Spesialistutdanning i arbeidsmedisin

De regionale utdanningssentrene er opprettet for spesialisthelsetjenesten. Her vil du finne lenker til informasjon om spesialistutdanning i arbeidsmedisin.

​Til deg som er LIS i arbeidsmedisin

Helsedirektoratet har opprettet en nettside for spesialistutdanning i arbeidsmedisin som du finner her: Arbeidsmedisin - Helsedirektoratet
 
I tråd med spesialistforskriften kan Legeforeningen ivareta læringsaktiviteter for spesialistutdanningen i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin. Du kan finne informasjon til LIS i arbeidsmedisin fra Legeforeningen her:Nasjonalt anbefalte kurs i arbeidsmedisin

Jus for arbeidsmedisinere

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Generell kunnskap, arbeidsmiljøopplæring
ARB-003 Lover og forskrifter - HMS-forholdene i en virksomhet
ARB-007 Virksomheters rammevilkår, drift, organisasjon og ledelsesforhold - parter og avtaleverk
ARB-008 Sykefraværsoppfølging - nasjonale retningslinjer/regelverk
Holdninger og faglig etikk
ARB-015 Taushetsplikt, sakkyndigrolle, ansvarsforhold/-roller og etikk
Informasjons-, rådgivnings- og bistandskompetanse
ARB-024 Lover og forskrifter som regulerer HMS-forholdene i en virksomhet
Virksomhetsrettet arbeid
ARB-039 Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø - veiledning og rådgivning
Arbeidsmedisinsk klinisk arbeid
ARB-053 Utredning - vurdere sammenhengen mellom eksponering og sykdom
ARB-054 Oppfølging - trygde- og forsikringsytelser, meldinger til Arbeidstilsynet og NAV
ARB-055 Spesialisterklæringer
Toksikologi
ARB-103 Biologisk overvåkning

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Ledelse og organisasjonsutvikling for arbeidsmedisinere

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Generell kunnskap, arbeidsmiljøopplæring
ARB-007 Virksomheters rammevilkår, drift, organisasjon og ledelsesforhold - parter og avtaleverk
Organisasjon og ledelse
ARB-016 Lederrollen - linjeleders ansvar for arbeidsmiljøutvikling (systematisk HMS-arbeid)
ARB-018 Endrings- og omstillingsprosesser i arbeidslivet
ARB-019 Organisasjonspsykologi, gruppedynamikk og kommunikasjon
ARB-020 Administrative forhold - personalsaker, budsjett og regnskap
Virksomhetsrettet arbeid
ARB-039 Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø - veiledning og rådgivning

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Prosjektarbeid og forskningsmetoder i arbeidsmedisin

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Arbeidsmedisinsk klinisk arbeid
ARB-052 Utredning av mistenkt sykdom eller skade - bakgrunnsinformasjon og tverrfaglig samarbeid
Akademisk kompetanse
ARB-118 Epidemiologiske metoder
ARB-119 Juridiske og etiske krav/problemstillinger - forskningsarbeid i arbeidslivet
ARB-120 Prosjektarbeid som metode i arbeidsmedisin

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Miljømedisin

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Eksponeringsfaktorer
ARB-030 Termisk miljø, temperaturforhold
ARB-035 Biologiske arbeidsmiljøfaktorer
Arbeidsmiljøkartlegginger
ARB-046 Inneklima og ventilasjon - risikovurdering - sentrale prinsipper og metoder
Grunnleggende miljømedisinsk kompetanse
ARB-104 Miljøproblemer globalt og nasjonalt
ARB-105 Norske og internasjonale organer og regelverk
ARB-106 Klimaforandringer og helseeffekter
ARB-107 Miljømedisinske aspekter ved ressursforvaltning - energikilder og avfall
ARB-108 Kjemiske miljøgifter - helseeffektene
ARB-109 Biologiske agens for vann og mat - helsemessig betydning
ARB-111 Inneklima og helseeffekter
ARB-112 Risikovurdering . miljømedisinske problemstillinger
ARB-113 Risikokommunikasjon - miljømedisinske problemstillinger
ARB-114 Allergi - miljømessige forhold
ARB-116 Psykososiale sider ved eksterne trusler i miljøet

