Spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri

Denne siden er laget for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HSØ, som har fagkontaktansvar for barne- og ungdomspsykiatri, nederst på siden.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspilll til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

 


Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.
 

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter


Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen

 


Læringsmål barne- og ungdomspsykiatri og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
Kompetanseni​våKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

​Spesialistforskriften regulerer læringsmålene for de ulike spesialistutdanningene og definerer kravene som stilles for spesialistgodkjenning.

For å godkjennes som spesialist i din spesialitet, må du oppfylle kravene til kompetanse innen flere sett læringsmål:

 • Læringsmål i utdanningens første del*
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A)
 • Felles kompetansemål
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del A) 
 • Spesifikke læringsmål for din spesialitet (LIS3)
  (spesialistforskriftens vedlegg 2, del B)

*Turnustjeneste fullført etter reglene i gammel ordning for spesialistutdanning er sidestilt med utdanningens første del (LIS1) i ny ordning.

I spesialistforskriften ligger læringsmålene for alle spesialitetene i vedlegg 2, som du finner her:

Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i barne- og ungdomspsykiatri og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i barne- og ungdomspsykiatri 

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

 

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i barne- og ungdomspsykiatri:Om nasjonalt anbefalte prosedyrer i barne- og ungdomspsykiatri

Kvalitetsvurdering av psykoterapiutdanning for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri

Helsedirektoratets anbefaling om psykoterapiutdanning for LIS i BUP
Helsedirektoratet anbefaler «Gjennomført 2-årig godkjent psykoterapiutdanning i valgt metode» for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri.
(Anbefalte læringsaktiviteter - Helsedirektoratet)   

Veiledning til LIS – i hvilken grad er de ulike psykoterapiutdanningene tilpasset spesialistutdanning for leger?
RegUt HSØ har etablert en ordning for vurdering av de ulike psykoterapiutdanningstilbudene opp mot kompetansen som kreves for spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri. Hensikten er at LIS skal veiledes av en gruppe med særlig kompetanse innen psykoterapi om i hvilken grad de ulike utdanningstilbudene er tilpasset legers utdanningsbehov.

Tilbydere av psykoterapiutdanning for leger i spesialisering i BUP er selv ansvarlige for å be om gruppens vurdering. Vurderingene blir publisert her etter møter i gruppen.

Siste vurderinger - fra gruppens møte 07.03.2022 og av endringer meldt inn i etterkant: Anbefalinger fra gruppe for kvalitetsvurdering av psykoterapiutdanning for LIS

Om kvalitetsvurderingsgruppen og kriteriene kvaliteten vurderes opp mot
Gruppe for kvalitetsvurdering av psykoterapiutdanning for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri skal utgjøre en uavhengig faglig instans uten tette bånd til en bestemt utdanningsinstitusjon. Medlemmene i gruppen er oppnevnt av de fire regionale rådene/utvalgene for LIS-utdanning i barne- og ungdomspsykiatri og består av åtte personer. Sammensetningen skal sikre representasjon fra hver psykoterapiretning, hver helseregion, og minst én lege i spesialisering.

Gruppens oppgave er å gjennomgå utdanningsplaner for psykoterapiutdanning i familieterapi, gruppeterapi, kognitiv atferdsterapi og psykodynamisk psykoterapi som tilbys leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, og vurdere om de gir forventet læringsutbytte i henhold til læringsmål BUP-023: «Selvstendig kunne anvende elementer og intervensjoner i en anerkjent spesifikk psykoterapimetode». Gruppen skal ikke vurdere andre typer utdanning.

Mandatet til gruppen kan leses her: Mandat - gruppe for kvalitetsvurdering av psykoterapiutdanning for LIS i BUP

Gruppen har besluttet at målbeskrivelsene som er utarbeidet av Psykoterapiutvalget i Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening skal legges til grunn for vurderingene:   


Skjematisk beskrivelse av utdanningene
For å sørge for et godt beslutningsgrunnlag, har gruppen utarbeidet et todelt skjema som skal fylles ut av psykoterapiutdanningstilbydere som ønsker gruppens vurdering. Første del beskriver overordnete forhold ved utdanningen og er felles for alle, andre del er spesifikk for hver av psykoterapiretningene, og skal fylles ut av tilbyderne for de utdanningsretningene de tilbyr.

Skjemaer for vurdering av psykoterapiutdanning for leger i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri*

*NB! Klikk på lenken og velg "åpne". Hvis det kommer opp et vindu som ber deg skrive inn legitimasjon er det bare å klikke "avbryt". Dokumentet vil deretter åpne seg i Word. Ta kontakt med RegUt HSØ​ hvis du ikke får til å åpne filene.

