Spesialistutdanning i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Denne siden er laget for leger i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HMN, som har fagkontaktansvar for fødselshjelp og kvinnesykdommer, nederst på siden.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspilll til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

 


Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter


Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen


 Læringsmål fødselshjelp og kvinnesykdommer og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
Kompetanseni​våKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i fødselshjelp og kvinnesykdommer og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

 


Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i fødselshjelp og kvinnesykdommer:Om nasjonalt anbefalte kurs i fødselshjelp og kvinnesykdommer

​Introduksjonskurs gynekologi og obstetrikk

​​Kursdeltageren får bred basiskunnskap om og i faget gynekologi og obstetrikk. Vi kommer inn på mange problemstillinger man kan oppleve på en vakt og håndtering av disse. Kurset gir en grunnleggende forståelse for faget.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Gynekologi
GYN-096 Kirurgiske komplikasjoner
Basale kirurgiske ferdigheter
GYN-097 Akutt abdomen - differensialdiagnoser
GYN-098 Pre- og post operativ utredning og behandling
GYN-099 Suturteknikk/-materiale, teknisk apparatur på operasjonsstuen
GYN-100 Laparotomi - løsning av adheranser, sutur av tarm- og blærerift
GYN-101 Absesser, sårrupturer og sårinfeksjoner

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Dette kurset het tidligere "​Introduksjonskurs".

Generell gynekologi​​

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Gynekologi
GYN-055 Selvbestemt svangerskapsavbrudd - medikamentell abort - lovverk
GYN-056 Prevensjon, prevensjonsveiledning - Lov om sterilisering
GYN-058 Ekstrem kvalme i tidlig svangerskap
GYN-059 Habituell abort
GYN-060 Overstimuleringssyndrom
GYN-061 Blødningsforstyrrelser
GYN-063 Bekkenabscess
GYN-064 Torkvert adnex
GYN-065 Urogynekologi
GYN-067 Operasjonsteknikker
GYN-068 Fistelutredning og behandling
GYN-069 Amenore og oligomenore
GYN-070 Hirsutisme, polycystisk ovariesyndrom (PCOS) - ovulasjonsforstyrrelse
GYN-071 Klimakteriet - klimakterielle plager
GYN-072 Abnormal pubertetsutvikling
GYN-073 Utviklingsanomalier
GYN-074 Genitale utviklingsavvik
GYN-075 Smertepasienter - endometriose, dysmenore, dyspareuni, vaginisme, vestibulitt, PMS
GYN-078 Omskjæring, deinfibulering
GYN-079 Vulvalidelser
GYN-080 Alvorlige infeksjonssykdommer
GYN-083 Cervixprøver
GYN-084 Biopsier
GYN-085 Lokalanestesi
GYN-086 Prevensjon
Reproduksjon og infertilitet
GYN-113 Reproduksjonsendokrinologi - prinsipper
GYN-114 Kvinnelig infertilitet - Bioteknologilovens bestemmelser
GYN-116 Medikamentell behandling/ovulasjonsinduksjon, ART-assistert befruktning
GYN-117 Resultater og kvalitetskontroll - Sunnhetsaspekter hos barn - Kort- og langtidseffekter
GYN-118 Etiske betraktninger knyttet til assistert befruktning

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Dette kurset het tiligere "Emnekurs i generell gynekologi​".

​Gynekologisk onkologi

​​LIS forventes å få en målrettet og god innføring i fagområdet gynekologisk kreft. Målet er at LIS skal opparbeide tilstrekkelig kunnskap for å kunne ivareta pasienter med gynekologisk kreft ved sitt lokalsykehus. Kurset er i hovedsak basert på forelesninger som dekker nevnte læringsmål, men det er også praktisk trening i kommunikasjon.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Gynekologisk onkologi
GYN-102 Carcinogenese, cellulær biologi, risikofaktorer for kreftutvikling, genetisk disposisjon
GYN-104 Premaligne tilstander i vulva, cervix og uterus. HPV og vaksinasjonstilbud
GYN-105 Borderline tumores (BOT)
GYN-106 Trofoblastsykdom
GYN-107 Ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer, vulvacancer
GYN-110 Palliativ behandling - når avslutte behandlingen

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Dette kurset het tidligere "Emnekurs i gynekologisk onkologi​".​

