Regionalt utdanningssenter for LIS i Helse Sør-Øst (RegUt HSØ)

I samsvar med spesialistforskriften fikk Helse Sør-Øst RHF i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å opprette et regionalt utdanningssenter for LIS ved Oslo universitetssykehus.

Som for de andre tre regionale utdanningssentrene har RegUt HSØ mandat til å bidra til bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene og bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering slik at en oppnår et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt.

​Felles mandat og styringsdokumenter for de regionale utdanningssentrene:


Organisering

RegUt HSØ er organisert i Oslo universitetssykehus i Klinikk for forskning, innovasjon og utdanning. Faglige avklaringer reises ved behov til Forum for RegUt HSØ der både ledere fra OUS og Helse Sør-Øst RHF er representert.


Regionalt arbeid

RegUt HSØ bidrar til samordning av spesialistutdanningen i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst RHF gjennom opprettelsen av de 44 regionale spesialitetsvise rådene for LIS-utdanning, og gjennom Utdanningsrådet der 1-2 representanter fra helseforetakene og private sykehus i HSØ er representert.

Oversikt over helseforetak og samarbeidspartnere i regionen


Nasjonalt arbeid

RegUt HSØ har et tett samarbeid med de øvrige regionale utdanningssentrene og jevnlige møter med Helsedirektoratet, Legeforeningen og andre relevante aktører for å bidra til nasjonal samordning av spesialistutdanning i spesialisthelsetjenesten.

For spesialistutdanningene i arbeidsmedisin, akutt- og mottaksmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, blodsykdommer, endokrinologi, fordøyelsessykdommer, geriatri, hjertesykdommer, indremedisin, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, medisinsk genetikk, nukleærmedisin, nyresykdommer og rus- og avhengighetsmedisin har RegUt HSØ et særlig ansvar for oppfølging av endringsprosesser for læringsmål og Helsedirektoratets anbefalinger om kurs og prosedyrer, i tråd med fordelingen av fagkontaktansvaret og rutiner for endring.


Utdanningsråd for LIS-utdanning i Helse Sør-Øst

Utdanningsrådet for LIS-utdanning i Helse Sør-Øst (Utdanningsrådet RegUt HSØ) er et formalisert regionalt samarbeidsforum mellom sentrale aktører innen spesialistutdanning av leger i spesialisthelsetjenesten. Utdanningsrådet RegUt HSØ har ikke beslutningsmyndighet, men skal bidra til å:

  • understøtte målet om høy faglig kvalitet i utdanningen gjennom et godt og gjensidig samarbeid om utdanningsløp, læringsaktiviteter, veiledning og kompetansevurdering
  • legge til rette for god informasjonsflyt, god kommunikasjon og godt samarbeid mellom sentrale aktører i LIS-utdanningen
  • styrke regional harmonisering og samordning av lokal forvaltning av utdanningsansvaret i utdanningsvirksomhetene
  • initiere sentrale diskusjoner om spesialistutdanning, og avklare hvor og hvordan saker tas videre i riktige linjer

Mandatet finner du her:


 

Regionale spesialitetsvise råd for LIS-utdanning i HSØ (RegRåd)

Høsten 2020 ble det opprettet regionale spesialitetsvise råd for sykehusspesialitetene og arbeidsmedisin i HSØ (RegRåd). RegRådene rapporterer til RegUt HSØ, består av erfarne overleger tilknyttet LIS-utdanning i eget helseforetak og skal bidra til:

  • at klinisk tjeneste og andre læringsaktiviteter gir forventet læringsutbytte i henhold til forskriftsfestede læringsmål
  • at helsemyndighetene får samordnet informasjon fra fagmiljøene i spesialisthelsetjenesten om eller når det er behov for endringer av læringsmål og endring/utvikling av nasjonale læringsaktiviteter
  • at regionens framtidig behov for utdanning av spesialister til spesialisthelsetjenesten blir dekket
  • en nasjonal samordnet og kvalitativ god utdanning gjennom samarbeid med de andre regionene

