresjon og vena cava superior syndrom
BLS-092 Smerter, kvalme og obstipasjon
BLS-094 Lindring ved livets sluttfase

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Medikamentell behandling av kreft og smerter del II

Kurset omtaler den spesifikk medikamentelle behandlingen av de øvrige krefttypene brystkreft, føflekkreft, testikkelkreft, prostatakreft, nyre- og blærekreft, mage/tarmkreft, lungekreft, ØNH-kreft, kreft i skjoldbruskkjertelen og i CNS. Gjennom forelesninger gjøres kursdeltagerne kjent med de ulike nasjonale handlingsplanene og det vitenskapelige grunnlaget for disse. Gjennom gruppearbeid for deltagerne trening i å utarbeide individuelle behandlingsplaner. Utredning og behandling av kreft med ukjent utgangspunkt samt behandling av eldre med kreft dekkes også. Det gis en innføring i beslutningsprosessen rundt innføring av nye medikamenter i offentlig helsevesen.

​​​​Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Generell del
ONC-001 Dosering, bivirkninger, komorbiditet, polyfarmasi og behandlingsvalg
ONC-003 Palliativ behandling
ONC-006 Helserådgiver om vitenskapelig evidens, livsstil, kreftrisiko, etikk jus med mer
Mage- og tarmkreft
ONC-008 Utrede og behandle
Brystkreft
ONC-009 Utrede og behandle
Urologisk kreft
ONC-010 Utrede og behandle
Lungekreft
ONC-011 Utrede og behandle
Lymfekreft
ONC-012 Utrede og behandle
Føflekkreft og annen hudkreft
ONC-013 Utrede og behandle
Kreft med ukjent utgangspunkt
ONC-014 Utrede og behandle
Øre-, nese-, hals kreft
ONC-015 Utrede og behandle
Testikkelkreft
ONC-016 Utrede og behandle
Kreft i sentralnervesystemet (CNS)
ONC-017 Utrede og behandle
Nevroendokrine svulster
ONC-018 Utrede og behandle
Kreft i skjoldbruskkjertelen
ONC-019 Utrede og behandle
Sarkom
ONC-020 Utrede og behandle​
Gynekologisk kreft
ONC-022 Utrede og behandle
Blodkreft
ONC-023 Myelomatose
ONC-024 Leukemi
Kreftbehandling
ONC-025 Dosering og administrering av relevant systembehandling
ONC-026 Høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS)
Akutte tilstander
ONC-028 Onkologisk ø-hjelp - diagnostisere, utrede og iverksette tiltak
Komplikasjoner og bivirkninger ved kreftbehandling
ONC-030 Systemisk onkologisk behandling
ONC-033 Pneumonitt og lungefibrose etter tumorrettet behandling
ONC-042 Nevropatier/medullopati etter tumorrettet behandling
ONC-044 Ekstravasasjon av vevstoksiske midler​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Strålebiologi

Dette kurset kan erstattes av ESTRO kurs basic clinical radiobiology.

Kurset bidrar til kompetanse og tekniske ferdigheter i strålebehandling, som er viktig for å kunne forstå og anvende integrerte og kombinerte behandlingsopplegg med ioniserende stråling i kurativ og palliativ setting. Kurset bidrar til grunnleggende ferdigheter i tråd med det europeiske core curriculum, spesielt ESTRO.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Stråleterapi
ONC-46 Tekniske prinsipper, behandlingsmetoder, pasientgrupper, lovverk og rapportering
ONC-49 Effekt av ioniserende stråling på tumorvev og friskt vev
ONC-50 Prostatakreft
ONC-51 Brystkreft
ONC-52 Lungekreft
ONC-53 Kreft i rectum
ONC-54 Maligne lymfomer
ONC-55 Tumor cerebri, primære CNS-tumores
ONC-56 Øre-, nese-, halskreft
ONC-57 Hudkreft
ONC-58 Sarkom
ONC-59 Skjelett- og bløtvevsmetastaser

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Tumorbiologi

​​Et hovedmål for kurset er at kursdeltagerne skal erverve detaljert kunnskap om hva kreft egentlig er samt hvilke muligheter slik kunnskap åpner opp for med tanke på moderne målrettet medisinsk behandling av sykdommen. Kursdeltagerne skal kunne kjenne igjen tumorbiologiske prosesser ved observasjon av pasienter under ulik behandling i klinikken samt tolke konsekvensen av disse for utfall av behandlingen. Kursdeltakerne skal erverve kunnskap om de molekylære endringene som ligger til grunn for utvikling av kreft, ha en klar forståelse og være oppdatert med hensyn på onkogener, tumor-suppressor gener, gen arrangementer, tumor metabolisme, basal tumor immunologi, DNA-reparasjon, signalveier og vekstfaktorer. Videre, DNA-analyse og sekvensering, kunnskap om gen terapi, rasjonell "drug-design" og monoklonale antistoffer. Videre skal kursdeltagerene erverve seg kunnskap om viktigheten av samspillet mellom tumorceller og mikromiljøet. Være i stand til å lese og forstå litteratur som omhandler molekylærbiologiske aspekter av kreft. 