Gynekologisk kirurgi trinn 1​

Etter kurset skal LIS:

 1. Ha god kunnskap om:
  • trygg kirurgi
  • sjekklister
  • operasjonsatlas
  • kvalitetsregistre
 2. Ha god kunnskap om kirurgiske instrumenter ved åpen kirurgi og endoskopi. Ha god kunnskap om suturmateriale, nålestørrelse og apparatur, herunder diatermi og andre energiformer.
 3. Selvstendig kunne utføre intrauterine inngrep, herunder:
  • kirurgisk abort
  • evacuatio/revisio
  • blokke cervix og utføre fraksjonert abrasio
  • diagnostisk hysteroskopi
 4. Ha god kunnskap om terapeutisk hysteroskopi og kjenne til inngrep som:
  • TCPR
  • TCMR
  • TCER
  • ulike ablasjonsteknikker
 5. Selvstendig kunne vurdere grad av prolaps. Kunne legge inn og tilpasse ringpessar.
 6. Selvstendig kunne marsupialisere og ekstirpere Bartolinikjertel/ vaginalcyster.
 7. Selvstendig kunne laparoskopere, herunder:
  • anvende og kunne basale kirurgiske prinsipper og instrumenter
  • kunne utføre diagnostisk laparoskopi
  • kunne kjenne igjen og behandle overflatisk endometriose
  • kunne operere en ekstrauterin graviditet
  • kunne utføre detorkvering av adnex
  • kunne fjerne adnex
  • kunne utføre cysteekstirpasjon
 8. Kunne assistere ved laparoskopiske hysterektomier
 9. Selvstendig kunne:
  • åpne og lukke bukhulen (laparotomi)
  • sy serosarifter
  • utføre adheranseløsning
  • sy blærelesjon
 10. Ha god kunnskap om:
  • informasjon og rådgiving før hysterektomi
 11. Ha god kunnskap om kirurgiske komplikasjoner, herunder:
  • sårinfeksjon
  • fascieruptur
  • blære og tarmperforasjon
  • blødning
  • ileus
  • tromboemboliske komplikasjoner
 12. Selvstendig kunne utføre sårrevisjon, sy peroperative blære- og tarmperforasjoner
 13. Ha god kunnskap om og beherske pre- og post operativ utredning og behandling, herunder væskebehandling, smertebehandling og mobilisering

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Gynekologi
GYN-081 Trygg kirurgi, kirurgiske instrumenter, suturmateriale og apparatur
GYN-082 Intrauterine inngrep
GYN-087 Prolaps – legge inn og tilpasse ringpessar
GYN-089 Marsupialisere og ekstirpere Bartolinikjertel/ vaginalcyster
GYN-093 Laparoskopere
GYN-094 Laparotomi - serosarifter, adheranseløsning, blærelesjon, hysterektomi
GYN-095 Vaginalplastikker – ulike typer
GYN-096 Kirurgiske komplikasjoner
Basale kirurgiske ferdigheter
GYN-098 Pre- og post operativ utredning og behandling
GYN-099 Suturteknikk/-materiale, teknisk apparatur på operasjonsstuen

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.​

Dette kurset het tidligere "​Kurs i kirurgisk teknikk​".

Obstetrikk

Kurset omhandler fysiologi, patofysiologi , diagnostikk og behandling av sykdommer og tilstander innen svangerskaps, fødsel, barsel og ammeperioden.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Fødselshjelp
GYN-029 Normalt fødselsforløp, fødselsmekanikk og normale fødsler
GYN-030 Smertelindring under fødsel
GYN-031 Posisjon, stasjon og innstilling og ikke normalt forløp
GYN-032 Fødsel til termin - problemstillinger
GYN-035 Akutte fødselsproblemer
GYN-036 Avvikende leie
GYN-037 Flerlinger
GYN-038 Operativ forløsning ved tang/vakum
GYN-039 Keisersnitt - indikasjon og utføring
GYN-040 Rolig og trygg, formidle informasjon i stressede/ akutte situasjoner på fødestua
GYN-041 Postpartumblødning
GYN-042 Alvorlige, akutte hendelser under fødsel
GYN-043 Skader i fødselskanalen - forebygging og behandling
GYN-044 Resuscitering av nyfødte
GYN-045 Kompliserte forløsninger og perinatale dødsfall - oppfølging av foreldrene
GYN-046 Vaginal seteforløsning
GYN-047 Forløse flerlingesvangerskap
GYN-048 Keisersnitt
GYN-049 Skader etter fødsel
GYN-050 Postpartumblødninger
GYN-051 Postpartumhysterektomi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Dette kurset het tidligere "Emnekurs i obstetrikk​".

