Spesialistutdanning i gastroenterologisk kirurgi

Denne siden er laget for leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i gastroenterologisk kirurgi.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HV, som har fagkontaktansvar for gastroenterologisk kirurgi, nederst på siden.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspilll til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

 


Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter


Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen


 Læringsmål gastroenterologisk kirurgi og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
Kompetanseni​våKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del (LIS1) *
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Felles læringsmål for kirurgiske spesialiteter (LIS2)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)
 • Læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i gastroenterologisk kirurgi, felles kirurgiske læringsmål og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i gastroenterologisk kirurgi

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

 

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i gastroenterologisk kirurgi:Om nasjonalt anbefalte kurs i gastroenterologisk kirurgi

Kursene i gastroenterologisk kirurgi utgjør til sammen elleve, i tillegg til at kandidater i denne spesialiteten skal ta kursene knyttet til kirurgiske fag (del 2). De elleve spesialitetsspesifikke kursene arrangeres med ulik frekvens, med varierende antall dager (2-5) og semester (vår/høst). Målet er å få et godt innhold og en god spredning på kursene slik at LIS kan planlegge gode utdanningsløp.

DSCT eller tilsvarende kurs i traumebehandling

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
GAK-010 Væskebehandling og ernæringsstøtte
Kommunikasjon, etikk, jus og administrasjon
GAK-017 Ledelse i krevende klinisk praksis
Akuttkirurgi
GAK-027 Thorax - thoraxdren
Traume/katastrofe
GAK-032 Traumepasient (stabilisering og damage kontroll) - traumemottak som teamleder
GAK-033 Traumepasienter (ATLS prinsippet). Teamleder ved akuttsykehus med traumefunksjon
GAK-034 Stumpe og penetrerende skader
GAK-035 Traumesenter og stabilisering før overflytting
GAK-036 "Damage control"
GAK-037 Definitiv behandling - videre oppfølging
Milt
GAK-100 Splenektomi - akutt og elektiv
GAK-101 Splenektomi - kirurgisk prosedyre
Brokkbehandling
GAK-106 Åpen buk, VAC-behandling og komplisert bukveggslukking

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Krigskirurgi

Se beskrivelse av kurset hos Forsvarets Sanitet.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Akuttkirurgi
GAK-027 Thorax - thoraxdren
Traume/katastrofe
GAK-032 Traumepasient (stabilisering og damage kontroll) - traumemottak som teamleder
GAK-033 Traumepasienter (ATLS prinsippet). Teamleder ved akuttsykehus med traumefunksjon
GAK-034 Stumpe og penetrerende skader
GAK-035 Traumesenter og stabilisering før overflytting
GAK-036 "Damage control"
GAK-037 Definitiv behandling - videre oppfølging
Milt
GAK-100 Splenektomi - akutt og elektiv
GAK-101 Splenektomi - kirurgisk prosedyre

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Endoskopikurs m/simulatortrening

Kurset har tre deler. Forkurs, oppmøtekurs og hospitering på gastrolab. Forkurset er «Endoskopikurs for gastrokirurgi - GAK (forkurs)» hos Den Norske Legeforening, og skal gjennomføres før oppmøtedelen av kurset. Oppmøtedelen er kursets hoveddel og består av teori og praktiske øvelser. Etter oppmøtedelen skal LIS gjennomføre kursets tredje del som er to dager hospitering på gastrolab ved et universitetssykehus. Endoskopikurs m/simulatortrening er først fullført når alle tre delene er gjennomført.

Kurset vil gi en teoretisk bakgrunn for muligheter, fordeler og begrensninger i bruk av endoskopiske metoder i diagnostikk og behandling av forskjellige tilstander i GI-tractus, inklusive postoperative komplikasjoner, med fokus på kirurgiske problemstillinger. Gjennom praktiske øvelser vil LIS få prøvd forskjellige typer teknologisk utstyr med hands-on opplæring og trening i aktuelle prosedyrer.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Øsofagus/ventrikkel/duodenum
GAK-038 Akutte og kroniske tilstander
GAK-039 Gastroskopi og øvre endoskopi
GAK-040 Fremmedlegeme - Hemostase ved øvre GI-blødninger
GAK-046 Ulcus ventriculi/duodeni
Tynntarm/tykktarm
GAK-056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse
GAK-070 Koloskopi - polyppektomi i colon
Galleveier
GAK-086 Gallegangsstein og obstruerende tilstander - ERCP

