Spesialistutdanning i blodsykdommer

Denne siden er laget for leger i spesialisering i blodsykdommer og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i blodsykdommer.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HSØ, som har fagkontaktansvar for blodsykdommer, nederst på siden.

​Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.
 

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen

 



Læringsmål blodsykdommer og felles kompetansemål

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
KompetansenivåKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del (LIS1) *
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Felles læringsmål for indremedisinske spesialiteter (LIS2)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)
 • Læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i blodsykdommer, felles indremedisinske læringsmål og felles kompetansemål som du finner her:



Anbefalinger om læringsaktiviteter i blodsykdommer

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

Hvilke læringsaktiviteter anbefales av Helsedirektoratet for å oppnå spesialistkompetanse i blodsykdommer?

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for LIS i blodsykdommer:

Nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter for blodsykdommer

Nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter i fellesdelen for indremedisin




Om nasjonalt anbefalte kurs i blodsykdommer

Hematologi med vekt på morfologisk diagnostikk

Læringsmål hematologi med vekt på morfologisk diagnostikk*
​BLS-001​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av anemi som skyldes mangel på jern, vitamin B12 og folat.
​BLS-004​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av pure red cell aplasia.
​BLS-005​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av thalassemier.
​BLS-006​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av sigdcellesykdom og andre hemoglobinopatier.
​BLS-007​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av tilstander med patologi i cellemembranen, herunder sfærocytose.
​BLS-008​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede immunologiske hemolytiske anemier.
​BLS-009​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede ikke-immunologiske hemolytiske anemier.
​BLS-015​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervet aplastisk anemi.
​BLS-017​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av benmargssvikt som ledd i ervervede og medfødte sykdommer, herunder Fanconi anemi.
​BLS-019​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av nøytropeni og agranulocytose.
​BLS-022​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av hemofagocytisk lymfohistiocytose.
​BLS-023​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av sekundær leukocytose.
​BLS-025​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av immun trombocytopeni.
​BLS-026​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av trombotisk mikroangiopati herunder trombotisk trombocytopen purpura.
​BLS-027​Ha god kunnskap om og beherske utredning av pseudotrombocytopeni.
​BLS-032​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av kronisk myelogen leukemi.
​BLS-034​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av prefibrotisk og fibrotisk primær myelofibrose.
​BLS-035​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av essensiell trombocytose.
​BLS-036​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av kronisk eosinofili leukemi.
​BLS-037​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av systemisk mastocytose.
​BLS-039​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av kronisk myelomonocyttleukemi.
​BLS-040​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av myelodysplastiske syndromer.
​BLS-041​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av alle former for akutt myelogen leukemi med unntak av akutt promyelocyttleukemi.
​BLS-042​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av akutt promyelocyttleukemi.
​BLS-044​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og behandling av akutt lymfoblastisk leukemi/lymfom av B-celle opprinnelse.
​BLS-050​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og behandling av andre indolente B-celle lymfomer herunder lymfoplasmacytisk lymfom/Waldenströms makroglobulinemi, hårcelleleukemi og B-prolymfocyttleukemi.
​BLS-052​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av kronisk lymfatisk leukemi, småcellet lymfocyttært lymfom og monoklonal B-cellelymfocytose.
​BLS-053​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av akutt lymfoblastisk leukemi/lymfom av T-celleopprinnelse.
​BLS-056​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av pasienter med T-prolymfocyttleukemi, LGL-leukemi og NK-celleleukemi.
​BLS-063​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av monoklonal gammopati av ukjent betydning (MGUS).
​BLS-064​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av plasmocytom.
​BLS-065​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av myelomatose.
​BLS-066​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av AL amyloidose.
​BLS-097​Ha god kunnskap om og beherske tolkning av automatisert celletelling, herunder betydningen av "flagging".
​BLS-098​Ha god kunnskap om og beherske aspirasjon og biopsi av benmarg, fremstilling av benmargsutstryk og rullepreparat.
​BLS-101​Ha kunnskap om metoder for farging av blod- og benmargsutstryk.
​BLS-102​Ha god kunnskap om og beherske vurdering av blod- og benmargsutstryk.
​BLS-103​Ha kunnskap om undersøkelse av blod- og benmargsutstryk for parasitter.
​BLS-104​Ha god kunnskap om og beherske vurdering av jernfarget benmargsutstryk.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed.

