Les om tiltak og konsekvenser for LIS, spesialister og studenter

Helsedirektoratet har gått ut med informasjon om konsekvenser og tiltak for leger i spesialisering, spesialister i allmennmedisin og godkjenning av spesialister og studenter.

Foto: CDC

Utvidelse av perioden for rett til tilleggstakst for spesialister i allmennmedisin

For å sikre stabiliteten av driftsgrunnlaget til fastleger og leger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, vil Helsedirektoratet forlenge etterutdanningsperioden for spesialister i allmennmedisin.

Dette gjelder spesialister som har frist for å søke om forlengelse av tilleggstakst i perioden 1.mars 2020 til 1. juli 2021. Dette gjør vi fordi smittefare og avlyste kurs hindrer spesialister i allmennmedisin i å gjennomføre aktiviteter i etterutdanningen. Tilleggstaksten vil forlenges med 365 dager fra eksisterende slutt-dato på tilleggstaksten eller til slutt-dato på godkjenning som lege hvis den kommer først.

Helsedirektoratet vil oppdatere de aktuelle oppføringene i Helsepersonellregisteret innen 27. mars 2020.

Fraværsregler for LIS1

Fraværsgrensen for turnuskandidater og LIS1 mykes opp. Det viktigste er at læringsmålene oppnås. Mer informasjon kommer.

Avlyste aktiviteter i spesialistutdanningen for leger

Både de regionale utdanningssentrene og fylkesmannen har avlyst alle sine kursaktiviteter i spesialistutdanningen. Det viktigste for alt helsepersonell nå er å unngå smitte og være til disposisjon for helsetjenesten.

Når det gjelder konsekvenser av avlyste kurs, minner vi om at det i ny utdanning er oppnådd kompetanse formulert i læringsmål som er avgjørende for å bli godkjent spesialist eller ferdig med spesialistutdanningens del 1, ikke deltagelse på kurs eller andre læringsaktiviteter i seg selv. I den situasjonen vi er i nå vil oppgaver knyttet til blant annet akuttberedskap gi betydelig kompetanse. Det kan også gjennomføres alternative organiserte aktiviteter som litteraturstudier, webbasert undervisning osv.

Dersom det likevel ikke blir mulig å oppnå nødvendig kompetanse i alle læringsmål innenfor normal tid, vil Helsedirektoratet vurdere alternative løsninger. Vi kommer eventuelt tilbake med mer informasjon om dette.

Autorisasjon, spesialistgodkjenning og lisenser

Søknader om autorisasjon og spesialistgodkjenning har høy prioritet. Legestudenter og vikarer vil få tildelt lisens raskt.

Arbeid ved kommunal legevakt

Kravet om gjennomført kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell trer ikke i kraft før 1. mai 2021. Eventuelle tiltak vurderes senere.

Kilde for denne nyheten: Helsedirektoratet