Praktisk informasjon til LIS som skal delta på kurs

Her finner du informasjon fra de regionale utdanningssentre som er nyttig før, under og etter deltagelse på våre kurs.

Avsnittene under inneholder informasjon om:

  • Kurs i spesialistutdanning av leger
  • Langtidsplaner for kurs
  • Opptak
  • Annonsering, påmelding, avmelding og fakturering
  • Kursavgift
  • Avlysning/utsettelse av kurs
  • Reise og opphold
  • Kursbevis


Kurs i spesialistutdanning av leger

De regionale utdanningssentrene arrangerer kurs for spesialistutdanning av leger i spesialisthelsetjenesten etter anbefalingene Helsedirektoratet gir. Enkelte av kursene tilbys av andre aktører.

Kursene er åpne for leger i spesialisering i alle regioner.
Anbefalingene om kurs for de ulike spesialitetene er publisert her:

Spesialistutdanning for leger (Hdir)


Langtidsplaner for kurs

Når og hvor de ulike kursene er planlagt i kommende år, er beskrevet i langtidsplanene som ligger under «Informasjon om utdanningen i de ulike spesialitetene». Den bakenforliggende planen kalles årshjul og er også publisert samme sted.


Opptak og opptakskriterier

Opptak til kurs skjer etter forhåndsavklarte kriterier, og gjennomføres av arrangerende RegUt i samråd med kursleder. Som hovedregel vil søkere med lengst ansiennitet prioriteres. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn så sant ikke annet er oppgitt i kursets utlysning. Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. For enkelte kurs gjelder egne opptakskriterier, dette orienteres om ved annonsering av kurset. Melding om kursplass sendes på e-post innen to uker etter påmeldingsfristen. Supplerende opptak gjøres fortløpende fra venteliste frem til kursstart.


Annonsering, påmelding, avmelding og fakturering

Kurs annonseres i RegUt-enes kurskatalog når kursdato er avklart med kursleder og det kan åpnes for påmelding. Som hovedregel skal kurs annonseres seks måneder før kursstart, med tre måneders påmeldingsfrist, for at permisjon til kurs skal kunne planlegges i tide.

Påmelding gjøres i kurskatalogen:

Avmelding gjøres via kursadministrativt system eller via e-post til RegUt i regionen kurset arrangeres. Fristen for å melde seg av kurs uten å måtte betale kursavgift oppgis når du får tilbud om kursplass, og er vanligvis en måned før kursstart. Dersom avmeldingsfristen ikke overholdes utstedes faktura.

Faktura sendes ut i etterkant av kurset. LIS må selv påse at rett fakturaadresse og fakturareferanse (nærmere angivelse av hvor fakturaen skal belastes, som koststed og prosjektnummer) er oppgitt i påmeldingsskjemaet. Når arbeidsgiver skal faktureres, er det viktig at RegUt har riktig fakturaadresse. Hvis bytte av jobb gjør at faktura skal sendes til ny arbeidsgiver, må RegUt informeres. Manglende fakturainformasjon kan føre til at påmeldte faktureres privat. 

Spesielt for påmelding til kurs RegUt HSØ

Påmelding må godkjennes av nærmeste leder, som vil motta en e-post med informasjon om hvordan de skal bekrefte at LIS kan melde seg på. Les mer her:

Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ


Kursavgift

Kursavgift 2023
​Kursvarighet (dager)​Kursavgift fra 1. januar 2023 (kr)
​13400​
​2​4550
​3​5690
​4​6825
​5​7950

På kurs med servering av mat, vil det tilkomme et tillegg i kursavgiften. Det fremkommer av informasjonen i kurskatalogen hvilke kurs det gjelder.

De regionale helseforetakene har bestemt at de regionale utdanningssentrenes kursvirksomhet skal finansieres av kursavgiftene, og at satsene skal være like for alle kurs uavhengig av spesialitet. Kurs som går med overskudd, bidrar til å finansiere kurs som går med underskudd.

Kurs som tilbys av eksterne aktører har egne kursavgifter. ​


Avlysning/utsettelse av kurs

Avlysning eller utsettelse av kurs kan bli nødvendig. Påmeldte vil få melding om dette per e-post. Hvis opptak er gjennomført, vil deltakere som hovedregel bli tilbudt plass på neste kurs.


Reise og opphold

Om ikke annet er oppgitt, organiserer deltakere selv transport og eventuelle hotellbestillinger. Reise- og oppholdsutgifter dekkes i henhold til gjeldende avtaler og rutiner hos arbeidsgiver. Refusjon fra Legeforeningen er beskrevet her:

Utdanningsfond III – Den norske legeforenings fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning


Kursbevis

Kursbevis utstedes av arrangerende RegUt etter godkjenning fra kursleder, og på grunnlag av presenslister eller annen dokumentasjon på deltakelse. Det forutsettes deltakelse på hele kurset, for å få kursbevis. For kurs over flere uker, kan det eventuelt gis egne regler om maksimalt akseptabelt fravær. På kurs med kursprøve, skal denne bestås før kursbevis utstedes. Løsninger for deltakere som ikke består, avtales i samarbeid med kursleder.

Deltakere mottar kursbevis per e-post. Opplasting i Kompetanseportalen gjøres av LIS selv. Kursets tittel, målgruppe og varighet skal fremkomme av kursbeviset.

Fant du det du lette etter?