Spesialistutdanning i endokrinologi

Denne siden er laget for leger i spesialisering i endokrinologi og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i endokrinologi.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HSØ, som har fagkontaktansvar for endokrinologi, nederst på siden.

​Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.
 

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen
 


 

Læringsmål endokrinologi og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
KompetansenivåKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del (LIS1) *
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Felles læringsmål for indremedisinske spesialiteter (LIS2)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)
 • Læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i endokrinologi, felles indremedisinske læringsmål og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i endokrinologi

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

Hvilke læringsaktiviteter anbefales av Helsedirektoratet for å oppnå spesialistkompetanse i endokrinologi?

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for LIS i endokrinologi:

Nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter for endokrinologi

Nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter i fellesdelen for indremedisin

 Om nasjonalt anbefalte kurs i endokrinologi

Hypofysesykdommer, gonadesykdommer, binyresykdommer og elektrolyttforstyrrelser

Læringsmål hypofysesykdommer, gonadesykdommer, binyresykdommer og elektrolyttforstyrrelser*
​END-017​Beherske diagnostikk, behandling og oppfølging av ikke-hormonproduserende hypofysetumorer.
​END-018

​Beherske diagnostikk, behandling og oppfølging av hormonproduserende hypofysetumor, herunder:

 • akromegali
 • Cushings sykdom
 • prolaktinom
​END-019​Beherske diagnostikk og behandling av partiell og total hypofysesvikt.
​END-020​Beherske gjennomføring av og tolkning av resultater av endokrinologiske stimuleringstester og suppresjonstester.
​END-021​Beherske diagnostikk og behandling av elektrolyttforstyrrelser og forstyrrelser i vannbalansen, herunder SIADH, hypo- og hypernatremi og hypo- og hyperkalemi.
​END-022​Ha kunnskap om utredning og oppfølging av arvelige endokrine tumores (tumorsyndromer).
​END-023​Ha kunnskap om endokrine årsaker til overvekt, arbeid på tverrfaglig overvektspoliklinikk, utredning før overvektsoperasjon, og oppfølging etter operasjoner. Ha kjennskap til komplikasjoner etter bariatrisk kirurgi.
​END-026​Beherske diagnostikk og behandling av diabetes insipidus.
​END-028​Beherske diagnostikk og behandling av binyrebarksvikt, herunder primær svikt, sekundær svikt og Addisonkrise.
​END-029​Selvstendig kunne gjennomføre og tolke resultatet av en ACTH-stimuleringstest (Synacthentest).
​END-030​Beherske diagnostikk og behandling av Cushings syndrom, herunder beherske medikamentelle behandlingsalternativer og kjenne til kirurgiske behandlingsmodaliteter.
​END-032​Beherske diagnostikk og behandling av hyperaldosteronisme. Ha kunnskap om prosedyre ved binyrevenekateterisering, kunne vurdere indikasjoner og tolke resultat.
​END-033​Beherske diagnostikk og indikasjoner for henvisning til (kirurgisk) behandling av ulike typer binyresvulster, herunder biokjemisk utredning, vurdering av radiologiske funn og indikasjoner for bildekontroll. Ha god kjennskap til indikasjoner for kirurgisk behandling.
​END-034​Beherske diagnostikk og behandling av feokromocytom og paragangliom, herunder kunnskap om anbefalinger om familiescreening og oppfølging utover indekspasienten. Beherske medikamentell forbehandling før operasjon.
​END-035​Ha kunnskap om årsaker til multippel endokrin svikt, herunder kriterier for når tilstanden skal mistenkes og hvordan dette utredes og behandles.
​END-036​Beherske diagnostikk og behandling av endokrin hypertensjon, herunder familieoppfølging der det er indisert.
​END-037​Beherske diagnostikk og behandling av polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og andre hyperandrogene tilstander hos kvinner.
​END-038​Beherske utredning og behandling av primær og sekundær hypogonadisme.
​END-039​Beherske utredning av hypoglykemiske tilstander med blant annet fastetest.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed.

Thyroideasykdommer, kalsium- og fosfatforstyrrelser, osteoporose, andre skjelettsykdommer (Osteogenesis imperfecta (OI), Pagets sykdom m.fl.)

