Praktisk informasjon til kursledere

Her ligger det informasjon som er nyttig for kursledere som skal planlegge kurs.

​Innledning

Informasjonen dere finner her er utarbeidet av de regionale utdanningssentrene (RegUt-ene). Bakgrunnen for den tekstlige informasjonen, er i hovedsak vedtatte rutiner, RegUt’s mandat og spesialistforskriften.

Vårt mål er at kursene skal bli så gode som mulig for kursdeltakerne, både faglig og pedagogisk, samtidig som samarbeidet om kursvirksomheten skal bli enklest mulig både for kursledere, kurskomiteer og RegUt som administrerer kursene.

BAKGRUNN:
Fra 1. mars 2019 overtok de fire regionale utdanningssentrene for leger i spesialisering (RegUt) i hhv. Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord driften av kurs i spesialistutdanning for leger. Vi skal dekke kursbehovet for LIS i ny ordning og for LIS i gammel ordning (både behovet for obligatoriske og valgfrie kurs), men vi gjør dette hovedsakelig ved å tilby kurs etter ny spesialistforskrift.

RegUt har det administrative og økonomiske ansvaret for alle anbefalte kurs i ny spesialistutdnanning. Kursene annonseres i den nasjonale kurskatalogen på www.spesialisthelsetjenesten.no/lis

Kursledere og -komiteer kan fremme forslag til endringer og forbedringer til Fagkontakt RegUt, dvs det RegUt som har ansvaret for langtidsplanlegging av kurs innen aktuell spesialitet.

Rutine for endring av nasjonale læringsaktiviteter - kurs.pdf

Oversikten under viser hvilke spesialiteter de ulike RegUt- ene er fagkontakt for:

REGUT HELSE SØR-ØST

 • Akutt- og mottaksmedisin*
 • Arbeidsmedisin
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Indremedisin (LIS 2 og 3)
 • Blodsykdommer*
 • Endokrinologi*
 • Fordøyelsessykdommer*
 • Geriatri*
 • Hjertesykdommer*
 • Infeksjonssykdommer*
 • Lungesykdommer*
 • Nyresykdommer*
 • Medisinsk genetikk
 • Nukleærmedisin 
 • Rus- og avhengighetsmedisin

* Indremedisinske spesialiteter med Felles del 2 (FIM). RegUt HSØ er fagkontakt for de indremedisinske fagene med felles del 2.

REGUT HELSE VEST

 • Generell kirurgi*
 • Barnekirurgi*
 • Bryst- og endokrinkirurgi *
 • Gastroenterologisk kirurgi*
 • Karkirurgi *
 • Thoraxkirurgi*
 • Urologi*
 • Plastikkirurgi*
 • Maxiloofacial kirurgi
 • Nevrokirurgi
 • Ortopedisk kirurgi

* Kirurgiske spesialiteter med felles del 2 (FKI). RegUt HV er fagkontakt for de kirurgiske fagene med felles del 2, samt har koordinerende ansvar for kursene i «Administrasjon og ledelse».

REGUT HELSE MIDT

 • Barnesykdommer
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Immunologi og transfusjonsmedisin
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Medisinsk biokjemi
 • Klinisk farmakologi
 • Medisinsk mikrobiologi
 • Psykiatri
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Øyesykdommer


REGUT HELSE NORD

 • Anestesiologi 
 • Hud- og veneriske sykdommer
 • Onkologi
 • Patologi
 • Radiologi
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Nevrologi
 • Revmatologi

NB! Allmennmedisin og Samfunnsmedisin er ikke omfattet av samarbeidet mellom RegUt’ene.

Kontakt RegUt


 

Generelle bestemmelser

MÅLGRUPPE FOR KURS:
Målgruppe for kursene er leger i spesialisering. Kursene er nasjonale og alle leger i spesialisering kan søke om opptak. Dersom kurs ikke blir fulltegnet kan andre enn målgruppen tilbys plass. Kursleder og kurskomite kan angi nærmere opptakskriterier for prioritert tildeling av kursplass.

KURSPORTEFØLJE OG -ARRANGØR:
Kursporteføljen består av kurs og emnekurs anbefalt av Helsedirektoratet, og i noen tilfeller også kurs som har status som nyttige. Ytterligere løsninger kan forekomme i overgangsfasen mellom gammel og ny ordning.

