Spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri

Denne siden er laget for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HSØ, som har fagkontaktansvar for barne- og ungdomspsykiatri, nederst på siden.

Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.
 

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen

 


Læringsmål barne- og ungdomspsykiatri og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
KompetansenivåKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i barne- og ungdomspsykiatri og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i barne- og ungdomspsykiatri 

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

Hvilke læringsaktiviteter anbefales av Helsedirektoratet for å oppnå spesialistkompetanse i barne- og ungdomspsykiatri?

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for LIS i barne- og ungdomspsykiatri:

Nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter for barne- og ungdomspsykiatri
 Om nasjonalt anbefalte kurs i barne- og ungdomspsykiatri

Grunnkursene

 • Grunnkurs 1: Barne- og ungdomspsykiatri – faget og legerollen
 • Grunnkurs 2: Relasjon og traumer, inkl. tilknytning
 • Grunnkurs 3: Barnet og ungdommen i familie og samfunn
 • Grunnkurs 4: Barne- og ungdomspsykiatri og somatikk – en biopsykososial forståelse av symptomer
 • Grunnkurs 5: Ungdommens psykologi, overganger, etikk avslutning

Grunnkursene i spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykiatri skal gjennomføres i rekkefølge, i et kull med opptil 35 deltakere som følger hverandre fra start til slutt, med de samme kurslederne gjennom hele kursrekken. Hver modul varer i fire dager og arrangeres hvert halvår. Kompetansen som skal tilegnes i hvert kurs bygger på det man skal ha lært i de foregående kursene, og hensikten med å gjennomføre som et kull, er å bygge sosiale relasjoner som understøtter gruppeprosessene i undervisningen og gir grunnlag for et bredt faglig nettverk for ferdige spesialister.

Redegjørelse for formålet med grunnkursene og beskrivelse av de enkelte modulene finner du i Viteboken (PDF)

Kurs i psykofarmakologi

Etter kurset skal LIS ha kunnskap om psykofarmakologisk behandling av psykiske lidelser hos barn og unge, inkludert effekt, bivirkninger og håndtering av disse, evidensgrunnlag og formelle anbefalinger for medikamentell behandling. LIS skal kunne anvende kunnskapen til å planlegge og gjennomføre psykofarmakologisk behandling under supervisjon av spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, og reflektere og drøfte praktiske, kliniske og etiske dilemmaer i denne sammenhengen.

Læringsmål psykofarmakologi*
​BUP-029​Ha god kunnskap om medikamentell behandling av psykiske lidelser, herunder virkning, effekt, bivirkninger, interaksjoner, gjeldende retningslinjer og behandlingsmonitorering.
Selvstendig kunne håndtere og utføre slik behandling, og i dette sikre pasientens samvalg.
​BUP-030​Ha god kunnskap om refusjonsregler.
Kjenne regler for og iverksette søknad om refusjon for legemidler, næringsmidler og forbruksmateriell.
​BUP-031​Selvstendig kunne utrede, diagnostisere og behandle psykoselidelser, og i dette sikre pasientens samvalg.
​BUP-032​Selvstendig kunne utrede, diagnostisere og behandle nysyke med mistenkt psykoselidelse, og i dette sikre pasientens samvalg.
​BUP-033​Selvstendig kunne utrede, diagnostisere og behandle pasienter med affektive symptomer og mistenkt bipolar lidelse, og i dette sikre pasientens samvalg.
​BUP-034​Selvstendig kunne utrede, diagnostisere og behandle pasienter med depresjon, og i dette sikre pasientens samvalg.
​BUP-035​Selvstendig kunne utrede, diagnostisere og behandle pasienter med angstlidelser, og i dette sikre pasientens samvalg.
​BUP-036​Selvstendig kunne utrede, diagnostisere og behandle pasienter med tvangslidelser, og i dette sikre pasientens samvalg.
​BUP-042​Selvstendig kunne utrede, diagnostisere og behandle pasienter med hyperkinetiske forstyrrelser, og i dette sikre pasientens samvalg.
​BUP-043

​Selvstendig kunne utrede, diagnostisere og behandle pasienter med tics og Tourettes syndrom, og i dette sikre pasientens samvalg.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed.

Kurs i nevropsykiatri 

NB! Dette kurset er kun for LIS i barne- og ungdomspsykiatri. BUP og VOP har begge kurs i nevropsykiatri, men det er seperate kurs for hver spesialitet med samme tittel.

Etter dette kurset skal LIS kunne:

