Om oss

Regionale utdanningssentre (RegUt)

Det er etablert fire regionale utdanningssentre (RegUT). Disse skal sikre regional og nasjonal samordning av læringsaktiviteter, kursoversikt og utdanningsløp.

Ny modell for spesialistutdanning av leger gir helseforetakene ansvar for planlegging og gjennomføring av utdanningsløpene for legene i spesialisering. Krav til tjenestetid og -sted erstattes av læringsmål, læringsutbytte og kompetansevurdering. ​

Det regionale utdanningssenteret skal delta i en tverregional ordning for å sikre en nasjonal, samordnet spesialistutdanning.

Mandatet til de regionale utdanningssentrene for leger i spesialisering er basert på spesialistforskriften (FOR-2016-12-08-1482). Oppdrag om etablering av regionale utdanningssentre ble gitt fra de regionale helseforetakene (RHFene) til de fire regionsykehusene i det årlige oppdrags- og bestiller dokumentet for 2016.

De regionale utdanningssentrene skal være i full drift fra 1.mars 2019. Og fra denne datoen skal alle kurs administreres herfra.

Ny forskrift for legenes spesialistutdanning er vedtatt. Forskriften trådte i kraft 1. september 2017 for del 1 og 1. mars 2019 for del 2 og 3.

Ny modell for spesialistutdanning

De regionale utdanningssentrene skal ivareta utdanningsaktiviteter i ny ordning for legenes spesialistutdanning. Sentrene deltar i en tverregional ordning for å sikre nasjonal, samordnet spesialistutdanning.

Arbeidet i de regionale utdanningssentrene skal gi:

 • Bedre kvalitet, effektivitet, forutsigbarhet og progresjon i utdanningsløpene.
 • Bedre kvalitet på utdanningen gjennom å etablere et godt samarbeid regionalt og nasjonalt om utdanningsløp, læringsaktiviteter og veiledning.
 • Et likeverdig utdanningstilbud regionalt og nasjonalt.

Samarbeid og kommunikasjon

Utdanningssentrene samarbeider seg imellom og med helseforetakene/sykehusene i egen region. Felles tverregionale driftsoppgaver legges som en fast funksjon til et utdanningssenter. For å bidra til å sikre kontinuitet og et felles kontaktpunkt mellom de fire utdanningssentrene vil den koordinerende rollen til sentrene rotere mellom regionene med funksjonstid på 2 år.

Utdanningssentrene skal sørge for god kommunikasjon og godt samarbeid med Helsedirektoratet, universiteter/høgskoler, kommuner, Legeforeningen (spesialitetskomiteene) og andre viktige samarbeidspartnere.

Kontaktinformasjon til de regionale utdanningssentrene

Det er etablert et regionalt utdanningssenter i hver av de fire helseregionene. For kontaktinformasjon til hver av disse se under.

For nærmere beskrivelse av oppgaver vises det til de regionale utdanningssentrenes mandat.

Kontaktinformasjon til de fire regionale utdanningssentrene

Oversikten under viser hvilke spesialiteter de ulike RegUtene er fagkontakt for

REGUT SØR-ØST

 • Akutt- og mottaksmedisin
 • Barne- og ungdomspsykiatri 
 • Indremedisin (LIS 2 og 3)
 • Blodsykdommer
 • Endokrinologi
 • Fordøyelsessykdommer
 • Geriatri
 • Hjertesykdommer
 • Infeksjonssykdommer
 • Lungesykdommer
 • Nyresykdommer
 • Medisinsk genetikk
 • Nukleærmedisin
 • Rus- og avhengighetsmedisin

REGUT VEST

 • Generell kirurgi
 • Barnekirurgi
 • Bryst- og endokrinkirurgi
 • Gastroenterologisk kirurgi
 • Karkirurgi
 • Thoraxkirurgi
 • Urologi
 • Plastikkirurgi
 • Maxillofacial kirurgi
 • Nevrokirurgi
 • Ortopedisk kirurgi
 • Kirurgi (LIS2)

REGUT MIDT

 • Barnesykdommer
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Immunologi og transfusjonsmedisin
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Medisinsk biokjemi
 • Klinisk farmakologi
 • Medisinsk mikrobiologi
 • Psykiatri
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Øyesykdommer

REGUT NORD

 • Anestesiologi
 • Arbeidsmedisin
 • Hud- og veneriske sykdommer
 • Onkologi
 • Patologi
 • Radiologi
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Nevrologi
 • Revmatologi

(Allmennmedisin og Samfunnsmedisin er ikke omfattet av samarbeidet mellom RegUt’ene)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.