Pediatrikurs 3 - Nefrologi, endokrinologi, immunologi og revmatologi (PED)

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer
For LIS i gammel ordning: se under

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med. 

GODKJENNINGER

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Pediatri
For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer, for en hel uke er dette tellende med 36 timer:
Nefrologi og endokrinologi, immunologi og revmatologi - 36 timer
Nefrologi og endokrinologi - 18 timer
Immunologi og revmatologi - 18 timer

LÆRINGSMÅL

Etter dette kurset skal LIS kunne:

Revmatologi og Immunologi
Ha kunnskap om diagnostikk, utredning og under supervisjon kunne behandle av akutte immunologiske sykdommer, som Henoch Schønlein purpura, Kawasaki sykdom, virale og reaktive artritter og periodisk feber syndrom (PED-094).

Ha kunnskap om utredning og behandling av revmatiske og autoimmune sykdommer, inkludert juvenil idiopatisk artritt og kjenne til organiseringen av dette tilbudet nasjonalt og regionalt (PED-093)

Ha kunnskap om og under supervisjon kunne behandle barn med medfødt og ervervet immunsvikt (PED-095)

Ha kunnskap om og under supervisjon kunne følge opp transplanterte pasienter i samarbeid med spesialavdeling (PED-097)

Ha kunnskap om vaksinasjon og infeksjonsbehandling av barn med medfødt og ervervet immunsvikt (PED-098, PED-096, dekkes delvis i Introduksjonskurs 2)

Nefrologi
Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og behandle barn med hematuri, samt indikasjon for nyrebiopsi ved hematuri og vurdering av hematuri som ledd i systemsykdom (PED-109)

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og behandle barn med hematuri, samt indikasjon for nyrebiopsi ved hematuri og vurdering av hematuri som ledd i systemsykdom. (PED-109)

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne diagnostisere og behandle barn med nefrotisk syndrom og glomerulonefritt, samt indikasjon for nyrebiopsi (PED-111) Ha god kunnskap om diagnostikk og beherske akutt behandling av hemolytisk uremisk syndrom (PED-112)

Ha god kunnskap om utredning og beherske initial behandling av kongenitt avløpshinder i urinveiene, samt kjenne indikasjoner for profylaktisk behandling, videre utredning og postnatal oppfølging av barn med prenatalt påvist avløpshinder (PED-113)

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og behandle proteinuri, samt indikasjoner for nyrebiopsi ved proteinuri (PED-114)

Ha kunnskap om og under supervisjon kunne utrede og behandle akutt og kronisk nyresvikt, inkludert behandling av tilgrunnliggende sykdom (PED-115)

Endokrinologi
Ha god kunnskap om diabetes, både symptomer og tegn samt initial behandling. Kjenne til prinsipper for behandling og bruk av kontinuerlig glukosemåler samt programmet for oppfølging av barn med diabetes, her under symptomer for kroniske komplikasjoner (PED 052) (KURS 1 og 6 vil ha fokus på behandling av ketoacidose).

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og initialbehandle kongenitte og ervervede thyreoideasykdommer hos barn og unge. Kjenne prinsippene for videre behandling og oppfølging (PED 053).

Ha god kunnskap om utredning og selvstendig kunne håndtere akuttbehandling ved forstyrrelser i kalsium/fosfat-stoffskiftet hos barn. Ha kunnskap om prinsippene for videre behandling og oppfølging (PED 054).

Ha god kunnskap om symptomer og tegn på binyrebarksykdom hos barn og unge. Selvstendig kunne starte initial behandling ved binyrebarksvikt, også hos nyfødte, og ha kunnskap om prinsippene for videre utredning og behandling (PED 056)

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne identifisere symptomer og tegn på unormal pubertetsutvikling hos barn og unge. Selvstendig kunne klassifisere pubertetsstadium hos jenter. Ha kunnskap om prinsippene for videre utredning og behandling. (PED 058)

Kjenne symptomer og tegn på feil i somatisk kjønnsutvikling og kunne henvise til videre utredning og behandling (PED 059)

Kjenne symptomer og tegn på de ulike former for hypofysesvikt hos barn og unge, herunder nyfødte, og ha kunnskap om videre utredning og behandling (PED 060)

KURSKOMITÈ

Endokrionologi/Nefrologi
Helse Vest: Henrik Underthun Irgens 
Helse Vest: Damian Brackman
Helse Sør-Øst: Ingvild Menes Sørensen
Helse Vest: Rønnaug Ødegård
Helse Nord: Arne Stokke
Helse Sør-Øst: Anna Bjerre

Revmatologi/Immunologi
Helse Nord: Ellen Berit Nordal, overlege, forsker, Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Universitetet i Tromsø. (kursleder)
Helse Midt: Marite Rygg, professor, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital og NTNU – Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet
Vest: Karin Tylleskär, konst. klinikkdirektør, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus
Helse Sør-Øst: Torstein Øverland, overlege, OUS – Rikshospitalet, ansvarlig for Immunologi – immunsvikt-delen av kurset
LIS-lege: Anette Lundestad, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital.

