Spesialistutdanning i fordøyelsessykdommer

Denne siden er laget for leger i spesialisering i fordøyelsessykdommer og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i fordøyelsessykdommer.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HSØ, som har fagkontaktansvar for fordøyelsessykdommer, nederst på siden.

Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.
 

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen

 Læringsmål fordøyelsessykdommer og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
KompetansenivåKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del (LIS1) *
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Felles læringsmål for indremedisinske spesialiteter (LIS2)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)
 • Læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

Hvilke læringsaktiviteter anbefales av Helsedirektoratet for å oppnå spesialistkompetanse i fordøyelsessykdommer?

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for LIS i fordøyelsessykdommer:

Nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter for fordøyelsessykdommer

Nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter i fellesdelen for indremedisin

 Om nasjonalt anbefalte kurs i fordøyelsessykdommer

Basalkurs i endoskopi (med simulatortrening)

Læringsmål basalkurs i endoskopi (med simulatortrening)*
​FOR-001​Beherske øsofagogastroduodenoskopi inklusive biopsi.
​FOR-002​Beherske ileokoloskopi inklusive biopsi.
​FOR-003​Beherske polyppektomi i gastrointestinaltraktus.
​FOR-008​Selvstendig kunne håndtere komplikasjoner ved gastroenterologiske prosedyrer.
​FOR-025​Ha god kunnskap om og beherske sikker bruk av relevant medisinskteknisk utstyr.
​FOR-026​Selvstendig kunne informere pasienter om behandling, prosedyrer og mulige komplikasjoner ved øvre og nedre endoskopi.
​FOR-036​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk, herunder endoskopi, og behandling av fremmedlegemer og etseskader i øvre gastrointestinaltraktus.
​FOR-077​Beherske tolkning av funn ved endoskopiske prosedyrer i tynn- og tykktarm.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed.

Kurs i sykdommer i øsofagus, ventrikkel og duodenum

Læringsmål kurs i sykdommer i øsofagus, ventrikkel og duodenum*
​FOR-017​Ha god kunnskap om og under supervisjon kunne utføre pH- og impedansmåling i øsofagus.
​FOR-018​Ha god kunnskap om manometri i øsofagus.
​FOR-020​Ha god kunnskap om aktuelle pusteprøver innenfor fordøyelsessykdommer.
​FOR-021​Ha kunnskap om radiologiske og nukleærmedisinske undersøkelser og prosedyrer i fordøyelsessystemet.
​FOR-027​Ha god kunnskap om årsaker, presentasjonsformer, risikofaktorer, alvorlighetsgrad og komplikasjoner ved gastrointestinal blødning.
​FOR-028​Selvstendig kunne stabilisere pasienter med gastrointestinal blødning, herunder kunne korrigere koagulopati.
​FOR-029​Selvstendig kunne vurdere behov for, og anvende, støttebehandling med antibiotika, vasokonstriktor og sikring av luftveier ved gastrointestinal blødning.
​FOR-032​Ha god kunnskap om årsaker til, samt beherske diagnostikk og behandling av akutt diaré.
​FOR-036​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk, herunder endoskopi, og behandling av fremmedlegemer og etseskader i øvre gastrointestinaltraktus.
​FOR-037​Beherske tolkning av funn ved endoskopiske prosedyrer i øsofagus, ventrikkel og duodenum.
​FOR-038​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og behandling av funksjonelle lidelser i øsofagus.
​FOR-039​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og behandling av gastroøsofageal reflukssykdom.
​FOR-040​Beherske diagnostikk og oppfølging av Barretts øsofagus, samt ha god kunnskap om behandling.
​FOR-041​Ha god kunnskap om diagnostikk og behandling av motilitetsforstyrrelser i øsofagus, herunder achalasi. Selvstendig kunne håndtere rådgivning og medikamentell behandling.
​FOR-042​Ha god kunnskap om årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner ved inflammatoriske tilstander i øsofagus, herunder eosinofil øsofagitt og infeksiøse øsofagitter. Selvstendig kunne iverksette utredning og håndtere medikamentell behandling.
​FOR-043​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og behandling av ulcussykdom, inflammasjon og infeksjoner i ventrikkel og duodenum, herunder Helicobacter pylori.
​FOR-044​Ha god kunnskap om symptomer og funn ved kreftsykdommene i øsofagus, ventrikkel og duodenum, herunder ulike typer polypper.
​FOR-045​Ha kunnskap om behandling og kontroll av premaligne lesjoner i ventrikkel og duodenum, herunder ulike typer polypper.
​FOR-046​Selvstendig kunne iverksette utredning av ulike typer neoplasi i øvre gastrointestinaltraktus og tolke funn.
​FOR-047​Ha kunnskap om stadieinndeling, prognose, onkologisk-, endoskopisk- og kirurgisk behandling ved kreft i øvre gastrointestinaltraktus.
​FOR-048​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av funksjonelle lidelser i ventrikkel og duodenum.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed.