Hemostase, blødningstilstander og tromboembolisk sykdom

Læringsmål hemostase, blødningstilstander og tromboembolisk sykdom*
​BLS-024​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede trombocyttfunksjons-forstyrrelser, herunder medikamentrelatert som ved bruk av platehemmere og SSRI, og ved andre årsaker som nyresvikt.
​BLS-118​Ha kunnskap om analyser for vurdering av koagulasjon og trombocytter.
​BLS-119​Ha kunnskap om analyser for å påvise koagulasjonsinhibitorer, herunder antifosfolipid antistoffer.
​BLS-120​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av pasienter med forbrukskoagulopati (DIC).
​BLS-121​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av blødninger ved lever- og nyresykdom.
​BLS-122​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av blødning ved bruk av antikoagulantia og platehemmere herunder bruk av antidot.
​BLS-123​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede blødningstilstander hos voksne, herunder inhibitor mot faktor VIII og ervervet vonWillebrand sykdom.
​BLS-124​Ha god kunnskap om og beherske behandling av bivirkninger ved bruk av blodprodukter og hemostatiske midler, herunder faktorkonsentrater.
​BLS-125​Ha god kunnskap om og beherske utredning av blødningstendens, herunder vurdering av trombocytter, INR, APTT og fibrinogen.
​BLS-126​Ha god kunnskap om mekanismene for hemostase.
​BLS-127​Ha god kunnskap om og beherske opptak av anamnese og klinisk undersøkelse ved utredning av blødningstendens.
​BLS-128​Ha kunnskap om utredning og behandling av hemofili A og B.
​BLS-129​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av vonWillebrand sykdom
​BLS-130​Ha kunnskap om andre blødningstilstander, herunder mangel på faktor XIII, XI, X, VII, V, II og hypofibrinogenemi.
​BLS-131​Ha kjennskap til vurderinger knyttet til bærere av hemofili i relasjon til svangerskap.
​BLS-132​Ha kunnskap om medfødte platedefekter, herunder Bernhard-Soulier syndrom.
​BLS-133​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av heparinindusert trombocytopeni.
​BLS-134​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av trombocytopeni i svangerskapet.
​BLS-135​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og behandling av venøs tromboembolisme, herunder dyp venetrombose og lungeemboli med og uten hemodynamisk påvirkning.
​BLS-136​Ha god kunnskap om mekanismer og risikofaktorer for arteriell og venøs tromboembolisme.
​BLS-137​Ha god kunnskap om og beherske dosering av antikoagulantia i behandling av og ved profylakse mot venøs tromboemboli.
​BLS-138​Ha god kunnskap om og beherske laboratorieovervåking ved behandling med antikoagulantia.
​BLS-139​Ha god kunnskap om komplikasjoner til trombotiske tilstander, herunder posttrombotisk syndrom og kronisk pulmonal hypertensjon.
​BLS-140​Ha god kunnskap om betydningen av hereditære trombofilier som risikofaktorer for venøs trombose.
​BLS-141

​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervet trombosetendens, herunder:

 • antifosfolipidsyndrom
 • heparinindusert trombocytopeni
 • paroxysmal nattlig hemoglobinuri
 • myeloproliferative neoplasier
 • annen kreftsykdom
​BLS-142​Ha god kunnskap om og beherske behandling av og profylakse mot venøs trombose i svangerskapet.
​BLS-143​Ha kunnskap om andre behandlingsmetoder ved venøs tromboembolisme og indikasjonene for disse, herunder systemisk trombolyse, lokal kateterbasert trombolyse, vena cava filter og karkirurgisk intervensjon.
​BLS-144​Ha kjennskap til utredning og behandling av purpura fulminans.
​BLS-145​Ha god kunnskap om og beherske bivirkninger av antikoagulantia, platehemmere og trombolytisk terapi.
​BLS-146​Ha kunnskap om prinsippene for immunhematologiske undersøkelser, herunder cross matching, direkte og indirekte antiglobulintester (DAT), AB0 og Rhesus-typing.
​BLS-148

​Ha god kunnskap om og beherske transfusjon av erytrocytter, trombocytter og plasma. Selvstendig kunne utrede og behandle eventuelle bivirkninger, herunder:

 • hemolytisk transfusjonsreaksjon akutt og forsinket
 • febril nonhemolytisk transfusjonsreaksjon
 • allergiske og anafylaktiske reaksjoner
 • transfusjonsassosiert akutt lungeskade (TRALI)
 • transfusjonsrelatert GvHD
​BLS-149​Ha kunnskap om prinsippene for massive transfusjoner ved kirurgi, traume og svangerskap. Ha kunnskap om standard versus øyeblikkelig hjelp transfusjoner.
​BLS-150​Ha god kunnskap om og beherske indikasjon for transfusjon av trombocytter til pasienter med antistoffbetinget refraktæritet, og andre pasienter med behov for trombocytter fra få givere.
​BLS-152​Ha god kunnskap om indikasjon for immunglobulinbehandling, faktorkonsentrat ved hemofili og fibrinogenkonsentrat.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed

Maligne lymfomer

Læringsmål maligne lymfomer*
​BLS-044​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og behandling av akutt lymfoblastisk leukemi/lymfom av B-celle opprinnelse.
​BLS-045​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av diffust storcellet B-cellelymfom.
​BLS-046​Ha kunnskap om symptomer og funn ved Burkitts lymfom. Kunne utrede tilstanden, identifisere eventuelle konsultasjonsbehov og starte behandling etter innhenting av råd.
​BLS-047​Ha kunnskap om diagnostikk og behandling av andre aggressive B-cellelymfomer, herunder mediastinalt storcellet B-cellelymfom, intravaskulært storcellet B-cellelymfom, plasmablastisk lymfom, ALK+ storcellet B-cellelymfom. Kunne starte behandling etter innhenting av råd.
​BLS-048​Ha kunnskap om symptomer og funn ved mantelcellelymfom. Kunne utrede tilstanden, identifisere eventuelle konsultasjonsbehov og starte behandling etter innhenting av råd.
​BLS-049​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av follikulært lymfom.
​BLS-051​Ha kunnskap om symptomer og funn ved marginalsonelymfomer herunder ekstranodalt marginalsone B-cellelymfom (MALT) og splenisk marginalsone B-cellelymfom. Kunne utrede tilstandene, identifisere eventuelle konsultasjonsbehov og starte behandling etter innhenting av råd.
​BLS-053​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av akutt lymfoblastisk leukemi/lymfom av T-celleopprinnelse.
​BLS-054​Ha kunnskap om symptomer og funn ved perifert T-celle lymfom. Kunne utrede tilstanden, identifisere eventuelle konsultasjonsbehov og starte riktig behandling etter innhenting av råd.
​BLS-055​Ha kunnskap om symptomer og funn ved anaplastisk storcellet T/NK-celle lymfom. Kunne utrede tilstanden, identifisere eventuelle konsultasjonsbehov og starte behandling etter innhenting av råd.
​BLS-057​Ha kunnskap om symptomer og funn ved andre T- og NK-cellelymfomer.
Kunne utrede tilstanden, identifisere eventuelle konsultasjonbehov og starte behandling etter innhenting av råd.
​BLS-058​Ha kunnskap om symptomer og funn ved nodulær lymfocyttrik og klassisk Hodgkin lymfom. Kunne utrede tilstandene, identifisere eventuelle konsultasjonsbehov og starte behandling etter innhenting av råd.
​BLS-061​Ha kunnskap om symptomer og funn ved primært CNS lymfom. Kunne utrede tilstanden, identifisere eventuelle konsultasjonsbehov og starte behandling etter innhenting av råd.
​BLS-100​Ha kunnskap om teknikken for å utføre lymfeknute finnålsaspirasjon og lymfeknutebiopsi og verdien av informasjonen man får fra disse undersøkelsene.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed

Medikamentell behandling av kreft og smerter - Cytostatika

Læringsmål medikamentell behandling av kreft og smerter - Cytostatika*
​BLS-079​Ha god kunnskap om og beherske legemiddelterapi, herunder virkningsmekanismer, farmakologi og legemiddelresistens.
​BLS-080​Ha god kunnskap om og beherske administrering av standard kjemoterapi herunder inspeksjon og vurdering av sentrale venekatetre.
​BLS-081​Ha god kunnskap om og beherske behandling av korttids- og langtidskomplikasjoner av kjemoterapi og strålebehandling, herunder sterilitet og sekundære neoplasier.
​BLS-083​Ha god kunnskap om og beherske administrering av intratekal kjemoterapi.
​BLS-087​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av komplikasjoner relatert til maligne blodsykdommer, herunder hyperkalsemi, hyperleukocytose og hyperviskositet.
​BLS-088​Ha god kunnskap om og beherske forebygging, utredning og behandling av komplikasjoner til cellegiftsbehandling, herunder tumorlysesyndrom, mukositt, kvalme og smerter.
​BLS-089​Ha kunnskap om og kunne identifisere ryggmargkompresjon og vena cava superior syndrom.
​BLS-092​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk, forebygging og behandling av symptomer ved maligne blodsykdommer, herunder smerter, kvalme og obstipasjon.
​BLS-094​Ha kunnskap om lindring ved livets sluttfase.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed

Maligne blodsykdommer, diagnostikk og behandling inkludert stamcelletransplantasjon