Møtedatoer
RegUt HSØ vil løpende informere psykoterapiutdanningstilbyderne vi kjenner til om møtedatoer, i tillegg til at de publiseres her. For å imøtekomme gruppens behandlingstid, er frist for innsending av skjemaer seks uker før møtet.

Skjemaene skal sendes til regutpost@ous-hf.no.
Spørsmål om ordningen kan rettes til samme adresse.

Første møte i kvalitetsvurderingsgruppen var 07.03.2022.

Planer om evalueringsordning
På sikt ønsker gruppen å få plass et system som gjør det mulig for LIS som har gjennomført utdanningene å gi gruppen tilbakemelding og evaluering av tilbudet det har benyttet seg av.

Administrasjon
Ordningen administreres av RegUt HSØ som:

 • utarbeider gruppens mandat*
 • oppnevner representanter til gruppen*
 • gjør skjemaene gruppen benytter tilgjengelige
 • kommuniserer med gruppen om vurderingsmøter og frister
 • publiserer informasjon om frister
 • kommuniserer med psykoterapiutdanningstilbydere om ordningen
 • mottar utfylte skjemaer fra tilbydere av psykoterapiutdanning for LIS i BUP som ønsker vurdering
 • publiserer en liste over tilbydere som har bedt om vurdering
 • videreformidler utfylte skjemaer til gruppen
 • publiserer vurderingene gruppen gir

*i samarbeid med de regionale rådene/utvalgene for LIS-utdanning i barne- og ungdomspsykiatri

 Om nasjonalt anbefalte kurs i barne- og ungdomspsykiatri

Grunnkursene

 • Grunnkurs modul 1: Barne- og ungdomspsykiatri – faget og legerollen
 • Grunnkurs modul 2: Relasjon og traumer, inkl. tilknytning
 • Grunnkurs modul 3: Barnet og ungdommen i familie og samfunn
 • Grunnkurs modul 4: Barne- og ungdomspsykiatri og somatikk – en biopsykososial forståelse av symptomer
 • Grunnkurs modul 5: Ungdommens psykologi, overganger, etikk avslutning

​De fem grunnkursene i spesialistutdanningen i barne- og ungdomspsykiatri skal integrere områdene utviklingspsykologi, familiens rolle i arbeid med barn og unge, nevropsykiatri og biopsykososial forståelse.

Grunnkursrekken gjennomføres i deltakerkull som følger hverandre fra start til slutt, med de samme kurslederne. For å knytte gode relasjoner som understøtter gruppeprosessene i undervisningen og gir grunnlag for et bredt faglig nettverk for ferdige spesialister, gjennomføres kursene som internatkurs med sosialt program på kvelden. Grunnkursrekken starter opp årlig og strekker seg over fem semestre. Hver modul varer i fire dager. Ved påmelding bør det tilstrebes deltakelse på alle fem kurs i samme rekke. ​

Redegjørelse for formålet med grunnkursene og beskrivelse av de enkelte modulene finner du i Viteboken (PDF)

Psykofarmakologi

Etter kurset skal LIS ha kunnskap om psykofarmakologisk behandling av psykiske lidelser hos barn og unge, inkludert effekt, bivirkninger og håndtering av disse, evidensgrunnlag og formelle anbefalinger for medikamentell behandling. LIS skal kunne anvende kunnskapen til å planlegge og gjennomføre psykofarmakologisk behandling under supervisjon av spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, og reflektere og drøfte praktiske, kliniske og etiske dilemmaer i denne sammenhengen.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål*:

Behandling og psykososiale tiltak
BUP-029 Medikamentell behandling av psykiske lidelser - samvalg
BUP-030 Refusjonsregler
Psykose
BUP-031 Psykoselidelser - samvalg
Nysyke pasienter med mistenkt psykose
BUP-032 Nysyke med mistenkt psykoselidelse - samvalg
Affektive symptomer og bipolar lidelse
BUP-033 Affektive symptomer og mistenkt bipolar lidelse - samvalg
Depresjon
BUP-034 Depresjon - samvalg
Angstlidelser
BUP-035 Angstlidelser - samvalg
Tvangslidelser
BUP-036 Tvangslidelser - samvalg
Hyperkinetiske forstyrrelse
BUP-042 Hyperkinetiske forstyrrelser - samvalg
Tics og Tourettes syndrom
BUP-043 Tics og Tourettes syndrom - samvalg

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Nevropsykiatri 

NB! Dette kurset er kun for LIS i barne- og ungdomspsykiatri. BUP og VOP har begge kurs i nevropsykiatri, men det er separate kurs for hver spesialitet med samme tittel.

