Praktisk strålebehandling (ONC)

Ny ordning: Anbefalt kurs for i onkologi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs 

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset skal gi en kortfattet og praktisk oversikt og bakgrunn for klinisk stråleterapi. Tumorbiologi (vekstrater, strålesensitivitet, infiltrasjonsdybde, spredningsveier). Tumortype (vurdere histologisvar). Diagnostiske metoder. Kritiske dosebegrensende organer. Praktisk RT-opplegg: Valg av opplegg, fiksering, valg av strålekvalitet, tumorvolum definisjon, valg av fraksjonsstørrelse og av totaldoser. Forventede behandlingsresultater og seneffekter av strålebehandlingen i aktuell region.

Læringsmål

Akutte tilstander
ONC-028 Onkologisk ø-hjelp - diagnostisere, utrede og iverksette tiltak
ONC-029 Medullakompresjon, tumorblødning og vena cava superior-syndrom - helhetsvurdering
Stråleterapi
ONC-046 Tekniske prinsipper, behandlingsmetoder, pasientgrupper, lovverk og rapportering
ONC-047 Planlegging og gjennomføring av strålebehandling
ONC-048 Behandlingsteknikker
ONC-049 Effekt av ioniserende stråling på tumorvev og friskt vev
ONC-050 Prostatakreft
ONC-051 Brystkreft
ONC-052 Lungekreft
ONC-053 Kreft i rectum
ONC-054 Maligne lymfomer
ONC-055 Tumor cerebri, primære CNS-tumores
ONC-056 Øre-, nese-, halskreft
ONC-057 Hudkreft
ONC-059 Skjelett- og bløtvevsmetastaser

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 8200,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltagere

Maks 24 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Einar Dale, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus eindal@ous-hf.no

Petter Brandal, Avdeling for kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus
Eric Sundqvist, Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitetet

Litteratur

Halperin EC, Brady LW, Perez CA, Wazer DE. Perez & Brady's Principles and Practice of Radiation Oncology Wolters Kluwer Health; 2019.

Andre opplysninger

Det er en fordel at deltakerne har hatt noe klinisk tjeneste i stråleterapi og gjerne også ha gjennomført de obligatoriske kursene i strålefysikk og strålebiologi.

Program

Program (PDF)


Fant du det du lette etter?