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Arbeidsrelaterte muskel/skjelettplager

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Eksponeringsfaktorer
ARB-031 Lys og lysforhold - helse, funksjon og sikkerhet
ARB-032 Skademekanismer - forebygging
ARB-033 Mekanisk-ergonomiske arbeidsmiljøfaktorer
Arbeidsmiljøkartlegginger
ARB-048 Ergonomi - risikovurdering - sentrale prinsipper og metoder
Arbeidsmedisinsk klinisk arbeid
ARB-051 Arbeidsanamnese/ eksponeringsforhold og sykdomsutvikling
ARB-052 Utredning av mistenkt sykdom eller skade - bakgrunnsinformasjon og tverrfaglig samarbeid
ARB-053 Utredning - vurdere sammenhengen mellom eksponering og sykdom
ARB-054 Oppfølging - trygde- og forsikringsytelser, meldinger til Arbeidstilsynet og NAV
ARB-055 Spesialisterklæringer
ARB-056 Helseundersøkelser - målrettede
Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager
ARB-079 Spesielt utsatte bransjer/yrker og påvirkninger
ARB-080 Mekanismer for utvikling og forløp
ARB-081 Forebygging plager fra muskel- og skjelettapparatet
ARB-082 Forebyggende og helsefremmende (intervenerende) tiltak
ARB-084 Behandling

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Arbeidsrelatert psykisk sykdom og psykososiale forhold i arbeidslivet

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Generell kunnskap, arbeidsmiljøopplæring
ARB-010 Misbruk/avhengighet og rusmidlers effekter på helse, arbeidsevne og sikkerhet
Eksponeringsfaktorer
ARB-036 Psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer
Virksomhetsrettet arbeid
ARB-039 Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø - veiledning og rådgivning
Arbeidsmiljøkartlegginger
ARB-049 Psykososiale og organisatoriske forhold - prinsipper
Arbeidsmedisinsk klinisk arbeid
ARB-051 Arbeidsanamnese/ eksponeringsforhold og sykdomsutvikling
ARB-052 Utredning av mistenkt sykdom eller skade - bakgrunnsinformasjon og tverrfaglig samarbeid
ARB-053 Utredning - vurdere sammenhengen mellom eksponering og sykdom
ARB-054 Oppfølging - trygde- og forsikringsytelser, meldinger til Arbeidstilsynet og NAV
ARB-055 Spesialisterklæringer
Arbeidsrelaterte psykiske lidelser
ARB-092 Eksponering og virkningsmekanismer ved påvirkninger som kan skade psykisk helse
ARB-093 Klinikk, diagnostikk og oppfølging
ARB-094 Spesielle bransjer og påvirkninger
ARB-095 Sykelighet som følge av psykososiale og organisatoriske forhold

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Toksikologi for arbeidsmedisinere

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Eksponeringsfaktorer
ARB-034 Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
Arbeidsmiljøkartlegginger
ARB-044 Partikler - risikovurdering - sentrale prinsipper og metoder
ARB-045 Kjemikalier - risikovurdering - sentrale prinsipper og metoder
Arbeidsmedisinsk klinisk arbeid
ARB-056 Helseundersøkelser - målrettede
Arbeidsrelaterte luftveissykdommer
ARB-061 Eksponering og virkningsmekanismer
Arbeidsrelaterte hudsykdommer
ARB-072 Eksponering og virkningsmekanismer
Arbeidsrelaterte nevrologiske sykdommer
ARB-085 Eksponering og virkningsmekanismer
Arbeidsrelatert kreftsykdom
ARB-096 Eksponering og virkningsmekanismer - økt risiko for utvikling av kreft
ARB-097 Kreftfremkallende stoffer
Toksikologi
ARB-099 Toksikologiske mekanismer
ARB-100 Effekter toksikologiske påvirkninger
ARB-101 Risikovurderinger basert på toksikologiske data
ARB-102 Måling og karakterisering av eksponeringer, sikkerhetsdatablader, samt praktisk håndtering
ARB-103 Biologisk overvåkning