Ønsker om endringer i kursporteføljen kan fremmes til de regionale utdanningssentrene etter faglige innspill fra foretakenes fagmiljøer. (Fagmedisinske forening og Dnlfs spesialitetskomiteer fremmer sine innspill til Helsedirektoratet).

Rutine for endring av nasjonale læringsaktiviteter - kurs

Ansvaret for enkeltkurs, uavhengig av spesialitet, er lagt til RegUt i den regionen kurset gjennomføres – disse er arrangerende RegUt.

RegUt som har ansvar for oppfølging av enkeltfag og ansvar for langtidsplanlegging av kurs innen aktuell spesialitet, omtales som fagkontakt RegUt, se også rutinen:

Fagkontakt RegUt - ansvarsområder og oppgaver

KURSLEDER OG -KOMITE:
Ved behov for ny kursleder, vil fagkontakt RegUt gjennomføre rekruttering. Dette vil gjennomføres i samarbeid med arrangerende RegUt og etter forslag/innspill fra foretakenes fagmiljøer, fagmedisinske foreninger eller spesialitetskomiteen. Fagkontakt RegUt foretar oppnevningen.

Kursleder rapporterer til arrangerende RegUt.

Se også:

Rutine for organisering av kursledelse og kurskomiteer for kurs i legers spesialistutdanning

Kursleders ansvar og oppgaver:

 • Kursledere har ansvar for det faglige innholdet i kursene, herunder jevnlig oppdatering for å ivareta ny kunnskap og faglig utvikling.
 • Kursleder skal påse at det foreligger en kursbeskrivelse/temabeskrivelse/ læringsutbyttebeskrivelse før kursannonsering. Arrangerende RegUt vil være behjelpelig med å utvikle en beskrivelse av forventet læringsutbytte («Ved fullført kurs kan du …»).
 • Kursledere skal kvalitetssikre kursinnholdet og bidra til riktig ressursbruk.
 • Kursleder lager kursprøve der dette benyttes.
 • Kursleder gjennomfører kursevaluering
 • Resultatene av evalueringen gjennomgås og nyttes som grunnlag for revisjon, utvikling og kvalitetsforbedring av kursene.
 • Kursleder leder kurskomiteen for sitt kurs når man har kursspesifikke komiteer. I de tilfeller man har felles kurskomite for spesialiteten, velger komiteen selv sin leder.

Kurskomiteer:

For å sikre kvalitet i kursene, etableres kurskomiteer. Enten per kurs eller per spesialitet. RegUt'ene vil ikke klare å ha komite på plass for alle kurs i 2020, men jobber for å få dette på plass etter hvert som kursene arrangeres.

a. Per kurs:

  • Kursleder og sentrale undervisere er medlemmer.
  • Medlem(er) fra øvrige regioner er ønskelig.
  • Oppdraget handler om å kvalitetssikre det aktuelle kurset hver gang det gjennomføres.

b. Per fag:

  • Medlemmer er kursledere.
  • Komiteen koordineres av fagkontakt RegUt.
  • Oppdrag handler om kvalitetssikring av de anbefalte kursene for spesialiteten.

Komiteene oppnevnes for fire år av gangen med mulighet for forlenging. For å sikre kontinuiteten i arbeidet bør en unngå at samtlige medlemmer oppnevnes samtidig.

Foretakenes fagmiljø, fagmedisinsk forening og spesialitetskomiteen samt kursleder kan foreslå medlemmer. Fagkontakt RegUt foretar oppnevningen av komiteen.

De regionale utdanningssentrene dekker ikke utgifter knyttet til komitémøter. Planlegging må gjøres ved bruk av elektroniske medier, i forbindelse med ordinære fagsamlinger eller under kursavvikling. Kursleder og undervisere honoreres i henhold til eksisterende takster. Det forutsettes at øvrige komitemedlemmer får utføre nødvendig komitéarbeid innenfor vanlig arbeidstid i helseforetakene.

Kurskomiteens ansvar og oppgaver:

 • Komiteen kan gi innspill på kursbeskrivelse/temabeskrivelse/læringsutbyttebeskrivelse og kobling til læringsmål.
 • Komiteen gir kursleder innspill på undervisere og instruktører ved behov. Faglig relevans er styrende for valg av undervisere og instruktører, men faglig og geografisk spredning bør vektlegges.
 • Komiteen går igjennom evalueringsrapport og foreslåtte tiltak, utarbeidet av kursleder.