Læringsmål thyroideasykdommer, kalsium- og fosfatforstyrrelser, osteoporose, andre skjelettsykdommer (Osteogenesis imperfecta (OI), Pagets sykdom m.fl.)*
​END-011​Beherske diagnostikk og behandling av thyroideasykdommer, herunder hyperthyreose og thyrotoksisk krise.
​END-012​Beherske behandling av hypothyreose, inkludert myksødemkoma.
​END-013​Beherske vurdering og behandling av struma med funksjonsforstyrrelser.
​END-014​Beherske klinisk vurdering av tumor thyroidea og henvisning til videre utredning.
​END-015​Beherske vurdering av thyroideaprøver ved sykdom som ikke er relatert til stoffskiftet og prøver som er tatt under graviditet.
​END-016​Ha kjennskap til vanlige thyroideainngrep.
​END-024​Beherske diagnostikk og behandling av osteoporose og andre metabolske skjelettsykdommer, herunder beherske tolkning av beintetthetsmålinger (DXA) og beinmarkører.
​END-025​Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av endokrin oftalmopati og kunne utrede og behandle dette i samarbeid med øyelege.
​END-027​Beherske diagnostikk og behandling av forstyrrelser i kalsium-, fosfat- og magnesiummetabolismen, herunder hyperparathyroidisme, hypoparathyroidisme, hyperkalsemisk krise og D-vitaminmangel.
​END-042​Ha god kunnskap om diagnostikk, behandling og oppfølging av gravide med etablert endokrin sykdom eller sykdom som først presenterer seg i svangerskapet.
​END-043​Ha god kunnskap om diagnostikk, vurdering og behandling ved endokrine forstyrrelser forårsaket av immunologisk tumorbehandling og annen onkologisk behandling som kan påvirke endokrine funksjoner.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed.

Diabetes og dyslipidemier

Læringsmål diabetes og dyslipidemier*
​END-001​Beherske spesialisert og individualisert behandling av diabetes mellitus og dens undergrupper, herunder bruk av perorale og parenterale diabetesmedikamenter, insulinpumpe og bruk av kontinuerlig glukosemåler. Selvstendig kunne gi pasienten og pårørende opplæring i egenbehandling og egenomsorg.
​END-002​Selvstendig kunne gi individualisert livstilsveiledning til diabetespasienter, herunder forhold relatert til kosthold og diabetes, fysisk aktivitet og alkoholkonsum.
​END-003​Beherske diagnostikk og behandling av diabetisk ketoacidose, hyperglykemisk hyperosmolært syndrom og akutt hypoglykemi.
​END-004​Beherske diagnostikk og behandling av de hyppigst forekommende diabetiske senkomplikasjoner og beherske nødvendig oppfølgning og behandling av disse.
​END-005

​Beherske diagnostikk og behandling av diabetesrelaterte problemer, herunder:

 • hypertensjon
 • hyperlipidemi
 • ereksjonssvikt
​END-006

​Beherske diagnostikk og behandling av spesielle diabeteskomplikasjoner og henvise til/samarbeide med relevant spesialist, herunder:

 • diabetiske fotsår, infiserte sår, ostemyelitt
 • Charcotfot
​END-007

​Beherske

 • diabetesbehandling ved anestesi/kirurgi
 • diabetesbehandling av pasienter innlagt på sykehus
 • behandling/oppfølging av spiseforstyrrelser ved diabetes
 • akutt hjerteinfarkt ved diabetes
 • behandling av alvorlige infeksjoner ved diabetes
 • behandling av metabolsk kardiovaskulært syndrom Ha god kunnskap om førerkortforskriftene
​END-008​Beherske en rolle som leder eller som deltaker av et tverrfaglig diabetesteam som ivaretar pasienter og pårørende, herunder å kunne delegere oppfølgingsansvar til diabetessykepleier eller annet helsepersonell.
​END-009​Beherske diagnostikk og behandling av diabetes i svangerskapet, herunder særskilt oppfølging av diabetespasienter med barneønske før de blir gravide og beherske oppfølging etter nedkomst av kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes.
​END-010​Beherske diagnostikk og medisinsk behandling av sekundær diabetes.
​END-023​Ha kunnskap om endokrine årsaker til overvekt, arbeid på tverrfaglig overvektspoliklinikk, utredning før overvektsoperasjon, og oppfølging etter operasjoner. Ha kjennskap til komplikasjoner etter bariatrisk kirurgi.
​END-041​Ha god kunnskap om utredning, diagnostikk og behandling av arvelige dyslipidemier.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed.

