Pediatrikurs 6 - Akuttpediatri (PED) høst 2023

Ny ordning: Anbefalt kurs i barnesykdommer.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Viktig informasjon

Arbeidsgiver må sende prioriteringsliste til Regut HSØ og Regut Midt med hvilke LIS de ønsker skal delta på kurset innen påmeldingsfristen. Tildeling av plasser fordeles ut i fra fordelingsnøkkel og prioriteringsliste fra foretak med hensyn til antall plasser på kurset. 

Kurset er for erfarne LIS, minimum 2.5 års tjenestetid.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

LIS skal etter gjennomgått kurs være i stand til å kunne behandle et akutt kritisk sykt barn første timen etter ankomst sykehus.

Læringsmål

Grunnleggende pediatri
PED-001 Medisinsk vurdering av barn og ungdom, og informere barnet og foreldrene om vurderingen
Akutt pediatri
PED-007 Lede resuscitering
PED-008 Akuttbehandling - anafylaksi
PED-009 Akuttbehandling - dehydrering, ketoacidose, elektrolytt- og syre-/baseforstyrrelser
PED-010 Akuttbehandling - meningitt og sepsis
PED-011 Akuttbehandling - kramper og redusert bevissthet
PED-012 Akuttbehandling - respirasjons- og sirkulasjonssvikt
PED-013 Akuttbehandling - brann- og strømskader og hypotermi
ÅED-014 Transport av syke barn
Praktiske ferdigheter
PED-015 Intravenøs og intraossøs tilgang
PED-024 Svelgtube, bag/maske, CPAP, BiPAP og High-flow.
PED-025 Intubasjon
PED-026 Respiratorbehandling
Allergologi og lungesykdommer
PED-035 Astma
Barnekirurgiske tilstander
PED-040 Akutt abdomen, akutt skrotum, ileus/volvulus, invaginasjon, lyskebrokk og pylorusstenose
Endokrinologi
PED-052 Diabetes mellitus
PED-060 Hypofysesvikt
Gastroenterologi og leversykdommer
PED-065 Gastrointestinal blødning
PED-068 Akutte og kroniske magesmerter
Genetikk og metabolske sykdommer
PED-075 Metabolske sykdommer
Hematologi
PED-080 Disseminert intravaskulær koagulasjon
Malign sykdom hos barn
PED-084 Akutte tilstander
Infeksjoner
PED-088 Alvorlige infeksjonssykdommer
Immunologi, transplantasjon og revmatologi
PED-094 Akutte immunologiske sykdommer
Kardiologi
PED-101 Akutt hjertesykdom etter nyfødtperioden
PED-106 Akutte arytmier
Nefrologi
PED-112 Hemolytisk uremisk syndrom
PED-115 Akutt og kronisk nyresvikt
Nevrologi
PED-142 Epilepsi
Intoksikasjoner
PED-156 Akutt intoksikasjon - symptomatisk behandling
Neonatologi
PED-122 Lede resuscitering av nyfødte - Manuell luftveishåndtering - Intubasjon og navlevenekateter

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

NOK 9700,- (inkludert lunsj).

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 24 deltakere.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Thomas Rajka, Thomas.Rajka@ahus.no

Litteratur

APLS manual som sendes ut fra kurssekretariat.

Andre opplysninger

Kursprøve må være gjennomført og bestått før kursstart.
Kursbevis krever deltakelse under hele kurset, bestått kursprøve og beståtte ferdighetstester under kurset.

Program

Program (PDF)

Fant du det du lette etter?