Etter dette kurset skal LIS kunne:

 • vite hvordan nyere forståelse av hjernens arbeidsmåter kan settes i sammenheng med hjerne-sinn og hjernens tidlig utvikling
 • forstå hvordan spektrene av nevroutviklingforstyrrelser overlapper hverandre
 • identifisere pasienter med autismespekterforstyrrelse
 • identifisere pasienter med føtalt alkoholspektrumsforstyrrelser
 • igangsette og følge opp utredning av nevrpsykiatriske tilstander (autismespekterforstyrrelse, ADHD, Tourettes, Føtalt alkoholspekterforstyrrelser)
 • identifisere non-verbale lærevansker og spåkforstyrrelser og hvordan de kan påvirke hverdagsfungering
 • hvordan traumerelaterte tilstander kan føre til og være samsykelige med nevropsykiatriske tilstander
 • vite hvilke evneverktøy som kan anvendes i utredning, testmetodikk og metodens rolle i utredning av nevropsykiatriske problemstillinger
 • analysere kliniske og psykometriske funn
 • forstå og støtte barn og unge med sammensatte nevroutviklingsforstyrrelser, i samarbeid med ansatte i skoleverket og barnehager, foreldre og andre hjelpere


Kurset skal bidra til​ kompetanse i følgende læringsmål*:

Generell klinisk kompetanse
BUP-003 Barns utvikling og manifestasjoner - patologi og belastende livshendelser
Spesialisert undersøkelse og vurdering
BUP-013 Diagnostiske verktøy, screeningsinstrumenter og diagnostisk intervju
BUP-014 Nevropsykologisk utredning, kognitive og nevropsykologiske tester
Behandling og psykososiale tiltak
BUP-025 Betydningen av utviklingsnivå, kognitiv funksjon og basale behov
Hyperkinetiske forstyrrelse
BUP-042 Hyperkinetiske forstyrrelser - samvalg
Tics og Tourettes syndrom
BUP-043 Tics og Tourettes syndrom - samvalg
Spesifikke utviklingsforstyrrelser
BUP-044 Spesifikke utviklingsforstyrrelser - samvalg
Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
BUP-045 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse - samvalg
Psykisk utviklingshemming
BUP-046 Psykisk utviklingshemming
Genetikk og metabolske sykdommer
BUP-069 Genetiske sykdommer og kromosomfeil
Nevrologi
BUP-073 Utviklingsavvik og forsinket psykomotorisk utvikling

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:Plan for gjennomføring av nasjonalt anbefalte kurs i barne- og ungdomspsykiatri

Her finner du langtidsplan/normalfrekvens for kursene som anbefales for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri. Oversikten viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Kurs som er klare til påmelding finner du under «Annonserte kurs for LIS i barne- og ungdomspsykiatri» lenger ned på siden.

Her finner du informasjon til LIS om kurs​.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Har du innspill til langtidsplan/normalfrekvens  for kurs i barne- og ungdomspsykiatri, ta kontakt med RegUt HSØ.


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i barne- og ungdomspsykiatri

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist.


Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – barne- og ungdomspsykiatri

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? På lenken under finner du mer informasjon om regler for godkjenning etter gammel ordning, tellende timer på digitale kurs, overgangsregler og lignende:

Om gammel ordning og overgang til ny


 

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i barne- og ungdomspsykiatri

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for barne- og ungdomspsykiatri finner du i lenken under:Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Sør-Øst har ansvaret for barne- og ungdomspsykiatri. Ansvaret for gjennomføring av kurs i BUP ligger hos RegUt HSØ uavhengig av hvilken region kurset arrangeres i.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse
RegUt Helse Sør-Øst
Ullevål sykehus
Kirkeveien 166
Bygg 30, inngang C (fra Andre tverrvei) -    

Kart

Postadresse
Regionalt utdanningssenter (Regut)
Oslo universitetssykehus
Postboks 4953 Nydalen,
0424 Oslo   

Postmottak og kursadministrasjon:

E-post: regutpost@ous-hf.no  / regutkurs@ous-hf.no  


 

Nyttige lenker

Som LIS i barne- og ungdomspsykiatri vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i barne- og ungdomspsykiatri.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende:

Fant du det du lette etter?