Transkulturell psykiatri (VOP)

Ny ordning: Anbefalt kurs i psykiatri.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Deltakerne skal gjennom kurset ha tilegnet seg ferdigheter og forståelse som er vesentlige for psykiatrisk arbeid på tvers av kulturer, herunder arbeid med traumerelaterte symptomer sett i kulturelt perspektiv. Deltakerne skal spesifikt ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om CFI ("Cultural Formulation Interview") til å kunne benytte dette i psykiatrisk diagnostikk. 

Læringsmål

Spesifikk klinisk kompetanse
VOP-048 Transkulturelle - samvalg
VOP-049 Kultur, etnisitet og religion
VOP-050 Asylsøkere og flyktninger - krig - tortur
Annen spesifikk kompetanse – Kommunikasjon og undervisning
VOP-060 Tolk 

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 3800,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 70 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursansvarlig:
Norsk Psykiatrisk Forening ved utvalg for transkulturell psykiatri / -barne- og ungdomspsykiatri og global mental helse Utvalg for transkullturell psykiatri.

Kursleder:
Øystein Sørbye

Litteratur

Aronson Fontes, L. (2008). Interviewing clients across cultures. A
practitioner's guide. England, Guildford Press.

Aten, J.D. & Leach, M.M. (2008). Culture and Therapeutic Process.
England, Routledge Press.

Baarnhielm, S. & Scarpinati Rosso, M. (2009). The cultural
formulation- a model to combine nosology and patients' life context in psychiatric diagnostic practice. Transcultural Psychiatry, 46: 406-428.

Baarnhielm, S., Scarpinati Rosso, M., & Patty, L. (2010). Kultur,
kontekst og psykopatologi. Manual for diagnostisk intervju basert på
kulturformuleringen i DSM-IV. Oversatt til norsk av Emine Kale og
Kirsti Jareg, NAKMI.

Andre opplysninger

Bes at deltakerne tar med CFI på kurset. CFI kan lastes ned her: Kultur, kontekst og psykopatologi - Manual for diagnostisk intervju basert på kulturformuleringen fra DSM- IV (flyktning.net).

Kurset vil avsluttes med en kursprøve som må være bestått for å få godkjent kurset.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?