Nivå er tilpasset det onkologer vil trenge i fremtiden. Det vil si at deltagere uten bakgrunn innen tumorbiologi, må regne med en betydelig arbeidsinnsats, og gjennomgang av basal litteratur. Vi vil sende ut lenker for aktuelle artikler til deltakerne før kurset.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Mage- og tarmkreft
ONC-008 Utrede og behandle
Brystkreft
ONC-009 Utrede og behandle
Urologisk kreft
ONC-010 Utrede og behandle
Lungekreft
ONC-011 Utrede og behandle
Lymfekreft
ONC-012 Utrede og behandle
Føflekkreft og annen hudkreft
ONC-013 Utrede og behandle

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Etikk og kommunikasjon med den alvorlig syke pasient

Læringsutbyttebeskrivelse:

Bedre ferdigheter om kommunikasjon med kreftpasienter og deres pårørende. Bidra til at legen selvstendig kan samtale om relevante onkologiske problemstillinger i alle faser av sykdomsforløpet. Fokus på betydningen av empati i møtet med pasient og pårørende. Øke bevissthet og ferdigheter i å respektere pasientens autonomi og rett til å delta i beslutningen om egen behandling. Bedre ferdigheter og reflektere om pasientrelaterte samtaler der legen likevel har ansvaret for regi og overholdelsen av tidsrammer.​

Delmål
Gi helhetlig informasjon om diagnose, planlagt utredning og behandling samt prognose, med informasjon om akutte bivirkninger og seneffekter. Kunne diskutere dilemma i forhold til sannsynlig effekt av behandling og forventede bivirkninger. Håndtere pasientens ønske om "second opinion". Formidle alvorlige beskjeder som residiv av sykdom/påvisning av metastaser, i en situasjon hvor det er begrensede muligheter for tumorrettet behandling. Identifisere og håndtere kriserammet pasient og pårørende. Avslutte tumorrettet behandling. Når forventet levetid er kort​, avslutte støttebehandling som ernæring, væske, antibiotika.

Kurset tar sikte på å øke bevisstheten rundt etiske spørsmål hva angår start, kontinuasjon, skifte og avslutning av behandling, samt HLR minus.

Prinsippet for regeletikk og konsekvensetikk, pasientautonomi versus paternalisme, taushetsplikt versus opplysningsplikt, samt det informerte samtykke vil bli gjennomgått.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Generell del
ONC-004 Samtale med pasient og pårørende
ONC-006 Helserådgiver om vitenskapelig evidens, livsstil, kreftrisiko, etikk jus med mer
ONC-007 Kunne opptre profesjonelt faglig, i vanskelige situasjoner, ved feilbehandling med mer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Palliasjon og smertebehandling

Etter kurset skal kursdeltagerne ha innsikt i prinsippene bak og dokumentasjon for effekt av palliativ behandling slik at de blir tryggere i sitt møte med den palliative pasient og hans/hennes pårørende. De skal ha fått praktisk kunnskap om kartlegging og behandling av utvalgte symptomer/problemer, vite hvor de kan finne ytterligere informasjon og de skal ha fått kunnskaper om den døende pasienten. De skal også ha fått kunnskaper om trygderettigheter, refusjonsordninger og takstbruk knyttet opp mot palliativ behandling samt om ivaretagelse av pårørende. ​

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

​​Generell del
ONC-001 Dosering, bivirkninger, komorbiditet, polyfarmasi og behandlingsvalg
ONC-002 Terminalfasen - vanlige plager
ONC-003 Palliativ behandling
ONC-004 Samtale med pasient og pårørende
ONC-007 Kunne opptre profesjonelt faglig, i vanskelige situasjoner, ved feilbehandling med mer
Smertelindring
ONC-027 Ulike administrasjonsformer
Akutte tilstander
ONC-028 Onkologisk ø-hjelp - diagnostisere, utrede og iverksette tiltak
ONC-029 Medullakompresjon, tumorblødning og vena cava superior-syndrom - helhetsvurdering
Komplikasjoner og bivirkninger ved kreftbehandling
ONC-030 Systemisk onkologisk behandling
Indremedisin
ONC-065 Akutt delir

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Senvirkninger og rehabilitering