UNDERVISERE:
Kursleder engasjerer undervisere (forelesere, instruktører, gruppelærere mm) etter avtale med arrangerende RegUt. Det er et poeng å sikre nasjonal profil på kursene gjennom å ha bidrag fra andre helseregioner. Komiteene har derfor anledning til å hyre undervisere/instruktører utenfor egen region. Det vil også være anledning til, - i en viss utstrekning -, å hente kompetanse fra utlandet.

KURSSTEDER:
Av hensyn til forutsigbarhet, anbefales det at kurs arrangeres etter et fast mønster og på fast sted/by. Fagkontakt RegUt tar endelig beslutning om by/rotasjon. Arrangerende RegUt beslutter vedrørende kurslokaler.

Kurssted kan være hotell, kurs- og konferansested, sykehus, universitet o.l. Ved kjøp av tjenester utenfor sykehus og universitet gjelder regler for offentlige anskaffelser og arrangerende RegUt skal inngå alle avtaler.

LANGTIDSPLAN:
Fagkontakt RegUt setter opp langtidsplan for kursene i spesialiteten og denne strekker seg minimum 3 år frem i tid. Dette gjøres etter innspill fra kursledere/kurskomiteer, spesialitetskomite og fagmedisinsk forening.

Langtidsplaner for kurs

ANNONSERING:
Vårt mål er at kurs annonseres senest 6 måneder før kursstart og påmeldingsfristen er 3 mnd før kurset skal gå (men avvik kan forekomme). Før dette er kurset kun angitt i langtidsplan. Kurs vil fortløpende bli annonsert på nettsiden.

PÅMELDING TIL KURS:
Påmelding gjøres i egen link via det annonserte kurset på nettsiden. Fra kursannonsen blir LIS rutet til arrangerende RegUt’s kursadministrative systemer.

OPPTAK:
Opptak til kurs gjøres av arrangerende RegUt i samråd med kursleder/ etter forhåndsavklarte kriterier. Melding om tildelt kursplass sendes søkere på e-post innen to uker etter påmeldingsfristen er utløpt.

SUPPLERENDE OPPTAK:
Supplerende opptak gjøres fortløpende ved avmeldinger, frem til ca. 4 uker før kurset skal gå. RegUt sender ut tilbud om kursplass per e-post.

AVMELDING TIL KURS:
Fristen (angitt med dato) for å melde seg av kurs oppgis når LIS får tilbud om kursplass, og er normalt/tilnærmet 4 uker før kursstart. Avmelding gjøres via kursadministrativt system eller via e-post til arrangerende RegUt i henhold til oppgitt frist. Dersom avmeldingsfristen ikke er overholdt, vil ikke kursavgift bli refundert.

Vi er klar over at mange vil reagere dersom de blir berørt av denne strenge policyen. Fristen er satt slik for å forplikte alle parter i planleggingen og derved sikre at LIS får deltatt på kurs.

Avmelding grunnet sykdom: dersom LIS melder avbud i siste liten, må han/hun kontakte sitt forsikringsselskap for spørsmål om å få refundert kostnader til flybilletter og kursavgift.

FAKTURERING:
RegUt fakturerer kursavgift 4 uker før kursstart, samtidig som avmeldingsfristen er passert. Faktura går til oppgitt fakturaadresse. I helseforetakene er det en felles forståelse av at arbeidsgiver betaler kursavgiften direkte, men sjekke med din leder slik at du oppgir rett fakturaadresse og evt fakturareferanse (nærmere angivelse av hvor fakturaen skal belastes, som koststed og prosjektnummer), når du melder deg på kurs.

KURSBEVIS:
Kursbevis utstedes av arrangerende RegUt. Kursbevis skal utstedes på grunnlag av førte presenslister eller annen tilsvarende dokumentasjon på deltakelse på kurset. Hvis det har vært gjennomført kursprøve, skal kursbevis bare utstedes til dem som har bestått kursprøven. Kursets tittel, målgruppe og varighet skal fremkomme av kursbeviset.

Kursbevis sendes deltakere pr e-post og deltakere må selv lastet opp kursbeviset i kompetanseportal/modulen hos sin arbeidsgiver.

AVLYSNING AV KURS:
Kurs vil bli arrangert så lenge det er tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere. Hvis det er for få søkere kan kurset bli avlyst.

