Spesialistutdanning i anestesiologi

Denne siden er laget for leger i spesialisering i anestesiologi og omhandler spesialistutdanning. Her finner du informasjon om roller og ansvar for spesialistutdanningen, læringsmål, læringsaktivitetene som anbefales av Helsedirektoratet (nasjonalt anbefalte kurs og prosedyrer), kurspåmelding og relevante lenker for spesialistutdanning i anestesiologi.

Du finner også kontaktinformasjon til Regionalt utdanningssenter for LIS HN, som har fagkontaktansvar for anestesiologi, nederst på siden.

Send oss en tilbakemelding!

Har du forslag til hvordan å gjøre denne siden bedre, spørsmål knyttet til det som ligger her eller generelle innspilll til innholdet på nettsiden? Send oss gjerne en tilbakemelding på carmau@ous-hf.no.

 


Roller og ansvar for spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten

Spesialistforskriften beskriver roller og ansvar for spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten for tre parter, i tillegg til lege i spesialisering. Helsedirektoratet ivaretar myndighetsansvaret, de regionale helseforetakene har sørge-for-ansvaret og Legeforeningens spesialitetskomiteer kan rådgi Helsedirektoratet. LIS har ansvaret for egen læring.

Helsedirektoratet

 • skal følge med på helheten og kvaliteten i spesialistutdanningen
 • kan fastsette endringer i læringsmål
 • kan gi anbefalinger om læringsaktiviteter og om vurderingsformer
 • fatter vedtak om spesialistgodkjenning og godkjenning av utdanningsvirksomheter


Helsedirektoratet har utviklet en digital opplæringsressurs om spesialistutdanning for leger: DigLIS. DigLIS er for deg som er engasjert eller interessert i den nye utdanningen for legespesialister i Norge. I ressursen finner du både enkle animasjonsfilmer, digitale historier og et stort utvalg av spørsmål og svar, begreper og ressurser, og lenker til videre lesning og fordypning.

De regionale helseforetakene

 • ​skal sørge for at regionens behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket, blant annet ved å sørge for:
  1. at det er tilstrekkelig med stillinger for å sikre nødvendig tilgang på spesialister
  2. at det tilbys stillinger for å kunne ta sykehusdelen av utdanningens første del
  3. at det legges til rette for helhetlige utdanningsløp for utdanningens andre og tredje del i sykehusspesialitetene på tvers av helseforetak, private aktører, andre aktuelle aktører og eventuelle læringsarenaer i primærhelsetjenesten
  4. at det opprettes regionale utdanningssentre som skal ha ansvar for å utvikle og gjennomføre læringsaktiviteter
  5. samarbeid med andre regionale helseforetak for å bidra til en samordnet og harmonisert utdanning i hele landet

Godkjente utdanningsvirksomheter

En godkjent utdanningsvirksomhet er et helseforetak, privat sykehus, privat rusinstitusjon, laboratorium eller annen virksomhet som er godkjent for å kunne tilby utdanning i en eller flere medisinske spesialiteter. En godkjent utdanningsvirksomhet skal sørge for at utdanningen av spesialister i virksomheten skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Kravene til godkjente utdanningsvirksomheter er beskrevet i spesialistforskriftens § 22.

Regionale utdanningssentre for leger i spesialisering

​På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har de regionale helseforetakene opprettet et regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering (RegUt) ved hvert regionsykehus, for å ivareta læringsaktiviteter og andre oppgaver i ny ordning for legenes spesialistutdanning.

Formålet med de regionale utdanningssentrene er:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt

Legeforeningens spesialitetskomiteer

 • ​kan gi faglige råd til Helsedirektoratet i saker om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning
 • skal bli bedt om råd ved:
  1. utarbeidelse av forslag til endringer i læringsmål og anbefalinger om læringsaktiviteter
  2. godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter

Lege i spesialisering

 • har ansvaret for egen læring, blant annet ved å følge opp den individuelle utdanningsplanen

 Læringsmål anestesiologi og felles kompetansemål

Hva er et læringsmål?