ANTALL DELTAKERE

50

KURSAVGIFT

Kr 7.950,-. med forbehold om endringer

NB! Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart.Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

PROGRAM (tentativt)

MANDAG 27.11.23
08.30-08.50 KURSSTART – VELKOMMEN, PRAKTISK ORIENTERING Presentasjonsrunde
08.50-09.00 ENDOKRINOLOGI - ORIENTERING 
09.30-10.30 Diabetes, symptomer og tegn. Initial behandling av nyoppdaget diabetes både med og uten ketoacidose.
10.30-10.45 Beinstrekk
10.45-12.00 Prinsipper for behandling og overvåking med kontinuerlig glukosemåling og insulinpumper. 
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.15 Oppfølgingsprogram for diabetes samt gjennomgang av kroniske komplikasjoner. 
13.30-14.15 Binyrebarksykdom, diagnostikk og behandling. Behandling av barn med systemiske glukokortikoider. (J
14.15-14.30 Kaffepause
14.30-15.15 Unormal pubertet, klassifisering og prinsipp for utredning og behandling. Feil i somatisk kjønnsutvikling. 
15.30-16.15 Thyroideasykdommer, utredning og behandling 

TIRSDAG 28.11.23
08.00-09.15 Akutte forstyrrelser i kalsium/fosfat-stoffskiftet. Behandling og oppfølging 
09.30-10.30 Ulike former for hypofysesvikt, diagnostikk og behandling 
10.30-10.45 Beinstrekk
10.45-11.30 Hypoglykemi, utredning og behandling 
11.30-12.15 Lunsj
12.15-12.30 NEFROLOGI – ORIENTERING
12.30-12.50 Embryologi – medfødte misdannelser
12.50-13.10 Nyrefysiologi 
13.15-14.00 Klassifikasjon av nyresykdommer
14.00-14.15 Kaffepause
14.15-14.55 Proteinuri og nefrotisk syndrom 
15.00-15.40 Hematuri og glomerulopatier
15.45-16.15 Post-streptokokk nefritt - PIGN – TIN 

ONSDAG 29.11.23
08.00-08.25 Tubulopatier
08.25-08.50 Cystesykdommer 
08.50-09.05 Beinstrekk
09.05-09.35 Akutt nyresvikt inklusiv hemolytisk uremisk syndrom 
09.35-10.15 Kronisk nyresvikt 
10.15-10.30 Beinstrekk
10.30-11.00 Dialyse og transplantasjon 
11.00-11.30 Kasuistikker 
11.30-12.30 Lunsj
12.30-12.35 REVMATOLOGI - ORIENTERING 
ARTRITT OG SMERTETILSTANDER HOS BARN
12.35-12.55 Artritt hos barn: Differensialdiagnoser og utredning (KASUS 1) 
13.00-13.40 Juvenil idiopatisk artritt: Utredning – diagnose – behandling (KASUS 2) 
13.45-14.00 Immunologisk utredning: Når skal vi rekvirere hvilke prøver? 
14.00-14.15 Kaffepause
14.15-14.40 Uveitter hos barn og øyelegens plass i omsorgen for barnerevmatologiske pasienter 
Kasuistikk-diskusjoner
14.45-15.10 Å leve med kronisk sykdom- fra stikkeangst til familiedynamikk 
15.15-15.40 Smertetilstander hos barn – tilnærming og utfordringer (KASUS 3) 
Kasuistikk – diskusjoner

TORSDAG 30.11.23
SYSTEMISKE BARNEREVMATOLOGISKE TILSTANDER
08.00-08.30 Akutte vaskulitter og systemiske inflammatoriske tilstander - MIS-C
08.30-09.00 Kroniske vaskulitter – hvordan arter de seg hos barn?
09.00-09.45 Bindevevssykdommer – hvordan får vi mistanke om hva det er? (KASUS 4 og 5) 
09.45-10.05 Kasuistikker – diskusjon
10.05-10.20 Beinstrekk
10.20-10.45 Autoinflammatoriske syndromer og CNO – kronisk non-purulent osteomyelitt 
10.50-11.10 PFAPA - periodisk feber syndrom 
11.10-11.30 Kasuistikker – diskusjon
11.30-12.30 Lunsj
12.30-12.40 Barnerevmatologi i Norge – hvem gjør hva og hvor?
12.40-13.25 Immunmodulerende behandling ved barnerevmatologiske tilstander – oversikt, bivirkninger og infeksjonsforebygging 
13.30-13.45 Quiz MENTI
13.45-14.00 Kaffepause
14.00-16.30 Workshop (6 grupper med 8 deltakere, sirkulerer på rom 20 minutter)
Endo rom 1+2: Demonstrasjon av penner, sensor og insulinpumpe
Revma rom 3+4+5: Praktisk leddundersøkelse + Kasuistikk
Nefro rom 6: Kasuistikker
Kursevaluering

FREDAG 01.12.23
08.00-08.05 IMMUNOLOGI – Orientering 
08.05-08.45 Medfødt immunsvikt - Når mistenke og hvordan utrede immunsvikt?
08.50-9.35 Terapeutiske aspekter ved immunsvikt, inkludert vaksinasjon
09.35-10.20 Kasuistikk-diskusjoner
10.20-10.40 Beinstrekk
10.40-11.30 Oppfølging av stamcelletransplanterte
11.30-12.00 KURSEVALUERING - muntlige kommentarer og spørsmål

Fant du det du lette etter?