Avlysning av kurs kan også skje som følge av nasjonale, regionale eller lokale forhold utenfor RegUt’s kontroll.

 • Ved avlysning av kurs vil RegUt refundere kursavgiften, dersom kursavgiften er fakturert.
 • Informasjon om øvrige økonomiske forordninger opplyses om i hvert enkelt tilfelle.

Ved avlysning av kurs vil påmeldte/kursdeltakere få melding på e-post.

FRITAK FRA DELER AV KURS:
Det forutsettes deltakelse på hele kurset, for å få kursbevis. For kurs over flere uker, kan det eventuelt gis egne regler om maksimalt akseptabelt fravær.

PRESSEDEKNING:
Spørsmål fra pressen skal alltid klarereres med arrangerende RegUt som igjen klarerer det med Regionsykehusets stab. Til sist er det kursleder som velger om han/hun vil gi samtykke til pressedekning av kurs.

Planlegging av kurs - steg for steg

PLANLEGGING:

 1. Langtidsplanlegging: kurset står oppgitt i spesialitetens langtidsplan, med år, måned/uke og by – Fagkontakt RegUt er ansvarlig for oppføringer i langtidsplanen og oppnevning av kursleder.
 2. Detaljplanlegging: gjøres av kursleder og arrangerende RegUt

Langtidsplanlegging: (beskrevet tidligere)
Detaljplanlegging: En viktig forutsetning for et vellykket kurs, er grundig forarbeid med involvering av undervisere og evt rådføring med kurskomiteen. Evalueringen fra siste gjennomførte kurs tas med i dette arbeidet.

Kursdetaljer avklares mellom kursleder og arrangerende RegUt frem mot selve gjennomføringen av kurset.

Vi benytter følgende skjema for Kursbeskrivelse

Følgende opplysninger er minimum av hva som må være klart ved annonsering av kurset (dvs senest 6 mnd før kursstart)

 • Kurstittel
 • Kursarrangør
 • Dato og tid (fra kl til kl)
 • Sted (by og bygning og rombehov. Dersom det er behov for rom utover eller istedenfor forelesningssal angis dette her. Det må angis type rom (eks grupperom, mikroskopisal e.l.), antall rom, hvilke dager og klokkeslett
  det trengs. Ønskene vil bli videreformidlet til de rombookingsansvarlig
 • Antall kursplasser
 • Målgruppe: for hvilke fag i ny ordning og for hvilke fag i gammel ordning
 • Læringsmål som kurset bygger opp under, helt eller delvis.

Komplett kursbeskrivelse – må foreligge i god tid før kursstart og består i tillegg til ovenstående, også av:

 • Beskrivelse av læringsutbytte: Læringsutbyttebeskriver
  kunnskapen eller ferdighetene det er forventet at LIS-ene skal ha etter å ha
  deltatt på kurset.
 • Kursprogram: Program utarbeides basert på læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse og bør angi hvilke læringsaktiviteter det legges opp til og hvordan deltakerne forventes å bidra i undervisningen. Angi starttidspunkt for hvert foredrag, og slutt på dagen.
  Hver foredragsbeskrivelse skal være detaljert, med tema hentet fra
  kursbeskrivelse/kursinnhold. I tillegg legges det inn underviser.
  Underviser benevnes med tittel, navn og arbeidssted.
 • Kontaktinformasjon (navn – epost og tlf til kursleder og kurskomite)
 • Kriterier for kursopptak (Nevn eventuelle krav (erfaring/tjenestetid mv) LIS som deltaker på kurset skal ha i forkant med tanke på utbytte kursdeltakerne får av kursinnholdet)
 • Timetall
 • Kursavgift (settes av RegUt ihht ant kursdager)
 • Litteratur (Kan være litteratur som skal leses før kurset og/eller litteraturhenvisninger, kompendier og tilsvarende)
 • Andre relevante opplysninger (Opplysninger av betydning for deltakerne for at kurset skal bli vellykket. Det kan for eksempel være informasjon om en test som skal gjennomføres før
  kursstart, eller beskjed om at deltakerne skal ta med stetoskop, «Legemiddelhåndboken», egen PC eller annet.

OM BESKRIVELSE AV LÆRINGSUTBYTTE:
Det skal utarbeides beskrivelse av læringsutbytte for det enkelte kurs, og kursleder er ansvarlig for dette. Kurslederen tar utgangspunkt i de forskriftsfestede læringsmålene som kurset skal bygge oppunder. Disse læringsmålene skal helt eller delvis behandles i kurset.