Ultralyd i gynekologi og obstetrikk trinn 1​

Kurset omhandler:

 • Basal kunnskap, apparatlære, medisinsk genetikk
 • Gynekologi og tidlig graviditet
 • Sikkerhet, biometri, utviklingsavvik
 • Doppler, vekstavvik
 • Fostermedisin og etikk

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Svangerskapsomsorg
GYN-003 Ultralyddiagnostikk og blodstrømsundersøkelser - utviklingsavvik hos fosteret
GYN-022 Utviklingsavvik - ultralyddiagnostikk
Gynekologi
GYN-062 Svulster i bekkenet - RMI, tumormarkører, vaginal og abdominal ultralyd

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Dette kurset het tidligere "Ultralydkurs​".

​​Operativ obstetrikk trinn 1

Erverve praktiske ferdigheter innenfor vaginal forløsning med spesiell fokus på tangforløsning, vakuumforløsning, vaginal seteforløsning og forløsning av tvillinger. Vanskelig skulderforløsning. Diagnostisering og reparasjon av bekkenbunnskader. Deler av undervisningen vil foregå på engelsk.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Fødselshjelp
GYN-033 Formidle informasjon på en god måte til pasienter og resten av teamet
GYN-035 Akutte fødselsproblemer
GYN-036 Avvikende leie
GYN-037 Flerlinger
GYN-038 Operativ forløsning ved tang/vakum
GYN-039 Keisersnitt - indikasjon og utføring

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Dette kurset het tidligere "​Praktisk kurs i obstetrikk".

​​Prenatal diagnostikk og fosterdiagnostisk ultralyd i 1. trimester

​Kurset arrangeres felles med medisinsk genetikk. 

Det anbefales erfaring fra ett års klinisk virksomhet innen fødselshjelp og kvinnesykdommer før kurset gjennomføres. 

LIS skal etter endt kurs ha tilegnet seg kunnskap om​:​

 • Lovverk som regulerer fosterdiagnostiske undersøkelser (Bioteknologiloven)
 • Offentlig tilbud om fosterundersøkelser i svangerskap
 • Basal embryologi og teratogene effekter i fosterlivet
 • Non-invasiv prenatal diagnostikk /analyse av cellefritt DNA
 • Fosterundersøkelser med ultralyd (med fokus på føtale strukturelle avvik, markører for kromosomavvik og sammenheng med genomiske avvik)
 • Invasiv prøvetaking, prøvehåndtering og genetiske analysemetoder som anvendes for prenatal diagnostikk
 • Preimplantasjonsgenetisk testing
 • Kommunikasjon med gravide, pasientinformasjon og genetisk veiledning i svangerskap
 • Lov om svangerskapsavbrudd og abortnemd

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål for LIS i fødselshjelp og kvinnesykdommer*:

Svangerskapsomsorg
GYN-004 ​Pregestasjonell diagnostikk
GYN-010 Flerlingesvangerskap​
GYN-011 Hypertensive svangerskapssykdommer​​
GYN-119 ​NIPT, tidlig ultralyd og bioteknologiloven (​gyldig fra: 01. september 2023)

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål for LIS i medisinsk genetikk​*:

Klinisk genetikk – genetisk utredning og veiledning
GEN-053 Lov om svangerskapsavbrudd
GEN-054 Prenatal genetisk veiledning - genetisk utredning i svangerskap, fosterdiagnostikk 
GEN-055 Fosterutvikling, mutagenese og teratogenese
GEN-056 Fosterdiagnostikk - genetisk
GEN-057 Preimplantasjonsgenetisk diagnostikk (PGD) 
GEN-058 Prøvetakingstidspunkter, risikoaspekter og fosterdiagnostiske prosedyrer
GEN-059 Føtal ultralydundersøkelse -fostermisdannelser og genomiske avvik
GEN-060 Kommunikasjon med kollegaer og gravide - prenatal diagnostikk
Laboratorieferdigheter
GEN-082 Cellefritt DNA - analyse​

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Dette kurset het tidligere "​​​​Kurs i fosterdiagnostisk ultralyd i første trimester".