​I spesialistforskriften defineres læringsmål som hva en lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre og gjennomføre etter endt læringsprosess og spesialistutdanning. Læringsmålene skal beskrive de generelle kravene til kompetanse som læringen skal resultere i. Hvert læringsmål inneholder krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og spesifiserer også nivået på den kompetansen som skal oppnås.

Kompetansebegrep som brukes i læringsmålene for å beskrive kompetansenivå for kunnskap og ferdigheter
KompetansenivåKunnskap​​Ferdigheter
Laveste kompetansenivå​Ha kjennskap til
Kjenne til
​Ha kjennskap til
Kjenne til
Mellomste kompetansenivå​Ha kunnskap om​Under supervisjon kunne utføre/anvende/håndtere osv.
Høyeste kompetansenivå​Ha god kunnskap om​Beherske
Selvstendig kunne utføre/anvende/håndtere osv.

Hva sier forskriften om læringsmålene i din spesialitet?

 

Helsedirektoratet har laget oversikter over læringsmålene i anestesiologi og felles kompetansemål som du finner her:Anbefalinger om læringsaktiviteter i anestesiologi

Hva er en læringsaktivitet?

Læring skjer kontinuerlig gjennom daglig praksis. I spesialistutdanningen brukes begrepet læringsaktivitet om en definert og strukturert aktivitet som gjennomføres med sikte på å oppnå læringsmål, som f.eks. kurs, gjennomføring av bestemte prosedyrer, internundervisning og litteraturgjennomgang.

Hva menes med lokale, regionale og nasjonale læringsaktiviteter?

​Den enkelte utdanningsvirksomhet velger selv hvilke lokale læringsaktiviteter de legger opp til i sine utdanningsplaner. For enkelte spesialiteter er de lokale aktivitetene samordnet regionalt. Anbefalingene som gis av Helsedirektoratet er rettet mot alle utdanningsvirksomheter og gjelder således nasjonalt.

Hva innebærer det at en læringsaktivitet er anbefalt av Helsedirektoratet?

​Helse- og omsorgsdepartementet utdyper hva som menes med anbefalinger om læringsaktiviteter i sine kommentarer til spesialistforskriften: Helsedirektoratet fastsetter anbefalinger om læringsaktiviteter, jf. § 3 andre ledd. Disse angir hvordan utdanningsvirksomhetene bør innrette seg. De bør som et utgangspunkt legges til grunn av virksomhetene. Virksomhetene vil imidlertid kunne ha gode grunner for å velge andre løsninger, og er da ikke bundet til å følge anbefalingene.

Læringsaktiviteter i individuell utdanningsplan

​I Veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering anbefaler Helsedirektoratet at den individuelle utdanningsplanen for LIS kan tilpasses etter vurdering av den enkeltes kompetanse: For eksempel er det for spesialiteter som har nasjonalt anbefalte prosedyrer, lagt inn et minimum antall repetisjoner per prosedyre. Dersom en kompetansevurdering tilsier at LIS-en vil trenge flere repetisjoner enn den anbefalte mengden, kan informasjon om dette legges inn i Kompetanseportalen. 

Hva er de regionale utdanningssentrenes ansvar for nasjonalt anbefalte læringsaktiviteter?

​De regionale utdanningssentrene sørger for utvikling og gjennomføring av kurs som anbefales av Helsedirektoratet. De fleste kursene arrangeres av de regionale utdanningssentrene, med kursledere og kurskomiteer oppnevnt av det regionale utdanningssenteret som har fagkontaktansvar for spesialiteten. Enkelte kurs arrangeres av eksterne aktører, f.eks. tverrfaglige kompetansemiljøer i Norge eller utenlandske arrangører for internasjonalt sertifiserte kurs.

De nasjonalt anbefalte prosedyrene gjennomføres hovedsakelig lokalt i utdanningsvirksomhetene. De regionale utdanningssentrenes rolle i ivaretakelse av prosedyrene er først og fremst å bistå gjennom de regionale rådene med faglige innspill til prosedyrebeskrivelsene i Kompetanseportalen. For det fåtallet prosedyrer som gjennomføres utenom utdanningsvirksomhetene, kan rollen være større.