Kurs i sykdommer i galle og pankreas

Læringsmål kurs i sykdommer i galle og pankreas*
​FOR-012​Ha god kunnskap om endoskopisk retrograd choledokopankreatikografi (ERCP), herunder papillotomi, stenbehandling og stenting.
​FOR-021​Ha kunnskap om radiologiske og nukleærmedisinske undersøkelser og prosedyrer i fordøyelsessystemet.
​FOR-028​Selvstendig kunne stabilisere pasienter med gastrointestinal blødning, herunder kunne korrigere koagulopati.
​FOR-029​Selvstendig kunne vurdere behov for, og anvende, støttebehandling med antibiotika, vasokonstriktor og sikring av luftveier ved gastrointestinal blødning.
​FOR-049​Ha god kunnskap om ekstrahepatiske årsaker til leveraffeksjon, herunder galleveissykdommer. Selvstendig kunne iverksette utredning og medisinsk behandling.
​FOR-051​Ha god kunnskap om akutt pankreatitt.
​FOR-052​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og behandling av portal hypertensjon og komplikasjoner av denne, herunder ascites, spontan bakteriell peritonitt, varicer, hepatorenalt syndrom og hepatisk encefalopati.
​FOR-053​Ha god kunnskap om årsaker til, og betydningen av patologiske lever-, galle- og pankreasprøver.
​FOR-054​Selvstendig kunne iverksette utredning ved patologiske lever-, galle- og pankreasprøver.
​FOR-070​Ha god kunnskap om årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner ved gallestenssykdom og strikturer i galleveier.
​FOR-071​Selvstendig kunne iverksette utredning ved sykdommer i galleveiene.
​FOR-072​Selvstendig kunne iverksette behandling og oppfølging ved sykdommer i galleveiene.
​FOR-073​Ha god kunnskap om årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner ved akutt- og kronisk pankreatitt, herunder autoimmun pankreatitt.
​FOR-074​Selvstendig kunne iverksette utredning og tolke funn ved sykdommer i pankreas.
​FOR-075​Selvstendig kunne håndtere medisinsk behandling og involvere annet fagpersonell ved sykdommer i pankreas.
​FOR-076​Ha god kunnskap om utredning, og kjenne til behandling og oppfølging av benigne og maligne pankreastumores.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed.

Kurs i tarmsykdommer

Læringsmål kurs i tarmsykdommer*
​FOR-011​Ha god kunnskap om enteroskopi.
​FOR-020​Ha god kunnskap om aktuelle pusteprøver innenfor fordøyelsessykdommer.
​FOR-021​Ha kunnskap om radiologiske og nukleærmedisinske undersøkelser og prosedyrer i fordøyelsessystemet.
​FOR-028​Selvstendig kunne stabilisere pasienter med gastrointestinal blødning, herunder kunne korrigere koagulopati.
​FOR-029​Selvstendig kunne vurdere behov for, og anvende, støttebehandling med antibiotika, vasokonstriktor og sikring av luftveier ved gastrointestinal blødning.
​FOR-035​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk, herunder endoskopi og behandling, av akutt alvorlig inflammatorisk tarmsykdom.
​FOR-037​Beherske tolkning av funn ved endoskopiske prosedyrer i øsofagus, ventrikkel og duodenum.
​FOR-077​Beherske tolkning av funn ved endoskopiske prosedyrer i tynn- og tykktarm.
​FOR-078​Ha god kunnskap om årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner ved sykdommer i tynntarm, herunder cøliaki, malabsorpsjonstilstander, infeksjoner, endret anatomi og bakteriell overvekst.
​FOR-079​Selvstendig kunne iverksette utredning og håndtere medikamentell- og diettbehandling ved sykdommer i tynntarm.
​FOR-080​Ha god kunnskap om årsaksforhold, symptomer, funn og komplikasjoner ved inflammatoriske tarmsykdommer, herunder Crohns sykdom, ulcerøs kolitt og mikroskopisk kolitt.
​FOR-081​Selvstendig kunne iverksette utredning og tolke funn ved inflammatoriske tarmsykdommer, herunder ulcerøs kolitt, Morbus Crohn og mikroskopisk kolitt.
​FOR-082​Selvstendig kunne håndtere medikamentell behandling av inflammatorisk tarmsykdom, herunder biologisk og annen immundempende behandling, oppfølging og samarbeid med annet fagpersonell.
​FOR-083​Ha god kunnskap om kirurgiske behandlingsalternativer og oppfølging etter kirurgi ved inflammatoriske tarmsykdommer.
​FOR-084​Ha god kunnskap om utredning og behandling av funksjonelle tarmlidelser, herunder irritabel tarm.
​FOR-085​Ha god kunnskap om patogenese og kreftrisiko ved tarmpolypper.
FOR-087​​Ha god kunnskap om screening for kolorektal kreft.
​FOR-088​Ha god kunnskap om symptomer og funn ved mistanke om tarmkreft, herunder kolorektal- og nevroendokrin kreft.
​FOR-089​Selvstendig kunne iverksette utredning av tarmkreft.
​FOR-090​Ha kunnskap om kirurgisk og onkologisk behandling av tarmkreft.
​FOR-091​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og behandling av kronisk diaré.
​FOR-092​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og behandling av obstipasjon.
​FOR-093​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og medisinsk behandling av divertikkelsykdom i tarm.
​FOR-094​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og medisinsk behandling av tarminfeksjoner.
​FOR-096​Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av stråle- og cytostatika indusert enteropati og "graft versus host disease" (GVHD).
​FOR-097​Ha god kunnskap om anorektale sykdommer, herunder hemoroider, fissurer, abscesser og fistler.
​FOR-098​Ha god kunnskap om ernæring hos gastroenterologiske pasienter, herunder vurdering av kaloribehov og spesielle dietter. Selvstendig kunne følge opp pasienter med behov for ernæringstilskudd og diett, og gi råd til pasienter med slike behov.
​FOR-099​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk av tarmiskemi.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed.

