Praktisk informasjon til LIS som skal delta på kurs

Her finner du som er LIS informasjon som er nyttig å ha både før, under og etter deltagelse på LIS-kurs.

​Langtidsplan

Langtidsplanen gir oversikt over kursvirksomheten i den enkelte spesialitet for kommende 3-års-periode og LIS bør holde seg orientert i langtidsplanen for egen spesialitet. Kursene skal, i den grad det er mulig, arrangeres i tråd med langtidsplanen og vi har som mål å annonsere kursene 6 mnd. før kursstart. Påmeldingsfristen settes til 3 mnd. før kursstart.

Langtidsplaner for kurs

Kursportefølje og -arrangør

Kursporteføljen for LIS er bestemt av Helsedirektoratet (HDIR) etter råd fra de ulike spesialitetskomiteene. De Regionale utdanningssentrene er arrangør av kursene. Kurskomiteer ivaretar det faglige innholdet og planlegger og gjennomfører undervisningen i kursene.

Annonsering

Vårt mål er at kurs annonseres senest 6 måneder før kursstart og påmeldingsfristen er 3 mnd. før kurset skal gå (men avvik kan forekomme). Før dette er kurset kun angitt i langtidsplan. Kurs vil fortløpende bli annonsert på nettsiden.

Påmelding

Påmelding gjøres via nettsidens informasjon om det enkelte kurs. Velg aktuell spesialitet og kurs - og følg instruksjonen der. I kursannonsen er det lenke til arrangerende RegUts kursadministrative systemer. Fyll ut søknadsskjema i kursadministrativt system og send inn som anvist.

Gjeldende praksis er at deltakerne skal få bekreftet kursplass 3 måneder før kurset slik at avdelingen kan legge sine planer i god tid. Tidshorisonten er noe som er ønsket både av LIS og arbeidsgiver og er vedtatt av den nasjonale styringsgruppen.

NB! Det utstedes faktura for kursavgiften når avmeldingsfristen er passert (normalt 4 uker før kurset). Har LIS byttet arbeidsgiver er det viktig at RegUt får oppdatert e-post adresse til LIS og fakturaadresse til ny arbeidsgiver.

Avmelding

Fristen for å melde seg av kurs oppgis når du får tilbud om kursplass, og er normalt/tilnærmet 4 uker før kursstart. Avmelding gjøres via kursadministrativt system eller via e-post til arrangerende RegUt i henhold til oppgitt frist. Dersom avmeldingsfristen ikke er overholdt, vil ikke kursavgift bli refundert/kreditert.

Vi er klar over at mange vil reagere dersom de blir berørt av denne strenge policyen. Fristen er satt slik for å forplikte alle parter i planleggingen og derved sikre at LIS får deltatt på kurs.

Avmelding grunnet sykdom: dersom du melder avbud i siste liten, må du kontakte ditt forsikringsselskap for spørsmål om å få refundert kostnader.

Kursavgift og satser

Kursavgift faktureres arbeidsgiver. Ved påmelding skal rett fakturaadresse og fakturareferanse (nærmere angivelse av hvor fakturaen skal belastes, som koststed og prosjektnummer) oppgis – se påmeldingsskjema. Manglende informasjon kan føre til at påmelding ikke aksepteres.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Kursavgifter Sats:
1 dags kurs: 3100 NOK
2 dagers kurs: 4100 NOK
3 dagers kurs: 5100 NOK
4 dagers kurs: 6200 NOK
5 dagers kurs: 7200 NOK
NB! Det tas forbehold om indeksregulering. Se "Årlig justering av satser".

Kurs med lunsj (ikke kurs som i sin helhet gjennomføres på hotell med helpensjon) betales med et tillegg på kr. 250 per dag (Beløpet inkluderer lunsj og kaffepauser)

Årlig justering av satser

Satsene for kursavgifter vil økes hvert år per 1. juli, i samsvar med tilnærmet årlig konsumprisindeks/lønnsregulering.

Informasjon om de nye satsene publiseres på nettsiden seks måneder før de gjøres gjeldende. På den måten sikrer vi at kurs annonseres med rett kursavgift.

Refusjon av kursavgift

Avmelding gjøres via kursadministrativt system eller via e-post til arrangerende Reg-Ut i henhold til gjeldende avmeldingsfrist. Dersom avmeldingsfristen ikke er overholdt, vil ikke kursavgift blir refundert.

Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Reise- og oppholdsutgifter

LIS bestiller reise og opphold selv. Dette gjelder også i de tilfeller kurset i sin helhet gjennomføres på hotell. Utgifter til reise og opphold dekkes av arbeidsgiver i henhold til gjeldende avtaler og rutiner. (sjekk med egen arbeidsgiver).

LIS kan søke Den Norske Legeforenings fond om støtte til reise og opphold etter gjeldende regler.

Opptak

Opptak til kurs gjøres av arrangerende RegUt i samråd med kursleder etter forhåndsavklarte kriterier. Med mindre andre kriterier er satt vil RegUt ved overtegning prioriteres søkere som har lengst ansiennitet i tjenesten og er nærmest sin spesialistgodkjenning. Melding om tildelt kursplass sendes søkere på e-post innen to uker etter påmeldingsfristen er utløpt.

NB! Det utstedes faktura for kursavgiften når avmeldingsfristen er passert (normalt 4 uker før kurset). Har LIS byttet arbeidsgiver er det viktig at RegUt får oppdatert e-post adresse til LIS og fakturaadresse til ny arbeidsgiver.

Kursbevis

Kursbevis utstedes av arrangerende RegUt. Kursbevis skal utstedes på grunnlag av førte presenslister eller annen tilsvarende dokumentasjon på deltakelse på kurset. Hvis det har vært gjennomført kursprøve, skal kursbevis bare utstedes til dem som har bestått kursprøven. Kursets tittel, målgruppe og varighet skal fremkomme av kursbeviset.

Kursbevis sendes deltakere pr e-post og deltakere må selv lastet opp kursbeviset i kompetanseportal/modulen hos sin arbeidsgiver.

Supplerende opptak

Supplerende opptak gjøres fortløpende ved avmeldinger, frem til ca. 4 uker før kurset skal gå. RegUt sender ut tilbud om kursplass per e-post.

Avlysning av kurs

Anbefalte kurs vil bli avholdt så lenge der er tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.

Avlysning kan bli aktuelt for kurs med lav deltakelse. Påmeldte til kurs som avlyses vil få egen melding om dette per e-post.

Avlysning av kurs kan også skje som følge av nasjonale, regionale eller lokale forhold utenfor RegUt’s kontroll.

  • Ved avlysning av kurs vil RegUt refundere kursavgiften, dersom kursavgiften er fakturert.
  • Informasjon om øvrige økonomiske forordninger opplyses om i hvert enkelt tilfelle.
Fant du det du lette etter?