Pediatri kurs 2 - Introduksjonskurs 2, vår 2022

Ny ordning: Anbefalt kurs i Barnesykdommer
Gammel ordning: Obligatorisk kurs (40t) for LIS i Barnesykdommer

Kursinformasjon og Læringsmål

Kursinformasjon

Kurset vil gi god innsikt i diagnostikk og behandling av de vanligste tilstandene som LIS møter på en barnepoliklinikk og på en barnemedisinsk sengepost. Dette er et kurs som dekker generelle tilstander, i motsetning til «Pediatri kurs 1» som er akuttrettet.

«Hvordan gjøre kloke valg?» er en rød tråd gjennom kurset. LIS lærer allergologisk, nevrologisk og genetisk diagnostikk, samt vurdering av vekst og lengde. «Ivaretakelse av kronisk syke barn med sammensatte problemstillinger» og «Barnepalliasjon» er andre fokusområder. Kursets to siste dager dekker store deler av feltet «Infeksjoner hos barn».

I programmet (PDF) er det lenker til anbefalte selvstudier før, under og etter kurset. Vi anbefaler alle om å møte forberedt. Læringsutbyttet blir da større! Presentasjoner fra kurset vil bli distribuert i egen nettsky. Adresse og passord sendes på epost til deltakerne før kurset.

Kurset er knyttet opp mot forskriftsfestede læringsmål:

Generell pediatri
Ped-001 Medisinsk vurdering, kloke valg
Ped-002 Vekstmåling
Ped-003 Motorisk og kognitiv utvikling
Ped-004 Akutte og kroniske smerter
Ped-005 Omsorg for kronisk syke barn
Ped-006 Trygderettigheter, lover og forskrifter

Praktiske ferdigheter
Ped-031 Lungefunksjonstesting (en smakebit før kurs 4)

Allergologi og lungesykdommer
Ped-032 Allergiske sykdommer
Ped-033 Atopisk eksem
Ped-035 Astma (en smakebit før kurs 4)

Barnepsykiatriske tilstander
Ped-049 Psykosomatiske lidelser

Endokrinologi
Ped-055 Vekstforstyrrelser (en smakebit før kurs 3)
Ped-057 Bruk av glukokortikoider

Ernæring
Ped-061 Ernæringsanbefalinger
Ped-063 Overvekt

Gastroenterologi og leversykdommer
Ped-066 Gulping, oppkast og refluks (en smakebit før kurs 4)
Ped-067 pH-måling i øsofagus (en smakebit før kurs 4)
Ped-068 Magesmerter (kroniske)
Ped-071 Obstipasjon og enkoprese

Genetikk og metabolske sykdommer
Ped- 074 Genetiske sykdommer og kromosomfeil
Ped- 076 Genetisk veiledning og utredning

Hematologi
Ped- 078 Anemi
Infeksjoner
Ped-087 Ukompliserte infeksjonssykdommer
Ped-088 Alvorlige infeksjonssykdommer
Ped-090 Importfeber
Ped-091 Tuberkulose
Ped-092 HIV og hepatitt

Kardiologi
Ped-102 Brystsmerter, hjertebank og synkope
Ped-107 Hypertensjon

Nefrologi
Ped-108 Urininkontinens og enurese
Neonatologi
Ped-124 Infeksjoner hos nyfødte
Ped-125 Medfødte infeksjoner

Nevrologi
Ped-137 Nevrologisk undersøkelse
Ped-138 Forsinket psykomotorisk utvikling (en smakebit før kurs 8)
Ped-143 Hodepine
Ped-145 Habilitering og tverrfaglig arbeid
Ped-147 Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)

Ungdomsmedisin
Ped-152 Ungdoms kognitive og psykososiale utvikling

Legemidler til barn
Ped-160 Administrasjon av legemidler
Ped-161 Oppslagsverk (dekkes av elæring, lenke sendes ut på forhånd)
Dekkes av andre kurs (tatt ut av opprinnelige program)
Ped- 082 Lymfadenopati (annet kurs)
Ped-073 Hyperbilirubinemi etter nyfødtperioden (annet kurs)
Ped-161 Forskrivning og refusjonsregler (elæring eller selvstudium)

Kursavgift

NOK 7200,-

NB! Det kan komme indeksendringer.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn en måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset

Deltagere

Maks 50

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning  

Kurskomite

Marius Skram

Ved spørsmål om kursets innhold og gjennomføring (dersom du har kursplass), ta kontakt med intro2pediatri@gmail.com  

Litteratur

Relevante kapitler i «Veileder i pediatri» skal gjennomgås på forhånd.
Annet pensum sendes ut i forkant av kurset

Læringsressursser

Program

Under utarbeidelse

Fant du det du lette etter?