 

Helsedirektoratet anbefaler følgende læringsaktiviteter for å oppnå spesialistkompetanse i anestesiologi:Om nasjonalt anbefalte kurs i anestesiologi

​Det er 10 kurs i listen over anbefalte kurs for ANE, i tilllegg kommer kurs i Administrasjon og ledelse, som hører inn under læringsmålene i Felles kompetansemål. Av de 10 kursene har 4 en angivelse av NÅR i utdanningsløpet de må tas.

Akuttmedisin og intensivmedisin – grunnkurs (​​tas i løpet av det første året av spesialiseringen)

Akuttmedisin og intensivmedisin – grunnkurs tas i løpet av det første året av spesialiseringen.

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:​​

Basiskompetanse
ANE-001 Anatomi og fysiologi
ANE-002 Farmakokinetikk og farmakodynamikk
ANE-003 Farmakologiske forhold – anestesiformer
ANE-004 Farmakologiske egenskaper ved medikamenter – perioperative forløpet
ANE-006 Anestesiapparat og ventilator - oppbygnng og funksjon
ANE-010 Cerebrale tilstander - akutte
ANE-011 Kardiologiske tilstander - akutte
ANE-012 Respirasjonstilstander - akutte
ANE-013 Nefrologiske og endokrinologiske tilstander - akutte
ANE-022 Stabiliserende akuttbehandling av barn i alle aldre
ANE-023 Premature og fullbårne nyfødte - stabilisering av vitale funksjoner i samråd med pediater
ANE-028 Sjokk tilstander - patofysiologi og behandling
ANE-029 Væskebehandling
Akuttmedisin og prehospitalmedisin
ANE-034 AHLR - voksne, barn og spedbarn
ANE-035 Livreddende og stabiliserende behandling - gjenoppliving ved ulike tilstander
ANE-038 Traumepasienter - mottak
ANE-039 Traumepasienter - ABCDE-prinsippet
ANE-048 Transport av kritisk syke
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-052 Utstyr for luftveistilgang
ANE-053 Luftveisvurdering - vanskelige intubasjonsforhold og våken intubasjon
ANE-054 Innledning av anestesi
ANE-055 Kirurgisk- eller percutan luftvei i nødsituasjon
ANE-056 Anestesiformer
ANE-059 Luftveiskomplikasjoner - peroperative
Intensivmedisin
ANE-084 Oppstart intensivbehandling
ANE-092 Sirkulasjonssvikt
ANE-096 Luftveistilstander - akutte
ANE-097 Respiratorbehandling
Smerte
ANE-118 Akutte smerter
ANE-119 Medikamentell smertebehandling
Akademisk kompetanse
ANE-135 Dynamisk situasjonsforståelse for akutt-, operasjons- og intensivforløp

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Anestesi og perioperativ medisin (tas i løpet av det første året av spesialiseringen)

Anestesi og perioperativ medisin tas i løpet av det første året av spesialiseringen.

​Kurset er ment som en introduksjon for leger i anestesiologisk spesialisering og vil gi en teoretisk bakgrunn for det praktiske anestesifaget. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått en introduksjon til anestesiologisk planlegging og vurdering av det perioperative forløp generelt, samt gjennomføring av anestesi spesielt. Problemstillinger fra operasjonsstuen og utenfor operasjonsavdelingen vil bli gjennomgått. Det vil også bli gitt en innføring i behandlingen av akutt smerte. Kurset vil gi en innføring i grunnleggende anestesiologisk faramkologi.