​Fosterovervåkning​

​Opplæring i fødselsovervåkingsmetoder (CTG, STAN, pH etc.). Videre fordypning i fødselsovervåkning ved forskjellig risikosvangerskap og fødsel (diabetes, lite liv, overvektige, mor med feber eller infeksjon i fødsel etc.).

Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

​Svangerskapsomsorg
GYN-002 Normal fosterutvikling​
GYN-017 Pregestasjonell og gestasjonell diabetes og/eller livsstilssykdommer​
GYN-024 «Lite liv»
Fødselshjelp​
GYN-034 Fosterovervåkning under fødsel​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HMN beskjed.

Vekstkontroll og doppler ultralyd i svangerskapet ​

​Kurset vil gi teoretisk innsikt i vurdering av fostervekst, og Doppler undersøkelse av arteria uterina, umbilicalis, cerebri media og ductus venosus. Deltakeren skal etter kurset

 • kunne utføre fosterbiometri og estimere fosterets vekt og vurdere fosterets vekst.
 • kunne utføre Dopplerundersøkelse av arteria uterina, arteria umbilicalis og arteria cerebri media. 
 • kjenne til hvordan man måler Ductus venosus. 
 • kjenne til begrensninger ved ultralyd og Doppler metodene. 
 • kunne tolke resultatene av vekstevalueringen og Dopplermålinger av føtal og maternell Doppler og diskutere videre klinisk håndtering.​​

Informasjon om læringsmål kommer.

​Infertilitet fra diagnose til behandling ​

​Kunnskap om årsaker, utredning, behandling, oppfølging og lovverk ved infertilitet.​

Informasjon om læringsmål kommer.

​Kolposkopikurs​

​Oppnå tilfredsstillende ferdigheter og kunnskap innen behandling av premaligne lidelser på cervix, vagina og vulva. 

Delmål: Oppnå tilfredsstillende forståelse av grunnleggende prinsipper om HPVepidemiologi, celleforandringer på livmorhalsen, screening, primær- og sekundærforebygging av livmorhalskreft, kolposkopi, behandling av premaligne lidelser på cervix, vagina og vulva.

Informasjon om læringsmål kommer​.

Øvrige relevante kurs*

*Øvrige relevante kurs er ikke nasjonalt anbefalte kurs fra Helsedirektoratet, men nyttige kurs som kan bidra til å oppnå læringsmål.​​

 • Gynekologisk kirurgi trinn 2
 • Operativ obstetrikk trinn 2
 • Ultralyd i gynekologi og obstetrikk trinn 2
 • Bekkenbunnskirurgi - teori og virkelighet
 • Basic surgical skills (BSS®)
 • Advanced Life Support in Obstetrics (ALSO)

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:Plan for gjennomføring av nasjonalt anbefalte kurs i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Her finner du langtidsplan/normalfrekvens for kursene som anbefales for spesialistutdanning i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Oversikten viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Kurs som er klare til påmelding finner du under «Annonserte kurs for LIS i fødselshjelp og kvinnesykdommer» lenger ned på siden.

Her finner du informasjon til LIS om kurs​.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Har du innspill til langtidsplan/normalfrekvens for kurs i fødselshjelp og kvinnesykdommer, ta kontakt med RegUt HMN.


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i fødselshjelp og kvinnesykdommer

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – fødselshjelp og kvinnesykdommer

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? På lenken under finner du mer informasjon om regler for godkjenning etter gammel ordning, tellende timer på digitale kurs, overgangsregler og lignende:

Om gammel ordning og overgang til ny


 

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i fødselshjelp og kvinnesykdommer

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for fødselshjelp og kvinnesykdommer finner du i lenken under:


 

Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Midt-Norge har ansvaret for fødselshjelp og kvinnesykdommer. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.   

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse
St. Olavs hospital
Postboks 3250 Torgarden,
7006 Trondheim   

Postadresse
St. Olavs hospital
Harald Hardrådesgate 14
7030 Trondheim

Postmottak:

regut.hmn@stolav.noNyttige lenker

Som LIS i fødselshjelp og kvinnesykdommer vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Fant du det du lette etter?