Pediatrikurs 3 - Nefrologi, endokrinologi, immunologi og revmatologi

Kurset bygger videre på introkurs I og II.
Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Barnesykdommer
For LIS i gammel ordning: se under

Godkjenninger

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Pediatri
For LIS i gammel ordning er halve kurset tellende med 18 timer, for en hel uke er dette tellende med 36 timer:
Nefrologi og endokrinologi, immunologi og revmatologi - 36 timer
Nefrologi og endokrinologi - 18 timer
Immunologi og revmatologi - 18 timer

Læringsmål

Etter dette kurset skal LIS kunne:

Revmatologi og Immunologi
Ha kunnskap om diagnostikk, utredning og under supervisjon kunne behandle av akutte immunologiske sykdommer, som Henoch Schønlein purpura, Kawasaki sykdom, virale og reaktive artritter og periodisk feber syndrom (PED-094)

Ha kunnskap om utredning og behandling av revmatiske og autoimmune sykdommer, inkludert juvenil idiopatisk artritt og kjenne til organiseringen av dette tilbudet nasjonalt og regionalt (PED-093)

Ha kunnskap om og under supervisjon kunne behandle barn med medfødt og ervervet immunsvikt (PED-095)

Ha kunnskap om og under supervisjon kunne følge opp transplanterte pasienter i samarbeid med spesialavdeling (PED-097)

Ha kunnskap om vaksinasjon og infeksjonsbehandling av barn med medfødt og ervervet immunsvikt (PED-098, PED-096, dekkes delvis i Introduksjonskurs 2)

Nefrologi
Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og behandle barn med hematuri, samt indikasjon for nyrebiopsi ved hematuri og vurdering av hematuri som ledd i systemsykdom (PED-109)

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og behandle barn med hematuri, samt indikasjon for nyrebiopsi ved hematuri og vurdering av hematuri som ledd i systemsykdom. (PED-109)

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne diagnostisere og behandle barn med nefrotisk syndrom og glomerulonefritt, samt indikasjon for nyrebiopsi (PED-111) Ha god kunnskap om diagnostikk og beherske akutt behandling av hemolytisk uremisk syndrom (PED-112)

Ha god kunnskap om utredning og beherske initial behandling av kongenitt avløpshinder i urinveiene, samt kjenne indikasjoner for profylaktisk behandling, videre utredning og postnatal oppfølging av barn med prenatalt påvist avløpshinder (PED-113)

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og behandle proteinuri, samt indikasjoner for nyrebiopsi ved proteinuri (PED-114)

Ha kunnskap om og under supervisjon kunne utrede og behandle akutt og kronisk nyresvikt, inkludert behandling av tilgrunnliggende sykdom (PED-115)

Endokrinologi
Ha god kunnskap om diabetes, både symptomer og tegn samt initial behandling. Kjenne til prinsipper for behandling og bruk av kontinuerlig glukosemåler samt programmet for oppfølging av barn med diabetes, her under symptomer for kroniske komplikasjoner (PED 052) (KURS 1 og 6 vil ha fokus på behandling av ketoacidose)

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne utrede og initialbehandle kongenitte og ervervede thyreoideasykdommer hos barn og unge. Kjenne prinsippene for videre behandling og oppfølging (PED 053)

Ha god kunnskap om utredning og selvstendig kunne håndtere akuttbehandling ved forstyrrelser i kalsium/fosfat-stoffskiftet hos barn. Ha kunnskap om prinsippene for videre behandling og oppfølging (PED 054)

Ha god kunnskap om symptomer og tegn på vekstforstyrrelser hos barn og unge, inkludert bruk av nasjonale og internasjonale vekstkurver. Selvstendig kunne håndtere initial utredning og ha kunnskap om prinsippene for videre utredning og behandling (PED0 55) (Dette omtales også kort i kurs 2)

Ha god kunnskap om symptomer og tegn på binyrebarksykdom hos barn og unge. Selvstendig kunne starte initial behandling ved binyrebarksvikt, også hos nyfødte, og ha kunnskap om prinsippene for videre utredning og behandling (PED 056)

Ha god kunnskap om og selvstendig kunne identifisere symptomer og tegn på unormal pubertetsutvikling hos barn og unge. Selvstendig kunne klassifisere pubertetsstadium hos jenter. Ha kunnskap om prinsippene for videre utredning og behandling. (PED 058)

Kjenne symptomer og tegn på feil i somatisk kjønnsutvikling og kunne henvise til videre utredning og behandling (PED 059)

Kjenne symptomer og tegn på de ulike former for hypofysesvikt hos barn og unge, herunder nyfødte, og ha kunnskap om videre utredning og behandling (PED 060)

Kurskomite

Endokrinologi/Nefrologi:
Helse Vest: Henrik Underthun Irgens (kursleder)
Helse Vest: Damian Brackman
Helse Sør-Øst: Ingvild Menes Sørensen
Helse Vest: Rønnaug Ødegård
Helse Nord: Arne Stokke
Helse Sør-Øst: Anna Bjerre

Revmatologi/Immunologi:
Helse Nord: Ellen Berit Nordal, overlege, forsker, Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Universitetet i Tromsø
Helse Midt: Marite Rygg, professor, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital og NTNU – Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet
Vest: Karin Tylleskär, konst. klinikkdirektør, overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus
Helse Sør-Øst: Torstein Øverland, overlege, OUS – Rikshospitalet, ansvarlig for Immunologi – immunsvikt-delen av kurset
LIS-lege: Anette Lundestad, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital

Antall deltakere

50

Kurspris

7200,- (med forbehold om endringer)

Program

MANDAG 29.11.21
08.30-09.10 KURSSTART – VELKOMMEN, PRAKTISK ORIENTERING Presentasjonsrunde (Kursleder Henrik Underthun Irgens)
09.15-09.30 ENDOKRINOLOGI - ORIENTERING (kursleder Henrik Underthun Irgens)
09.30-10.30 Diabetes, symptomer og tegn. Initial behandling av nyoppdaget diabetes både med og uten ketoacidose 
10.45-12.00 Prinsipper for behandling og overvåking med kontinuerlig glukosemåling og insulinpumper.