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ANE-001 Anatomi og fysiologi
ANE-002 Farmakokinetikk og farmakodynamikk
ANE-003 Farmakologiske forhold – anestesiformer
ANE-004 Farmakologiske egenskaper ved medikamenter – perioperative forløpet
ANE-006 Anestesiapparat og ventilator – oppbygning og funksjon
ANE-007 Medisinskteknisk utstyr – anestesiologi og intensivmedisin
ANE-017 Diagnostiske undersøkelser
ANE-025 Ultralyd av lunger/thorax
ANE-026 Ultralyd av hjerte, aorta og store kar
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-049 Perioperativ risiko
ANE-050 Plan for anestesi og perioperativt forløp
ANE-051 Overflytting postoperativ-/intensivavdeling, postoperativ overvåkning og behandling
ANE-052 Utstyr for luftveistilgang
ANE-053 Luftveisvurdering – vanskelige intubasjonsforhold og våken intubasjon
ANE-054 Innledning av anestesi
ANE-056 Anestesiformer
ANE-061 Muskelrelakserende medikamenter
ANE-066 Plexus brachialis blokade – ultralydveiledet, nervestimulator
ANE-067 Perifere nerveblokader – ultralydveiledet, nervestimulator
Intensivmedisin
ANE-097 Respiratorbehandling
ANE-098 Non-invasiv ventilasjonsstøtte
Smerte
ANE-118 Akutte smerter
ANE-119 Medikamentell smertebehandling​​

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Listen med læringsmål kurset skal gi kompetanse i er nylig oppdatert. Informasjonen er sendt til Kompetanseportalen som vil oppadeters tilsvarende. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Respirasjon, lungesirkulasjon og avansert luftveishåndtering

​​Etter endt kurs skal deltakerne ha god kunnskap om basal lungefysiologi og anvendt lungefysiologi ved anestesi og intensivmedisinsk behandling, herunder respiratorbehandling og virkningen av overtrykksventilasjon på den integrerte hjerte – lungefunksjonen. Preoperativ vurdering av lungefunksjonen. Enlungeventilasjon i forbindelse med thoraxkirurgi. Non-invasiv venstilasjon. Akutt lungesvikt og ARDS. Bronkoskopi. Avanserte behandlingsformer ved lungesvikt, inkludert inhalert NO-gass og ECMO. Anestesiologisk/intensivmedisinsk behandling av pulmonal hypertensjon. Avansert luftveishåndtering og perkutan trakeostomi.

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ANE-003 Farmakologiske forhold – anestesiformer
ANE-006 Anestesiapparat og ventilator - oppbygnng og funksjon
ANE-028 Sjokk tilstander - patofysiologi og behandling
ANE-029 Væskebehandling
ANE-030 Blødningssjokk/store blødninger - Patofysiologi og bruk av blodkomponenter
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-052 Utstyr for luftveistilgang
ANE-053 Luftveisvurdering - vanskelige intubasjonsforhold og våken intubasjon
ANE-055 Kirurgisk- eller percutan luftvei i nødsituasjon
ANE-057 Overvekt – perioperativt forløp
ANE-058 Eldre – perioperativt forløp
ANE-059 Luftveiskomplikasjoner - peroperative
ANE-072 Øre-, nese- og halskirurgi
Intensivmedisin
ANE-096 Luftveistilstander - akutte
ANE-097 Respiratorbehandling
ANE-098 Non-invasiv ventilasjonsstøtte
ANE-099 Bronkoskopi av intubert pasient - sekretmobilisering og mikrobiologisk diagnostikk
ANE-100 Perkutan tracheostomi

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Sirkulasjon, hjerte- og thoraxanestesi

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ANE-001 Anatomi og fysiologi
ANE-002 Farmakokinetikk og farmakodynamikk
ANE-003 Farmakologiske forhold -anestesiformer
ANE-004 Farmakologiske egenskaper ved medikamenter - perioperative forløpet
ANE-007 Medisinskteknisk utstyr - anestesiologi og intensivmedisin
ANE-008 Blodsamling og retransfusjonssystem - Risikomomenter ved bruk av diatermi
ANE-011 Kardiologiske tilstander - akutte
ANE-016 Kroniske tilstander - anestesipåvirkning og forløp ved kritisk sykdom
ANE-017 Diagnostiske undersøkelser
ANE-019 Pacemaker og ICD
ANE-027 Ultralyd av abdomen
ANE-028 Sjokk tilstander - patofysiologi og behandling
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-081 Karkirurgi
Intensivmedisin
ANE-083 Generell intensivbehandling
ANE-084 Oppstart intensivbehandling
ANE-091 Kardiovaskulær komorbiditet ved kritisk sykdom
ANE-092 Sirkulasjonssvikt
ANE-093 Hemodynamisk monitorering
ANE-094 Mekanisk sirkulasjonsstøtte og ekstrakorporal membran oksygenering
ANE-095 Thoraxkirurgi - monitorering og behandling