Læringsutbytte beskriver kunnskapen eller ferdighetene LIS forventes å få etter å ha deltatt på kurset. Beskrivelsene skal hjelpe kursdeltakerne å forstå hvorfor det aktuelle kurset er nyttig for dem for deres utvikling av spesialistkompetanse og i relevant klinisk praksis.

Gode beskrivelser av læringsutbytte legger vekt på anvendelse og integrering av kunnskap og fokuserer ikke på hva kurset skal dekke av innhold.

Eksempel på læringsutbytte:
Etter dette kurset skal LIS kunne:
• identifisere pasienter med KOLS
• beskrive utfordringer ved tolkning av respirasjonsfysiologiske funn
• beskrive potensielle feilkilder ved undersøkelse av pasienter
• analysere kliniske funn
• veilede KOLS-pasienter når det gjelder ulike aktiviteter som kan føre til forverring av tilstand.

DELTAKERLISTER:
Når påmeldingsfristen er passert (vanligvis 3 mnd før kursstart), foretar RegUt opptak til kurset i samråd med kursleder eller ihht tidligere angitte kriterier. Innen to uker etter påmeldingsfristen går det ut bekreftelse på kursplass til de som har fått plass. Det går samtidig ut beskjed om ventelisteplass til de som ikke fikk plass. RegUt har da en foreløpig deltakerliste.

Når fristen for avmelding (4 uker før kursstart) er passert, sender RegUt ut faktura for betaling av kursavgift til oppgitt fakturaadresse. NB! Har LIS byttet arbeidsgiver er det viktig at RegUt får oppdatert e-post adresse til LIS og fakturaadresse til ny arbeidsgiver.
Like før kursstart får kursleder kursdokumenter oversendt fra RegUt – inkludert endelig deltakerliste.

EGNEDE KURSLOKALER:
Kurskomiteer oppfordres til så langt råd er å benytte egnede kurslokaler ved aktuelt helseforetak eller universitet. Disse lokalene er i utgangspunktet til disposisjon vederlagsfritt. Reg Ut vil bistå med å finne egnet lokale og avtale bruk av disse.

NB! Sjekk lokale prosedyrer for adgang /adgangskort mht lokaler i universitetet.

Dersom det er behov for å øke frekvensen på kurs på grunn av lange ventelister skal ikke tilgangen på rom stoppe planleggingen av nye kurs. I slike tilfeller skal RegUt kontaktes for å se på alternative romløsninger.

NB! Bestilling av kurs på hotell og konferansesentre skal gjøres av arrangerende RegUt i henhold til gjeldende avtaler.

INNKVARTERING OG BESPISNING:
RegUt ene sørger for reservasjon av hotellrom med helpensjon for kurs som går utenom de store byene og der det av praktiske og pedagogiske hensyn er behov for å holde kursdeltakerne samlet også på kveldstid. Ved helpensjon er alle måltid inkludert i prisen som deltakerne selv betaler.
Kursdeltakerne gjør selv opp for oppholdet ved avreise.

Booking av overnatting og reiser sørger kursdeltakerne selv for. Sykehusinnkjøp har inngått hotellavtaler i alle norske byer og ansatte i foretakene skal benytte hotell med avtale.

For øvrige kurs på hoteller og kurs- og konferansesentra kan det inngås avtale om dagpakker. Disse innebærer at deltakerne får lunsj samt gjerne også kaffe og frukt i pauser. Kostnadene dekkes av et påslag i kursavgiften med prisen på dagpakken.

For kurs som arrangeres i lokaler ved sykehus og universitet er det normalt lagt opp til at kursdeltakerne nytter tilgjengelige kantiner etc til selvkost. Dersom kurskomiteer av praktiske hensyn ønsker å arrangere felles lunsj og kaffepauser dekkes kostnadene av et tillegg i kursavgiften tilsvarende statens sats for lunsjfradrag ved overnattingsreiser (kr. 234,- i 2020).

