Pediatrikurs 2 - Introduksjonskurs 2 (PED)

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet

Viktig informasjon

Arbeidsgiver sende prioriteringsliste til Regut HSØ og Regut Midt med hvilke LIS de ønsker skal delta på kurset innen påmeldingsfristen. Tildeling av plasser fordeles ut i fra fordelingsnøkkel og prioriteringsliste fra foretak med hensyn til antall plasser på kurset.

Læringsutbyttebeskrivelse

Kurset vil gi god innsikt i diagnostikk og behandling av de vanligste tilstandene som LIS møter på en barnepoliklinikk og på en barnemedisinsk sengepost. Dette er et kurs som dekker generelle tilstander, i motsetning til «Pediatri kurs 1» som er akuttrettet.

«Hvordan gjøre kloke valg?» er en rød tråd gjennom kurset. LIS lærer allergologisk, nevrologisk og genetisk diagnostikk, samt vurdering av vekst og lengde. Ivaretakelse av kronisk syke barn med sammensatte problemstillinger og barnepalliasjon er andre fokusområder.

Hele torsdagen og halve fredagen vies til infeksjoner. Det har vært viktig for oss å samle flere infeksjonsemner i ett og samme kurs tidlig i kurspakken. Flere av de akutte infeksjonene (sepsis, meningitt, UVI) omtales i «Pediatri kurs 1».

Læringsmål

Generell pediatri
Ped-001 Medisinsk vurdering, kloke valg
Ped-002 Vekstmåling
Ped-003 Motorisk og kognitiv utvikling
Ped-004 Akutte og kroniske smerter
Ped-005 Omsorg for kronisk syke barn
Ped-006 Trygderettigheter, lover og forskrifter

Praktiske ferdigheter
Ped-031 Lungefunksjonstesting (en smakebit før kurs 4)

Allergologi og lungesykdommer
Ped-032 Allergiske sykdommer
Ped-033 Atopisk eksem
Ped-035 Astma (en smakebit før kurs 4)

Barnepsykiatriske tilstander
Ped-049 Psykosomatiske lidelser

Endokrinologi
Ped-055 Vekstforstyrrelser (en smakebit før kurs 3)
Ped-057 Bruk av glukokortikoider

Ernæring
Ped-061 Ernæringsanbefalinger
Ped-063 Overvekt

Gastroenterologi og leversykdommer
Ped-066 Gulping, oppkast og refluks (en smakebit før kurs 4)
Ped-067 pH-måling i øsofagus (en smakebit før kurs 4)
Ped-068 Magesmerter (kroniske)
Ped-071 Obstipasjon og enkoprese
Ped-073 Hyperbilirubinemi etter nyfødtperioden

Genetikk og metabolske sykdommer
Ped- 074 Genetiske sykdommer og kromosomfeil (forutsetter at elæring er på plass)
Ped- 076 Genetisk veiledning og utredning (forutsetter at elæring er på plass)

Hematologi
Ped- 078 Anemi
Ped- 082 Lymfadenopati

Infeksjoner
Ped-087 Ukompliserte infeksjonssykdommer
Ped-088 Alvorlige infeksjonssykdommer
Ped-090 Importfeber
Ped-091 Tuberkulose
Ped-092 HIV og hepatitt

Kardiologi
Ped-102 Brystsmerter, hjertebank og synkope
Ped-107 Hypertensjon

Nefrologi
Ped-108 Urininkontinens og enurese

Neonatologi
Ped-124 Infeksjoner hos nyfødte
Ped-125 Medfødte infeksjoner

Nevrologi
Ped-137 Nevrologisk undersøkelse
Ped-138 Forsinket psykomotorisk utvikling (en smakebit før kurs 8)
Ped-143 Hodepine
Ped-145 Habilitering og tverrfaglig arbeid
Ped-147 Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

Ungdomsmedisin
Ped-152 Ungdoms kognitive og psykososiale utvikling

Legemidler til barn
Ped-160 Administrasjon av legemidler (forutsetter at elæring er på plass)
Ped-161 Oppslagsverk (forutsetter at elæring er på plass)
Ped-161 Forskrivning og refusjonsregler (forutsetter at elæring er på plass)

Kursavgift

NOK 9450,- (inkludert lunsj)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart.
Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 50 deltakere

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Marius Kurås Skram, e-post: intro2pediatri@gmail.com

Andre opplysninger

Det er obligatorisk oppmøte på alle kursdagene, og vi vil at alle møter til oppsatt tid også på mandag. Hvis man må fly til Oslo, innebærer det at man må fly inn dagen før kursstart. Det blir evaluering og obligatorisk kursprøve på kursets siste dag.

Vi veksler mellom undervisning i auditorium og undervisning i små grupper. Vi oppfordrer deltakerne til å stille spørsmål og bidra i diskusjoner underveis.

Intro2pediatri - informasjon
Intro2pediatri - læringsressurser

Program

Under utarbeidelse



Fant du det du lette etter?