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Arbeidsrelaterte lungesykdommer og arbeidsrelatert kreft

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Eksponeringsfaktorer
ARB-034 Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
ARB-035 Biologiske arbeidsmiljøfaktorer
ARB-037 Livsstilsfaktorer/levevaner - samspill med arbeidsmiljøfaktorer
Arbeidsmiljøkartlegginger
ARB-044 Partikler - risikovurdering - sentrale prinsipper og metoder
Arbeidsmedisinsk klinisk arbeid
ARB-051 Arbeidsanamnese/ eksponeringsforhold og sykdomsutvikling
ARB-052 Utredning av mistenkt sykdom eller skade - bakgrunnsinformasjon og tverrfaglig samarbeid
ARB-053 Utredning - vurdere sammenhengen mellom eksponering og sykdom
ARB-054 Oppfølging - trygde- og forsikringsytelser, meldinger til Arbeidstilsynet og NAV
ARB-055 Spesialisterklæringer
ARB-056 Helseundersøkelser - målrettede
Arbeidsrelaterte luftveissykdommer
ARB-061 Eksponering og virkningsmekanismer
ARB-062 Klinikk, diagnostikk og oppfølging
ARB-063 Spirometri
ARB-064 Gassdiffusjon
ARB-065 Reversibiltetstest
ARB-066 Provokasjonstest
ARB-067 PEF-målinger
ARB-068 Eksponeringskammer
ARB-069 Allergisk luftveislidelser
ARB-070 Forebyggende tiltak
ARB-071 Spesielle bransjer, yrker og påvirkninger
Arbeidsrelatert kreftsykdom
ARB-096 Eksponering og virkningsmekanismer - økt risiko for utvikling av kreft
ARB-097 Kreftfremkallende stoffer
ARB-098 Kreftsykdommer
Toksikologi
ARB-100 Effekter toksikologiske påvirkninger

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Arbeidsrelaterte hudsykdommer

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Eksponeringsfaktorer
ARB-034 Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
Arbeidsmedisinsk klinisk arbeid
ARB-051 Arbeidsanamnese/ eksponeringsforhold og sykdomsutvikling
ARB-052 Utredning av mistenkt sykdom eller skade - bakgrunnsinformasjon og tverrfaglig samarbeid
ARB-053 Utredning - vurdere sammenhengen mellom eksponering og sykdom
ARB-054 Oppfølging - trygde- og forsikringsytelser, meldinger til Arbeidstilsynet og NAV
ARB-055 Spesialisterklæringer
ARB-056 Helseundersøkelser - målrettede
Arbeidsrelaterte hudsykdommer
ARB-072 Eksponering og virkningsmekanismer
ARB-073 Klinikk, diagnostikk og oppfølging
ARB-074 Epicutantester
ARB-075 Prikktester
ARB-076 ROAT (Repeated open application test)
ARB-077 Eliminasjonsteknikk og personlig verneutstyr - forebyggende tiltak
ARB-078 Hudproblemer - spesielle bransjer
Toksikologi
ARB-100 Effekter toksikologiske påvirkninger

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Arbeidsrelaterte nevrologiske sykdommer

