Praktisk kurs i gastrointestinal kirurgi (GAK, BAK, KIR)

Ny ordning: Anbefalt kurs i gastroenterologisk kirurgi, barnekirurgi og generell kirurgi.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

Viktig informasjon

Kurset anbefales tatt tidlig i del 3 av utdanningsløpet, etter at LIS er ferdig med fellesdel 2 kirurgi (FKI)

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbytte

Kurset er beregnet på LIS under utdanning i gastroenterologisk kirurgi (GAK), generell kirurgi (KIR) og barnekirurgi (BAK) i del 3. Kurset forutsetter at man har gjennomført kurset i basale kirurgiske ferdigheter (BSS). Kurset er basert på forelesninger og praktiske øvelser der det vil bli undervist i operative teknikker og prosedyrer knyttet til anleggelse av ulike typer anastomoser og stomier samt lukking av bukveggen. LIS legene vil trene på praktiske ferdigheter i smågrupper med egen instruktør. Etter gjennomført kurs vil deltakerne ha fått et godt teoretisk og praktisk kunnskapsgrunnlag rundt temaene primær bukveggslukking, anleggelse av ulike typer anastomoser samt anleggelse av stomier.

Læringsmål

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål for generell kirurgi:

Gastrokirurgi
KIR-002 Anatomi, patofysiologi og kirurgiske behandlingsmetoder
Gastrokirurgi - Akuttkirurgi
KIR-024 Buksmerter, blødningstilstander og andre akuttkirurgiske tilstander i abdomen
Gastrokirurgi - Øsofagus/ventrikkel/duodenum
KIR-038 Akutte og kroniske tilstander
Gastrokirurgi - Tynntarm/tykktarm
KIR-048 Akutte og kroniske tarmsykdommer inkl behandling av tarmkreft 
KIR-055 Bøylestomier og endestomier

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kurset skal bidra til kompetanse i følgende læringsmål for gastroenterologisk kirurgi:

Basiskompetanse
GAK-002 Anatomi, patofysiologi og kirurgiske behandlingsmetoder
Akuttkirurgi
GAK-024 Buksmerter, blødningstilstander og andre akuttkirurgiske tilstander i abdomen
Øsofagus/ventrikkel/duodenum
GAK-038 Akutte og kroniske tilstander
GAK-045 Gastroenterostomi
Tynntarm/tykktarm
GAK-056 Tarmkreft, tarmobstruksjon, tarmperforasjon eller sirkulasjonsforstyrrelse
GAK-063 Bøylestomier og endestomier

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Læringsmål for BAK kommer.

Kursavgift

NOK 5850 ,- (uten lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Deltakere

Maks 22 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Kursleder: Lars Thomas Seeberg

Program

Under utarbeidelse.
Fant du det du lette etter?