Mandatet for RegRådene i HSØ:


Referater fra møter mellom RegRådene og RegUt HSØ:

I forbindelse med opprettelsen av regionale spesialitetsvise råd for LIS-utdanning i HSØ i 2020, gjennomførte RegUt HSØ ni informasjonsmøter for representantene som ble oppnevnt. Oppsummerende referat for fellesmøtene:

Referat fra fellesmøte med regionale spesialitetsvise råd for LIS-utdanning i HSØ (RegRåd) og RegUt HSØ

Våren 2021 gjennomfører RegUt HSØ møter med alle regionale spesialitetsvise råd i HSØ. Etter oppfordring fra Utdanningsrådet i HSØ publiseres referatene her:

Referater

RegRåd indremedisin – Referat møte 12.01.21

RegRåd hjertesykdommer Referat møte 20.01.21 / Vedlegg

RegRåd akutt- og mottaksmedisin  Referat møte 21.01.21

RegRåd barne- og ungdomspsykiatri  Referat møte 26.01.21

RegRåd blodsykdommer Referat møte 27.01.21

RegRåd endokrinologi Referat møte 02.02.21

RegRåd fordøyelsessykdommer Referat møte 09.02.21

RegRåd geriatri Referat møte 10.02.21

RegRåd infeksjonssykdommer Referat møte 11.02.21

RegRåd lungesykdommer Referat møte 16.02.21

RegRåd medisinsk genetikk  Referat møte 18.02.21

RegRåd nyresykdommer Referat møte 17.02.21

RegRåd nukleærmedisin – Referat møte 09.03.21

RegRåd rus- og avhengighetsmedisin – Referat møte 10.03.21

RegRåd generell kirurgi – Referat møte 16.03.21

RegRåd barnekirurgi – Referat møte 17.03.21

RegRåd bryst- og endokrinkirurgi – Referat møte 24.03.2021

RegRåd ortopedisk kirurgi – Referat møte 21.04.21

RegRåd gastrokirurgi – Referat møte 06.04.21

RegRåd karkirurgi – Referat møte 07.04.21

RegRåd urologi – Referat møte 13.04.21

RegRåd plastikkirurgi – Referat møte 14.04.2021

RegRåd nevrokirurgi – Referat møte 20.04.21

RegRåd barnesykdommer – Referat møte 27.04.21

RegRåd fysikalsk medisin og rehabilitering – Referat møte 28.04.21

RegRåd immunologi og transfusjonsmedisin – Referat møte 04.05.21

RegRåd fødselshjelp og kvinnesykdommer – Referat møte 05.05.21

RegRåd medisinsk biokjemi – Referat møte 11.05.21

RegRåd klinisk farmakologi – Referat møte 12.05.21

RegRåd medisinsk mikrobiologi – Referat møte 18.05.21

RegRåd psykiatri – Referat møte 19.05.21

RegRåd øre-nese-halssykdommer – Referat møte 20.05.21

RegRåd anestesiologi – Referat møte 01.06.21

RegRåd arbeidsmedisin – Referat møte 02.06.2021

RegRåd hud- og veneriske sykdommer – Referat møte 03.06.21

RegRåd onkologi – Referat møte 08.06.21

RegRåd patologi – Referat møte 09.06.21

RegRåd radiologi – Referat møte 15.06.21

RegRåd klinisk nevrofysiologi – Referat møte 16.06.21

RegRåd nevrologi – Referat møte 17.06.21

RegRåd øyesykdommer – Referat møte 17.06.21

RegRåd revmatologi – Referat møte 22.06.21

RegRåd maxillofacial kirurgi – Referat møte 29.06.21

 


 

Kontakt oss i regionalt utdanningssenter Helse Sør-Øst

Fant du det du lette etter?