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Laparoskopi for viderekommende

Etter kurset skal LIS ha kunnskap om indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater og kvalitetssikring innen avansert laparoskopisk kirurgi. Kurset vil omhandle teoretisk undervisning og praktiske øvelser på simulator samt demonstrasjonsoperasjoner.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Øsofagus/ventrikkel/duodenum
GAK-038 Akutte og kroniske tilstander
GAK-044 Cancer i øsofagus og ventrikkel
GAK-045 Gastroenterostomi
GAK-047 Gastroøsofageal refluxsykdom, paraøsofageale brokk, Barrets øsofagus og achalasi.
GAK-049 Gastrostomi - percutan og åpen
Fedmekirurgi
GAK-050 Sykelig overvekt og multidisiplinært utrednings- og oppfølgingsprogram - fedmekirurgi
GAK-053 Akuttkirurgiske tiltak ved komplikasjoner
Tynntarm/tykktarm
GAK-056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse
GAK-063 Bøylestomier og endestomier
Rectumcancer og adenomer i rectum
GAK-074 Åpen og laparoskopisk rectumkirurgi
Galleveier
GAK-084 Gallesteinssykdom
Milt
GAK-100 Splenektomi - akutt og elektiv
Brokkbehandling
GAK-105 Bukveggsbrokk

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Øsofagus/ventrikkel/fedme

Etter kurset skal LIS ha kunnskap om både beninge og maligne sykdommer innen øsofagus og ventrikkel hva angår patofysiologi, utredning og kirurgisk så vel som medisinsk behandling. I behandlingen inngår også, bivirkninger, risiko for residiv og resultatet over lengre tid. Adipositaskirurgien og grunnlaget for den, vil også bli gjennnomgått. Kasuistikker vil bli presentert for å belyse resultater av behandlingen. LIS skal etter kurset være i stand til å avgjøre om det foreligger indikasjon for behandling kontra ingen behandling og hva behandlingen innebærer i forhold til lindring av symptomer, bivirkninger og risiko for residiv.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
GAK-009 Pre-, per- og postoperative rutiner
GAK-011 Komplikasjoner og organsvikt - postoperativt og hos akutt syk kirurgisk pasient
Øsofagus/ventrikkel/duodenum
GAK-038 Akutte og kroniske tilstander
GAK-040 Fremmedlegeme - Hemostase ved øvre GI-blødninger
GAK-041 Strikkbehandling av øsofagusvaricer
GAK-043 Øsofagusperforasjon
GAK-042 Øsofagusdivertikkel
GAK-044 Cancer i øsofagus og ventrikkel
GAK-046 Ulcus ventriculi/duodeni
GAK-047 Gastroøsofageal refluxsykdom, paraøsofageale brokk, Barrets øsofagus og achalasi.
GAK-048 Premaligne tilstander i ventrikkel - endoskopisk ultralyd og reseksjon
GAK-049 Gastrostomi - percutan og åpen
Fedmekirurgi
GAK-050 Sykelig overvekt og multidisiplinært utrednings- og oppfølgingsprogram - fedmekirurgi
GAK-051 Gastric bypass og sleeve gastrektomi
GAK-052 BPD/DS, gastric banding og endoluminale prosedyrer
GAK-053 Akuttkirurgiske tiltak ved komplikasjoner
GAK-054 Diabetes type 2 og andre tilleggslidelser
GAK-055 Revisjonsprosedyrer etter fedmekirurgi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Galleveier/pancreas/lever

