Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin (ORT)

Ny ordning: Anbefalt kurs i ortopedisk kirurgi.
Gammel ordning: Kurs anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Viktig informasjon

Dette kurset er for LIS i ortopedisk kirurgi. Det er et eget kurs for LIS i  felles kirurgiske fag og maxillofacialkirurgi med samme navn som går i samme uke.  

Ansiennitet 

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset er tilpasset ortopedisk praksis og den ortopediske pasienten og skal gi forståelse og kompetanse innenfor fagområdet perioperativ medisin. Etter endt kurs skal utdanningskandidaten ha kunnskap og kompetanse til, i samarbeid med andre spesialiteter, kunne delta i optimalisering av pasienten pre- og postoperativt. Han/hun skal ha kompetanse i forhold til vurdering av hvilke anestesimetoder som er best for den enkelte pasient, hvordan pasienten best kan optimaliseres preoperativt, postoperativ smertebehandling, identifikasjon og behandling av postoperative komplikasjoner, perioperativ tromboseprofylakse sett opp mot risiko for perioperativ blødning, transfusjonspraksis og –risiko med blodsparende teknikker, ernærings og elektrolyttoptimalisering samt refleksjoner og kunnskap om lovverk rundt behandling i livets sluttfase og avslutning av behandling.

Læringsmål

Basiskompetanse
ORT-004 Postoperative komplikasjoner
ORT-005 Preoperativ utredning
ORT-006 Smertebehandling

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 5150,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 120 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Svein A. Landsverk (Kursleder) svland@ous-hf.no

Litteratur

Prosedyrehåndbok for egen anestesiavdeling

Andre opplysninger

Kursprøve siste dag.
Kurset er papirløst og handouts vil ikke bli utdelt. Det vil bli mulighet for å få oversendt PP-presentasjoner elektronisk etter kurset.

Program

Under utarbeidelse.

Fant du det du lette etter?