Læringsmål maligne blodsykdommer, diagnostikk og behandling inkludert stamcelletransplantasjon*
​BLS-032​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av kronisk myelogen leukemi.
​BLS-033​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av polycytemia vera.
​BLS-034​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av prefibrotisk og fibrotisk primær myelofibrose.
​BLS-035​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av essensiell trombocytose.
​BLS-037​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av systemisk mastocytose.
​BLS-039​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av kronisk myelomonocyttleukemi.
​BLS-040​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av myelodysplastiske syndromer.
​BLS-041​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av alle former for akutt myelogen leukemi med unntak av akutt promyelocyttleukemi.
​BLS-042​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av akutt promyelocyttleukemi.
​BLS-044​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og behandling av akutt lymfoblastisk leukemi/lymfom av B-celle opprinnelse.
​BLS-050​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk og behandling av andre indolente B-celle lymfomer herunder lymfoplasmacytisk lymfom/Waldenströms makroglobulinemi, hårcelleleukemi og B-prolymfocyttleukemi.
​BLS-052​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av kronisk lymfatisk leukemi, småcellet lymfocyttært lymfom og monoklonal B-cellelymfocytose.
​BLS-056​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av pasienter med T-prolymfocyttleukemi, LGL-leukemi og NK-celleleukemi.
​BLS-063​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av monoklonal gammopati av ukjent betydning (MGUS).
​BLS-064​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av plasmocytom.
​BLS-065​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av myelomatose.
​BLS-066​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av AL amyloidose.
​BLS-067​Ha god kunnskap om og beherske vurdering av indikasjon, nytte og risiko forbundet med autolog og allogen stamcelletransplantasjon herunder myeloablativ og doseredusert kondisjonering.
​BLS-068​Ha kunnskap om administrering av høydose kjemoterapi, kunne identifisere eventuelle konsultasjonsbehov og behandle pasienten etter innhenting av råd.
​BLS-070​Ha kunnskap om symptomer og funn ved akutt graft versus host sykdom. Kunne utrede tilstanden, identifisere eventuelle konsultasjonsbehov og gi behandling etter innhenting av råd.
​BLS-071​Ha kunnskap om symptomer og funn ved kronisk graft versus host sykdom. Kunne utrede tilstanden, identifisere eventuelle konsultasjonsbehov og gi behandling etter innhenting av råd.
​BLS-072​Ha kunnskap om symptomer og funn ved lungekomplikasjoner, veno-okklusiv sykdom og hemorragisk cystitt. Kunne utrede tilstanden, identifisere eventuelle konsultasjonsbehov og starte behandling etter innhenting av råd.
​BLS-074​Ha kjennskap til mobilisering, høsting og videre håndtering av hematopoetiske stamceller.
​BLS-075​Ha kjennskap til klinisk potensiale og begrensninger ved terapi med embryonale og adulte stamceller, inkludert etiske betraktninger.
​BLS-077​Ha kjennskap til terapi med mesenkymale celler, NK-celler og kimeriske antigenreseptor T-celler.
​BLS-079​Ha god kunnskap om og beherske legemiddelterapi, herunder virkningsmekanismer, farmakologi og legemiddelresistens.
​BLS-081​Ha god kunnskap om og beherske behandling av korttids- og langtidskomplikasjoner av kjemoterapi og strålebehandling, herunder sterilitet og sekundære neoplasier.
​BLS-082​Ha god kunnskap om og beherske administrering av immunsupprimerende midler og vekstfaktorer.
​BLS-083​Ha god kunnskap om og beherske administrering av intratekal kjemoterapi.
​BLS-084​Ha kunnskap om behandling av hematologiske maligniteter i svangerskapet.
​BLS-085​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av nøytropen feber.
​BLS-086​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av infeksjoner forårsaket av bakterier, sopp og virus, herunder reaktivering av cytomegalovirus og Epstein-Barr virus.
​BLS-087​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av komplikasjoner relatert til maligne blodsykdommer, herunder hyperkalsemi, hyperleukocytose og hyperviskositet.
​BLS-088​Ha god kunnskap om og beherske forebygging, utredning og behandling av komplikasjoner til cellegiftsbehandling, herunder tumorlysesyndrom, mukositt, kvalme og smerter.
​BLS-089​Ha kunnskap om og kunne identifisere ryggmargkompresjon og vena cava superior syndrom.
​BLS-090​Ha kunnskap om nevrologiske og psykiatriske forstyrrelser assosiert med behandling av maligne blodsykdommer.
​BLS-091​Ha kunnskap om ernæring til pasienter med maligne blodsykdommer.
​BLS-092​Ha god kunnskap om og beherske diagnostikk, forebygging og behandling av symptomer ved maligne blodsykdommer, herunder smerter, kvalme og obstipasjon.
​BLS-094​Ha kunnskap om lindring ved livets sluttfase.
​BLS-095​Ha god kunnskap om og beherske vurdering av resultater fra ulike laboratorieundersøkelser, kunne relatere disse til det kliniske bildet og stille en diagnose.
​BLS-112​Ha kunnskap om bruk av viktige cellulære FCM markører i diagnostikk av hematologiske sykdommer, herunder linjespesifikke markører, progenitormarkører, differensieringsmarkører og klonalitetsmarkører.
​BLS-113​Ha kunnskap om vurdering av minimal restsykdom med FCM.
​BLS-114​Ha kunnskap om karyotyping i form av konvensjonell cytogenetikk og FISH.
​BLS-117​Ha kunnskap om bruk av cytogenetiske og molekylærgenetiske avvik for diagnostikk, evaluering av minimal restsykdom og vurdering av prognose.
​BLS-151​Ha god kunnskap om og beherske indikasjon for å gi blodproduker, herunder bestrålte og vaskede erytrocytt- og trombocyttkonsentrater.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed

Benigne blodsykdommer

Nytt kurs

Læringsmål benigne blodsykdommer*
​BLS-001​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av anemi som skyldes mangel på jern, vitamin B12 og folat.
​BLS-002​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av anemi ved kronisk sykdom.
​BLS-003​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av anemi forårsaket av toksiske stoffer.
​BLS-004​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av pure red cell aplasia.
​BLS-005​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av thalassemier.
​BLS-006​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av sigdcellesykdom og andre hemoglobinopatier.
​BLS-007​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av tilstander med patologi i cellemembranen, herunder sfærocytose.
​BLS-008​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede immunologiske hemolytiske anemier.
​BLS-009​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervede ikke-immunologiske hemolytiske anemier.
​BLS-010​Ha kunnskap om utredning og behandling av andre medfødte anemier, herunder CDA og sideroblastanemier.
​BLS-011​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av erytrocytose utenom polycythemia vera.
​BLS-012​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av primær hemokromatose.
​BLS-013​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av sekundær hemokromatose.
​BLS-015​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av ervervet aplastisk anemi.
​BLS-016​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av paroxysmal nattlig hemoglobinuri.
​BLS-017​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av benmargssvikt som ledd i ervervede og medfødte sykdommer, herunder Fanconi anemi.
​BLS-019​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av nøytropeni og agranulocytose.
​BLS-022​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av hemofagocytisk lymfohistiocytose.
​BLS-023​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av sekundær leukocytose.
​BLS-025​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av immun trombocytopeni.
​BLS-026​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av trombotisk mikroangiopati herunder trombotisk trombocytopen purpura.
​BLS-029​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av hematologiske manifestasjoner av andre sykdommer.
​BLS-030​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av hematologiske manifestasjoner relatert til svangerskap.
​BLS-031​Ha god kunnskap om og beherske utredning og behandling av hematologiske manifestasjoner til virusinfeksjoner herunder HIV, CMV, EBV.
​BLS-095​Ha god kunnskap om og beherske vurdering av resultater fra ulike laboratorieundersøkelser, kunne relatere disse til det kliniske bildet og stille en diagnose.
​BLS-097​Ha god kunnskap om og beherske tolkning av automatisert celletelling, herunder betydningen av "flagging".
​BLS-106​Ha kjennskap til teknikk for utføring av hemoglobinanalyser, herunder hemoglobin elektroforese.
​BLS-107​Ha kjennskap til andre cellulære erytrocyttanalyser, herunder ved mistanke om mangel på pyruvat kinase og glukose-6- fosfat dehydrogenase.
​BLS-108​Ha kjennskap til laboratoriediagnostikk av jernmetabolismen og vitaminmangel.
​BLS-109​Ha kjennskap til prinsippene for å påvise immunglobulin patologi, herunder protein elektroforese/immunfixasjon, kryogloblin deteksjon og lettkjedeassays.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed

Avansert hematologisk diagnostikk inkl blant annet væskestrømscytometri, molekylærpatologi og cytogenetikk. Persontilpasset medisin

