Spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering

Denne siden er laget for leger i spesialisering i fysikalsk medisin og rehabilitering og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HMN, som har fagkontaktansvar for fysikalsk medisin og rehabilitering, nederst på siden.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspilll til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

 


Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter


Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen

 Læringsmål fysikalsk medisin og rehabilitering og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
Kompetanseni​våKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i fysikalsk medisin og rehabilitering og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i fysikalsk medisin og rehabilitering

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

 

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i fysikalsk medisin og rehabilitering:Om nasjonalt anbefalte kurs i fysikalsk medisin og rehabilitering

Rehabilitering av pasienter med nevromuskulære sykdommer og spinale skader

Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskap om akuttbehandling av spinale tverrsnittslesjoner og nevromuskulære lidelser. De skal være bedre rustet til å rehabilitere pasienter med spinale tverrsnittslesjoner og alvorlige nevromuskulære lidelser, samt å forebygge og behandle medisinske komplikasjoner hos disse pasientgruppene. Det vektlegges å gi både klinisk informasjon og en forståelse av fysiologiske og metabolske forandringer som inntreffer på kort og på lengre sikt etter slike skader og sykdommer.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Rehabiliteringsledelse
FMR-007 Rehabiliteringsforløp - komplikasjoner
FMR-014 Vitenskapelig dokumentasjon
FMR-015 Måleinstrumenter og effektmål i klinikk og forskning
Nervesystemet
FMR-024 Anatomi og funksjon
FMR-025 Patofysiologi
FMR-026 Nevrologisk undersøkelse
FMR-030 Sirkulasjon, blodtrykksregulering og respirasjon
FMR-032 Tarmproblematikk
FMR-033 Urinveisproblematikk
FMR-034 Seksual dysfunksjon
FMR-035 Paretisk ekstremitet - smerteproblematikk, ødem, bevegelsesinnskrenkning
FMR-036 Spastisitet
FMR-039 Kroniske nevrologiske sykdommer
FMR-040 Perifer nerveskade og perifer nevropati
Bildediagnostikk og supplerende undersøkelser
FMR-063 Bildediagnostikk - nervesystemet og bevegelsesapparatet
FMR-064 Nevrofysiologisk undersøkelse
FMR-065 Tilleggsundersøkelser - tolke klinisk betydning av svar
Smerte
FMR-069 Smerter - nervesystemets oppbygning og funksjon
FMR-070 Kartlegge smertetyper - smerteskjema
FMR-071 Medikamentell behandling - Bruk av smertetrapp
FMR-072 Ikke-medikamentelle behandlingsformer
Ernæring, elektrolytter og benhelse
FMR-076 Ernæringsbehov - underernæring og feilernæring
Hud
FMR-079 Trykksår
Rehabilitering i intensivfasen
FMR-082 Tidlig rehablitering - akuttfasen
Rehabilitering ved ryggmargsskade
FMR-092 Etiologi, rehabiliteringsforløp, komplikasjoner og utfordringer - ryggmargsskade
FMR-093 Ryggmargsskadens betydning - kroppsfunksjoner og -strukturer
FMR-094 Klassifikasjon og undersøkelse - internasjonal standard
FMR-095 Akutt- og subakutt håndtering og behandling av ryggmargsskader
FMR-096 Autonom dysrefleksi
FMR-097 Nevrologisk forverring
FMR-098 Fysisk aktivitet - teningsprinsipper og kroppslig respons
FMR-099 Urodynamisk undersøkelse
Metoder for utredning og rehabilitering av andre pasientgrupper
FMR-107 Nevrologisk sykdom eller skade - funksjonsnedsettelse og komplikasjoner

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Psykosomatikk

Deltakerne skal lære diagnostiske prosedyrer og det teoretiske grunnlag for en forståelsesmodell for sammensatte helseplager, kognitiv atferdsterapi og samtaleteknikker som grunnlag for forståelse av sammensatte lidelser og valg av hensiktsmessige behandlingsstrategier.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Rehabiliteringsledelse
FMR-014 Vitenskapelig dokumentasjon
FMR-015 Måleinstrumenter og effektmål i klinikk og forskning
Psykologiske, psykiatriske og sosiale faktorers betydning for sykdoms- og rehabiliteringsforløp
FMR-016 Psykologiske og sosiale faktorer, motivasjon og mestringsstrategier
Metoder for utredning og rehabilitering ved ulike problemstillinger
FMR-022 Motivasjon og mestringsstrategier
FMR-023 Kognitiv terapi
Smerte
FMR-067 Smertetilstander - diagnostisere, behandle og følge opp