KURSMATERIELL:
Eventuelt trykket kursmateriell skal fremkomme i kursbudsjettet og dekkes gjennom kursavgiften.
RegUt sender ut følgende kursmateriell elektronisk (ingen kostnader):

Til deltakerne: Litteraturliste eller kompendium. Eventuell pretest. Bruk Helsebiblioteket aktivt og legg med lenker til artikler der det er mulig. Skriv selv det du kan, siter fra litteratur uten å kopiere.
Vær ikke flau over egne tegninger, lag gjerne forenklede skisser der du ikke kan henvise til illustrasjoner som ligger tilgjengelig på Internett.
Husk at kursdeltakerne ofte står fritt til å skrive ut fra tidsskrifters nettsteder, du har bare ikke rett til å gjøre jobben for dem.

Til kursleder: Deltakerliste, evalueringsskjema, presensliste (deltakerne signerer og listen returneres til RegUt), mal for kursrapport fra kursledelsen (returneres til RegUt elektronisk), skjema for honorar og reiseregning for undervisere og kursledere (fylles ut og returneres til RegUt).

OPPHAVSRETT - REGLER FOR KOPIERING OG NEDLASTING AV TEKST OG BILDER:

Bilder, illustrasjoner, tegneserier og musikk er beskyttet av Lov om opphavsrett til åndsverk. Du kan ikke gjenbruke en annen persons åndsverk uten å ha innhentet tillatelse. Se Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40

Det må med andre ord utvises forsiktighet med hensyn til hva du bruker av for eksempel bilder. Ved brudd på loven risikeres bøteleggelse.

Det finnes flere gratis bildetjenester man kan benytte. Noen av disse bildetjenestene krever kreditering, andre ikke. Eksempler på slike bildetjenester er:
https://unsplash.com/
https://www.freepik.com/
https://pixabay.com/no/  
https://kaboompics.com/

Kopiere til undervisning:

Her finner du en kortversjon av reglene, mer informasjon finnes på :
http://www.kopinor.no/ og http://www.clara.no/  

Lov å kopiere til undervisning…
- Fra papir til papir på en institusjon som er tilknyttet Kopinor-avtalen.
- Vi kan kopiere artikler (maks 2 artikler per nummer/ 25% av sidetallet) eller kapitler fra bøker (maks 15%/ ett kapittel)
- Kun til spredning blant ansatte og studenter
- Kilde skal alltid oppgis
- Tilfeldige kopier fra papir til digitalt ("skanning") innen universitet/ høgskole
- Gjelder ikke pensum eller annet materiale som ved kursstart er definert som del av kurset.
- Spredning må kun skje til ansatte og studenter via intern elektronisk kommunikasjon som e-post, intranett eller læringsplattform.

Ikke lov å …
- Laste ned en artikkel fra en artikkeldatabase (som Medline) og så å spre den på Fronter, Moodle, per e-post eller lignende.
- Legge inn bilder, illustrasjoner eller lignende i eget materiale, eller på annen måte spre utenfor sin kontekst.
- Hvis det er ønskelig å vise en illustrasjon til studenter er det tre muligheter:
- Vis i lukket fora som en forelesning, uten å kopiere opp og spre; for eksempel via dokumentkamera.
- Kopier hele artikkelen/ kapittelet i henhold til Kopinor-avtalen som nevnt over.
- Tegn illustrasjonen på ny.
- Digitalisere/ skanne inn en artikkel el.l. som en del av et kurspensum.
- Laste ned artikler fra Internett og spre videre.
- Det er ikke lov å spre (på noen måte, digitalt eller på papir) artikler for eksempel fra Tidsskriftet selv om de ligger på nett i PDF-format.

Alle kan laste ned, men kun til personlig bruk.

Sitatretten på tekst åpner for å ta til dels betydlige utdrag av artikler inn i egne verk, så lenge det siteres i henhold til god skikk. En lignende sitatrett har vi ikke på bilder og illustrasjoner.

INTERNASJONAL LISENSIERING OG AKKREDITERING AV KURS:
Dersom det ønskes å inngå i internasjonale samarbeid om kurs eller å få våre kurs akkreditert i internasjonale sammenhenger, skal ivaretas av fagkontakt Reg Ut.

KURSPRØVE:
Oppnådde læringsmål skal endelig vurderes av utdanningsvirksomheten (der LIS jobber). Når det ansees å ha en betydning for læringsutbytte fra kurset, arrangeres kursprøve ved avslutningen av kurset.

Regler/retningslinjer for gjennomføring av prøver i tilknytning til kurs
- Deltakerne skal være kjent med regler for kursprøve i god tid før kurset starter.
- Kursprøvens innhold skal være gjennomgått på kurset.
- Det er kursleder som utformer og er ansvarlig for prøven gitt ved hvert kurs.

