Pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin, høst 2022 (ORT) (Utsatt fra vår 2022)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Ortopedisk kirurgi
Overgangsordning: Obligatorisk kurs (12t) for LIS i Ortopedisk kirurgi

Læringsmål

ORT 006: Selvstendig å kunne gjennomføre nødvendig smertebehandling av ortopediske pasienter

ORT 007: Selvstendig å kunne bestille nødvendig preoperativ utrening med henblikk på kirurgi og anestesi

ORT 004: Selvstendig å kunne redegjøre for de hyppigste postoperative komplikasjoner og iverksette utredning og behandling av disse

FKM LM-04 Kunne håndtere etiske utfordringen innenfor egen spesialitet, gjennomføre etisk refleksjon og veilede andre

Kurset er tilpasset ortopedisk praksis og den ortopediske pasienten og skal gi forståelse og kompetanse innenfor fagområdet perioperativ medisin. Etter endt kurs skal utdanningskandidaten ha kunnskap og kompetanse til, i samarbeid med andre spesialiteter, kunne delta i optimalisering av pasienten pre- og postoperativt. Han/hun skal ha kompetanse i forhold til vurdering av hvilke anestesimetoder som er best for den enkelte pasient, hvordan pasienten best kan optimaliseres preoperativt, postoperativ smertebehandling, identifikasjon og behandling av postoperative komplikasjoner, perioperativ tromboseprofylakse sett opp mot risiko for perioperativ blødning, transfusjonspraksis og –risiko med blodsparende teknikker, ernærings og elektrolyttoptimalisering samt refleksjoner og kunnskap om lovverk rundt behandling i livets sluttfase og avslutning av behandling

Kursavgift

NOK 4600,- (inkl lunsj og pausebevertning)

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 120

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Svein A. Landsverk (Kursleder) svland@ous-hf.no

Litteratur

Prosedyrehåndbok for egen anestesiavdeling

Andre opplysninger

Kursprøve siste dag.
Kurset er papirløst og handouts vil ikke bli utdelt. Det vil bli mulighet for å få oversendt PP-presentasjoner elektronisk etter kurset.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?