Spesialistutdanning i nevrologi

Denne siden er laget for leger i spesialisering i nevrologi og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i nevrologi.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HN, som har fagkontaktansvar for nevrologi, nederst på siden.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspilll til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

 


Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter


Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen

 


 

Læringsmål nevrologi og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
KompetansenivåKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i nevrologi og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i nevrologi

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

 

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i nevrologi:Om nasjonalt anbefalte kurs i nevrologi

Klinisk nevroanatomi med hjernedisseksjon

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

NEV-005 Sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi
NEV-006 Det sentrale, perifere og autonome nervesystemet

​*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Nevrokjemi og klinisk nevrofarmakologi

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Nevrologisk tjeneste ved annen enhet
NEV-005 Sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi
Spesifikke prosedyrer og undersøkelser
NEV-013 Nevrofarmakologiske tester

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Basal og klinisk nevrofysiologi

Kurset arrangeres felles med ​​klinisk nevrofysiologi.

Etter dette kurset skal LIS:

 • Ha basale kunnskaper innen anatomi, fysiologi og nevrovitenskapelig metoder, tilstrekkelig for å forstå grunnlaget for kliniske nevrofysiologiske undersøkelser. 
 • Ha forståelse for grunnleggende patofysiologiske prinsipper som kan avdekkes med nevrofysiologiske metoder. 
 • Kjenne til de viktigste klinisk nevrofysiologiske metoder, indikasjonsstilling samt begrensinger og nytteverdi. ​

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Nevrologisk tjeneste ved annen enhet
NEV-005 Sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi
Epilepsi og andre anfallssykdommer
NEV-037 EEG-forandringer ved epileptisk anfall hos voksne
Nevrofysiologi
NEV-008 Nevrofysiologiske undersøkelser
NEV-066 Nevrofysiologiske undersøkelser

EEG
KNF-004 EEG-metoder - de vanligste
EMG
KNF-009 Vanlige EMG-undersøkelser - pasienter over 10 år
Fremkalte responser
KNF-021 Intraoperativ monitorering

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Nevroimmunologi

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Nevrologisk tjeneste ved annen enhet
NEV-005 Sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi
Nevroimmunologi
NEV-038 Immunsystemet - nevroimmunologiske/ inflammatoriske tilstander
NEV-039 MS
NEV-040 Nevroimmunologiske tilstander utover MS
Spesifikke prosedyrer og undersøkelser
NEV-017 Nevroimmunologiske undersøkelser

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Nevrogenetikk

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Nevrologisk tjeneste ved annen enhet
NEV-005 Sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi
Spesifikke prosedyrer og undersøkelser
NEV-018 Nevrogenetisk utredning, metoder og etiske dilemmaer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Hjernens blod- og væskesirkulasjon

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Nevrologisk tjeneste ved annen enhet
NEV-005 Sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi
Cerebrovaskulære sykdommer
NEV-024 Cerebrovaskulære sykdommer
NEV-025 Hjerneslag - komplikasjoner
NEV-026 Akutt hjerneinfarkt og hjerneblødning
NEV-027 Halskar - morfologi og hemodynamikk
NEV-028 Ultralydundersøkelse
NEV-029 Trombolyse

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Psykiatri/nevropsykologi

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Nevrologisk tjeneste ved annen enhet
NEV-005 Sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi
Psykiatri
NEV-056 Stemningsleie, forstyrrelser i tanke, tale, atferd og persepsjon. Dissosiative lidelser
Spesifikke prosedyrer og undersøkelser
NEV-012 Nevropsykologiske tester

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Akutt nevrologi 

​Kurskomiteene i de ulike regionene beskriver læringsutbytte slik:

Helse Nord: Deltakere skal gjennom interaktiv undervisning, simulering og ferdighetstrening tilegne seg kunnskap om håndtering av vanlige og enkelte sjeldne akutte nevrologiske tilstander. 

Helse Sør-Øst: Deltakere skal tilegne seg kunnskaper om behandling av akutte nevrologiske tilstander - med hovedvekt på behandling i sykehus.​​

Kurset har som målsetning å sikre at deltakere lærer korrekt utføring av sentrale scoringsverktøy inkludert NIHSS og GCS, diagnostikk av vertigo med HINTs test.

Kurset tilbyr simulering av særlig relevante problemstillinger innen akuttnevrologi.

Kurset skal tas i første året av spåesialisering og skal gi kompetanse innen følgende læringsmål*:

Akuttnevrologi
NEV-004 Akuttnevrologiske tilstander
Nevrologisk tjeneste ved annen enhet
NEV-005 Sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Nevroradiologi

​​Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om begrensninger og nytten ved de ulike billedundersøkelser for de fleste nevrologiske og nevrokirurgiske tilstander.

Som målsetting skal deltakerne etter kurset selvstendig kunne tyde vanlige forandringer på MR og CT og kunne identifisere blødninger, tidlige infarktforandringer og romoppfyllende prosesser på billedundersøkelse av hjernen.

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Nevrologisk tjeneste ved annen enhet
NEV-005 Sjeldne nevrologiske lidelser og generell nevrologi
Bildetolkning
NEV-007 MR, CT og blødninger, infarktforandringer og romoppfyllende prosesser

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Emnekurs: Emnekurs er ikke nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet, men nyttige kurs som kan bidra til å oppnå læringingmål. 

Kursene skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

 • Cerebrovaskulære sykdommer
  Kurset arrangeres felles for LIS i nevrologi og geriatri.

  Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:​
  Cerebrovaskulære sykdommer
  NEV-024 Cerebrovaskulære sykdommer
  NEV-025 Hjerneslag - komplikasjoner
  NEV-026 Akutt hjerneinfarkt og hjerneblødning
  NEV-027 Halskar - morfologi og hemodynamikk
  NEV-028 Ultralydundersøkelse
  NEV-029 Trombolyse
  NEV-030 Andre cerebrale vaskulære sykdommer

  Hjerneslag
  GER-032 Hjerneslag og TIA - diagnostikk, utredning og behandling
  GER-033 Årsaker og risikofaktorer
  GER-034 Primær- og sekundærforebygging - følgetilstander etter hjerneslag
  GER-035 Trombolysebehandling - endovaskulær behandling ved akutt hjerneinfarkt
 • Epilepsi
  Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:
  Epilepsi og andre anfallssykdommer
  NEV-035 Utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging
  NEV-036 Status epileptikus
  NEV-037 EEG-forandringer ved epileptisk anfall hos voksne
 • Nevrotraumatologi og rehabilitering
  Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:
  Nevrohabilitering/-rehabilitering
  NEV-031 Rehabilitering etter skade eller kronisk sykdom i nervesystemet
  NEV-032 Nevrohabilitering
  Spinale lidelser
  NEV-049 Spinale lidelser
  Nevrointensiv behandling
  NEV-057 Nevrointensiv overvåkning og behandling
 • Demyeliniserende sykdommer
  Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:
  Nevroimmunologi
  NEV-038 Immunsystemet - nevroimmunologiske/ inflammatoriske tilstander
  NEV-039 MS
  NEV-040 Nevroimmunologiske tilstander utover MS
 • Infeksjoner i nervesystemet
  Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:
  Infeksjoner i nervesystemet
  NEV-052 Infeksjoner i nervesystemet
 • Nevrodegenerative sykdommer (inklusive demens)
  Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:
  Nevrodegenerative lidelser
  NEV-044 Nevrodegenerative lidelser, motornevronsykdommer og kognitiv svikt
 • Nevromuskulære sykdommer
  Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:
  Nevromuskulære lidelser og sykdommer i det perifere nervesystem
  NEV-045 Myopatier og andre muskelsykdommer
  NEV-046 Nevromuskulære transmisjonssykdommer
  NEV-047 Nevropatier
 • Autonome forstyrrelser/nevrourologi og seksuelle funksjonsforstyrrelser/ nevroendokrinologi
  Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:
  Spesifikke prosedyrer og undersøkelser
  NEV-010 Autonome tester
  • ​​​​LIS i gammel ordning, kan som alternativ til dette kurset, ta kurset "Urodynamikk og nevrourgologi" som arragneres for spesialiteten urologi våren 2022. Kurset godkjennes med 10 timer innen emneområdet Autonome forstyrrelser/nevrourologi og seksuelle funksjonsforstyrrelser/nevroendokrinologi.

 • Smerte/hodepine
  Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:
  Hodepine
  NEV-033 Akutt hodepine, migrene, spenningshodepine, klasehodepine med mer
  Smertetilstander
  NEV-051 Smertetilstander
 • Nevropatologi/nevroonkologi
  Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:
  Nevroonkologi
  NEV-034 Svulster i nervesystemet
 • Nevrootologi/nevrooftalmologi
  Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:
  Nevrooftalmologi
  NEV-054 Nevrooftalmologiske tilstander
  Nevrootologi
  NEV-055 Nevrootologiske tilstander
 • Nevrotoksikologi
  Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:
  Sykdomsspesifikke læringsmål
  NEV-022 Bevissthetsforstyrrelser
  Nevrotoksikologi
  NEV-060 Toksisk påvirkning av nervesystemet ved forgiftning, rus og medikamenter
 • Juridiske og trygdemessige aspekter ved nevrologi
  Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:
  Jus og trygdemessige aspekter
  NEV-058 Tvang i somatisk institusjon - Regelverk, førerkort, trygdeytelser med mer
 • Bevegelsesforstyrrelser
  ​​Etter endt kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskap om den biologiske bakgrunn for bevegelsesforstyrrelser og ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om diagnostikk og behandling av slike sykdommer.

  ​Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:
  Bevegelsesforstyrrelser
  NEV-041 Bevegelsesforstyrrelser
  NEV-042 Parkinsons sykdom og annen parkinsonisme
  NEV-043 Tremor, dystoni, ataksi, restless legg og andre bevegelsesforstyrrelser

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:Plan for gjennomføring av nasjonalt anbefalte kurs i nevrologi

Her finner du langtidsplan/normalfrekvens for kursene som anbefales for spesialistutdanning i nevrologi. Oversikten viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Kurs som er klare til påmelding finner du under «Annonserte kurs for LIS i nevrologi» lenger ned på siden.

Her finner du informasjon til LIS om kurs​.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Har du innspill til langtidsplan/normalfrekvens for kurs i nevrologi, ta kontakt med RegUt HN.


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i nevrologi

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist.

 
Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – nevrologi

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? På lenken under finner du mer informasjon om regler for godkjenning etter gammel ordning, tellende timer på digitale kurs, overgangsregler og lignende:

Om gammel ordning og overgang til ny


 

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i nevrologi

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for nevrologi finner du i lenken under:


 

Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Nord har ansvaret for nevrologi. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøks- og postadresse
Helse Nord/Universitetssykehuset Nord-Norge
Breivika, G.906 Tromsø
UNN-Tromsø
9038 Tromsø
Hjemmeside for regut i Helse Nord

Postmottak:

regut@unn.noNyttige lenker

Som LIS i nevrologi vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i nevrologi.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Fant du det du lette etter?