Innføring i laboratoriemetodikk (teoretisk og praktisk), tolkning og vurdering av laboratoriemedisinske analyser anvendt i klinisk endokrinologisk praksis

Læringsmål innføring i laboratoriemetodikk (teoretisk og praktisk), tolkning og vurdering av laboratoriemedisinske analyser anvendt i klinisk endokrinologisk praksis*
​END-015​Beherske vurdering av thyroideaprøver ved sykdom som ikke er relatert til stoffskiftet og prøver som er tatt under graviditet.
​END-020​Beherske gjennomføring av og tolkning av resultater av endokrinologiske stimuleringstester og suppresjonstester.
​END-029​Selvstendig kunne gjennomføre og tolke resultatet av en ACTH-stimuleringstest (Synacthentest).
​END-031​Selvstendig kunne gjennomføre og tolke resultatet av kort og konvensjonell deksametason-suppresjonstest.
​END-032​Beherske diagnostikk og behandling av hyperaldosteronisme. Ha kunnskap om prosedyre ved binyrevenekateterisering, kunne vurdere indikasjoner og tolke resultat.
​END-040​Ha god kunnskap om de ulike teknikker som brukes ved hormonanalyser. Selvstendig kunne anvende kunnskapen til å tolke resultater av hormonanalyser ved diagnostikk av endokrine lidelser.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed.

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:Planer for nasjonalt anbefalte kurs i endokrinologi (del 2 og del 3)

Her finner du gjeldende langtidsplaner for kursene som anbefales for del 2 og 3 av spesialistutdanning i endokrinologi. For hver kursrekke er det i tillegg utarbeidet et årshjul, som angir ønsket hyppighet og regionvis fordeling av kurs over en fem års periode. Fordi ulike hensyn kan medføre utsettelser eller ekstrakurs, vil gjeldende planer kunne avvike noe fra årshjulet. For å gi LIS, ledere, kursledere og andre involverte innsikt i både gjeldende langtidsplaner og årshjulet de utarbeides etter, publiserer vi begge.

Tidspunkt og påmelding til kommende kurs annonseres seks måneder før oppstart. Du finner disse under «Annonserte kurs for lis i endokrinologi» lenger ned på siden.


Gjeldende langtidsplaner – kurs anbefalt av Helsedirektoratet for del 2 og del 3 av endokrinologi

PDF-ene under viser gjeldende planer for gjennomføring av Helsedirektoratets anbefalte kurs i del 2 og 3 i endokrinologi for de kommende årene:

Her finner du praktisk informasjon om deltakelse på kurs.

​Årshjul - nasjonalt anbefalte kurs i felles indremedisin del 2

PDF-en under viser årshjul for hvordan nasjonalt anbefalte kurs i felles indremedisin del 2 skal planlegges over en fem års periode. Hensikten med å publisere årshjulet, er å gi innsikt i hvordan kursplasser er planlagt og dimensjonert, for å gjøre det mulig å planlegge og komme med forslag til hensiktsmessige endringer. Årshjulet gjelder fra 2022, dvs. at syklusen starter med 2022 som første år, 2023 som andre år, osv.

Har du innspill til gjeldene langtidsplan eller årshjul for kurs i endokrinologi, ta kontakt med RegUt HSØ.


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i endokrinologi

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist. Avvik kan forekomme, og dessverre gjelder det oftere nå under pandemien enn ellers. Det beklager vi.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – endokrinologi

Spesialistforskriftens §37 beskriver gjeldende overgangsregler. Denne paragrafen finner du her:

Overgangsregler for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av legerUtdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i endokrinologi

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for endokrinologi finner du i lenken under:


 

Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Sør-Øst har ansvaret for endokrinologi. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgave

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse
RegUt Helse Sør-Øst
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
Bygg 30, inngang C (fra Andre tverrvei) - Kart

Postadresse
Regionalt utdanningssenter (Regut)
Oslo universitetssykehus
Postboks 4953 Nydalen,
0424 Oslo

Postmottak og kursadministrasjon:

E-post: regutpost@ous-hf.no  / regutkurs@ous-hf.no  


 

Nyttige lenker

Som LIS i endokrinologi vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i endokrinologi.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Fant du det du lette etter?