Spesialistutdanning i maxillofacial kirurgi

Denne siden er laget for leger i spesialisering i maxillofacial kirurgi og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i maxillofacial kirurgi.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HV, som har fagkontaktansvar for maxillofacial kirurgi, nederst på siden.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspilll til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

 


Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter


Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen


 Læringsmål maxillofacial kirurgi og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
KompetansenivåKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i maxillofacial kirurgi og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i maxillofacial kirurgi 

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

 

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i maxillofacial kirurgi:Om nasjonalt anbefalte kurs i maxillofacial kirurgi

Norske kurs

Hode/hals onkologi

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Hode- og halsanatomi og -embryologi
MAX-045 Infratemporalfossa anatomi - skallebasis tumores
Onkologi
MAX-060 Oral cancer - patogenese og etiologi
MAX-066 Oral cancer - stråleterapi
MAX-067 Segment/kortikal mandibulektomi og maxillektomi
MAX-068 Tumorreseksjon i bløtvev
MAX-069 Tumorreseksjon i mandibelen
MAX-071 Tungetumores - hemiglossektomi
MAX-073 Oral cancer - strålebehandling
MAX-075 Oral cancer - kirurgisk behandling av hals
MAX-076 Postoperativ oppfølging
Bihuler
MAX-181 Bihulepatologi
Odontologisk radiologi
MAX-241 Kjevecyster og tumorlignende tilstander
Patologi i hode/hals region
MAX-314 Histopatologi
MAX-315 Kjevecyster, odontogene tumores og spyttkjertelneoplasier - histopatologiske trekk
MAX-318 Prosessene frem til fastsettelse av diagnose

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Basale kirurgiske ferdigheter (grunnkurs i kirurgisk teknikk)

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Traumatologi
MAX-001 Kirurgisk etablert luftvei
MAX-004 Hard- og bløtvevsskader i ansiktet

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Pre- og postoperativ behandling + intensivmedisin (kan erstattes med engelsek CCrISP)

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Traumatologi
MAX-012 Overvåkning og intensivbehandling

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Krigskirurgi

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Traumatologi
MAX-005 Multitraume - prinsippene for sekvensiell behandling
MAX-014 Triagering
MAX-019 Skuddskader – patofysiologi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Plastikkirurgi og traumatologi

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Hode- og halsanatomi og -embryologi
MAX-020 Lapprekonstruksjon
Onkologi
MAX-070 Rekonstruksjoner - lapper
Rekonstruktiv maxillofacial kirurgi
MAX-090 Anatomisk basis for lapper i maxillofacialregionen
MAX-095 Rekonstruksjon av hardvev og bløtvev
MAX-100 Estetisk perspektiv
MAX-103 Temporale og coronale lapper
Bihuler
MAX-191 Oro-antral fistel

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Halsens anatomi og disseksjon

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Traumatologi
MAX-001 Kirurgisk etablert luftvei
Hode- og halsanatomi og -embryologi
MAX-020 Lapprekonstruksjon
MAX-021 Fascieplan - infeksjonsspredning
MAX-022 Anatomivarianter
MAX-027 Halsens anatomi
Onkologi
MAX-078 Halsdisseksjon
Rekonstruktiv maxillofacial kirurgi
MAX-094 Facialisnerven
Radiologi og nukleærmedisin i maxillofacial kirurgi
MAX-375 CT - UL for vurdering av infeksjon i dypere lag av halsen

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Nevrokirurgisk grunnkurs

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Traumatologi
MAX-018 Intrakranielle tilstander

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

ATLS

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Traumatologi
MAX-003 Koordinere og legge plan for optimale behandlingsresultater
MAX-010 Metabolske reaksjoner på traumer
MAX-011 Tilhelingsprosess etter traumatiske skader

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Oral implantologi (Kurs ved odontologiske læresteder)

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Rekonstruktiv maxillofacial kirurgi
MAX-096 Implantater
Maxillofacial preprotetisk kirurgi og implantatbehandling
MAX-108 Metode for implantatrekonstruksjon
MAX-112 Implantatkirurgi - implantatsystemer
MAX-113 Lokal bengrafting for implantater til maxille og mandibel
MAX-114 Tannimplantater - plassering
MAX-115 Tannimplantater - bløtvev
MAX-116 Navigasjon ved implantatplassering
MAX-118 Implantatbehandling og medisinske problemstillinger
MAX-119 Bentap grunnet tanntap - anatomi og patofysiologi
MAX-121 Kommunisere med pasienten og pårørende
MAX-125 Nervus alveoralis inferior - lateralisering
MAX-126 Sinusliftprosedyrer
MAX-127 Alveolarkam - distraksjon
Bihuler
MAX-187 Affeksjon av sinus maxillaris ved dentoalveolær kirurgi – risikovurdere

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Oral mikrobiologi (Kurs ved odontologiske læresteder)

