Spesialistutdanning i klinisk farmakologi

Denne siden er laget for leger i spesialisering i klinisk farmakologi og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i klinisk farmakologi.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HMN, som har fagkontaktansvar for klinisk farmakologi, nederst på siden.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspilll til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

 


Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter


Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen


 Læringsmål klinisk farmakologi og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
KompetansenivåKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i klinisk farmakologi og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i klinisk farmakologi

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

 

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i klinisk farmakologi:Om nasjonalt anbefalte kurs i klinisk farmakologi

Farmakokinetikk, farmakodynamikk og legemiddelmonitorering

Kurset skal gi en introduksjon til farmakokinetikk, farmakodynamikk og legemiddelmonitorering. Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om hvordan legemidler og andre kroppsfremmende stoffer omsettes i og virker på kroppen, herunder spesielle forhold som gjelder sårbare pasientgrupper (barn, eldre, gravide/ammende og pasienter med nedsatt organfunksjon). Målet er at deltakerne etter endt kurs selvstendig skal kunne anvende denne kunnskapen i rådgivning og individtilpasset pasientbehandling.

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Klinisk medisinsk virksomhet
KLF-001 Farmakokinetikk og farmakodynamikk
KLF-005 Sykdom og endret organfunksjon
KLF-006 Graviditet og amming
KLF-007 Barn og eldre
Laboratoriemedisinsk virksomhet
KLF-014 Indikasjon for farmakologiske analyser
KLF-015 Terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM)

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Klinisk farmakologi i praksis

Etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap som kan brukes til å vurdere legemidlers virkningsmekanismer og omsetning, deres effekter og bivirkninger, samt å kunne anvende dette i rasjonell bruk av legemidler

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Klinisk medisinsk virksomhet
KLF-002 Bivirkninger av legemidler
KLF-003 Legemiddelinteraksjoner og polyfarmasi
KLF-004 Forgiftninger
KLF-005 Sykdom og endret organfunksjon
KLF-006 Graviditet og amming
KLF-007 Barn og eldre
KLF-008 Naturmidler og kosttilskudd
Laboratoriemedisinsk virksomhet
KLF-011 Analytisk farmakologi
KLF-014 Indikasjon for farmakologiske analyser
KLF-021 Feilkilder
Samfunnsmedisinsk virksomhet
KLF-031 Faglig rådgivning
Kommunikasjon
KLF-032 Produsentuavhengig legemiddelinformasjon

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Legemiddeløkonomi

Etter kurset skal LIS ha overordnet kjennskap til legemiddeløkonomi, herunder gjeldende prioriteringskriterier i helsevesenet, helseøkonomiske modeller, metodevurderinger og finansieringssystemer for legemidler både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Deltakerne skal ha fått kjennskap til sentrale aktører innen legemiddeløkonomifeltet og hvilken rolle disse har, samt kjenne til regulatoriske forhold rundt godkjenning og bruk av legemidler. Videre vil det bli fokusert på anvendelse av legemiddeløkonomi i sykehus, inkludert innkjøps- og anbudsprosesser og legemiddelkomiteens arbeid. Deltakerne skal kunne beskrive utfordringer knyttet til legemiddelmangel-og beredskap, og være kjent med kilder og verktøy til informasjon om legemiddelepidemiologi og legemiddelsikkerhet.

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Klinisk medisinsk virksomhet
KLF-010 Legemiddelsikkerhetsarbeid
Samfunnsmedisinsk virksomhet
KLF-023 Legemiddelkomitéarbeid
KLF-024 Legemiddelepidemiologi
KLF-026 Regulatoriske forhold
KLF-028 Legemiddeløkonomi
KLF-030 Forsyningssikkerhet og beredskapsarbeid

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Legemiddelutvikling – utprøving og analytisk metodeutviking

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Laboratoriemedisinsk virksomhet
KLF-011 Analytisk farmakologi
KLF-012 Lovverk og retningslinjer
KLF-020 Analysemetoder
KLF-021 Feilkilder
KLF-022 Kvalitetsarbeid
Samfunnsmedisinsk virksomhet
KLF-025 Klinisk utprøving av legemidler
KLF-027 Legemiddelforvaltningen
KLF-029 Legemidler og ytre miljø

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Medisinsk toksikologi og rusmiddelfarmakologi

Etter endt kurs skal deltageren:

 • Kunne beskrive virkninger og forgiftningssymptomer av de vanligste rus- og legemidler, og ha kjennskap til noen giftige planter og sopper relevante for Norge
 • Kunne anvende kunnskap om de ulike stoffenes egenskaper til å bestemme egnet prøvemedium for analyse
 • Kunne diskutere utfordringer ved rusmiddelanalyser og fortolkningav resultatene
 • Kunne skille mellom sin rolle som lege/terapeut og rollen som oppnevnt sakkyndig for rettsapparatet
 • Ha kjennskap til rettstoksikologiske prinsipper og relevante lovparagrafer
 • Ha kjennskap til hva som kan skille god toksikologisk forskning fra dårlig forskning
 • Være oppmerksom på skillet mellom svekket bevissthet og svekket hukommelse ved ruspåvirkning eller mistenkt neddoping

