Refusjon fra Utdanningsfond III

Refusjon fra Utdanningsfond III

  • Leger som fullfører etter "gammel ordning" vil kunne søke refusjon av reise- og oppholdsutgifter til nødvendige kurs i spesialistutdanningen i henhold til dagens kurskrav for den enkelte spesialitet, kursretningslinjer og retningslinjer for refusjon fra Utdanningsfond III

  • I ny utdanning gir Helsedirektoratet normerende anbefalinger om læringsaktiviteter, herunder kurs. RHFene har besluttet å videreføre kursene som er obligatoriske i dagens ordning. Fra 1. mars 2019 kan LIS som utdannes etter ny ordning søke om refusjon av reise- og oppholdsutgifter i tråd med retningslinjer for refusjon fra
    utdanningsfond III ved deltagelse på nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet.

  • Dagens refusjonsordning fra Utdanningsfond III omfatter ikke kurs for LIS 1, og omfattet heller ikke den tidligere turnusordningen. Legeforeningen legger til grunn at kurs for LIS 1 ikke er omfattet av refusjonsordningen fra Utdanningsfond III så lenge det ikke gjenspeiles i finansieringen.