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Eksponeringsfaktorer
ARB-027 Støy
ARB-028 Vibrasjon
ARB-029 Trykkforhold
ARB-034 Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
ARB-037 Livsstilsfaktorer/levevaner - samspill med arbeidsmiljøfaktorer
Arbeidsmiljøkartlegginger
ARB-043 Støy - risikovurdering - sentrale prinsipper og metoder
ARB-047 Vibrasjon - risikovurdering - sentrale prinsipper og metoder
Arbeidsmedisinsk klinisk arbeid
ARB-051 Arbeidsanamnese/ eksponeringsforhold og sykdomsutvikling
ARB-052 Utredning av mistenkt sykdom eller skade - bakgrunnsinformasjon og tverrfaglig samarbeid
ARB-053 Utredning - vurdere sammenhengen mellom eksponering og sykdom
ARB-054 Oppfølging - trygde- og forsikringsytelser, meldinger til Arbeidstilsynet og NAV
ARB-055 Spesialisterklæringer
ARB-056 Helseundersøkelser - målrettede
Arbeidsrelaterte nevrologiske sykdommer
ARB-085 Eksponering og virkningsmekanismer
ARB-086 Risiko for skader i nervesystemet - spesielle bransjer og påvirkninger
ARB-087 Klinikk, diagnostikk og oppfølging
ARB-088 Rentoneaudiometri
ARB-089 Vibrametri
ARB-090 Undersøkelsesteknikk
ARB-091 Forebyggende tiltak mot arbeidsrelaterte skader i nervesystemet
Toksikologi
ARB-100 Effekter toksikologiske påvirkninger

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Risiko og forebygging for arbeidsmedisinere

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Generell kunnskap, arbeidsmiljøopplæring
ARB-001 Risikoanalyse/-vurdering og -kommunikasjon
ARB-004 Prinsipper for forebyggende helsearbeid på arbeidsplassen
ARB-005 Helsefremmende faktorer på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå
ARB-006 HMS-arbeid og internkontroll - rådgi ledere og medarbeidere
ARB-009 Rusforebyggende arbeid - ruspolicy, AKAN
ARB-011 Utsatte og sårbare grupper
Informasjons-, rådgivnings- og bistandskompetanse
ARB-022 Helsefremming og forebygging - arbeidsrelaterte sykdommer og skader
ARB-025 Reiser - helserisiko og forebyggende tiltak
ARB-026 Sårbare grupper - helsefremmende tiltak, helserisiko og tilrettelegging
Eksponeringsfaktorer
ARB-035 Biologiske arbeidsmiljøfaktorer
ARB-037 Livsstilsfaktorer/levevaner - samspill med arbeidsmiljøfaktorer
Virksomhetsrettet arbeid
ARB-038 Lovpålagte registre
ARB-040 Arbeidspsykologi - forebygge feilhandlinger og ulykker på arbeidsplassen
ARB-041 Akuttmedisinske og beredskapsmessige forhold
Arbeidsmedisinsk klinisk arbeid
ARB-056 Helseundersøkelser - målrettede
ARB-057 Krav til funksjon og sikkerhet - ulike arbeidsplasser
ARB-059 Rusmisbruk - individuell oppfølging
ARB-060 Sykefraværsoppfølging
Arbeidsrelaterte luftveissykdommer
ARB-070 Forebyggende tiltak
Arbeidsrelaterte hudsykdommer
ARB-077 Eliminasjonsteknikk og personlig verneutstyr - forebyggende tiltak
Arbeidsrelaterte nevrologiske sykdommer
ARB-091 Forebyggende tiltak mot arbeidsrelaterte skader i nervesystemet
Grunnleggende miljømedisinsk kompetanse
ARB-112 Risikovurdering . miljømedisinske problemstillinger

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

Nettkurs i sakkyndigarbeid

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Holdninger og faglig etikk
ARB-015 Taushetsplikt, sakkyndigrolle, ansvarsforhold/-roller og etikk

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HSØ beskjed.

 Plan for nasjonalt anbefalte kurs i arbeidsmedisin

Kursene som anbefales av Helsedirektoratet for arbeidsmedisin arrangeres av de regionale utdanningssentrene etter denne planen:


Annonsering av kurs i kurskatalogen for LIS i arbeidsmedisin

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist. Avvik kan forekomme, og dessverre gjelder det oftere nå under pandemien enn ellers. Det beklager vi.

Nyttige lenker

Som LIS i arbeidsmedisin vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i arbeidsmedisin.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Fant du det du lette etter?