Etter kurset skal LIS ha kunnskap om både benigne og maligne sykdommer innen lever, galleveier og pancreas hva angår epidemiologi, patogenese, utredning og kirurgisk/onkologisk behandling. Kasuistikker vil bli presentert for å belyse indikasjon for ulike behandlingsmodaliteter, men med særlig vekt på kirurgisk behandling og resultater av behandlingen. LIS skal etter kurset være i stand til å avgjøre om det foreligger indikasjon for kirurgisk behandling og/eller onkologisk behandling og hva behandlingen innebærer i forhold til risiko for komplikasjoner og bivirkninger og muligheter for langtidsoverlevelse.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
GAK-009 Pre-, per- og postoperative rutiner
GAK-011 Komplikasjoner og organsvikt - postoperativt og hos akutt syk kirurgisk pasient
GAK-014 Organtransplanterte
Tynntarm/tykktarm
GAK-065 Metastaser fra tarmkreft
Galleveier
GAK-084 Gallesteinssykdom
GAK-085 Cholecystektomi
GAK-086 Gallegangsstein og obstruerende tilstander - ERCP
GAK-087 Cancer i galleveier
Lever
GAK-088 Kirurgisk behandling - akutte og kroniske tilstander i lever
GAK-089 Primære leversvulster og levermetastaser - Pasientpresentasjon i MDT-møte
GAK-090 Lever/galleveier - benigne og premaligne tilstander
GAK-091 Hepatitter og autoimmune sykdommer i galleveier
GAK-092 Leversvikt
GAK-093 Levertransplanterte
Pancreas
GAK-094 Premaligne og maligne sykdommer - Kirurgi og palliative tiltak
GAK-095 Akutt pancreatitt
GAK-096 Kronisk pancreatitt
GAK-097 Cystiske tilstander og nevroendokrin tumor
GAK-098 Nasjonale retningslinjer -pancreascancer og periampullær cancer
GAK-099 Operasjonsmetoder

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Tarmsykdommer (felles for fordøyelsessykdommer og gastroenterologisk kirurgi)

Kurset arrangeres felles med ​​fordøyelsessykdommer (to dager felles og en dag separat).

Etter kurset skal LIS ha tilegnet seg god kunnskap om utredning og behandling av de vanligste sykdommene i tynn- og tykktarm.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Tynntarm/tykktarm
GAK-056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse
GAK-059 Inflammatorisk tarmsykdom - strikturplastikker, tarmreseksjoner og totalkolektomi
GAK-060 Inflammatorisk tarmsykdom - medikamentell behandling - Tarmfistler
GAK-061 Bekkenreservoar
GAK-062 Kort tarm-syndrom
GAK-063 Bøylestomier og endestomier
GAK-068 Divertikkelsykdom
GAK-069 Motilitetsforstyrrelser

Endoskopi
FOR-011 Enteroskopi
Andre undersøkelsesmetoder
FOR-020 Pusteprøver
FOR-021 Radiologisk og nukleærmedisinsk undersøkelse
Akutte tilstander
FOR-028 Gastrointestinal blødning - stabilisere
FOR-029 Gastrointestinal blødning - antibiotika, vasokonstriktor og sikring av luftveier
FOR-035 Akutt alvorlig inflammatorisk tarmsykdom
Diagnostikk og behandling av sykdommer i øsofagus, ventrikkel og duodenum
FOR-037 Tolke funn i øsofagus, ventrikkel og duodenum
Polypper og kreft i tynntarm og tykktarm
FOR-085 Polypper - patogenese og kreftrisiko
FOR-087 Tarmscreening
FOR-088 Tarmkreft - symptomer og funn
FOR-089 Tarmkreft - utredning
FOR-090 Tarmkreft - kirurgisk og onkologisk behandling
Diagnostikk og behandling av sykdommer i tynntarm og tykktarm
FOR-077 Tolke endoskopifunn i tynn- og tykktarm
FOR-078 Tynntarmssykdommer - årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner
FOR-079 Tynntarmssykdommer - utredning og medikamentell og diettbehandling
FOR-080 Inflammatoriske tarmsykdommer - årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner
FOR-081 Inflammatoriske tarmsykdommer - utrede og tolke funn
FOR-082 Inflammatoriske tarmsykdommer - medikamentell behandling
FOR-083 Inflammatoriske tarmsykdommer, kirurgiske behandling og oppfølging etter kirurgi
FOR-084 Funksjonelle tarmlidelser
FOR-091 Kronisk diaré
FOR-092 Obstipasjon
FOR-093 Divertikkelsykdom
FOR-094 Tarminfeksjoner
FOR-095 Tarmiskemi
FOR-096 Stråle- og cytostatika indusert enteropati og GVHD
FOR-097 Anorektale sykdommer
FOR-099 Tarmiskemi
Ernæring
FOR-098 Ernæring ved fordøyelsessykdommer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Dette kurset het tidligere "Inflammatoriske tarmsykdommer felles med gastromedisin".