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Obstetrisk anestesi og analgesi

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Akuttmedisin og prehospitalmedisin
ANE-035 Livreddende og stabiliserende behandling - gjenoppliving ved ulike tilstander
ANE-039 Traumepasienter - ABCDE-prinsippet
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-049 Perioperativ risiko
ANE-069 Obstetrisk analgesi og anestesi
ANE-070 Vaginal fødsel
ANE-071 Sectio - spinalanestesi, epiduralanestesi og generell anestesi
Intensivmedisin
ANE-111 Obstetriske pasienter - akutt syke

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Smertebehandling

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Intensivmedisin
ANE-087 Smerte og delirium under intensivbehandling
Smerte
ANE-118 Akutte smerter
ANE-119 Medikamentell smertebehandling
ANE-120 Epidural smertelindring
ANE-121 Kontinuerlig intravenøs og subcutan smertelindring
ANE-122 Perifere nervekateter
ANE-123 Pasientkontrollert analgesi (PCA)
ANE-124 Akutte smerter hos barn og ungdom
ANE-125 Opioider, LAR, benzodiazepiner og rusmiddelmisbruk
ANE-126 Sammensatt langvarig smertetilstand
ANE-127 Tverrfaglig samarbeid
ANE-128 Medikamentell behandling av langvarige smerter
ANE-129 Ikke-medikamentell behandling av langvarige smerter
ANE-130 Smerter ved kreft eller uhelbredelig sykdom
ANE-131 Medikamentell behandling av smerter ved kreft eller uhelbredelig sykdom
ANE-132 Lindring av plagsomme symptomer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Ultralyd for anestesileger

Etter endt introduksjonskurs vil deltageren ha en basis kunnskap om klinisk ultralyd, og kunne utføre ultralydundersøkelser av hjertet, lungene, buken og større blodkar. Videre vil de beherske de mest anvendte nerveblokader på over- og underekstremitetene, samt kunne bruke ultralyd til å sikre sentral og perifer vaskulær tilgang. ​​

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ANE-001 Anatomi og fysiologi
ANE-024 Ultralyd - fysiske prinsipper, funksjoner, innstillinger, vurdering og begrensninger
ANE-025 Ultralyd av lunger/thorax
ANE-026 Ultralyd av hjerte, aorta og store kar
ANE-027 Ultralyd av abdomen
ANE-031 Vaskulær tilgang med ultralydveiledet punksjon - Kateterbruk og venetilgang
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-066 Plexus brachialis blokade - ultralydveiledet, nervestimulator
ANE-067 Perifere nerveblokader - ultralydveiledet, nervestimulator

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Intensivmedisin (voksne)

Etter dette kurset skal LIS: 

 1. Ha kunnskap om patofysiologi, utredning, diagnostikk og behandling knyttet til intensivpasienter.
 2. Kunne arbeide på intensivavdeling under supervisjon av spesialist i anestesiologi. 
 3. Ha forståelse for etiske problemstillinger og utfordringer knyttet til behandling av intensiv-pasienter og kommunikasjon med pasient/pårørende.

