Nevropsykiatri (BUP)

Ny ordning: Anbefalt for barne- og ungdomspsykiatri.
Gammel ordning: Kurs som er anbefalt av HDIR for en spesialitet i ny ordning er godkjent som obligatorisk kurs i samme spesialitet.

Ansiennitet

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart. Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her:
Informasjon til LIS om kurs.

Læringsutbyttebeskrivelse

NB! Dette kurset er kun for LIS i barne- og ungdomspsykiatri. BUP og VOP har begge kurs i nevropsykiatri, men det er separate kurs for hver spesialitet med samme tittel.


Etter dette kurset skal LIS kunne:

  • vite hvordan nyere forståelse av hjernens arbeidsmåter kan settes i sammenheng med hjerne-sinn og hjernens tidlig utvikling
  • forstå hvordan spektrene av nevroutviklingforstyrrelser overlapper hverandre
  • identifisere pasienter med autismespekterforstyrrelse
  • identifisere pasienter med føtalt alkoholspektrumsforstyrrelser
  • igangsette og følge opp utredning av nevrpsykiatriske tilstander (autismespekterforstyrrelse, ADHD, Tourettes, Føtalt alkoholspekterforstyrrelser)
  • identifisere non-verbale lærevansker og spåkforstyrrelser og hvordan de kan påvirke hverdagsfungering
  • hvordan traumerelaterte tilstander kan føre til og være samsykelige med nevropsykiatriske tilstander
  • vite hvilke evneverktøy som kan anvendes i utredning, testmetodikk og metodens rolle i utredning av nevropsykiatriske problemstillinger
  • analysere kliniske og psykometriske funn
  • forstå og støtte barn og unge med sammensatte nevroutviklingsforstyrrelser, i samarbeid med ansatte i skoleverket og barnehager, foreldre og andre hjelpere


Læringsmål

Generell klinisk kompetanse
BUP-003 Barns utvikling og manifestasjoner - patologi og belastende livshendelser

Spesialisert undersøkelse og vurdering
BUP-013 Diagnostiske verktøy, screeningsinstrumenter og diagnostisk intervju
BUP-014 Nevropsykologisk utredning, kognitive og nevropsykologiske tester

Behandling og psykososiale tiltak
BUP-025 Betydningen av utviklingsnivå, kognitiv funksjon og basale behov

Hyperkinetiske forstyrrelse
BUP-042 Hyperkinetiske forstyrrelser - samvalg

Tics og Tourettes syndrom
BUP-043 Tics og Tourettes syndrom - samvalg

Spesifikke utviklingsforstyrrelser
BUP-044 Spesifikke utviklingsforstyrrelser - samvalg

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser
BUP-045 Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse - samvalg

Psykisk utviklingshemming
BUP-046 Psykisk utviklingshemming

Genetikk og metabolske sykdommer
BUP-069 Genetiske sykdommer og kromosomfeil

Nevrologi
BUP-073 Utviklingsavvik og forsinket psykomotorisk utvikling 


Kursavgift

NOK 6590,-

NB! Det tas forbehold om indeksregulering.
Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

Deltakere

Maks 40

Det har blitt innført ledergodkjenning når LIS melder seg på kurs i regi av RegUt Helse Sør-Øst. Godkjenningen skjer ved at det sendes en e-post til personen som deltageren angir som leder. E-posten inneholder lenke til en side i SmartLearn der lederen kan godkjenne eller avvise påmeldingen. Deltakeren har selv ansvar for at leder godkjenner påmeldingen. Dersom påmeldingen ikke godkjennes av leder, risikerer deltakeren å miste muligheten til å få plass på kurset. Hvis deltageren har valgt å betale kursdeltagelsen privat, vil godkjenning av leder ikke kreves. Se lenke for ytterligere informasjon: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/regut-helse-sor-ost/innforing-av-ledergodkjenning

Kurskomite

Kursleder: Ann Christin Andersen
 

Program

Under utarbeidelse.
 

Fant du det du lette etter?