Colorectalcancer med praktiske øvelser på modell

​​LIS skal kjenne til alle temaer som berøres under kursets teoretiske del inklusiv diagnostikk, forberedelse til operativ behandling, gjennomføring av denne og oppfølging etter behandling inklusiv håndtering av komplikasjoner. De skal være kjent strukturert og ​​standardisert opplæring i avanserte kirurgiske prosedyrer, og med den praktiske utførelsen av de ulike standardiserte kirurgiske prosedyrene for colorektal kreft med alle lokalisasjoner i tykk- og endetarm.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
GAK-009 Pre-, per- og postoperative rutiner
GAK-011 Komplikasjoner og organsvikt - postoperativt og hos akutt syk kirurgisk pasient
Tynntarm/tykktarm
GAK-056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse
GAK-057 Akutt appendicitt og andre sykdomstilstander i appendix
GAK-063 Bøylestomier og endestomier
GAK-064 Nasjonale retningslinjer - tykktarmskreft
GAK-065 Metastaser fra tarmkreft
GAK-066 HIPEC-behandling for pseudomyxom og karsinomatose
GAK-067 Godartede svulster
Rectumcancer og adenomer i rectum
GAK-071 Svulster i rectum - benigne og maligne
GAK-072 Svulster i rectum - benigne og premaligne
GAK-073 Rectumcancer (utredning) - tverrfaglige møter, oppfølging og pasientforløp
GAK-074 Åpen og laparoskopisk rectumkirurgi
GAK-075 Tidligcancer og benigne svulster i rectum
Analcancer
GAK-076 Diagnostikk, utredning, behandling og oppfølging

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Anoproctologi

Etter kurset skal LIS ha kunskap om utredning og behandlling av anoproktologiske tilstander, herunder hemoroider, analfissur, analprolaps og perianale fistler. LIS skal beherske diagnostisk klassifikasjon og indikasjon for behandling ved hemoroidesykdom. Oppnå god kunnskap om klassifikasjon, utredning og prinsipper for behandling av perianale absesser og fistler. Ha kunnskap om utredning og behandlingsalternativer for analinkontinens. Kjenne til behandlingsalternativ ved residiverende pilonidal sykdom. I tillegg vil kurset gjennomgå symptomer, utredning og alternative behandlingsprosedyrer ved obsturert defaksjonssyndrom, herunder eksternt og internt reckumprolaps.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Proktologi
GAK-077 Anoproktologiske tilstander
GAK-078 Hemoroider og analprolaps - anorectoskopi og strikkligatur
GAK-079 Hemoroidesykdom og hemoroideoperasjoner
GAK-080 Perianale absesser og fistler
GAK-081 Analinkontinens
GAK-082 Obstruert defekasjonsyndrom - eksternt og internt rectumprolaps
GAK-083 Residiverende pilonidal sykdom

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Brokkkirurgi

Dette kurset arrangeres felles med generell kirurgi. 

Etter kurset skal LIS ha god kjennskap til ulike sider ved brokksykdommer og indikasjoner for behandling av disse.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Brokkbehandling
GAK-102 Brokksykdommer - brokkirurgi
GAK-103 Lyskebrokk - Femoralbrokk
GAK-104 Barnebrokk - akutt og elektivt
GAK-105 Bukveggsbrokk
GAK-106 Åpen buk, VAC-behandling og komplisert bukveggslukking

Gastrokirurgi - Brokkbehandling
KIR-089 Brokksykdommer - brokkirurgi
KIR-090 Lyskebrokk - Femoralbrokk
KIR-091 Lyskebrokk - Femoralbrokk
KIR-092 Barnebrokk - elektiv behandling
KIR-093 Bukveggsbrokk
KIR-094 Åpen buk, VAC-behandling og komplisert bukveggslukking​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

​​Akuttkirurgi for viderekommende med praktiske øvelser på dyremodell (bygger på basalkurs i akuttkirurgi som må være gjennomført)

Kurset arrangeres felles med generell kirurgi.

Kurset bygger på «Basalkurs i akuttkirurgi» og baseres på forelesninger og gruppeundervisning der klinisk relevante problemstillinger blir diskutert. I tillegg er det en dag med praktiske øvelser på levende dyremodell der man i smågrupper med egen instruktør gjennomgår viktige operative prosedyrer inkl. håndtering av blødning. 

Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha fått et godt teoretisk kunnskapsgrunnlag som bidrar til at de ved endt utdanning selvstendig vil kunne håndtere pasienter med akuttkirurgiske problemstillinger inkl. utredning, diagnostikk og behandling. De vil også få praktisk trening på kirurgiske prosedyrer under supervisjon med fokus på komplikasjons- og blødningsstrategi. Kurset gir videre kunnskap om vurderinger rundt og håndtering av de akuttkirurgiske pasientene i pre-, per- og postoperativ perioden. Gruppeundervisningen vil i tillegg sette søkelys på differensialdiagnostisk tankegang og kliniske problemstillinger som kan være utfordrende, samt bevisstgjøre kursdeltagerne på viktigheten av å ha kunnskap om eget kompetansenivå og når rådføring med kollega eller overføring til høyere kompetansenivå er nødvendig. Kurset bidrar til viktig kunnskap om diagnostikk og initial behandling av akuttkirurgiske tilstander svarende til den kompetanse som trengs som bakvakt ved generellkirurgisk avdeling med akuttfunksjon.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
GAK-006 Antibiotika - profylakse ved kirurgi, antibiotikaresistens
GAK-007 Tromboseprofylakse ved kirurgi
GAK-008 Anestesimetoder ved kirurgi og postoperativ smertelindring
GAK-009 Pre-, per- og postoperative rutiner
GAK-010 Væskebehandling og ernæringsstøtte
GAK-011 Komplikasjoner og organsvikt - postoperativt og hos akutt syk kirurgisk pasient
GAK-012 Barn, gravide og eldre fysiologi ved kirurgi
GAK-013 Intensivbehandling og organsviktbehandling - oppfølging på intensivavdeling
Akuttkirurgi
GAK-025 Karkirurgi
GAK-026 Urologi
GAK-027 Thorax - thoraxdren
GAK-028 Bryst - Thyreoidea og parathyreoidea
GAK-029 Barn
GAK-030 Infeksjoner i hud og underhud - abscesser, nekrotiserende fasciitt
GAK-031 Gynekologiske årsaker til buksmerter
Øsofagus/ventrikkel/duodenum
GAK-038 Akutte og kroniske tilstander
GAK-040 Fremmedlegeme - Hemostase ved øvre GI-blødninger
GAK-041 Strikkbehandling av øsofagusvaricer
GAK-043 Øsofagusperforasjon
GAK-046 Ulcus ventriculi/duodeni
GAK-047 Gastroøsofageal refluxsykdom, paraøsofageale brokk, Barrets øsofagus og achalasi.
Fedmekirurgi
GAK-050 Sykelig overvekt og multidisiplinært utrednings- og oppfølgingsprogram - fedmekirurgi
GAK-053 Akuttkirurgiske tiltak ved komplikasjoner
Tynntarm/tykktarm
GAK-056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse
GAK-057 Akutt appendicitt og andre sykdomstilstander i appendix
GAK-058 Ileus - mekanisk og paralytisk
GAK-059 Inflammatorisk tarmsykdom - strikturplastikker, tarmreseksjoner og totalkolektomi
GAK-063 Bøylestomier og endestomier
GAK-068 Divertikkelsykdom
Proktologi
GAK-077 Anoproktologiske tilstander
GAK-080 Perianale absesser og fistler
Galleveier
GAK-084 Gallesteinssykdom
GAK-085 Cholecystektomi
GAK-086 Gallegangsstein og obstruerende tilstander - ERCP
Pancreas
GAK-095 Akutt pancreatitt
Milt
GAK-100 Splenektomi - akutt og elektiv
GAK-101 Splenektomi - kirurgisk prosedyre
Brokkbehandling
GAK-106 Åpen buk, VAC-behandling og komplisert bukveggslukking

​​Gastrokirurgi - Akuttkirurgi
KIR-024 Buksmerter, blødningstilstander og andre akuttkirurgiske tilstander i abdomen
KIR-025 Karkirurgi
KIR-026 Urologi
KIR-027 Thorax - thoraxdren
KIR-028 Bryst - Thyroidea og parathyreoidea
KIR-029 Barn
KIR-030 Infeksjoner i hud og underhud - abscesser, nekrotiserende fasciitt
Gastrokirurgi - Milt
KIR-088 Splenektomi - akutt og elektiv
Generell kirurgi
KIR-095 Kar - Hjertetamponade
KIR-096 Brannskader, kuldeskader og etseskader
KIR-097 Kompartmentsyndrom i ekstremiteter og buk 

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Dette kurset het tidligere "​Akuttkirurgi for viderkommende, med praktiske øvelser på dyremodell".

​​Praktisk kurs i gastrointestinal kirurgi (eller tilsvarende kurs)

Kurset arrangeres felles med generell kirurgi og barnekirurgi.