Kurs i leversykdommer

Læringsmål kurs i leversykdommer*
​FOR-028​Selvstendig kunne stabilisere pasienter med gastrointestinal blødning, herunder kunne korrigere koagulopati.
​FOR-029​Selvstendig kunne vurdere behov for, og anvende, støttebehandling med antibiotika, vasokonstriktor og sikring av luftveier ved gastrointestinal blødning.
​FOR-050​Ha god kunnskap om og selvstendig kunne vurdere og håndtere pasienter med akutt leversvikt, herunder vurdere indikasjon for levertransplantasjon.
​FOR-052​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og behandling av portal hypertensjon og komplikasjoner av denne, herunder ascites, spontan bakteriell peritonitt, varicer, hepatorenalt syndrom og hepatisk encefalopati.
​FOR-053​Ha god kunnskap om årsaker til, og betydningen av patologiske lever-, galle- og pankreasprøver.
​FOR-054​Selvstendig kunne iverksette utredning ved patologiske lever-, galle- og pankreasprøver.
​FOR-055​Selvstendig kunne håndtere behandling av og følge opp patologiske lever-, galle- og pankreasprøver.
​FOR-056​Ha god kunnskap om årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner ved toksiske leversykdommer, herunder alkohol- og medikamentutløste leversykdommer. Selvstendig kunne iverksette utredning og tolke funn ved toksiske leversykdommer. Selvstendig kunne håndtere behandling og oppfølging av toksiske leversykdommer.
​FOR-057​Ha god kunnskap om årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner ved metabolske leversykdommer, herunder fettleversykdom. Selvstendig kunne iverksette utredning og tolke funn ved metabolske leversykdommer. Selvstendig kunne håndtere behandling og oppfølging av metabolske leversykdommer.
​FOR-058​Ha god kunnskap om årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner ved infeksiøse leversykdommer herunder virushepatitter inkludert hepatitt A, -B og -C. Selvstendig kunne iverksette utredning og tolke funn ved infeksiøse leversykdommer. Selvstendig kunne håndtere behandling og oppfølging av infeksiøse leversykdommer.
​FOR-059​Ha god kunnskap om årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner ved autoimmune leversykdommer, herunder PBC, PSC og AIH. Selvstendig kunne iverksette utredning og tolke funn ved autoimmune leversykdommer. Selvstendig kunne håndtere behandling og oppfølging av autoimmune leversykdommer.
​FOR-060​Ha god kunnskap om årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner ved vaskulære leversykdommer, herunder Budd Chiari og portvenetrombose. Selvstendig kunne iverksette utredning og tolke funn ved vaskulære leversykdommer. Selvstendig kunne håndtere behandling og oppfølging av vaskulære leversykdommer.
​FOR-061​Ha god kunnskap om årsaker, symptomer, funn og komplikasjoner ved genetiske leversykdommer, herunder hemokromatose og Wilsons sykdom. Selvstendig kunne iverksette utredning og tolke funn ved genetiske leversykdommer. Selvstendig kunne håndtere behandling og oppfølging av genetiske leversykdommer.
​FOR-063​Selvstendig kunne håndtere medisinsk behandling av pasienter med kronisk leversvikt.
​FOR-064​Beherske utredning og behandling av ascites
​FOR-065​Ha god kunnskap om indikasjoner for levertransplantasjon.
​FOR-066​Beherske oppfølging av pasienter før og etter levertransplantasjon.
​FOR-067​Ha god kunnskap om indikasjoner og kontraindikasjoner for leverbiopsi.
​FOR-068​Ha god kunnskap om benigne og maligne leversvulster, herunder indikasjoner for kirurgisk behandling.
​FOR-069​Ha kunnskap om leversykdom i svangerskap, herunder oppfølging av gravide med kronisk leversykdom.
​FOR-098​Ha god kunnskap om ernæring hos gastroenterologiske pasienter, herunder vurdering av kaloribehov og spesielle dietter. Selvstendig kunne følge opp pasienter med behov for ernæringstilskudd og diett, og gi råd til pasienter med slike behov.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed.