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Dentoalveolær kirurgi
MAX-143 Odontogene infeksjoner - mikrobiologi
Endodonti
MAX-198 Endodontiske infeksjoner - mikrobiologi
Kariologi
MAX-206 Kariogene mikroorganismer
MAX-209 Kariøse lesjoner - mikrobiologisk grunnlag
MAX-211 Biofilmdannelse
MAX-212 Plaque og bakterier

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Oral immunologi (Kurs ved odontologiske læresteder)

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Endodonti
MAX-193 Immunpatologi ved pulpal og apikal periodontal sykdom
Kariologi
MAX-205 Salivas sammensetning - ’saliva clearance’
MAX-218 Pellikel

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Kurs arrangert i utlandet

AOCMF Davos-kurs: Innføring i ansiktstraumatologi og osteosyntese i ansiktsskjelettet

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Traumatologi
MAX-004 Hard- og bløtvevsskader i ansiktet
Rekonstruktiv maxillofacial kirurgi
MAX-088 Teknikker - adjuvante
MAX-097 Orbita - teknikker
MAX-101 Intraorale incisjoner
Maxillofacial preprotetisk kirurgi og implantatbehandling
MAX-120 Benvekst - stimulering
Bihuler
MAX-188 Oro-nasal fistel
Pediatrisk maxillofacialkirurgi
MAX-326 Kirurgi og traume i voksende skjelett
MAX-328 Kraniosynostoser og ansiktspalter - kirurgisk skeletal korreksjon
MAX-334 Ansiktsfrakturer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Kursserie i basal hode/hals mikrokirurgi i regi av EACMFS

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Rekonstruktiv maxillofacial kirurgi
MAX-086 Hard- og bløtvevstransplantat - ulik tilheling (P)
MAX-092 Anatomisk basis for høsting av vaskulariserte lapper
MAX-093 Frie lapper for rekonstruksjon av ansikt (P)
MAX-098 MDT ved ansiktsrekonstruksjon med frie lapper (P)

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Kurs i orthognatisk kirurgi, Aarhus Universitetssykehus

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Rekonstruktiv maxillofacial kirurgi
MAX-087 Barn med behov for rekonstruksjon
Maxillofacial preprotetisk kirurgi og implantatbehandling
MAX-128 Ortognatkirurgi i kombinasjon med implantater
MAX-129 Distraksjonsosteogenese - reposisjon av kjeve
Bihuler
MAX-177 Nese og bihuler - maxillofaciale traumer og ortognatisk kirurgi
Kjeveortopedi
MAX-251 Kombinasjonsbehandling med ortognatisk kirurgi
Ortognatisk kirurgi
MAX-297 Deformiteter/dysproposjon av kjeverelasjoner og ansiktsprofil
MAX-298 Planlegge kirurgisk behandling med tanke på vekst og utvikling
MAX-299 Diagnostiske modaliteter og planleggingsprosedyrer
MAX-300 Obstruktiv søvnapne - bimaxillær ortognati
MAX-303 Cephanalyse - enkel
MAX-305 Malokklusjoner - dentalt og basalt betinget
MAX-309 Leppe-kjeve-ganespalter og craniofaciale syndromer
MAX-311 Fikseringsmetoder
MAX-312 Tekniske utfordringer på medisinsk kompromitert pasient
Pediatrisk maxillofacialkirurgi
MAX-330 Ortognatkirurgi ved leppe-kjeve-ganespalter og på pasienter i kraniofacialt team
Maxillofacial protetikk og teknikker
MAX-347 Computerassistert navigasjonsplanlegging og kirurgi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:​​​Plan for gjennomføring av nasjonalt anbefalte kurs i maxillofacial kirurgi

​​Her finner du langtidsplan/normalfrekvens for kursene som anbefales for spesialistutdanning i maxillofacial kirurgi​. Oversikten viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Kurs som er klare til påmelding finner du under «Annonserte kurs for LIS i maxillofacial kirurgi​» lenger ned på siden.

Her finner du informasjon til LIS om kurs​.

​​Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Har du innspill til langtidsplan/normalfrekvens for kurs i ​​maxillofacial kirurgi, ta kontakt med RegUt HV


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i maxillofacial kirurgi

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – maxillofacial kirurgi

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? På lenken under finner du mer informasjon om regler for godkjenning etter gammel ordning, tellende timer på digitale kurs, overgangsregler og lignende:

Om gammel ordning og overgang til nyUtdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i maxillofacial kirurgi

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for maxillofacial kirurgi finner du i lenken under:

 


Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Vest har ansvaret for maxillofacial kirurgi. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse
Haukeland universitetssjukehus
Jørgen Sandbergs hus, 1. etg.

Postadresse
Helse Bergen
Regionalt utdanningssenter, seksjon for fag og utdanning
Postboks 1400
5021 Bergen

Postmottak:

regutvest@helse-vest.noNyttige lenker

Her har vi samlet sammen nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende:

Nyheter om LIS-utdanning

Fant du det du lette etter?