Kurset vil gå gjennom de vanligste seneffektene etter kreftbehandling. I tillegg gi en oversikt over rehabiliteringstilbudet til kreftoverlevere med seneffekter. ​​

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Komplikasjoner og bivirkninger ved kreftbehandling
ONC-030 Systemisk onkologisk behandling
ONC-031 Iinfertilitet etter tumorrettet behandling
ONC-032 Fatigue/kronisk tretthetssyndrom etter tumorrettet behandling
ONC-033 Pneumonitt og lungefibrose etter tumorrettet behandling
ONC-034 Hjertesykdom etter tumorrettet behandling
ONC-035 Osteoporose og osteonekrose etter tumorrettet behandling
ONC-036 Fibrose i hud og underhud etter tumorrettet behandling
ONC-037 Muskelatrofi etter tumorrettet behandling
ONC-038 Hypotyreose etter tumorrettet behandling
ONC-039 Lymfødem etter tumorrettet behandling
ONC-040 Tannhelse etter tumorrettet behandling
ONC-041 Sekundærcancer etter tumorrettet behandling
ONC-042 Nevropatier/medullopati etter tumorrettet behandling
Stråleterapi
ONC-049 Effekt av ioniserende stråling på tumorvev og friskt vev

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Praktisk strålebehandling

Kurset skal gi en kortfattet og praktisk oversikt og bakgrunn for klinisk stråleterapi. Tumorbiologi (vekstrater, strålesensitivitet, infiltrasjonsdybde, spredningsveier). Tumortype (vurdere histologisvar). Diagnostiske metoder. Kritiske dosebegrensende organer. Praktisk RT-opplegg: Valg av opplegg, fiksering, valg av strålekvalitet, tumorvolum definisjon, valg av fraksjonsstørrelse og av totaldoser. Forventede behandlingsresultater og seneffekter av strålebehandlingen i aktuell region. ​​

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Akutte tilstander
ONC-028 Onkologisk ø-hjelp - diagnostisere, utrede og iverksette tiltak
ONC-029 Medullakompresjon, tumorblødning og vena cava superior-syndrom - helhetsvurdering
Stråleterapi
ONC-046 Tekniske prinsipper, behandlingsmetoder, pasientgrupper, lovverk og rapportering
ONC-047 Planlegging og gjennomføring av strålebehandling
ONC-048 Behandlingsteknikker
ONC-049 Effekt av ioniserende stråling på tumorvev og friskt vev
ONC-050 Prostatakreft
ONC-051 Brystkreft
ONC-052 Lungekreft
ONC-053 Kreft i rectum
ONC-054 Maligne lymfomer
ONC-055 Tumor cerebri, primære CNS-tumores
ONC-056 Øre-, nese-, halskreft
ONC-057 Hudkreft
ONC-059 Skjelett- og bløtvevsmetastaser

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Hematologi*

*Dette kurset er ikke blant anbefalte kurs for LIS i ny ordning. Kurset arrangeres av og for "Blodsykdommer".

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål**:

Indremedisin
ONC-060 Basal hjerte- og lungeredning og akutt hjertesykdom
ONC-061 Akutt hjerneslag
ONC-062 Sepsis
ONC-063 Dyp venetrombose (DVT)/lungeemboli
ONC-065 Akutt delir
ONC-067 EKG, rtg.thorax, CPAP/BiPAP, blodgass, dyrkningsprøver, resistens og antimikrobiell beh.

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

**Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:Plan for gjennomføring av nasjonalt anbefalte kurs i onkologi

Her finner du langtidsplan/normalfrekvens for kursene som anbefales for spesialistutdanning i onkologi. Oversikten viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Kurs som er klare til påmelding finner du under «Annonserte kurs for LIS i onkologi» lenger ned på siden.

Her finner du informasjon til LIS om kurs​.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Har du innspill til langtidsplan/normalfrekvens for kurs i onkologi ta kontakt med RegUt HN.


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i onkologi

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – onkologi

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? På lenken under finner du mer informasjon om regler for godkjenning etter gammel ordning, tellende timer på digitale kurs, overgangsregler og lignende:

Om gammel ordning og overgang til ny

   

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i onkologi

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for onkologi finner du i lenken under:

 

Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Nord har ansvaret for onkologi. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøks- og postadresse
Helse Nord/Universitetssykehuset Nord-Norge
Breivika, G.906 Tromsø
UNN-Tromsø
9038 Tromsø
Hjemmeside for regut i Helse Nord

Postmottak:

regut@unn.no


Nyttige lenker

Som LIS i onkologi vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i onkologi.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Nyheter om LIS-utdanning

Fant du det du lette etter?