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Trygdemedisin

​​Kurset gir nødvendig kunnskap om arbeidet med spesialisterklæringer, fastsetting av medisinsk invaliditet og den sakkyndiges ansvar og rolle, jamfør sjekklisten. Kurs gir oversikt over trygdens regelverk i forhold til ytelser, refusjoner m.m.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Rehabiliteringsledelse
FMR-008 Sakkyndig
FMR-009 Arbeidsevne og indikasjoner for arbeidsrettede tiltak
FMR-011 Spesialisterklæringer
FMR-012 Regelverk - hjelpemidler og tilpasning av bolig
FMR-013 Stønadsordninger

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Arbeidsfysiologi/hjerterehabilitering

LIS skal etter endt kurs ha kunnskap om rehabilitering av lungesykdommer og hjerte-karsykdommer samt komplikasjoner som kan oppstå i et rehabiliteringsløp. LIS skal også ha kunnskap om den vitenskapelige dokumentasjonen som ligger til grunn for behandling og rehabilitering av de viktigste diagnosegruppene innen hjerte- og lungerehabilitering.

LIS skal ha god kunnskap om indikasjoner og prinsipper for fysisk aktivitet i forebygging og behandling av sykdom og skade. De skal også ha kunnskap om grunnleggende treningsfysiologi og utarbeidelse av treningsprogram.

LIS skal ha kunnskap om arbeidsfysiologiske tester, herunder spirometri, ergospirometri og gangtest. De skal kunne tolke og vurdere klinisk betydning av tilleggsundersøkelser herunder spriometri, ergospirometri og 6 minutter gangtest. Videre skal de ha kunnskap om trening og hjelpemidler for sekretmobilisering og respirasjonsstøtte ved redusert lungefunksjon.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Rehabiliteringsledelse
FMR-007 Rehabiliteringsforløp - komplikasjoner
FMR-014 Vitenskapelig dokumentasjon
FMR-015 Måleinstrumenter og effektmål i klinikk og forskning
Bevegelsesapparatet
FMR-042 Immoblisering og økt aktivitet/belastning
Bildediagnostikk og supplerende undersøkelser
FMR-065 Tilleggsundersøkelser - tolke klinisk betydning av svar
Hjerte, lunge og sirkulasjon
FMR-074 Lunge - sekretmobilisering og respirasjonsstøtte
FMR-075 Arbeidsfysiologiske tester
Fysisk aktivitet
FMR-078 Indikasjoner og prinsipper for fysisk aktivitet - treningsfysiologi og -program
Metoder for utredning og rehabilitering av andre pasientgrupper
FMR-102 Lungesykdom og hjerte- og karsykdom.

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Biomekanikk/ tekniske hjelpemidler/ortopediske hjelpemidler/motorkjøretøy

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Rehabiliteringsledelse
FMR-008 Sakkyndig
FMR-010 Førerkortvurdering
FMR-012 Regelverk - hjelpemidler og tilpasning av bolig
FMR-013 Stønadsordninger
FMR-014 Vitenskapelig dokumentasjon
FMR-015 Måleinstrumenter og effektmål i klinikk og forskning
Metoder for utredning og rehabilitering ved ulike problemstillinger
FMR-021 Hjelpemidler - fysiske og kognitive
Bevegelsesapparatet
FMR-056 Ortopediske hjelpemidler - Refusjon
Metoder for utredning og rehabilitering av andre pasientgrupper
FMR-100 Amputasjoner - protesetilpasning og protesebruk
FMR-101 Amputasjoner og protesebruk - komplikasjoner

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Rehabilitering av pasienter med hodeskade og hjerneslag

Etter endt kurs skal LIS sitte igjen med kunnskap om ulike typer av ervervet hjerneskade og hvilke rehabiliteringstiltak som er hensiktsmessige.