Kurs i gastroenterologisk ultralyd med demonstrasjon og praktisk trening

Læringsmål kurs i gastroenterologisk ultralyd med demonstrasjon og praktisk trening*
​FOR-013​Ha god kunnskap om og beherske orienterende transabdominal ultralyd.
​FOR-014​Ha god kunnskap om acitestapping.
​FOR-016​Ha god kunnskap om endoskopisk ultralyd.
​FOR-021​Ha kunnskap om radiologiske og nukleærmedisinske undersøkelser og prosedyrer i fordøyelsessystemet.
​FOR-067​Ha god kunnskap om indikasjoner og kontraindikasjoner for leverbiopsi.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed.

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:Planer for nasjonalt anbefalte kurs i fordøyelsessykdommer (del 2 og del 3)

Her finner du gjeldende langtidsplaner for kursene som anbefales for del 2 og 3 av spesialistutdanning i fordøyelsessykdommer. For hver kursrekke er det i tillegg utarbeidet et årshjul, som angir ønsket hyppighet og regionvis fordeling av kurs over en fem års periode. Fordi ulike hensyn kan medføre utsettelser eller ekstrakurs, vil gjeldende planer kunne avvike noe fra årshjulet. For å gi LIS, ledere, kursledere og andre involverte innsikt i både gjeldende langtidsplaner og årshjulet de utarbeides etter, publiserer vi begge.

Tidspunkt og påmelding til kommende kurs annonseres seks måneder før oppstart. Du finner disse under «Annonserte kurs for lis i fordøyelsessykdommer» lenger ned på siden.


Gjeldende langtidsplaner – kurs anbefalt av Helsedirektoratet for del 2 og del 3 av fordøyelsessykdommer

PDF-ene under viser gjeldende planer for gjennomføring av Helsedirektoratets anbefalte kurs i del 2 og 3 i fordøyelsessykdommer for de kommende årene:

Her finner du praktisk informasjon om deltakelse på kurs.

   
Årshjul – kurs anbefalt av Helsedirektoratet for del 2 og del 3 av fordøyelsessykdommer

PDF-ene under viser årshjul for hvordan nasjonalt anbefalte kurs del 2 og 3 i fordøyelsessykdommer skal planlegges over en fem års periode. Hensikten med å publisere årshjulet, er å gi innsikt i hvordan kursplasser er planlagt og dimensjonert, for å gjøre det mulig å planlegge og komme med forslag til hensiktsmessige endringer. Årshjulet gjelder fra 2022, dvs. at syklusen starter med 2022 som første år, 2023 som andre år, osv.

   

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist. Avvik kan forekomme, og dessverre gjelder det oftere nå under pandemien enn ellers. Det beklager vi.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – fordøyelsessykdommer

Spesialistforskriftens §37 beskriver gjeldende overgangsregler. Denne paragrafen finner du her:

Overgangsregler for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger


 

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i fordøyelsessykdommer

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for fordøyelsessykdommer finner du i lenken under:


 

Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Sør-Øst har ansvaret for fordøyelsessykdommer. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse
RegUt Helse Sør-Øst
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
Bygg 30, inngang C (fra Andre tverrvei) - Kart

Postadresse
Regionalt utdanningssenter (Regut)
Oslo universitetssykehus
Postboks 4953 Nydalen,
0424 Oslo

Postmottak og kursadministrasjon:

E-post: regutpost@ous-hf.no  / regutkurs@ous-hf.noNyttige lenker

Som LIS i fordøyelsessykdommer vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i fordøyelsessykdommer.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Fant du det du lette etter?