Sjeldne lungesykdommer (LUN)

Ny ordning: Anbefalt kurs i lungesykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Gi deltakerne teoretisk kunnskap om årsaksforhold, mekanismer, diagnostikk og behandling av sjeldne lungsykdommer samt kunnskapsbasert informasjon og veiledning i nyere behandlingsprinsipper for spesielt kompliserte lungetilstander.

Læringsmål

Astma og allergiske luftveissykdommer

LUN-006 Allergisk bronkopulmonal aspergillose, andre eosinofile lungesyndromer
Bronkiektasier og andre luftveissykdommer
LUN-008 Bronkiektasier
LUN-009 Andre luftveissykdommer
Ikke-mykobakterielle lungeinfeksjoner
LUN-022 Medfødt og ervervet immunsvikt
Pulmonal vaskulær sykdom
LUN-023 Lungeemboli og andre pulmonale vaskulære sykdommer
Interstitielle lungesykdommer (ILS)
LUN-026 Sarkoidose 
LUN-027 Sjeldne interstitielle lungesykdommer 
Ekstrapulmonale restriktive tilstander
LUN-037 Sykdommer i brystvegg, respirasjonsmuskulatur og diafragma
Genetiske og medfødte lungesykdommer
LUN-038 Primær ciliær dyskinesi (PCD) og cystisk fibrose (CF)
LUN-039 Alfa-1-antitrypsinmangel
LUN-040 Utviklingsforstyrrelser i øvre og nedre luftveier
Lungetransplantasjon
LUN-042 Lungetransplantasjon - indikasjon og nasjonal henvisningspraksis
Bronkoskopi
LUN-059 Intervensjonsbehandling - bronkoskopisk
LUN-060 Fjerne fremmedlegemer

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 25 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Aina Akerø (kursleder)
Overlege PhD
Lungeavdelingen
HLK, OUS RH
UXAIBL@ous-hf.no

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?