Innhold:

 • Hjernens plastisitet og mekanismer for restitusjon
 • Retningslinjer for akuttbehandling og rehabilitering ved hjerneslag
 • Akuttbehandling og rehabilitering ved traumatisk hjerneskade
 • Akuttbehandling og rehabilitering ved subarachnoidalblødning
 • Utredning og rehabilitering av pasienter med redusert bevissthet
 • Komplikasjoner ved ervervet hjerneskade
 • Vurdering av pasienter med lett traumatisk hjerneskade
 • Afasi
 • Ernæring i et rehabiliteringsforløp
 • Medikamentell behandling ved ervervet hjerneskade
 • Kognitiv funksjon og kognitiv rehabilitering
 • Bildediagnostikk ved ervervet hjerneskade

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Rehabiliteringsledelse
FMR-006 Samarbeide med andre aktører i rehabiliteringsforløpet
FMR-007 Rehabiliteringsforløp - komplikasjoner
FMR-014 Vitenskapelig dokumentasjon
FMR-015 Måleinstrumenter og effektmål i klinikk og forskning
Nervesystemet
FMR-024 Anatomi og funksjon
FMR-025 Patofysiologi
FMR-026 Nevrologisk undersøkelse
FMR-027 Kognitiv svikt
FMR-028 Sansefunksjoner
FMR-029 Språk- og talevansker
FMR-030 Sirkulasjon, blodtrykksregulering og respirasjon
FMR-031 Dysfagi og svelgtrening
FMR-035 Paretisk ekstremitet - smerteproblematikk, ødem, bevegelsesinnskrenkning
FMR-036 Spastisitet
FMR-037 Spastisitet - fokal injeksjonsbehandling
FMR-038 Kommunikasjon med pas/pårørende ved nedsatt kommunikasjonsevne
Bevegelsesapparatet
FMR-061 Kontrakturprofylakse
FMR-062 Heterotop ossifikasjon
Bildediagnostikk og supplerende undersøkelser
FMR-063 Bildediagnostikk - nervesystemet og bevegelsesapparatet
FMR-064 Nevrofysiologisk undersøkelse
FMR-065 Tilleggsundersøkelser - tolke klinisk betydning av svar
FMR-066 Bedømme fysiske og kognitive utfall ift undersøkelser og tester
Ernæring, elektrolytter og benhelse
FMR-076 Ernæringsbehov - underernæring og feilernæring
Rehabilitering i intensivfasen
FMR-082 Tidlig rehablitering - akuttfasen
Rehabilitering ved ervervet hjerneskade
FMR-083 Rehabiliteringsforløp - ervervet hjerneskade
FMR-084 Nasjonale retningslinjer - hjerneslag
FMR-085 Primærrehabilitering - ervervede hjerneskader
FMR-086 Komplikasjoner og følgetilstander - hjerneskade
FMR-087 Alvorlighetsgrad, varighet PTF, bevissthet, nevr.status - Skåringsverktøy og -skjema
FMR-088 Atferdsforstyrrelser - hjerneskade
Metoder for utredning og rehabilitering av andre pasientgrupper
FMR-107 Nevrologisk sykdom eller skade - funksjonsnedsettelse og komplikasjoner

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Muskel- og skjelettlidelser – diagnostikk og behandling, inklusive innføring i muskel- og skjelettradiologi

Kurset går gjennom utbredelse, diagnostikk og behandling av de vanligste atraumatiske muskel- og skjelettplagene i befolkningen og i helsevesenet. Kurset gir grunnkompetanse for å arbeide med pasienter med muskel- og skjelettplager, både kortvarige og langvarige smertetilstander. Det er også flere praktiske sesjoner hvor kursdeltagerne får instruksjon og øving i klinisk undersøkelse. Indikasjon for supplerende undersøkelser gjennomgås også.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Rehabiliteringsledelse
FMR-006 Samarbeide med andre aktører i rehabiliteringsforløpet
FMR-007 Rehabiliteringsforløp - komplikasjoner
FMR-014 Vitenskapelig dokumentasjon
FMR-015 Måleinstrumenter og effektmål i klinikk og forskning
Bevegelsesapparatet
FMR-041 Normale og aldersbetingede tilstander
FMR-042 Immoblisering og økt aktivitet/belastning
FMR-043 Atrose og bruskforandringer
FMR-044 Tendinopatier og senerupturer
FMR-045 Risikofaktorer for utvikling av langvarige plager eller alvorlig patologi
FMR-046 Kliniske undersøkelser/tester
FMR-049 Skulder
FMR-050 Albue, håndledd og hånd
FMR-051 Bekken og hofter
FMR-052 Kne
FMR-053 Ankel og fot
FMR-057 Hypermobilitet - skåringsverktøy
FMR-058 Skåringsverktøy og skjema
FMR-059 Kirurgisk intervensjon
Bildediagnostikk og supplerende undersøkelser
FMR-063 Bildediagnostikk - nervesystemet og bevegelsesapparatet
FMR-064 Nevrofysiologisk undersøkelse
FMR-065 Tilleggsundersøkelser - tolke klinisk betydning av svar
Smerte
FMR-067 Smertetilstander - diagnostisere, behandle og følge opp
FMR-070 Kartlegge smertetyper - smerteskjema
FMR-071 Medikamentell behandling - Bruk av smertetrapp
FMR-072 Ikke-medikamentelle behandlingsformer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Diagnostikk og behandling av nakke, brystrygg, korsrygg og bekken, samt radiologi av columna