12.00-12.45 Lunsj

12.45-13.15 Oppfølgingsprogram for diabetes samt gjennomgang av kroniske komplikasjoner
13.30-14.15 Akutte forstyrrelser i kalsium/fosfat-stoffskiftet. Behandling og oppfølging
14.30-15.15 Unormal pubertet, klassifisering og prinsipp for utredning og behandling. Feil i somatisk kjønnsutvikling
15.30-16.15 Thyroideasykdommer, utredning og behandling

TIRSDAG 30.11.21
08.00-09.00 Ulike former for hypofysesvikt, diagnostikk og behandling
09.15-10.00 Binyrebarksykdom, diagnostikk og behandling. Behandling av barn med systemiske glukokortikoider
10.15-11.00 Hypoglykemi, utredning og behandling
11.00-11.30 Gjennomgang av endokrinologiske tester

11.30-12.15 Lunsj

12.15-12.30 NEFROLOGI – ORIENTERING (Kursleder Anna Bjerre)
12.30-13.00 Embryologi – medfødte misdannelser (CAKUT)
13.00-13.30 Fysiologi 
13.45-14.15 Patologi, klassifikasjon av nyresykdommer 
14.15-15.00 Proteinuri og Nefrotisk syndrom
15.00-15.45 Hematuri og Glomerulopatier: IgAN, kollagen sykdommer, HSP-G
15.45-16.15 PIGN – TIN – Post Strep

ONSDAG 1.12.21
08.00-08.30 Tubulopatier 
08.30-09.00 Cystesykdommer
09.05-09.45 Akutt nyresvikt inklusiv hemolytisk uremisk syndrom (HUS)
10.00-10.30 Kronisk nyresvikt
10.30-11.00 Dialyse og transplantasjon
11.00-11.30 Kasuistikker
 
11.30-12.30 Lunsj

12.30-12.35 REVMATOLOGI - ORIENTERING (Kursleder Ellen Nordal)
ARTRITT HOS BARN
12.35-13.05 Artritt hos barn – Differensialdiagnoser og utredning (KASUS 1 – forhåndsutsendt)
13.10-13.40 Juvenil idiopatisk artritt – Utredning – Diagnose – Behandling (KASUS 2 – forhåndsutsendt)
13.45-14.45 Praktisk leddundersøkelse og bildediagnostikk
14.50-15.20 Immunologisk utredning: Når skal vi rekvirere hvilke prøver? 
15.25-15.50 Uveitter hos barn og øyelegens plass i omsorgen for barnerevmatologiske pasienter 
15.50-16.00 Kasuistikk-diskusjoner og quiz 
 
TORSDAG 2.12.21
SYSTEMISKE BARNEREVMATOLOGISKE TILSTANDER
08.00-08.25 Akutte vaskulitter og systemiske inflammatoriske tilstander - MIS-C: Multisystem inflammatory syndrome associated with Covid19 
08.30-09.15 Kroniske vaskulitter – hvordan arter de seg hos barn?
09.25-10.05 Bindevevssykdommer – hvordan får vi mistanke om hva det er? (KASUS 3 og 4 – forhåndsutsendt)
10.10-10.25 Kasuistikker – diskusjon 
10.30-10.50 CNO – kronisk non-purulent osteomyelitt og andre autoinflammatoriske syndromer
11.00-11.15 PFAPA – periodisk feber syndrom
11.15-11.30 Kasuistikker – diskusjon – QUIZ 

11.30-12.15 Lunsj

12.15-13.00 Smertetilstander – primærhelsetjenesten versus spesialisthelsetjenesten – tverrfaglighet og ansvarsfordeling (KASUS 5 – forhåndsutsendt)
13.15-13.30 Kasuistikk – diskusjon 
13.35-13.45 Organisering av det barnerevmatologiske tilbudet i Norge – Hvem gjør hva og hvor?
13.55-14.20 Det tverrfaglige revmatilbudet (Kasuistikk) – Hvem har vi å spille på og hva gjør de?
14.25-15.15 Moderne immunmodulerende behandling ved barnerevmatologiske tilstander – Oversikt, bivirkninger, infeksjonsforebygging og vaksinasjoner
15.20-16.00 Hva er dette? Diagnostiske utfordringer og fallgruver i barnerevmatologi- Kasuistikker – diskusjon – QUIZ

FREDAG 3.12.21
09.00-09.05 IMMUNOLOGI – Orientering (Kursleder Torstein Øverland)
09.05-09.45 Medfødt immunsvikt - Når mistenke og hvordan utrede immunsvikt? 
09.50-10.35 Terapeutiske aspekter ved immunsvikt, inkludert vaksinasjon 
10.45-11.30 Kasuistikk-diskusjoner

11.30-12.15 Lunsj

12.15-12.45 Oppfølging av stamcelletransplanterte 
13.00-14.00 KURSEKSAMEN (MCQ - QUESTBACK)
14.15-15.30 KURSEVALUERING - Spørsmål og muntlige kommentarer
KURSEVALUERING (QUESTBACK)

Fant du det du lette etter?