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ANE-020 Alvorlig infeksjon - retningslinjer og infeksjonskontroll
Akuttmedisin og prehospitalmedisin
ANE-041 Brannskade – basal behandling og kriterier for overflytting
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-077 Intrakranielt trykk, perfusjonstrykk, monitorering av cerebralt blodfløde med mer
ANE-136 Anestesi til pasienter med forhøyet intrakranielt trykk
Intensivmedisin
ANE-083 Generell intensivbehandling
ANE-084 Oppstart intensivbehandling
ANE-085 Fullstendig intensivforløp
ANE-086 Intensivbehandling ved livets slutt
ANE-087 Smerte og delirium under intensivbehandling
ANE-088 Ernæringstilstand - ernæringsplan
ANE-090 Skåringssystemer - intensivpasienter
ANE-092 Sirkulasjonssvikt
ANE-093 Hemodynamisk monitorering
ANE-094 Mekanisk sirkulasjonsstøtte og ekstrakorporal membran oksygenering
ANE-096 Luftveistilstander - akutte
ANE-101 Nyresvikt - renal fysiologi og biokjemi - væske-, elektrolytt- og syre-/baseforstyrrelser
ANE-102 Nyreerstattende behandling
ANE-103 Gastrointestinal funksjon
ANE-104 Leversvikt - kronisk og akutt
ANE-105 Nevrologiske og nevrokirurgiske tilstander - akutte
ANE-106 Monitorering av cerebralt perfusjonstrykk, forhøyet intrakranielt trykk
ANE-108 Nevromuskulære tilstander - akutte/subakutte
ANE-113 Alvorlig infeksjon og inflammasjon - etiologi, patofysiologi, diagnostikk og behandling
ANE-114 Koagulasjonsforstyrrelser hos kritisk syke
ANE-115 Koagulasjonsforstyrrelser - akutte
ANE-116 Tromboseprofylakse
ANE-117 Organdonasjon

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin (tas på slutten av spesialiseringen)

Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin tas på slutten av spesialiseringen.

​​Kurset er ment som en introduksjon for leger i anestesiologisk spesialisering og vil gi en teoretisk bakgrunn for det praktiske anestesifaget. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått en introduksjon til anestesiologisk planlegging og vurdering av det perioperative forløp generelt, samt gjennomføring av anestesi spesielt.

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ANE-022 Spesielle forhold og hensyn og stabiliserende akuttbehandling av barn i alle aldre
ANE-023 Premature og fullbårne nyfødte – stabilisering av vitale funksjoner i samråd med pediater
Akuttmedisin og prehospitalmedisin
ANE-034 AHLR – behandlingsalgoritme, medikamentdosering og defibrillering
ANE-035 Livreddende og stabiliserende behandling – gjenoppliving ved ulike tilstander
ANE-036 Etiske vurderinger ved gjenopplivning
ANE-037 Retningslinjer for behandling etter gjenopplivning
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-075 Barneanestesi – over tre år
ANE-076 Barneanestesi – under tre år
Intensivmedisin
ANE-083 Generell intensivbehandling
ANE-084 Oppstart intensivbehandling
ANE-085 Fullstendig intensivforløp
ANE-086 Intensivbehandling ved livets slutt
ANE-087 Smerte og delirium under intensivbehandling
ANE-088 Ernæringstilstand – ernæringsplan
ANE-089 Komplikasjoner - vurdere risiko og iverksette forebyggende og terapeutiske tiltak
ANE-090 Skåringssystemer - intensivpasienter
ANE-091 Kardiovaskulær komorbiditet ved kritisk sykdom
ANE-092 Sirkulasjonssvikt
ANE-093 Hemodynamisk monitorering
ANE-094 Mekanisk sirkulasjonsstøtte og ekstrakorporal membran oksygenering
ANE-096 Luftveistilstander – akutte
ANE-097 Respiratorbehandling
ANE-098 Non-invasiv ventilasjonsstøtte
ANE-101 Nyresvikt - renal fysiologi og biokjemi - væske-, elektrolytt- og syre-/baseforstyrrelser
ANE-103 Gastrointestinal funksjon
ANE-104 Leversvikt – kronisk og akutt
ANE-105 Nevrologiske og nevrokirurgiske tilstander – akutte
ANE-109 Væske-, elektrolytt- og syre-/basebalansen
ANE-112 Barn – starte behandling
ANE-113 Infeksjonstilstander (alvorlige) – etiologi, patofysiologi, diagnostikk og behandling
ANE-114 Koagulasjonsforstyrrelser hos kritisk syke
ANE-115 Koagulasjonsforstyrrelser – akutte
ANE-116 Tromboseprofylakse
Smerte
ANE-124 Akutte smerter hos barn og ungdom

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

Akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling (tas på slutten av spesialiseringen​)

Akuttmedisin, transportmedisn og avansert traumebehandling tas på slutten av spesialiseringen. Forkunnskapskravene til dette kurset er satt til minimum 40 mnd ansenitet fra ANE (altså etter LIS 1). Man er også avhening av at så mange som 40 LIS tar kurset for at man skal få en god og rasjonell gjennomføring og ressursbruk.

