Scandinavian Course in Neurosurgery : General and Functional Neurosurgery 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Nevrokirurgi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs for LIS i Nevrokirurgi (35t)

Læringsmål

Kurset er koblet til følgende læringsmål (PED): 
NKI 002,003, 004,006, 009, 010, 021, 022, 028, 029, 030, 031, 033

Vev og vevshåndtering (NKI008), Nevrokirurgiske instrumenter (NKI009), Bildetekniske og nevrofysiologiske hjelpemidler (NKI010) Diagnostisk og behandlingsmessig beslutningsprosess (NKI033), Preoperativ vurdering – akutte og elektive pasienter (NKI003), Postoperativ og poliklinisk oppføging (NKI006), Operasjonsindikasjon – akutte og elektive pasineter (NKI002), Informasjon til pasient/pårørende om inngrepet – samtykke (NKI004)
Funksjonell nevrokirurgi – Baklofenpumper, nervestimulator, DBS, epilepsikirurgi og smertekirurgi (NKI031)
Hydrocephalus – Inleggelse av EVD og ekstern lumbal drenasje – Anleggelse av shunt (VP, VA, LP, ETV) (NKI022), Alle typer hydrocephalus (NKI021)
Infeksjoner i sentralnervesystemet (SNS)(NKI028)
Nevrokirurgiske tilstander hos barn – Hydrocephalus hos barn (NKI030) og Barn<18 år (NKI029)

Læringsutbytte-beskrivelse
Ha god kunnskap om vev og vevshåndtering, kunne oppdatere og anvende anatomikunnskap og gjenkjenne viktige strukturer i forbindelse med et hvert nevrokirurgisk inngrep. Ha god kunnskap om de vanligste nevrokirurgiske instrumenter under de vanligste nevrokirurgiske inngrep. Ha god kunnskap om bildetekniske og nevrofysiologiske hjelpemidler under nevrokirurgiske inngrep. Ha god kunnskap om bildediagnostikk og selvstendig kunne bidra til den diagnostiske og behandlingsmessige beslutningsprosessen som baserer seg på denne modaliteten.
Ha god kunnskap om epidemiologi, etiologi, patofysiologi, utredning og behandling av de forskjellige hovedgruppene av tilstander der det kan være aktuelt med funksjonell nevrokirurgisk intervensjon.
Kunne delta i vurdering, planlegging og under supervisjon kunne gjennomføre operativ behandling med innlegging og bytting av baklofenpumper og nervestimulator. Ha kjennskap til hovedprinsippene for innlegging av dyp hjernestimulering (DBS), epilepsikirurgi og smertekirurgi.
Ha god kunnskap om epidemiologi, etiologi og patofysiologi, og selvstendig kunne vurdere, planlegge og gjennomføre operativ behandling av alle typer hydrocephalus, herunder:
kommuniserende og obstruktiv hydrocephalus
normaltrykkshydrocephalus
post-traumatisk hydrocephalus
Ha god kunnskap om epidemiologi, etiologi, patofysiologi, og beherske utredning og behandling av infeksiøse tilstander i SNS.
Selvstendig kunne vurdere, planlegge og gjennomføre operativ behandling av infeksiøse tilstander i SNS, herunder punksjon og evakuering av intrakraniale og spinale abcesser.
Ha god kunnskap om epidemiologi, etiologi, patofysiologi, utredning og behandling av nevrokirurgiske tilstander hos barn (<18 år), herunder basale kunnskaper i medisinsk genetikk og prinsippene for famileutredning. Herunder:
medfødte tilstander
infeksiøse tilstander i SNS
tilstander der funksjonelle nevrokirurgiske inngrep kan være aktuelle 

Kursavgift

NOK 7200,-
NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks. 64 totalt fra Skandinavia (15 fra Norge).

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Pål A. Rønning og Einar Vik-Mo paroen@ous-hf.no ; uxvieb@ous-hf.no  

Mats Ryttlefors (Linköping)
Niklas Marklund (Lund)
Hans Christian Sørensen (Aarhus)
Marianne Juhler (København)
Timo Koivisto (Kupio)
Leena Kivipelto (Helsinki)
Kontaktinformasjon:
Elisabeth Elgesem, 23074388, eelgesem@ous-hf.no

Program  

Er ikke klart enda. Legges ut på www.Beitocourse.com/upcoming-course

Fant du det du lette etter?