Nyresykdommer (FIM) høst 2023

Ny ordning: Kurset er anbefalt for Indremedisinske fag (del 2).
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som tellende kurs i samme spesialitet.

ANSIENNITET

Det er ansiennitet ved kursstart som skal angis. LIS1-tjeneste skal ikke telle med. Ved angivelse av ansiennitet skal gjennomført tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for legges til grunn. 

LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSE

I løpet av kurset skal deltagerne får kunnskap om omfanget, årsaker, initial utredning og behandling av akutte og kroniske nyresykdommer. Man skal kjenne til diagnostikk og behandling av komplikasjoner til akutt og kronisk nyresykdom. Man skal kunne vurdere behov for henvisning til nyrespesialist og prinsippene for start av nyre-erstattende behandling ved akutt og kronisk nyresykdom. Man skal kunne diagnostisere og behandle ulike typer og grader av hypertensjon, inkludert hypertensive kriser.

LÆRINGSMÅL

FIM-063 Tubulointerstitiell og glomerulær nyresykdom
FIM-064 Nefrotisk og nefrittisk presentasjon og rask progredierende glomerulonefritt
FIM-065 Nyreaffeksjon ved vaskulitter og systemsykdommer
FIM-066 Kronisk nyresykdom - identifisere og klassifisere grad
FIM-067 Kronisk nyresykdom - progresjon og komplikasjoner
FIM-068 Nyresykdom - metabolske komplikasjoner
FIM-069 Nyresykdommer - henvisning til spesialist og hastegrad
FIM-070 Akutt nyreskade - påvise og reversere pre- og postrenale årsaker
FIM-071 Akutt nyresvikt - livstruende metabolske forstyrrelser
FIM-072 Nyresykdom - akutt på kronisk
FIM-073 Hypertensjon - Hypertensive kriser
FIM-074 Nyreerstattende behandling - indikasjon, nytte og risiko
FIM-075 Plasmaferese
FIM-076 Nyreerstattende behandling - identifisere og stabilisere pasienter
FIM-077 Nyresykdom - farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold

KURSAVGIFT

7000,- Ved lunsj tilkommer 300 kr pr dag, pr deltaker. 

NB! Det tas forbehold om indeksregulering. Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

DELTAKERE

Maks 120 deltakere

ANNEN INFO

Det er en fordel med 1-2 års erfaring i generell indremedisin før man tar dette kurset. 

KURSLEDER

Stein Hallan, overlege/professor, St. Olavs hospital, NTNU

KURSPROGRAM

Mandag: Generelle prinsipper i nyremedisin
1030: Introduksjon / velkommen (overlege/professor Stein Hallan, St Olav/NTNU)
1045: Praktisk nyrefysiologi (overlege Knut A. Langlo, St Olav):
Rask repetisjon av renal blodflow regulering, GFR måling og estimering, tubulære sekresjon og reabsorbsjons mekanismer, syrebase regulering, regulering av salt og vann balanse.
1130: Kronisk nyresykdom I (Stein Hallan):
Epidemiologi, definisjoner, patofysiologi, risikostratifisering mhp progresjon og komplikasjoner.
1215: Kronisk nyresykdom II (Stein Hallan):
Strategier for å forebygge progresjon av kronisk nyresykdom inkl bruk av BT medikamenter, RAS hemmere, aldosteron reseptor blokkere, SGLT2 hemmere.
1300: Lunch
1345: Kronisk nyresykdom III (Stein Hallan):
Diagnostikk og behandling av metabolske forstyrrelser hos nyrepasienter slik som anemi, elektrolyttforstyrrelser, bein/mineral sykdom, metabolsk acidose.
1430: Diabetisk nyresykdom (overlege/1.amanuensis Maria Radtke, St Olav/NTNU:
Patofysiologi, behandlingsstrategier, valg av antidiabetika
1515: pause
1530: Medikament dosering ved redusert nyrefunksjon (overlege Lene Heramb):
Generelle prinsipper og praktisk dosering av enkelte vanlige medikamenter som aminoglycocider, diuretika, mfl
1615: Henvisning til nyrespesialist (overlege/1.amanuensis Cecilia Øien, St Olav):
Prinsipper for vurdering av hastegrad, hvem gjør hva (almenpraktikter vs indremedisiner vs nefrolog), regionale og nasjonale funksjoner.
1700: Seminar / smågruppe diskusjon (Stein Hallan):
Dagens problemstillinger belyst med aktuelle komplekse pasienthistorier som diskuteres i smågrupper og deretter i plenum.
1800: Slutt