​​Kurset "Akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling" er nytt. Det gamle kurset" «Traumatologi, nevroanestesi, barneanestesi, og – intensivmedisin, anestesi ved spesielle tilstander» erstattes i dag av 2 nye kurs:

 • Kurs i akuttmedisin, transportmedisin og avansert traumebehandling
 • Pediatrisk anestesi, intensiv- og akuttmedisin

Hvis dere har fullført kurs i «Traumatologi, nevroanestesi, barneanestesi, og – intensivmedisin, anestesi ved spesielle tilstander», så trenger dere ikke ta de to nevnte «nye» kursene. 

Kurset skal gi kompetanse i følgende læringsmål*:

Basiskompetanse
ANE-010 Cerebrale tilstander – akutte
ANE-011 Kardiologiske tilstander – akutte
ANE-012 Respirasjonstilstander – akutte
ANE-013 Nefrologiske og endokrinologiske tilstander – akutte
ANE-014 Gastroenterologiske tilstander
ANE-015 Allergiske reaksjoner – akutte
ANE-021 Intoksikasjoner – akutte
ANE-028 Sjokk tilstander – patofysiologi og behandling
ANE-029 Væskebehandling
ANE-030 Blødningssjokk/store blødninger – Patofysiologi og bruk av blodkomponenter
Akuttmedisin og prehospitalmedisin
ANE-034 AHLR – behandlingsalgoritme, medikamentdosering og defibrillering
ANE-035 Livreddende og stabiliserende behandling – gjenoppliving ved ulike tilstander
ANE-036 Etiske vurderinger ved gjenopplivning
ANE-037 Retningslinjer for behandling etter gjenopplivning
ANE-038 Traumepasienter – mottak
ANE-039 Traumepasienter – ABCDE-prinsippet
ANE-040 Nasjonal traumeplan – skadeomfang, kommunikasjon i traumekjeden
ANE-042 Hypotermi
ANE-043 Nødkirurgiske prosedyrer – skade-kontroll kirurgi
ANE-044 Beredskapsplan – håndtering av personskade (CBRNe), roller og deltatt i øvelse
ANE-045 Skadested – organisering og triagering
ANE-046 Akuttmedisinske kjeden
ANE-047 Ambulanse og luftambulansetjenesten – organisering
ANE-048 Transport av kritisk syke
Anestesi og perioperativ medisin
ANE-074 Anestesi utenfor operasjonsavdeling
ANE-077 Intrakranielt trykk, perfusjonstrykk, monitorering av cerebralt blodfløde med mer
ANE-078 Nevrokirurgi
ANE-079 Cerebrovaskulær kirurgi og intervensjonsradiologi
ANE-136 Anestesi til pasienter med forhøyet intrakranielt trykk
Akademisk kompetanse
ANE-135 Dynamisk situasjonsforståelse for akutt-, operasjons- og intensivforløp

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

*Informasjonen er hentet fra Kompetanseportalen. Vi er kjent med at det for enkelte spesialiteter har vært nødvendig med justeringer. Hvis du ser behov for korrigering, vennligst gi oss i RegUt HN beskjed.

 

Om nasjonalt anbefalt kurs i administrasjon og ledelse

Helsedirektoratet anbefaler kurs i administrasjon og ledelse for LIS i alle spesialiteter unntatt arbeidsmedisin, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Kurset bidrar til kompetanse i flere av læringsmålene i felles kompetansemål. Du finner mer informasjon om kurset her:Plan for gjennomføring av nasjonalt anbefalte kurs i anestesiologi

Her finner du langtidsplan/normalfrekvens for kursene som anbefales for spesialistutdanning i anestesiologi. Oversikten viser hvor ofte og i hvilke regioner kurs planlegges over en seks års periode. Planen oppdateres så fort tid og sted er avklart med kursleder og publisert i kurskatalogen, senest seks måneder før oppstart.