​​Kurset er beregnet på LIS under utdanning i gastroenterologisk kirurgi (GAK), generell kirurgi (KIR) og barnekirurgi (BAK) i del 3. Kurset forutsetter at man har gjennomført kurset i basale kirurgiske ferdigheter (BSS). Kurset er basert på forelesninger og praktiske øvelser der det vil bli undervist i operative teknikker og prosedyrer knyttet til anleggelse av ulike typer anastomoser og stomier samt lukking av bukveggen. LIS legene vil trene på praktiske ferdigheter i smågrupper med egen instruktør. Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha fått et godt teoretisk og praktisk kunnskapsgrunnlag rundt temaene primær bukveggslukking, anleggelse av ulike typer anastomoser samt anleggelse av stomier.

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
GAK-002 Anatomi, patofysiologi og kirurgiske behandlingsmetoder
Akuttkirurgi​
GAK-024 Buksmerter, blødningstilstander og andre akuttkirurgiske tilstander i abdomen
Øsofagus/ventrikkel/duodenum​
GAK-038 Akutte og kroniske tilstander​
GAK-045 Gastroenterostomi
Tynntarm/tykktarm​
GAK-056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse ​
GAK-063 Bøylestomier og endestomier​​

Gastrokirurgi
KIR-002 Anatomi, patofysiologi og kirurgiske behandlingsmetoder
​Gastrokirurgi - Akuttkirurgi​
KIR-024 Buksmerter, blødningstilstander og andre akuttkirurgiske tilstander i abdomen
​Gastrokirurgi - Øsofagus/ventrikkel/duodenum​
KIR-038 Akutte og kroniske tilstander
​Gastrokirurgi - Tynntarm/tykktarm​
KIR-048 Akutte og kroniske tarmsykdommer inkl behandling av tarmkreft ​
KIR-055 Bøylestomier og endestomier​

Læringsmål for BAK kommer.

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.​

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.


 

​​Om nasjonalt anbefalte kurs for del to av spesialiteter med felles kirurgiske læringsmål

​​Spesialistutdanning i barnekirurgi, bryst- og endokrinkirurgi, gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi, karkirurgi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi og urologi har en felles del med felles læringsmål og felles kurs (del 2/FKI). Kursene i fellesdelen er anbefalt gjennomført i denne rekkefølgen:

​Første halvår
 • Kurs i basale kirurgiske ferdigheter (Basic surgical skills, BSS eller tilsvarende)
 • Kurs i basal laparoskopi
I løpet av det neste året
 • Kurs i pre- per- og postoperativ behandling inkludert intensivmedisin (Det anbefales at det engelske CCrISP®2 -kurset erstatter dagens PPP-kurs)
 • ATLS®3 - kurs i akutt traumebehandling
Mot slutten av andre år
 • Basalkurs i akuttkirurgi

Kurs i basale kirurgiske ferdigheter (Basic surgical skills (BSS) eller tilsvarende)

​​Kurset bør gjennomføres i løpet av de første 24 måneder av kirurgisk utdanning, senest innen 36. Det anbefales minst tre måneders erfaring ved kursstart.  

​Etter kurset skal LIS ha tilegnet seg kunnskap om og ferdigheter i generelle kirurgiske teknikker innen åpen kirurgi. Dette inkluderer påkledning på operasjonsstue, kirurgiske knuter, håndtering av kirurgiske instrumenter, suturteknikk, lokalbedøvelse, ligatur, tarmanastomosering, senesutur, elektrokirurgi/diatermi, lukking av buk, venepatching, abscessdrenasje, sårdebridement. Øvelser på simulatorer/bokser og grisevev.

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Akuttkirurgiske tilstander
FKI-009 Hud og underhud - infeksjoner, bløtvevsabscesser, nekrotiserende fascitt
Vevshåndtering, kirurgiske tilganger og grunnleggende kirurgiske prinsipper
FKI-039 Anestesi - lokal, regional og generell
FKI-040 Sjekkliste ved kirurgi og annen informasjon til operasjonsteamet
FKI-041 Kirurgiske instrumenter og suturmateriale
FKI-042 Basale kirurgiske ferdigheter
FKI-043 Abscesser - overfladisk behandling med punksjon eller incisjon og drenasje
FKI-044 Hematom - evakuering
FKI-045 Serom - tapping
FKI-046 Overfladisk blødning - hemostase
FKI-047 Diatermi, ultralydforsegling og staplere. Strålevern ved radiologi
FKI-048 Vev og vevshåndtering - anatomikunnskap
FKI-049 Sårtilheling - akutte og kroniske sår
FKI-050 Infiserte og kroniske sår
FKI-052 Revisjon - akutte og kroniske sår
FKI-058 Kirurgiske tilganger, laparoskopi eller thorakoskopi, laparatomi eller thorakotomi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Kurs i basal laparoskopi