Etter endt kurs skal deltakerne vite forskjellen på spesifikke og uspesifikke tilstander i columna og kjenne godt til den fysikalsk medisinske tilnærmingen i diagnostikken (anamnese, klinisk undersøkelse og radiologi) og behandlingen av dem.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Rehabiliteringsledelse
FMR-006 Samarbeide med andre aktører i rehabiliteringsforløpet
FMR-007 Rehabiliteringsforløp - komplikasjoner
FMR-014 Vitenskapelig dokumentasjon
FMR-015 Måleinstrumenter og effektmål i klinikk og forskning
Bevegelsesapparatet
FMR-045 Risikofaktorer for utvikling av langvarige plager eller alvorlig patologi
FMR-046 Kliniske undersøkelser/tester
FMR-047 Nakke
FMR-048 Rygg
FMR-058 Skåringsverktøy og skjema
FMR-059 Kirurgisk intervensjon
Bildediagnostikk og supplerende undersøkelser
FMR-063 Bildediagnostikk - nervesystemet og bevegelsesapparatet
FMR-064 Nevrofysiologisk undersøkelse
FMR-065 Tilleggsundersøkelser - tolke klinisk betydning av svar
Smerte
FMR-067 Smertetilstander - diagnostisere, behandle og følge opp

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Ultralyd i fysikalsk medisin og rehabilitering

Læringsutbyttebeskrivelse:

 • Kunne grunnleggende prinsipper UL
 • God undersøkelsesmetodikk
 • Systematisk undersøkelse for de vanligste strukturer vi ser på i fysikalskmedisin og rehabilitering
 • Kjenne til anisotropi
 • Gjenkjenne strukturer som sene, muskel, kar, nerve, ben, væske
 • Gjenkjenne seneruptur, tendinopati, hydrops, bursitt
 • Utføre enkel ultralydveiledet prosedyre... m.m.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Rehabiliteringsledelse
FMR-014 Vitenskapelig dokumentasjon
FMR-015 Måleinstrumenter og effektmål i klinikk og forskning
Nervesystemet
FMR-037 Spastisitet - fokal injeksjonsbehandling
Bevegelsesapparatet
FMR-041 Normale og aldersbetingede tilstander
FMR-044 Tendinopatier og senerupturer
FMR-049 Skulder
FMR-050 Albue, håndledd og hånd
FMR-051 Bekken og hofter
FMR-052 Kne
FMR-053 Ankel og fot
FMR-054 Ultralyd - bløtdeler og ledd
FMR-055 Injeksjoner - bløtdeler og ledd
Bildediagnostikk og supplerende undersøkelser
FMR-065 Tilleggsundersøkelser - tolke klinisk betydning av svar

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Spesialisterklæringskurs

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Rehabiliteringsledelse
FMR-011 Spesialisterklæringer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:


 
Plan for gjennomføring av nasjonalt anbefalte kurs i fysikalsk medisin og rehabilitering

Her finner du langtidsplan/normalfrekvens for kursene som anbefales for spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering. Oversikten viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Kurs som er klare til påmelding finner du under «Annonserte kurs for LIS i fysikalsk medisin og rehabilitering» lenger ned på siden.

Her finner du informasjon til LIS om kurs​.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Har du innspill til langtidsplan/normalfrekvens for kurs i fysikalsk medisin og rehabilitering, ta kontakt med RegUt HMN.


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i fysikalsk medisin og rehabilitering

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider

Regler for gammel spesialistutdanning – fysikalsk medisin og rehabilitering

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? På lenken under finner du mer informasjon om regler for godkjenning etter gammel ordning, tellende timer på digitale kurs, overgangsregler og lignende:

Om gammel ordning og overgang til ny

   


Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for fysikalsk medisin og rehabilitering finner du i lenken under:Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Midt-Norge har ansvaret for fysikalsk medisin og rehabilitering. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden,
7006 Trondheim

Postadresse
St. Olavs hospital
Harald Hardrådesgate 14
7030 Trondheim

Postmottak:

regut.hmn@stolav.noNyttige lenker

Som LIS i fysikalsk medisin og rehabilitering vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Fant du det du lette etter?