Kurs som er klare til påmelding finner du under «Annonserte kurs for LIS i anestesiologi» lenger ned på siden.

Her finner du informasjon til LIS om kurs​.

Har du spørsmål til gjennomføring av annonserte kurs, ta kontakt med RegUt i regionen kurset skal arrangeres i.

Har du innspill til langtidsplan/normalfrekvens for kurs i anestesiologi, ta kontakt med RegUt HN.


Annonserte kurs i kurskatalogen for LIS i anestesiologi

​Målet er at kurs annonseres senest seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist.

 
Regler for godkjenning etter gammel ordning for spesialistutdanning

For leger som skal søke spesialistgodkjenning etter gammel ordning, gjelder fortsatt det gamle regelverket. Du finner informasjon om disse reglene på Helsedirektoratets sider:

Regler for gammel spesialistutdanning – anestesiologi

​Har du flere spørsmål om gammel ordning? På lenken under finner du mer informasjon om regler for godkjenning etter gammel ordning, tellende timer på digitale kurs, overgangsregler og lignende:

Om gammel ordning og overgang til ny


 

Utdanningsvirksomhetenes planer for spesialistutdanning i anestesiologi

​Utdanningsvirksomhetene skal utarbeide en plan for hver av spesialitetene det er godkjent for. Ifølge spesialistforskriften § 22, skal planen blant annet inneholde opplysninger om:

 • hvilke læringsmål virksomheten kan oppfylle
 • hvilke læringsarenaer innenfor virksomheten som kan tilby de ulike læringsmålene
 • hvilke læringsmål som kan tilbys ved andre virksomheter gjennom avtaler
 • hvordan det vil legges til rette for supervisjon på de enkelte læringsarenaene
 • hvordan veiledningen og vurderingen organiseres og gjennomføres i virksomheten
 • hvordan virksomhetens spesialister skal benyttes i supervisjonen
 • hvordan teoretisk undervisning inngår som del av spesialistutdanningen knyttet til de enkelte læringsmålene
 • hvordan forskning inngår som en del av spesialistutdanningen
 • hvordan virksomhetens akademiske og kliniske kompetanse skal benyttes for å oppnå læringsmålene knyttet til forskning.

Utdanningsvirksomhetenes planer for anestesiologi finner du i lenken under:Fordeling av de regionale utdanningssentrenes ansvar for spesialistutdanningene

Hovedansvaret for de regionale utdanningssentrenes oppfølging av sykehusspesialitetene er fordelt mellom de fire RegUt-ene. RegUt Helse Nord har ansvaret for anestesiologi. Ansvar for gjennomføring av kursene ligger hos det regionale utdanningssentret i regionen der kurset skal arrangeres.

Du kan lese mer om fagkontaktansvaret til RegUt her: Fagkontakt RegUt – ansvarsområder og oppgaver

Kontaktinformasjon:

Besøks- og postadresse
Helse Nord/Universitetssykehuset Nord-Norge
Breivika, G.906 Tromsø
UNN-Tromsø
9038 Tromsø
Hjemmeside for regut i Helse Nord

Postmottak:

E-post: regut@unn.noNyttige lenker

Som LIS i anestesiologi vil du kunne finne mye god informasjon på Helsebiblioteket innen din spesialitet. Helsebiblioteket er et nasjonalt, gratis internettbibliotek for helsetjenesten. Her finner du medisinske oppslagsverk, databaser og tidsskrifter som er relevant for LIS i anestesiologi.

Vi har også samlet sammen andre nyttige lenker du som LIS kan ha nytte av å vite om, fra godkjente og registrerte utdanningsvirksomheter til viktige begreper i spesialistutdanningen. Siden oppdateres løpende.

Nyheter om LIS-utdanning

Fant du det du lette etter?