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Klinisk medisinsk virksomhet
KLF-004 Forgiftninger
Laboratoriemedisinsk virksomhet
KLF-013 Rollen som terapeut, vitne, sakkyndig
KLF-016 Rusmiddelanalyser

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Farmakogenetikk

Etter fullført kurs skal deltakerne ha kjennskap til:

 • Farmakogenetisk nomenklatur og analysemetodikk
 • Farmakogenetiske årsaker til variasjon i legemiddelrespons
 • Muligheter og begrensninger med farmakogenetisk testing
 • Hvilke farmakogenetiske tester som er tilgjengelig og indikasjoner for bruk av disse
 • Fortolkning av resultater fra farmakogenetisk testing

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Laboratoriemedisinsk virksomhet
KLF-014 Indikasjon for farmakologiske analyser
KLF-017 Farmakogenetisk variabilitet
KLF-018 Farmakogenetiske analyser
KLF-020 Analysemetoder

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Good Clinical Practice ​(GCP) (delt opp i to kurs, GCP1 og GCP2) 

Kurset er delt i to deler. Både del 1 og del 2 må tas. Nettkurs v/ Klinforsk

GCP1
Etter fullført kurs skal studenten:

 • Kjenne til det viktigste lovverket for klinisk forskning og forstå bakgrunnen for dette
 • Være godt kjent med GCP-prinsippene
 • Være godt kjent med forskjellige roller og ansvarsområder i kliniske studier
 • Kjenne til de ulike faser av kliniske studier og hvorfor de er så viktige
 • Kjenne innholdet på NorCRIN.no - Prosedyrer, maler og sjekklister for gjennomføring av kliniske studier, registrering av kliniske studier og avtaleinngåelser
 • Være i stand til å sette opp et studiearkiv
 • Være i stand til å sette opp en delegeringslogg
 • Forstå viktigheten av opplæring av studiepersonell, hvordan det kan gjennomføres og dokumenteres
 • Kjenne til forskningsetiske prinsipper, informerte samtykke og hvordan pasientrekruttering kan foregå
 • Kjenne til forskjellige typer datainnsamlingsverktøy
 • Vite hva monitorering av en legemiddelstudie innebærer
 • Kjenne til forskjellige typer uønskede hendelser og hvordan de skal håndteres
 • Ha god kjennskap til håndtering av studiemedisin og medikamentregnskap
 • Kjenne til prosessene rundt avslutning av en studie og hvordan data skal lagres
 • Kjenne til mulighetene for inspeksjon av legemiddelstudier

GCP 2:
Etter fullført kurs skal studenten:

 • Være godt kjent med lovverk for klinisk forskning, inkludert Helseforskningsloven og personopplysningsloven.
 • Ha god innsikt i hvilke ansvarsoppgaver som ligger på prosjektleder (sponsor/sponsorrepresentant og hovedutprøver) i en klinisk studie og spesielt legemiddelstudier, og hvordan disse ivaretas
 • Være i stand til å lage en studieprotokoll
 • Kjenne til obligatoriske søkeinstanser (CTIS, REK, SLV og andre) og hvor kliniske studier skal registreres
 • Kjenne til relevante kvalitetssystemer for klinisk forskning
 • Kunne gjennomføre risikovurdering av en klinisk studie
 • Kjenne til forskjellige typer datainnsamlingsverktøy
 • Vite når man må gjennomføre en personvernkonsekvensvurdering (DPIA) og hvilke maler man kan benytte
 • Kjenne til viktige dokumenter som monitoreringsplan, datahåndteringsplan og statistisk analyseplan
 • Kunne håndtere uønskede hendelser i en legemiddelstudie

Kursene skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Samfunnsmedisinsk virksomhet
KLF-025 Klinisk utprøving av legemidler
KLF-026 Regulatoriske forhold

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:Plan for gjennomføring av nasjonalt anbefalte kurs i klinisk farmakologi

Her finner du langtidsplan/normalfrekvens for kursene som anbefales for spesialistutdanning i klinisk farmakologi. Oversikten viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Kurs som er klare til påmelding finner du under «Annonserte kurs for LIS i klinisk farmakologi» lenger ned på siden.

Her finner du informasjon til LIS om kurs​.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Har du innspill til langtidsplan/normalfrekvens for kurs i klinisk farmakologi, ta kontakt med RegUt HMN.


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i klinisk farmakologi

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – klinisk farmakologi

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? På lenken under finner du mer informasjon om regler for godkjenning etter gammel ordning, tellende timer på digitale kurs, overgangsregler og lignende:

Om gammel ordning og overgang til ny


Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i klinisk farmakologi

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for klinisk farmakologi finner du i lenken under:


 

Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Midt-Norge har ansvaret for klinisk farmakologi. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden,
7006 Trondheim

Postadresse
St. Olavs hospital
Harald Hardrådesgate 14
7030 Trondheim

Postmottak:

regut.hmn@stolav.no Nyttige lenker

Som LIS i klinisk farmakologi vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i klinisk farmakologi.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Nyheter om LIS-utdanning

Fant du det du lette etter?