Nevropsykiatri (VOP)

Ny ordning: Anbefalt kurs i psykiatri.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.
Godkjent som etterutdanning for spesialister i psykiatri.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her: Informasjon til LIS om kurs

Læringsutbyttebeskrivelse

Etter dette kurset skal LIS:

 • Vite hvordan en nevropsykiatrisk utredning gjennomføres
 • Tenke differensialdiagnoser ved atypiske psykiske symptomer
 • Kjenne til de mest relevante somatiske differensialdiagnoser
 • Vite når man rekvirerer EEG og billedundersøkelser og hvordan tolke svaret
 • Kjenne til relevante utviklingsforstyrrelser med psykiske symptomer
 • Utføre tilsyn på somatiske avdelinger, både hos psykiatriske pasienter med somatisk sykdom og hos pasienter som har psykiske utfordringer som følge av somatisk sykdom

Læringsmål

Generell klinisk kompetanse innen ulike tjenesteområder

VOP-005 Tilsyn - pasient i somatisk avdeling
VOP-006 Personlighetstrekk - somatisk og psykiatrisk samsykelighet
Diagnostikk
VOP-009 MR - CT - EEG
VOP-010 Nevropsykologisk utredning
Somatisk differensialdiagnostikk
VOP-012 Somatisk undersøkelse
VOP-013 Somatisk behandling - komorbiditet
VOP-014 Somatiske helseutfordringer - livsstilsintervensjoner
Spesifikk klinisk kompetanse
VOP-039 ADHD - samvalg
VOP-040 Utviklingsforstyrrelser - samvalg

Se Helsedirektoratets sider for mer informasjon om hvert læringsmål.

Kursavgift

3800,- (inkludert lunsj).

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 70 deltakere.

LIS er ansvarlig for å innhente aksept for kursdeltakelse fra arbeidsgiver før påmelding.

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: Informasjon om innføring av ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt HSØ

Kurskomite

Erlend Bøen: erboen@ous-hf.no

Kurskomité: 

Erlend Bøen (OUS)

Amra Delic-Teskeredzic (AHUS)

Torbjørn Elvsåshagen (OUS)

Morten Brix Schou (St. Olavs)

Litteratur

For å kunne ha utbytte av kurset og bestå kursprøven må deltagerne ha basiskunnskap om nevropsykiatri. Det tilsvarer følgende sider i Malt, Andreassen, Malt, Melle, Årsland: Lærebok i psykiatri. Gyldendal akademisk 2018 (tidligere utgaver kan også brukes, men sidetall stemmer da ikke):

 • Kapittel 7, tabell 7.3, side 149 - 150: tabell over de vanligste somatiske sykdommer og deres psykiatriske implikasjoner
 • Kapittel 7, side 168 - 174: kliniske observasjoner som bidrag til å oppdage underliggende nevropsykiatrisk problematikk
 • Kapittel 8, side 177 - 182: supplerende ikke-biologiske undersøkelsesmetoder (spørreskjemaer av relevans for nevropsykiatri /somatikk)
 • Kapittel 8, side 192 – 196: enkle kognitive funksjonsundersøkelser
 • Kapittel 9, side 199 - 227: supplerende biologiske undersøkelser
 • Kapittel 18, side 521- 569: nevrobiologi ved stress og psykosomatisk problematikk
 • Kapittel 25, side 765 - 836: CL-psykiatri (psykiatriske manifestasjoner av nevrologiske sykdommer, skader og utvalgte indremedisinske sykdommer)

Alternativt kan man lese tilsvarende stoff (mer omfattende enn i den norske læreboka) i: Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P, eds. Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry. New York: Walters Kluwer 2017, kapitlene 1.1 Functional neuroanatomy; 1.12 Immune system and central nervous system interactions; 1.14 Applied electrophsyiology; 1.15 Nuclear magnetic resonance imaging and spectroscopy; 1.16 Radiotracer imaging with positron emission tomography and single photon emission computed tomograph; 1.17 Gene mapping investigations of psychiatric disorders; 2.1 – 2.14 Neuropsychiatry and behavioral neurology; 7.7 Medical assessment and laboratory testing in psychiatry; 10.1 – 10.5 Neurocognitive disorders; 27.7 Endocrine and metabolic disorder; 48. Tic disorders.

Program

Under utarbeidelse.
Fant du det du lette etter?