Tirsdag:  Akutt nyremedisin og tubulointerstitielle nyresykdommer
0830: Ultralyd urinveier og nyrebiopsi (overlege Sverre Langørgen, St Olav):
Indikasjoner, begrensninger, og praktiske tips for gjennomføring av UL us av nyrer. Praktisk gjennomføring av nyrebiopsi og risiko for komplikasjoner ved røntgenlege, eksempler på aktuelle indikasjoner ved nyrelege.
0915: Akutt nyreskade (Stein Hallan):
Årsaker, patofysiologi, diagnostikk og behandling med fokus på pre- og postrenal nyreskade
1000: Pause
1015: Optimal væske- og elektrolyttbehandling (Lene Heramb):
Vurdering av væskestatus, valg av type og volum ved iv væskebehandling, praktisk behandling av alvorlig hyperkalemi og acidose ved akutt nyreskade.
1100: Hypo- og hypernatremi (Knut Langlo):
Diagnostikk og utredning, vurdering av alvorlighetsgrad, behandling.
1145: Lunch
1230: Akutt interstitiell nefritt (overlege/post doc Marius Øvrehus):
Etiologi, diagnostikk, og behandling (spesielt vurderingen mot akutt tubulær nekrose og behovet for biopsi før evt steroidbehandling)
1315: Polycystiske nyresykdommer (Marius Øvrehus):
Etiologi og patofysiologi. Vurdering av progresjonshastighet. Behandlingsmuligheter inkludert vasopresin antagonister og prenatal diagnostikk.
1400: Pause
1415: Hypertensiv nyreskade og blodtrykksbehandling av nyresyke (Stein Hallan):
Epidemiologi, patofysiologi og behandling ved nefrosklerose. Valg av blodtrykks medikamenter og intensitet ved nyresykdom. Vurdering av reell nyreskade versus hemodynamisk påvirkning ved s-kreatinin stigning.
1500: Urologiske og infeksjonsrelaterte aspekter for indremedisineren (Lene Heramb):
Diagnostikk, utredning og behandling av alvorlige urinveisinfeksjoner. Diagnostikk, utredning og behandling av postrenal nyreskade.
1545: Pause
1600: Seminar / smågruppe diskusjon (Stein Hallan):
Dagens problemstillinger belyst med aktuelle komplekse pasienthistorier som diskuteres i smågrupper og deretter i plenum.
1700: Slutt

Onsdag: Glomerulære nyresykdommer og nyre-erstattende behandling.
0830: Primære glomerulonefritter I (Cecilia Øien):
Presentasjonsformer (nefrittisk, nefrotisk, raskt progredierende). Etiologi, patofysiologi og utredning ved de vanligste glomerulonefritter slik som IgA, membranøs, og minimal change nefritt
0915: Primære glomerulonefritter II (Cecilia Øien):
Behandling av de vanligste glomerulonefritter.
1000: Pause
1015: Histologisk klassifikasjon (overlege Harald Aarset):
Grunnleggende beskrivelse av ulike typer celler og skademekanismer ved ulike former for glomerulær sykdom. 
1100: Sekundær nyresykdommer (Maria Radtke):
Diagnostikk og behandling av ulike systemsykdommer som også rammer nyrene slik som amyloidose, systemisk lupus erytematosus, vaskulitter, myeloproliferative sykdommer, mfl.)
1145: Lunch
1230: Hemodialyse (overlege/1. amanuensis Inger K. Lægreid, St Olav/NTNU):
Fysiologiske prinsipper, vaskulær tilgang, behandlingsmodaliteter og -regimer, indikasjoner for oppstart, komplikasjoner/problemer, avslutning av behandling
1315: Peritoneal dialyse og plasmaferese (Inger K Lægreid):
Fysiologiske prinsipper for PD, tilgang, behandlingsmodaliteter. Peritonitt og andre komplikasjoner. Fysiologiske prinsipper og indikasjoner for plasmafere.
1400: Pause
1415: Nyretransplantasjon I (overlege Karsten Midtvedt, Rikshospitalet):
Immunologiske forutsetninger for transplantasjon. Utredning før TX. Operasjon og perioperativt forløp på RH. Immunosuppresive regimer.
1500: Nyretransplantasjon II (Karsten Midtvedt):
Relevante momenter ved lokale kontroller for å følge/forebygge nyrefunksjonstap, infeksjon, hjertekarsykdom og malignitet. Viktige medikament interaksjoner.
1545: Pause
1600: Seminar / smågruppe diskusjon (Stein Hallan):
Dagens problemstillinger belyst med aktuelle komplekse pasienthistorier som diskuteres i smågrupper og deretter i plenum.
1700: Slutt

Torsdag: Hypertensjon
0830: Primær hypertensjon (Stein Hallan)
Epidemiologi, utredning, risikostratifisering, og behandling av primær hypertensjon.
0915: Sekundær hypertensjon (Stein Hallan)
Utredning og behandling av sekundære årsaker slik som nyrearteriestenose, hyperaldosteronisme, mfl..
1000: Pause
1015: Hypertensiv krise (Knut A. Langlo)
Patofysiologi. Akutt behandling av hypertensive kriser. Behandlingsmål ved ulike organaffeksjoner.
1100: Hypertensjon i svangerskap (Maria Radtke):
Ulike årsaker, patofysiologi, utredning, behandlingsmål, valg av medikamenter, risiko for mor og barn, oppfølgning etter fødsel.
1145: Lunch
1230: Seminar / smågruppe diskusjon (Stein Hallan):
Dagens problemstillinger belyst med aktuelle komplekse pasienthistorier som diskuteres i smågrupper og deretter i plenum.
1330: Kursprøve
1415: Oppsummering / avslutning (Stein Hallan)
1430: Slutt


Fant du det du lette etter?