 • vite hvordan nyere forståelse av hjernens arbeidsmåter kan settes i sammenheng med hjerne-sinn og hjernens tidlig utvikling
 • forstå hvordan spektrene av nevroutviklingforstyrrelser overlapper hverandre
 • identifisere pasienter med autismespekterforstyrrelse
 • identifisere pasienter med føtalt alkoholspektrumsforstyrrelser
 • igangsette og følge opp utredning av nevrpsykiatriske tilstander (autismespekterforstyrrelse, ADHD, Tourettes, Føtalt alkoholspekterforstyrrelser)
 • identifisere non-verbale lærevansker og spåkforstyrrelser og hvordan de kan påvirke hverdagsfungering
 • hvordan traumerelaterte tilstander kan føre til og være samsykelige med nevropsykiatriske tilstander
 • vite hvilke evneverktøy som kan anvendes i utredning, testmetodikk og metodens rolle i utredning av nevropsykiatriske problemstillinger
 • analysere kliniske og psykometriske funn
 • forstå og støtte barn og unge med sammensatte nevroutviklingsforstyrrelser, i samarbeid med ansatte i skoleverket og barnehager, foreldre og andre hjelpere
Læringsmål nevropsykiatri*
​BUP-003​Ha kunnskap om barns utvikling:
​BUP-003​a) normal utvikling fra spedbarnsalder til ung voksen, utviklingsmessige milepæler og ulike aldersperspektiver
​BUP-003​b) barn og unges seksuelle utvikling og manifestasjoner, utviklingspsykopatologi og forhold av betydning for skjevutvikling
​BUP-003​c) psykososiale og miljømessige faktorer; risikofaktorer og beskyttende faktorer Ha kunnskap om at belastende livshendelser påvirker psyken og at disse kan være årsaken til symptomer på psykiske lidelser.
​BUP-013​Ha kunnskap om de viktigste diagnostiske verktøy, deres oppbygning, psykometriske egenskaper og tolkningsmåter.
​BUP-013​Selvstendig kunne gjennomføre og tolke screeningsinstrumenter og diagnostisk intervju.
​BUP-014
Ha kunnskap om nevropsykologisk utredning og kunne anvende testresultatet som ledd i utredning, behandling og oppfølging.
​BUP-014
Kjenne til indikasjon for og vurdering av kognitive og nevropsykologiske tester.
​BUP-025​Ha god kunnskap om betydningen av utviklingsnivå, kognitiv funksjon og basale behov som trygg omsorgsbase, søvn og ernæring for utvikling av psykiske lidelser.
​BUP-042​Selvstendig kunne utrede, diagnostisere og behandle pasienter med hyperkinetiske forstyrrelser, og i dette sikre pasientens samvalg.
​BUP-043​Selvstendig kunne utrede, diagnostisere og behandle pasienter med tics og Tourettes syndrom, og i dette sikre pasientens samvalg.
​BUP-044​Ha god kunnskap om utredning, diagnostisering og tiltak for spesifikke utviklingsforstyrrelser, og i dette sikre pasientens samvalg.
​BUP-045​Ha god kunnskap om utredning, diagnostisering og behandling av gjennomgripende utviklingsforstyrrelse hos barn og unge, og i dette sikre pasientens samvalg.
​BUP-046​Ha kunnskap om psykisk utviklingshemming og hvordan det påvirker psykisk helse.
​BUP-069​Ha kunnskap om utredning og behandling av barn med genetiske sykdommer og kromosomfeil.
​BUP-073​Ha kunnskap om utredning og behandling av barn med utviklingsavvik og forsinket psykomotorisk utvikling.
​BUP-073​Kjenne til aktuelle samarbeidspartnere og deres arbeidsmetoder.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss beskjed.

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:Plan for nasjonalt anbefalte kurs i barne- og ungdomspsykiatri
(del 2 og del 3)

Her finner du gjeldende langtidsplan for kursene som anbefales for del 2 og 3 av spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri. For hver kursrekke er det i tillegg utarbeidet et årshjul, som angir ønsket hyppighet og regionvis fordeling av kurs over en fem års periode. Fordi ulike hensyn kan medføre utsettelser eller ekstrakurs, vil gjeldende plan kunne avvike noe fra årshjulet. For å gi LIS, ledere, kursledere og andre involverte innsikt i både gjeldende langtidsplan og årshjulet den utarbeides etter, publiserer vi begge.

Tidspunkt og påmelding til kommende kurs annonseres seks måneder før oppstart. Du finner disse under «Annonserte kurs for lis i barne- og ungdomspsykiatri» lenger ned på siden.


Gjeldende langtidsplan – kurs anbefalt av Helsedirektoratet for del 2 og del 3 av barne- og ungdomspsykiatri

PDF-en under viser gjeldende plan for gjennomføring av Helsedirektoratets anbefalte kurs i del 2 og 3 i barne- og ungdomspsykiatri for de kommende årene:

Her finner du praktisk informasjon om deltakelse på kurs.

   
Årshjul – kurs anbefalt av Helsedirektoratet for del 2 og del 3 av barne- og ungdomspsykiatri

PDF-en under viser årshjul for hvordan nasjonalt anbefalte kurs del 2 og 3 i barne- og ungdomspsykiatri skal planlegges over en fem års periode. Hensikten med å publisere årshjulet, er å gi innsikt i hvordan kursplasser er planlagt og dimensjonert, for å gjøre det mulig å planlegge og komme med forslag til hensiktsmessige endringer. Årshjulet gjelder fra 2022, dvs. at syklusen starter med 2022 som første år, 2023 som andre år, osv.

Har du innspill til gjeldene langtidsplan eller årshjul for kurs i barne- og ungdomspsykiatri, ta kontakt med RegUt HSØ.


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i barne- og ungdomspsykiatri

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist. Avvik kan forekomme, og dessverre gjelder det oftere nå under pandemien enn ellers. Det beklager vi.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – barne- og ungdomspsykiatri

Spesialistforskriftens §37 beskriver gjeldende overgangsregler. Denne paragrafen finner du her:

Overgangsregler for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger


 

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for barne- og ungdomspsykiatri finner du i lenken under:Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Sør-Øst har ansvaret for barne- og ungdomspsykiatri. Ansvaret for gjennomføring av kurs i BUP ligger hos RegUt HSØ uavhengig av hvilken region kurset arrangeres i.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse
RegUt Helse Sør-Øst
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
Bygg 30, inngang C (fra Andre tverrvei) -    

Kart

Postadresse
Regionalt utdanningssenter (Regut)
Oslo universitetssykehus
Postboks 4953 Nydalen,
0424 Oslo   

Postmottak og kursadministrasjon:

E-post: regutpost@ous-hf.no  / regutkurs@ous-hf.no  


 

Nyttige lenker

Som LIS i barne- og ungdomspsykiatri vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i barne- og ungdomspsykiatri.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende:

Fant du det du lette etter?