​Etter kurset skal LIS ha tilegnet seg kunnskap om og ferdigheter i basal laparoskopi (mer utfyllende beskrivelse av kurset kommer)

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Vevshåndtering, kirurgiske tilganger og grunnleggende kirurgiske prinsipper
FKI-041 Kirurgiske instrumenter og suturmateriale
FKI-042 Basale kirurgiske ferdigheter
FKI-047 Diatermi, ultralydforsegling og staplere. Strålevern ved radiologi
FKI-048 Vev og vevshåndtering - anatomikunnskap
FKI-058 Kirurgiske tilganger, laparoskopi eller thorakoskopi, laparatomi eller thorakotomi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Kurs i pre- per- og postoperativ behandling inkludert intensivmedisin (Care of the Critically Ill Surgical Patient (CCrISP) kan erstatte dagens PPP-kurs)

​​Kurset skal gi LIS kunnskap om grunnleggende prinsipper for pre- og postoperativ behandling av kirurgiske pasienter, samt intensivmedisin.

 • Etter endt kurs skal LIS kunne redegjøre for, demonstrere, og i praksis kunne utføre preoperativ vurdering av kirurgiske pasienter i forhold til risikofaktorer og valg av anestesiform. 
 • Deltakerne skal ha kunnskap om hvilke metoder (kliniske og tekniske) man har for å overvåke nyopererte og kritisk syke pasienter. 
 • Man skal forstå og kunne tolke hva monitoreringsmetodene måler og iverksette behandling som optimaliserer pasienten respiratorisk og hemodynamisk. 
 • Man skal lære grunnprinsipper for intravenøs væskebehandling og kunne gi pasienten væske, elektrolytter og kolloider. 
 • Kurset gir detaljert oversikt over patofysiologi bak oksygenringsforstyrrelser og man forventes å kunne foreslå egnet behandling ved hypoksitilstander. 
 • Årsaker til og behandling av nyresvikt gjennomgås, likeså grunnprinsipper for enteral og parenteral ernæring.
 • Kandidaten skal kunne sette opp forslag til ernæring basert på diagnose, metabolske forhold og kroppsmasse index. 
 • LIS får kunnskap om bruk av respirator, lungesvikt og patofysiologi ved sepsis, og forventes å kunne gi forslag til behandling.
 • Kursdeltager lærer om indikasjoner for antibiotikabruk profylaktisk og kurativt. 
 • Håndtering av traumatiske hodeskader gjennomgås og kursdeltager skal kunne vurdere skadene basert på Gasgow coma scale, og vite når pasienten må observeres i sykehus. 
 • Kandidaten skal få kunnskap om behandling av lette og alvorlige brannskader. 
 • Traume skåre og injury severity skåre skal kursdeltager kunne bruke for å bedømme skadens omfang.           

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Pasientforløp
FKI-013 Pre-, per- og postoperativt og operative rutiner
FKI-014 Preoperativ pasientinformasjon - risikovurdering før kirurgi
FKI-016 Risiko ved kirurgi - komplikasjonsfare og nytte
FKI-017 Postoperativ oppfølging
FKI-021 Respirasjonsfremmende tiltak, NIV og respirator
FKI-022 Blodgassanalyse
FKI-023 Hemodynamikk
FKI-024 Blødningssjokk - transfusjon
FKI-025 Septisk sjokk
FKI-027 Væskebalanse, ernæringsstatus og ernæringsstøtte
Vevshåndtering, kirurgiske tilganger og grunnleggende kirurgiske prinsipper
FKI-039 Anestesi - lokal, regional og generell

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Kurs i akutt traumebehandling (Advanced Trauma Life Support (ATLS))

​Se beskrivelse av kurset her: ATLS (nkt-traume.no)

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Akuttkirurgiske tilstander
FKI-008 Brannskader, kuldeskader og etseskader
FKI-010 Kompartmentsyndrom - ekstremiteter og buk
FKI-011 Hodeskader - bevissthetsnivå
FKI-012 Rygg og nakke - nerveskade
Pasientforløp
FKI-023 Hemodynamikk
FKI-024 Blødningssjokk - transfusjon
Traumehåndtering og behandling
FKI-035 ATLS prinsippet - traumemottak
FKI-036 Vurdering før overflytting av pasient
FKI-037 Damage control-prinsippet
Vevshåndtering, kirurgiske tilganger og grunnleggende kirurgiske prinsipper
FKI-057 Pneumothorax, pleuravæske, thoraxdren  

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed. 