Nytt kurs

Læringsmål avansert hematologisk diagnostikk inkl blant annet væskestrømscytometri, molekylærpatologi og cytogenetikk. Persontilpasset medisin *
​BLS-110​Ha god kunnskap om og beherske taking av blod, benmarg og spinalvæske til væskestrømcytometriske undersøkelser (FCM).
​BLS-111​Ha kjennskap til analytisk fase av FCM av blod, benmarg og kroppsvæsker, herunder håndtering av prøven, overflatefarging versus intracytoplasmatisk farging og gatingstrategier.
​BLS-112​Ha kunnskap om bruk av viktige cellulære FCM markører i diagnostikk av hematologiske sykdommer, herunder linjespesifikke markører, progenitormarkører, differensieringsmarkører og klonalitetsmarkører.
​BLS-113​Ha kunnskap om vurdering av minimal restsykdom med FCM.
​BLS-114​Ha kunnskap om karyotyping i form av konvensjonell cytogenetikk og FISH.
​BLS-115​Ha kunnskap om PCR for å påvise genmutasjoner, enkel nukleotid polymorfisme, kvantifisering av en spesifikk nukleotidsekvens, genekspresjon.
​BLS-116​Ha kjennskap til andre teknikker for å påvise sykdomsrelevante genetiske avvik, herunder proteomikk, FISH, Northern blot, Southern blot, comparative genomic hybridization (CGH), high throughput sekvensering, mikroRNA-analyser og metyleringsstudier.
​BLS-117​Ha kunnskap om bruk av cytogenetiske og molekylærgenetiske avvik for diagnostikk, evaluering av minimal restsykdom og vurdering av prognose.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed


 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:



Planer for nasjonalt anbefalte kurs i blodsykdommer (del 2 og del 3)

Her finner du gjeldende langtidsplaner for kursene som anbefales for del 2 og 3 av spesialistutdanning i blodsykdommer. For hver kursrekke er det i tillegg utarbeidet et årshjul, som angir ønsket hyppighet og regionvis fordeling av kurs over en fem års periode. Fordi ulike hensyn kan medføre utsettelser eller ekstrakurs, vil gjeldende planer kunne avvike noe fra årshjulet. For å gi LIS, ledere, kursledere og andre involverte innsikt i både gjeldende langtidsplaner og årshjulet de utarbeides etter, publiserer vi begge.

Tidspunkt og påmelding til kommende kurs annonseres seks måneder før oppstart. Du finner disse under «Annonserte kurs for lis i blodsykdommer» lenger ned på siden.


Gjeldende langtidsplaner – kurs anbefalt av Helsedirektoratet for del 2 og del 3 av blodsykdommer

PDF-ene under viser gjeldende planer for gjennomføring av Helsedirektoratets anbefalte kurs i del 2 og 3 i blodsykdommer for de kommende årene:

 

Her finner du praktisk informasjon om deltakelse på kurs.


Årshjul – kurs anbefalt av Helsedirektoratet for del 2 og del 3 av blodsykdommer

PDF-ene under viser årshjul for hvordan nasjonalt anbefalte kurs del 2 og 3 i blodsykdommer skal planlegges over en fem års periode. Hensikten med å publisere årshjulet, er å gi innsikt i hvordan kursplasser er planlagt og dimensjonert, for å gjøre det mulig å planlegge og komme med forslag til hensiktsmessige endringer. Årshjulet gjelder fra 2022, dvs. at syklusen starter med 2022 som første år, 2023 som andre år, osv.

Har du innspill til gjeldene langtidsplan eller årshjul for kurs i blodsykdommer, ta kontakt med RegUt HSØ.


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i blodsykdommer

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist. Avvik kan forekomme, og dessverre gjelder det oftere nå under pandemien enn ellers. Det beklager vi.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – blodsykdommer

Spesialistforskriftens §37 beskriver gjeldende overgangsregler. Denne paragrafen finner du her:

Overgangsregler for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger



Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i blodsykdommer

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

 

Utdanningsvirksomhetenes planer for blodsykdommer finner du i lenken under:



Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Sør-Øst har ansvaret for blodsykdommer. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse
RegUt Helse Sør-Øst
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
Bygg 30, inngang C (fra Andre tverrvei) - Kart

Postadresse
Regionalt utdanningssenter (Regut)
Oslo universitetssykehus
Postboks 4953 Nydalen,
0424 Oslo

Postmottak og kursadministrasjon:

E-post: regutpost@ous-hf.no  / regutkurs@ous-hf.no


 

Nyttige lenker

Som LIS i blodsykdommer vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i blodsykdommer.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Fant du det du lette etter?