Generell info om kursprøven
Kursleder bestemmer om prøven gjennomføres med tilgjengelig litteratur/hjelpemidler (notater, bøker mv.), om de løses som gruppearbeid eller på individuelt nivå.

Besvarelsene bedømmes bestått/ikke bestått. Ikke bestått gis til klart mangelfulle besvarelser.
Kandidater som ikke består prøven, får ikke utstedt kursbevis.

For å kunne vurdere kursprøvene, etableres en bedømmelseskomite bestående av minst 2 personer som er spesialister i vedkommende fagområde. Kursledelsen vil normalt utgjøre bedømmelseskomiteen.

(Tips til kursledere: Last ned appen Sokrates og bruk denne til gjennomføring av kursprøve.)

Adgang til ny prøve
LIS har adgang til å gå opp til ny prøve innen 1/2 år. Den samme kursledelse er ansvarlig for den nye prøven (skriftlig eller muntlig) med de samme kriterier og regler for bedømming. Dersom ny prøve ikke bestås, kan vedkommende klage til arrangerende RegUt.

KURSEVALUERING:
Kursleder gjennomfører kursevaluering. Resultatene av evalueringen gjennomgås og nyttes som grunnlag for revisjon, utvikling og kvalitetsforbedring av kurset.

RegUt ved kursadministrator har evalueringsskjema som kan benyttes.

Kursleders praktiske oppgaver knyttet til evaluering:
Send ut evalueringsskjema eller link til evalueringsskjema ved starten av kurset, og be deltakerne fylle ut etter hvert. Minn deltakerne på dette under kursets gang.
Evalueringsresultater i oversiktlig form (basert på tilstrekkelig høy svarprosent) er god dokumentasjon av pedagogisk arbeid, både for kursledere og undervisere. Sørg for at involverte undervisere får rask tilbakemelding om evalueringsresultatene.

Evaluering kan også gjennomføres som en sesjon med muntlige tilbakemeldinger mot slutten av kurset – det er da viktig at innspillene noteres slik at tilbakemeldingene kan brukes i forbedringsarbeid til neste kurs.

For å sikre høy svarprosent på skriftlig evaluering eller god deltagelse i muntlig evaluering, lønner det seg å sette av tid til evaluering siste dag på kurset.

KURSRAPPORT:
Kursrapporten er i hovedsak deltakernes evaluering av kurset og kursleders og undervisernes foreslåtte forbedringstiltak for neste kursgjennomføring. Kursrapporten er et viktig redskap for neste planlegging og gjennomføring av kurset, særlig dersom det blir bytte av kursleder.

Etter avsluttet kurs sender kursleder kursrapporten til RegUt og til kurskomiteen. RegUt sender evalueringen til neste kursarrangør (ved rullering).

Kursøkonomi

BUDSJETT - LÆRERKREFTER:
RegUt vil i samarbeid med kursleder utarbeide budsjett for lønns og reisekostnader knyttet til lærerkreftene som skal inn i kurset. Utfylt skjema sendes RegUt i regionen kurset arrangeres.

KURSAVGIFT:
Kursavgift fastsettes per påbegynte kursdag: 1 dag = 3400,- 2 dager= 4550,- 3 dager = 5690,- 4 dager = 6825,- og 5 dager = 7950,-. (eks. 3,5 kursdager = kursavgift for 4 dagers kurs)

Kurs med lunsj (ikke kurs som i sin helhet gjennomføres på hotell med helpensjon) betales med et tillegg på kr. 300 per dag (beløpet inkluderer lunsj og kaffepauser).

Kursavgift faktureres arbeidsgiver/hjemmeavdeling. Ved påmelding må rett fakturaadresse og evt fakturareferanse (nærmere angivelse av hvor fakturaen skal belastes, som koststed og prosjektnummer), oppgis. LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det utstedes faktura for kursavgiften når avmeldingsfristen er passert (normalt 4 uker før kurset). Har LIS byttet arbeidsgiver er det viktig at RegUt får oppdatert e-post adresse til LIS og fakturaadresse til ny arbeidsgiver.

REFUSJON AV KURSAVGIFT:
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer etter at avmeldingsfristen er utløpt (se «avmelding»). Avmeldingsfristen oppgis når du får tildelt kursplass og er vanligvis 4 uker før kursstart.

REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER FOR KURSDELTAKERE:
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer etter at avmeldingsfristen er utløpt (se «avmelding»). Avmeldingsfristen oppgis når du får tildelt kursplass og er vanligvis 4 uker før kursstart.

HONORARER TIL KURSLEDERE, INSTRUKTØRER OG FORELESERE:
Honorarer utbetales av RegUt. Utbetaling skjer iht aktuelt foretaks/RegUt’s retningslinjer. Kursledere skal sørge for å informere undervisere om disse retningslinjene i forbindelse med at man rekrutterer underviser/instruktør.

Underviserne fyller selv ut sitt honorar/reiseskjema. Skjemaene leveres til kursleder som evt. gir supplerende informasjon, attesterer, og sender det videre til RegUt umiddelbart etter kurset er gjennomført. Utbetaling skjer etter RegUt’s økonomirutiner.

Det er ønskelig at eksterne kursledere og forelesere sender faktura og får oppgjør som selvstendig næringsdrivende iht regnskaps- og bokføringsloven. Fakturaen skal da inneholde både honorar og reiseutgifter. Kursledere og forelesere er eksterne dersom de ikke er ansatt ved det universitetssykehuset i Norge som arrangerer kurset.

Ved flere kursledere deles honoraret. Honoraret kan også deles mellom medlemmer i kurskomiteen. For kursleder vil honorar for evt undervisning kommer i tillegg til lederhonoraret.

Satser for kursledelse og undervisning

Merk at honorar gis som kompensasjon for forberedelse og etterarbeid som gjøres utenom ordinær arbeidstid. Ansatte i helseforetakene skal innvilges permisjon med lønn for gjennomføring av kursene RegUt-ene arrangerer. Honorar utbetales for totalt antall minutter som foreleses under kurset, i henhold til oppsatt program.

 • Originalforelesninger per påbegynte kvarter – 1275 NOK
 • Gruppeundervisning per påbegynte kvarter – 330 NOK
 • Gruppeundervisning med særlige forberedelser per påbegynte kvarter – sats ved en instruktør – 920 NOK
 • Gruppeundervisning med særlige forberedelser per påbegynte kvarter – sats ved to eller flere instruktører – 535 NOK
 • Paneldeltakelse (kan utbetales inntil én gang per kursdag) – 1225 NOK
 • Utenlandske undervisere – Honorar etter avtale
 • Kursledelse per kursdag – 7450 NOK

Honorarstrukturen er endret fra 01.01.2022. For mer informasjon om honorar til kursledere og undervisere på kurs som arrangeres av RegUt-ene, se her:

Honorarstruktur for kurs arrangert av RegUt-ene per 01.01.2022 (PDF)

REISE- OG OPPHOLDSUTGIFTER FOR KURSLEDELSE, INSTRUKTØRER OG FORELESERE:
Reise og oppholdsutgifter for kursledelse, instruktører og undervisere dekkes av arrangerende RegUt og følger RegUts rutiner for reiseoppgjør.

SYKEFRAVÆR HOS UNDERVISER:
Ved vanlig sykdomsforfall eller fravær av andre grunner utbetales ikke honorar med mindre det er et særskilt grunnlag for det.

FORHOLDET TIL LEGEMIDDEL- OG LEVERANDØRINDUSTRIEN:
Dersom det ansees avgjørende for kursets kvalitet/gjennomføring, kan kursledere/-komiteer motta bistand fra leverandørindustrien i form av utstyr og personell. Det forutsettes i slike tilfeller at det foreligger leverandøravtale, som omfatter tekst om at leverandøren «skal bidra i opplæring for det aktuelle utstyret».

Utstyr og forbruksmateriell som brukes i forbindelse med kursene skal være det samme som brukes i sykehusene. Bistanden kan ikke nyttes i markedsføring. Kostnadene ved bistanden ansees dekket gjennom leverandøravtalene.

Alle som bidrar i opplæringsaktiviteter skal oppgi eventuelle bierverv og andre forhold som kan oppfattes som bindinger til leverandørindustrien, legemiddelindustrien eller andre til sin hovedarbeidsgiver. RegUt skal gis tilgang til opplysningene dersom det stilles spørsmål om habilitet.

Kontaktadresser

Kontakt oss

Fant du det du lette etter?