​​Basalkurs i akuttkirurgi

​Kurset er beregnet på LIS under utdanning til de kirurgiske fag (del 2). Kurset er hovedsakelig basert på forelesninger og gruppeundervisning der klinisk relevante problemstillinger blir diskutert. Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha fått et teoretisk grunnlag for å kunne vurdere pasienter med akuttkirurgiske problemstillinger inkl. utredning, diagnostikk og behandling. Kurset gir også kunnskap om vurderinger rundt og håndtering av de akuttkirurgiske pasientene i pre-, per- og postoperativ perioden. Gruppeundervisningen vil i tillegg sette søkelys på differensialdiagnostisk tankegang og kliniske problemstillinger som kan være utfordrende, samt bevisstgjøre kursdeltagerne på viktigheten av å ha kunnskap om eget kompetansenivå og når rådføring med mer erfaren kollega er nødvendig.

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Akuttkirurgiske tilstander
FKI-001 Akutte buksmerter - Peritonitt, GI-blødning og obstruksjonstilstander
FKI-002 Akutte buksmerter - barn
FKI-003 Akutte buksmerter - gynekologi
FKI-004 Kar - Hjertetamponade
FKI-005 Avlastning av nyrebekken
FKI-006 Blæretamponade
FKI-007 Scrotum og penis - akutt
FKI-008 Brannskader, kuldeskader og etseskader
FKI-009 Hud og underhud - infeksjoner, bløtvevsabscesser, nekrotiserende fascitt
FKI-010 Kompartmentsyndrom - ekstremiteter og buk
Pasientforløp
FKI-024 Blødningssjokk - transfusjon
FKI-025 Septisk sjokk
FKI-027 Væskebalanse, ernæringsstatus og ernæringsstøtte
Vevshåndtering, kirurgiske tilganger og grunnleggende kirurgiske prinsipper
FKI-049 Sårtilheling - akutte og kroniske sår
FKI-050 Infiserte og kroniske sår
FKI-051 Trykksår
FKI-055 Akutt urinretensjon - suprapubisk kateter
FKI-056 Ischemi i ekstremitet - doppler
FKI-057 Pneumothorax, pleuravæske, thoraxdren
FKI-058 Kirurgiske tilganger, laparoskopi eller thorakoskopi, laparatomi eller thorakotomi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HV beskjed.

Dette kurset het tidligere "​​Kurs i akuttkirurgi inkludert praktiske øvelser".

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:​Plan for gjennomføring av nasjonalt anbefalte kurs i gastroenterologisk kirurgi (del 2 og del 3)

​​Her finner du langtidsplan/normalfrekvens for kursene som anbefales for del 2 og 3 av spesialistutdanning i gastroenterologisk kirurgi ​. Oversikten viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Kurs som er klare til påmelding finner du under «Annonserte kurs for LIS i gastroenterologisk kirurgi» lenger ned på siden.

Her finner du informasjon til LIS om kurs​.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Har du innspill til gjeldene langtidsplan eller årshjul for kurs i gastroenterologisk kirurgi, ta kontakt med RegUt HV.


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i gastroenterologisk kirurgi

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – gastroenterologisk kirurgi

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? På lenken under finner du mer informasjon om regler for godkjenning etter gammel ordning, tellende timer på digitale kurs, overgangsregler og lignende:

Om gammel ordning og overgang til nyUtdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i gastroenterologisk kirurgi

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for gastroenterologisk kirurgi finner du i lenken under:


 

Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Vest har ansvaret for gastroenterologisk kirurgi. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse
Haukeland universitetssjukehus
Jørgen Sandbergs hus, 1. etg.

Postadresse
Helse Bergen
Regionalt utdanningssenter, seksjon for fag og utdanning
Postboks 1400
5021 Bergen

Postmottak:

regutvest@helse-vest.noNyttige lenker

Her har vi samlet sammen nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende:

Fant du det du lette etter?